Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Vánoce se blíží - přehled nejznámějších Vánočních filmů

Vánoce se blíží - přehled nejznámějších Vánočních filmů

Grinch
Grinch
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 2,00 z 5)
Loading...

Vánoce jsou nej­krás­něj­ší svát­ky v roce, je to mož­ná ohra­ná frá­ze, ale stá­le ješ­tě prav­di­vá. Pravdivé je také to, že z vánoč­ních svát­ků se poma­lu stá­vá něco, co má s tra­dič­ním poje­tím těch­to oslav pra­má­lo spo­leč­né. Mnoho lidí bere Vánoce spí­še jako „utr­pe­ní“ než něco pří­jem­né­ho. Vidí jen náku­py, vaře­ní, peče­ní, sma­že­ní, bale­ní dár­ků a to vše ve zbě­si­lém tem­pu. A pro změ­nu, někte­ří z nás berou Štědrý den, jako mož­nost jak dostat, co nej­ví­ce dra­hých před­mě­tů s vyna­lo­že­ním vel­mi malé náma­hy. Stačí k tomu jen jedi­né, napsat seznam přá­ní a je to (a mimo­cho­dem, ten­to seznam se vel­mi čas­to podo­bá kata­lo­gu nej­no­věj­ší elek­tro­ni­ky). Ale o tom pře­ce Vánoce, ale­spoň pri­már­ně, nejsou a já Vám při­ná­ším pře­hled něko­li­ka fil­mů, kte­ré by Vám měly při­po­me­nout, co je pra­vý „duch Vánoc“.

Vánoční koleda

Jistě zná­te spi­so­va­te­le Charlese Dickense, kte­rý svě­to­vou lite­ra­tu­ru, kro­mě jiné­ho, obo­ha­til také o nád­her­ný vánoč­ní pří­běh nazva­ný jed­no­du­še, ale výstiž­ně „Vánoční kole­da“ (Christmas Carol). A jeho dílo oča­ro­vá­vá dospě­lé i děti již po něko­lik gene­ra­cí. Christmas Carol byla zfil­mo­va­ná už něko­li­krát (napří­klad v letech 1908, 1910, 1915, 1938, 1971, 1997….). Jedna z posled­ních ver­zí vznik­la v roce 2001 a jde o ani­mo­va­ných film Christmas Carol: The Movie, kte­rý se kro­mě nád­her­né­ho pří­bě­hu z pera Charalese Dickense, vyzna­ču­je také roz­to­mi­lou ani­ma­cí, pří­tom­nos­tí hned něko­lik vel­kých hvězd a krás­nou hud­bou (úvod­ní píseň „What If“ nazpí­va­la hvězda Titanicu Kate Winslet).

Rok výro­by: 2001

Režie: Jimmy T. Murakami

Hrají: Simon Callow, Kate Winslet, Nicolas Cage, Jane Horrock, Sarah Annison a dal­ší

Grinch

  Jedna z nej­vý­raz­něj­ších ame­ric­kých vánoč­ních posta­vi­ček je Grinch. Ošklivý zele­ný skřet, kte­rý kaž­do­roč­ně „kra­de“ Vánoce. A ve zfil­mo­va­né ver­zi se jeho ztvár­ně­ní, pod tak­tov­kou pro­slu­lé­ho Rona Howarda, uja­la kome­di­ál­ní hvězda Jim Carrey. Film je pojat ve str­hu­jí­cím tem­pu pod­bar­ve­ném vyni­ka­jí­cí­mi tri­ko­vý­mi efek­ty apli­ko­va­ný­mi na noto­ric­ky zná­mý pří­běh. Vánoční kome­die pro celou rodi­nu, kte­rou bys­te si jis­tě nemě­li nechat ujít.

Rok výro­by: 2000

Režie: Ron Howard

Hrají: Jim Carrey, Anthony Hopkins, Molly Shannon, Jeffrey Tambor, Verne Troyer a další

Gremlins

  I hrdi­ny dal­ší­ho fil­mu jsou bytos­ti, jejichž pleť se hono­sí bar­vou čer­s­tvě rost­lé trá­vy. Ale nyní je jich obrov­ské množ­ství a s cynic­kým humo­rem se řítí na oby­va­te­le nic netu­ší­cí­ho klid­né­ho měs­teč­ka prá­vě se noří­cí­ho do kli­du vánoč­ních svát­ků. Jistě jste uhod­li, že mlu­vím o Gremlinech. Tyto malé potvůr­ky si za dobu své exis­ten­ce zís­ka­ly nespo­čet fanouš­ků a není také divu, když s ele­gan­cí sobě vlast­ní doká­ží zni­čit půl­ku měs­ta a ješ­tě u toho stih­nout sle­do­vat Sněhurku a sedm trpas­lí­ků. Přestože, film není prav­dě­po­dob­ně vhod­ný ke štěd­ro­ve­čer­ní veče­ři, jis­tě si zaslou­ží být zmí­něn ve spo­ji­tos­ti s těmi­to svát­ky.

Rok výro­by: 1984

Režie: Joe Dante

Hrají: Zach Galligan, Hoyt Axton, Phoebe Cates, Corey Feldman, Judge Reinhold a dal­ší

Sám doma

   Skutečně pro­slu­lou sérií vánoč­ních fil­mů je roz­hod­ně tri­lo­gie Sám Doma, kte­rá jed­no­du­še k Vánocům pat­ří. Bezesporu nej­lep­ším dílem je díl prv­ní Sám Doma (1990) - Malý Kevin zůsta­ne sho­dou náhod sám doma prá­vě něko­lik dní před Vánocemi. Zprvu je to pří­jem­né a Kevin si nově naby­té svo­bo­dy uží­vá, ale postu­pem času se z roz­maz­le­né­ho frac­ka stá­vá nejen někdo, kdo doká­že při­pra­vit obří rodin­ný dům na pří­chod svát­ků, ale také nekom­pro­mis­ní ochrán­ce domu, kte­rý si pora­dí i s dvě­ma vyku­tá­le­ný­mi zlo­dě­ji.

Rok výro­by: 1990

Režie: Chris Columbus

Hrají: Maculay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Catherina O´Hara a dal­ší

Sám doma 2

   Úspěch prv­ní­ho dílu byl obrov­ský a tak se za dva roky na to obje­vu­je pokra­čo­vá­ní nazva­né Sám Doma 2: Ztracen v New Yorku. Příběh je až na urči­té změ­ny totož­ný - malé­ho Kevina sice už rodi­če neza­po­me­nou doma, ale ztra­tí ho na letiš­ti a Kevin se dostá­vá do New Yorku a opět je sám. Ale ve stej­ný čas navští­ví New York dva zlo­čin­ci, kte­rým to Kevin vytma­vil v díle prv­ním a tak chlap­ci nezbý­vá než se s nimi opět vypo­řá­dat. Druhý díl věr­ně kopí­ru­je dějo­vou linii dílu prv­ní­ho (ale zasa­zu­je ho do atrak­tiv­ní­ho pro­stře­dí vánoč­ně laze­né­ho New Yorku) a v tom­to pří­pa­dě je to k dob­ru věci, proč také pří­liš ris­ko­vat a nedr­žet se zave­de­ných postu­pů, když ty fun­gu­jí na výbor­nou?

Rok výro­by: 1992

Režie: Chris Columbus

Režie: Maculay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Tim Curry, Catherina O´Hara a dal­ší

Sám doma 3

   Třetí díl byl nato­čen až o pět let poz­dě­ji. A kro­mě obsa­ze­ní se změ­nil i reži­sér. Na kva­li­tě fil­mu je to samo­zřej­mě znát. Sám Doma 3 se nedá srov­ná­vat se svý­mi před­chůd­ci a je sku­teč­ně „nasta­vo­va­nou kaší“.

Rok výro­by: 1997

Režie: Raja Gosnell

Režie: Alex D. Linz, Olek Krupa, Rya Kihlstedt, Lenny Von Dohlen, David Thornton a dal­ší

Rolničky, kam se podíváš

   To, že Arnold Schwarzenegger nato­čí film s vánoč­ní téma­ti­kou bylo pře­kva­pe­ním. Akční hvězda, kte­rá dosud sáze­la pře­de­vším na pohled drs­ňá­ka a na před­vá­dě­ní své­ho až pří­liš sval­na­té­ho těla, ale uká­za­la, že ani kome­die jí není cizí. To už samo­zřej­mě před­ve­dl ve skvě­lých Pravdivých lžích. A zno­vu svůj kome­di­ál­ní talent před­ve­dl i v netra­dič­ní vánoč­ní podí­va­né Rolničky, kam se podí­váš. Bez nad­sáz­ky bych ten­to film nazval nejakč­něj­ší vánoč­ní podí­va­nou. Přece jen Arnie je Arnie a tak se při hon­bě za dár­kem pro své­ho syn­ka musí utkat nejen se svým sou­se­dem, ale také s faleš­ný­mi Santa Clausi a agre­siv­ní­mi Elfy.

Rolničky, kam se podí­váš jsou beze­spo­ru vel­mi zábav­nou kome­dií, kte­rá sto­jí za to.

Rok výro­by: 1996

Režie: Brian Levant

Hrají: Arnold Schwarzenegger, Sinbad, Phil Hartman, Rita Wilson, Robert Conrad a dal­ší

Kdopak to mluví 3

   Kdopak to mlu­ví 3 je zatím posled­ním pokra­čo­vá­ním tri­lo­gie kva­lit­ních kome­dií, kte­ré roze­hrá­va­jí kon­cert dvou herec­kých hvězd Johna Travolty a Kirstie Alley. Třetí díl je prá­vě zasa­zen do obdo­bí vánoč­ních svát­ků. A ten­to­krá­te v něm hlav­ní roli nehra­jí až pří­liš komu­ni­ka­tiv­ní děti, ale stej­ně upo­ví­da­ní psi. Osobně si mys­lím, že pokra­čo­vá­ní s čís­lov­kou 3 už není tak kva­lit­ní, ale přes­to je pří­jem­nou podí­va­nou, kte­rá by Vám moh­la zpes­t­řit čeká­ní na Ježíška.

Rok výro­by: 1993

Režie: Tom Ropelewski

Hrají: John Travolta, Kirstie Alley, Danny DeVito, Lysette Anthony, Diane Keaton a dal­ší

Zázrak v New Yorku

   Pravděpodobně nej­pro­slu­lej­ším vánoč­ním fil­mem v USA bude Zázrak na 34-té uli­ci, kte­rý okouz­lu­je divá­ky už po více než pade­sát let. Zárukou kva­li­ty jsou kro­mě jiné­ho, čty­ři nomi­na­ce na Oscara a tři tyto vzác­né soš­ky v drže­ní. Jako osla­va 50-tého výro­čí vzni­ku fil­mu vyšla upra­ve­ná ver­ze toho­to fil­mu, tak­že může dal­ších pade­sát let zpří­jem­ňo­vat vánoč­ní čas….

Rok výro­by: 1947

Režie: George Seaton

Hrají: Maureen O´Hara, Edmund Gwenn, John Payne, Gene Lockhart, Natalie Wood a dal­ší

Vánoční prázdniny

Z názvu dal­ší­ho fil­mu vánoč­ní atmo­sfé­ra doslo­va dýchá - Vánoční prázd­ni­ny. Vynikající kome­die ze série titu­lů na hra­ni­ci vku­su, National Lampoon. Vánoční prázd­ni­ny pat­ří k nej­lep­ším z této řady a navíc je jed­nou z nepo­ve­de­něj­ších kome­dií s téma­ti­kou Vánoc. Roztomilý Clark a jeho rodi­na se při­pra­vu­jí na Vánoce a str­že­ní pré­mií plus pří­jezd bra­tran­ce Eddiho s poně­kud buran­skou rodi­nou jsou jen začát­kem pro­blé­mů, kte­ré ale stej­ně nako­nec zmi­zí v poza­dí před nád­her­ně vyzdo­be­ným vánoč­ním stro­meč­kem….

Rok výro­by: 1989

Režie: John Hughes, Jeremiah Chechik

Hrají: Chevy Chase, Beverly D´Angelo, Randy Quaid, John Randolph, Diane Ladd a dal­ší

Santa Claus

   Titul Santa Claus neza­čí­ná zrov­na opti­mis­tic­ky, Santa Claus umí­rá během nešťast­né neho­dy. A na jeho mís­to se dostá­vá dosud skep­tic­ký a uspě­cha­ný úřed­ník Scott Calvin. Který kro­mě toho, že začí­ná dorůs­tat do tva­rů původ­ní­ho Santa Clause, musí vyře­šit ješ­tě jeden pro­blém - roz­vést všech­ny dár­ky - včas.

Santa Claus je typic­kým odde­cho­vým fil­mem, kte­rý je na Vánoce jako děla­ný a navíc je vel­mi dob­ře řeme­sl­ně odve­de­ný.

Rok výro­by: 1994

Režie: John Pasquin

Hrají: Tim Allen, Judge Reinhold, Wendy Crewson, Peter Boyle, Eric Lloyd a dal­ší

Santa Claus 2

V sou­čas­né době se pra­cu­je na dru­hém díle, jehož pří­běh by měl být zhru­ba tako­vý: Scott byl Santa Clausem v uply­nu­lých osmi letech a Elfové ho zvo­li­li za nej­lep­ší Santu všech dob. Ovšem vyvstal pro­blém, pokud se Scott do Štědrého dne neo­že­ní, pře­sta­ne být Santou Clausem….

Premiéra: Listopad 2002 (USA)

Hrají: Tim Allen, Spencer Breslin, Elizabeth Mitchell, Eric Lloyd, David Krummholtz a dal­ší

Ale i naše malá zemič­ka má svá „želíz­ka v ohni“ a já jsem vytá­hl dvě z nej­žha­věj­ších….

S tebou mě baví svět

   S tebou mě baví svět - film, hono­sí­cí se titu­lem „Nejlepší kome­die sto­le­tí“ a to po prá­vu. Je prav­da, že děj není zasa­zen pří­mo do obdo­bí Vánoc, ale neod­mys­li­tel­ně k vánoč­ním svát­kům pat­ří a už jen s těží bychom si bez něj doká­za­li před­sta­vit vánoč­ní prázd­ni­ny. Kdo by neznal pří­běh tří man­že­lů, kte­ří se svý­mi rato­lest­mi (nechtěj­te po mně, abych je počí­tal) vydá­va­jí na hor­skou cha­tu uží­vat kouz­la zimy….

Rok výro­by: 1982

Režie: Marie Poledňáková (námět, scé­nář)

Hrají: Václav Postránecký, Eliška Balzerová, Július Satinský, Jana Šulcová, Pavel Nový, Zdena Studénková a dal­ší

Tři oříšky pro Popelku

      

   Druhým čes­kým titu­lem dopl­ňu­je tro­ji­ci Stromeček, dár­ky a …. Tři oříš­ky pro Popelku. Snad nej­krás­něj­ší pohád­ka, kte­rá kdy v vze­šla z našich hájů a luhů (ale nejen v nich). Nádherný kla­sic­ký pří­běh plný roman­ti­ky, kte­rý sto­jí na skvě­lých herec­kých výko­nech křeh­ké Libušky Šafránkové a Pavla Trávníčka. To vše za dopro­vo­du krás­ných pís­ní Karla Gotta.

Rok výro­by: 1973

Režie: Václav Vorlíček (Scénář)

Hrají: Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Karin Lesch, Daniela Hlaváčová, Vítězslav Jandák a dal­ší

Vánoce jsou tady a já osob­ně je milu­ji a klid­ně mě může­te obvi­nit ze sen­ti­men­ta­lis­mu nebo nos­tal­gie, ale před­sta­va zasně­že­ných ulic osvět­le­ných nebeský­mi hvězda­mi za pomo­ci vánoč­ních strom­ků září­cích z kaž­dé­ho okna je pro mě jed­na z nej­krás­něj­ších věcí, kte­ré v živo­tě jsou (i když sníh bývá vět­ši­nou pěk­ně roz­břed­lý a vánoč­ní strom­ky jsou už vět­ši­nou z umě­lé hmo­ty). Já si jed­no­du­še Vánoce uži­ji a je na Vás, co vy s nimi.

Krásné Vánoce a skvě­lé­ho Silvestra


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,23966 s | počet dotazů: 257 | paměť: 61639 KB. | 28.11.2022 - 06:47:20