Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Vánoční koleda 3D

Vánoční koleda 3D

Premiéra:                                            19. 11. 2009

Přístupnost:                                        mlá­de­ži pří­stup­ný

Źánr:                                                   animovaný/dobrodružný/rodinný

Námět:                                                Charles Dickens                                  

Scénář a režie:                                    Robert Zemeckis

Produkce:                                           Robert Zemeckis, Steve Starkey, Jack Rapke

Kamera:                                              Robert Presley

Výtvarník:                                           Doug Chiang

Střih:                                                  Jeremiah O’Driscoll

Efekty:                                                George Murphy

Hudba:                                                Alan Silvestri

Hrají:                                                   Jim Carrey , Gary Oldman , Bob Hoskins , Colin Firth

 Robin Wright Pen

 

 

 

 

Walt Disney Pictures a ImageMovers Digital před­sta­vu­jí film Vánoční kole­da 3D v režii Roberta Zemeckise, kte­rý pří­běh sám adap­to­val pod­le povíd­ky Charlese Dickense. Jde o prv­ní film spo­leč­nos­ti ImageMovers Digital, kte­rou zalo­ži­li Robert Zemeckis, Steve Starkey a Jack Rapke s cílem vytvá­řet exklu­ziv­ně pro The Walt Disney Studios 3D fil­my tech­no­lo­gií Performance cap­tu­re. Vánoční kole­du 3D pro­du­ko­va­li Starkey, Zemeckis a Rapke.

   Ve fil­mu účin­ku­je hvězd­ná herec­ká sesta­va v čele s vše­stran­ným Jimem Carreym, kte­rý si tu, stej­ně jako řada z jeho kole­gů, zahrál hned něko­lik klí­čo­vých rolí.

 

Ebenezer Vydřigroš (Jim Carrey) vstu­pu­je do vánoč­ní­ho obdo­bí s obvyk­lým zne­chu­ce­ním a se svým věr­ným zaměst­nan­cem (Gary Oldman) a jeho vese­lým synov­cem (Colin Firth) jed­ná s obvyklou dáv­kou opo­vr­že­ní. Později téhož dne se Vydřigroš setká s duchem své­ho zemře­lé­ho obchod­ní­ho spo­leč­ní­ka Josepha Marleyho, kte­rý v posmrt­ném živo­tě pla­tí za své dří­věj­ší bez­cit­né jed­ná­ní. Marley dou­fá, že se mu poda­ří pomo­ci Vydřigrošovi před stej­ným osu­dem zachrá­nit a pro­zra­dí mu, že ho navští­ví tro­ji­ce duchů. Když ale vez­mou ducho­vé Vánoc minu­lých, sou­čas­ných a budou­cích Vydřigroše na fan­tas­tic­kou pouť, kte­rá mu ote­vře oči a odha­lí prav­dy, kte­rým se zdrá­há uvě­řit, je Vydřigroš nucen otevřít své srd­ce a napra­vit roky zlé vůle, než bude pří­liš poz­dě.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,43612 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56957 KB. | 03.07.2022 - 13:16:31