Vánoční filmy pro děti vykouzlí úsměvy na tvářích

Přicházejí Vánoce a mno­ho rodi­čů se ptá, jaké vánoč­ní fil­my pro děti pus­tit letoš­ní rok. Rok od roku je to těž­ší a těž­ší. Děti zvlá­da­jí za jed­ny Vánoce něko­lik desí­tek fil­mů, a při­tom tvor­ba nových není plně dosta­ču­jí­cí. I přes to, že mají děti oblí­be­né urči­té fil­my, to rov­něž nedo­sta­ču­je k tomu, aby se zaba­vi­li na celé svát­ky. Pojďme se spo­leč­ně podí­vat na vánoč­ní fil­my pro děti, kte­ré jste mož­ná ješ­tě nevi­dě­li. Jestliže ano, pak vám nezbý­vá nic jiné­ho, než počkat na nové pohád­ky nebo fil­my.

Vánoční filmy pro děti

Prvním fil­mem, kte­rý je vhod­ný pro děti je Grinch, kro­mě toho v letoš­ním roce vyšel dru­hý díl. Jedná se o pří­běh zele­né­ho chlu­pa­té­ho pří­še­rá­ka, kte­rý nemá Vánoce pří­liš v obli­bě a ze vše­ho nej­ví­ce milu­je svou jes­ky­ni. Mimo jiné se rád nechá­vá obska­ko­vat svým psem, kte­ré­ho pojme­no­val Max. Popsaný pří­běh je z nové­ho dílu, kte­rý byl vydán v roce 2018. Připravte se na pří­běh dlou­hý při­bliž­ně 86 minut. Na nejme­no­va­ných ser­ve­rech si ten­to díl vyslou­žil hod­no­ce­ní ve výši 72 %.

Shrekoleda

Jedná se o krát­ký film, kte­rý je jakým­si roz­ší­ře­ním k fil­mo­vé sérii Shrek. Jde o pří­běh, kdy se Oslík sna­ží do ves­ni­ce při­vo­dit Vánoční nála­du. O tu bohu­žel z počát­ku Shrek nesto­jí, do té doby, než se pro­ti němu posta­ví Fiona. Ta je pev­ně roz­hod­nu­ta se s dět­mi sba­lit a ode­jít. Shrek se nad sebou násled­ně zamys­lí a Vánoční pří­pra­vy tak vypuk­nou v plném prou­du. Délka fil­mu je v roz­me­zí od 20 do 25 minut.

Velká vánoční jízda

Vánoční fil­my pro děti doká­žou roz­ve­se­lit nejed­no dítě a co si bude­me poví­dat, k Vánocům pros­tě pat­ří. Ptá se vás vaše dítě neu­stá­le na otáz­ku, jak to ten ježí­šek nebo Santa Claus dělá? Za jedi­nou noc doká­že oble­tět celý svět a vy neví­te, jakou odpo­věď mu sdě­lit? Pusťte mu film s názvem Velká vánoč­ní jíz­da. Jedná se o 3D sní­mek, kte­rý děti neod­le­pí od obra­zo­vek. U fil­mu spo­leč­ně s dět­mi strá­ví­te 93 minut. Hodnocení fil­mu na nejme­no­va­ných ser­ve­rech je rov­něž 72 %, jako u Grinche.

Rudolf 1998

Tři Vánoční fil­my pro děti vám nesta­či­ly a vy chce­te dal­ší tipy? V tom pří­pa­dě máme pro vás dobrou zprá­vu, zda­le­ka ješ­tě nekon­čí­me. Další film nebo­li pohád­ka je z roku 1998 a nese název Rudolf. Jedná se o sobí­ho klu­ka, kte­rý se naro­dil v Santově ves­ni­ci. Bohužel se naro­dil se sví­tí­cím čer­ve­ným nosem, kvů­li kte­ré­mu se mu ostat­ní ve ves­ni­ci smá­li. Jednoho dne však zachrá­nil Vánoce a stal se tak oblí­be­ným.

Šťastný a veselý Madagaskar

Naším posled­ním tipem na Vánoční fil­my pro děti je Šťastný a vese­lý Madagaskar. V hlav­ní roli zde účin­ku­je sta­rá a zná­má par­ta zví­řá­tek, kte­rá utek­la z New Yorské zoo pří­mo do vysu­še­né pouš­tě v Africe. Na neštěs­tí v Africe při­sta­ne i neče­ka­ná návště­va, kte­rou není nikdo jiný než samot­ný Santa Claus. Po pádu si ovšem nepa­ma­tu­je své vlast­ní jmé­no, natož úkol, kte­rý má spl­nit. Nezbývá tak nic jiné­ho než s par­tou zví­řá­tek zachrá­nit Vánoce.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hodinářův učeň - MÍSTA NATÁČENÍ12. srpna 2019 Hodinářův učeň - MÍSTA NATÁČENÍ Hodinářův učeň slibuje výpravnou podívanou pro celou rodinu, pyšní se výraznými kostýmy a vznikal na mnoha místech Česka. Tou nejlepší filmovou architekturou jsou totiž skutečná místa, […]
  • Hurvínek a kouzelné muzeum | Zajímavosti ze zákulisí31. srpna 2017 Hurvínek a kouzelné muzeum | Zajímavosti ze zákulisí Náročnost projektu Hurvínek a kouzelné muzeum charakterizují čísla a fakta Jak dlouho trval vznik filmu – od prvního nápadu po premiéru? Celkem to bylo dlouhých 9 let. První vážně míněný […]
  • TOP husarské kousky roku 2018: knokaut Zemanovy fanynky či letní souboj Kalousek versus Babiš31. prosince 2018 TOP husarské kousky roku 2018: knokaut Zemanovy fanynky či letní souboj Kalousek versus Babiš Rok 2018 byl doslova prošpikován několika dalšími nezapomenutelnými husarskými kousky našich předních politiků a občas i jiných aktérů. Vždy, když jsem si myslel, že toto už je absolutní […]
  • Na střeše - Z produkčního deníku7. února 2019 Na střeše - Z produkčního deníku Scény na střeše se točily v domě v centru Prahy, který má 7 pater + schody na střechu (8 nadzemních podlaží + střechu s další nástavbou se žebříkem) Na střechu bylo nutné dopravit […]
  • Šílený Max13. února 2015 Šílený Max Trocha zajímavostí k dnešnímu večernímu filmu na Nova Cinema 13.2.2015 v 21:50 Mel Gibson se zúčastnil konkurzu na hlavní roli po dlouhé noci a rvačce v hospodě. Jeho tvář plná […]
  • Nenechte si ujít !16. května 2018 Nenechte si ujít ! Galerie Tančící dům otevírá 16. května největší filmovou výstavu od roku 1987, věnovanou nejznámějším filmům, pohádkám a seriálům, které byly natočeny v Československu v období od 60. do […]
  • Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Medvědobijka15. srpna 2019 Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Medvědobijka Medvědobijka je předovka, stejně jako stříbrná puška. Dvouhlavňovka s perkusními zámky. Pušky s perkusním zážehem byly uvedeny po roce 1840, když se všude začala prosazovat zápalka, […]
  • Kam na eurovíkendy28. února 2020 Kam na eurovíkendy Jste školou povinní či nemáte k dispozici mnoho volných dní, přesto však toužíte objevovat nová místa? Nebo jste zkrátka a jednoduše milovníci velkoměst a jejich atmosféra vám vlévá novou […]
  • Recenze: Zvířátka v džungli29. června 2018 Recenze: Zvířátka v džungli V džungli se narodili dva malí tygříci, kteří provedou malé čtenáře životem v pralese a ukážou jim ostatní obyvatele, kteří tu žijí s nimi. Text Ginger Swift a ilustrace Laury Horton […]
  • Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít18. září 2019 Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít Dnešní doba nahrává globalizaci. Když je to potřeba, díky internetu je možné vyhledat velké množství cizojazyčných materiálů a návodů. Někdy ale stačí i jen obyčejná delší konverzace s […]
Další naše články...