Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vánoce naruby - Když byl Tim Allen ještě slavný dělal i Vanoční filmy.

Vánoce naruby - Když byl Tim Allen ještě slavný dělal i Vanoční filmy.

VanoceNaRuby
VanoceNaRuby

Můžete pes­ko­vat nad mno­ha věc­mi, kte­ré se vánoc týka­jí. Snad nad tím, že pár dní před Štědrým dnem vás v obcho­dech čeká sko­ro boj o život, mož­ná nad tím, že v posled­ních letech nás mís­to bělost­né sně­ho­vé pokrýv­ky „těší“ spí­še déšť. Pokud na to máte nátu­ru, pak si něco špat­né­ho na váno­cích najde­te. Jenže při­znej­me si, že jde sku­teč­ně o nej­hez­čí obdo­bí v roce, kdy jsou všich­ni (nebo ale­spoň vět­ši­na) lidé milej­ší, nála­da je lep­ší a rados­ti v jed­nom dni je sko­ro stej­ně jako za půl před­cho­zí­ho roku. K svá­teč­ní­mu obdo­bí neod­mys­li­tel­ně pat­ří i něko­lik fil­mů. Alespoň já si tedy nemo­hu před­sta­vit váno­ce bez Popelky, Mrazíka, ale také sérii Sám doma (respek­ti­ve mám rád prv­ní dva díly) a Vánočních prázd­nin. Už del­ší dobu se neob­je­vil dal­ší titul, kte­rý bych do své vánoč­ní sbír­ky zařa­dil. Nevím, zda tam budou mít Vánoce naru­by své stá­lé mís­to, ale nebu­du vůbec pro­ti se na ně před svát­ky podí­vat.Nemohu říct, že by Vánoce naru­by byly fil­mo­vý kle­not, jde o napros­to stan­dard­ní kome­dii. Současně se jim však daří vytvo­řit pří­jem­nou vánoč­ní atmo­sfé­rou, díky pove­de­né­mu vizu­ál­ním ztvár­ně­ní, kte­ré sází na kla­sic­ké moti­vy – zasně­že­ná uli­ce plná roz­to­mi­lých domů ozdo­be­ných pes­t­ro­ba­rev­ný­mi svět­ly nebo obrov­ské vánoč­ní huňa­té strom­ky. Díky tomu, že ve vás film sku­teč­ně pro­bu­dí (pokud nejste ška­ro­hlí­di) vánoč­ní nála­du, odpus­tí­te mu i morál­ní posel­ství. Respektive, odpouš­tět není co, kdy jin­de než o váno­cích bychom si měli neu­stá­le při­po­mí­nat, že rodi­na a přá­te­le jsou pro život napros­to nezbyt­ní a důle­ži­tí a bez nich by váno­ce neby­ly to, co jsou.

Krankovi jsou kla­sic­ký pár střed­ní­ho věku. Luther (Tim Allen) je úspěš­ný úřed­ník a Nora (Jamie Lee Curtis) žena v domác­nos­ti, kte­rá lpí na rodi­ně. Vánoce jsou pro ně jed­ním z nej­dů­le­ži­těj­ších obdo­bí v roce a logic­ky je tak trá­ví se svou dce­rou Blair (Julie Gonzalo). Ale ta se ten­to rok chys­tá do Jižní Ameriky, jakož­to člen­ka Mírových sbo­rů. Její rodi­če se roz­hod­nou, že váno­ce budou jed­no­du­še igno­ro­vat. Jenže, ono to není tak leh­ké. Hlavně, když vás obklo­pu­jí lidé, kte­ří tyto svát­ky bez­mezně milu­jí. V jejich čele sto­jí Vic Frohmeyer (Dan Aykroyd). Ten, když chce, aby na kaž­dé stře­še byl obří sně­hu­lák Frosty, pak toho dosáh­ne…

Jistě, že nako­nec vše skon­čí tak, že se Blair vrá­tí a dojde na výji­meč­nou vánoč­ní osla­vu. V pod­sta­tě z toho­to moti­vu těží celá dru­há polo­vi­na fil­mu. Krankovi musí za pár hodin stih­nout zve­le­bit dům, při­pra­vit večí­rek, a to vše tak, aby jejich dce­ra nepo­zna­la, že váno­ce sla­vit nechtě­li. Díky soli­da­ri­tě sou­se­dů se jim to nako­nec poda­ří a my už se může­me jen těšit na slad­ké finá­le, kdy se mají (téměř) všich­ni rádi a vše kon­čí dob­ře. Přestože, že v nese­zón­ním fil­mu bychom to moh­li odsou­dit jako zápor, ve vánoč­ní kome­dii je tako­vý konec povin­nos­tí.

Příjemné jsou výko­ny Tima Allena (už je na vánoč­ní kome­die spe­ci­a­lis­ta), Jamie Lee Curtis a Dana Aykroyda, a přes­to­že v jiných svých pro­jek­tech podá­va­jí čas­to výraz­něj­ší výko­ny, ani ten­to­krát si ostu­du nedě­la­jí. Některé gagy jsou napsá­ny mír­ně nešťast­ně (což mě pře­kva­pu­je, když na scé­ná­ři pra­co­val mis­tr rodin­ných kome­dií Chris Columbus), ale prá­vě tato herec­ká tro­ji­ce tyto situ­a­ce zahra­ňu­je. Díky nim se nako­nec titul vyva­ru­je vět­ši­ně trap­nos­tí, kte­rý­mi čas­to bláz­ni­vé kome­die dis­po­nu­jí.

V cel­ko­vém výsled­ku to dopadlo dob­ře. Vánoční soun­d­track, okouz­lu­jí­cí obra­zo­vé ztvár­ně­ní a talen­to­va­ní her­ci film zachra­ňu­jí. Jeden bod navíc si film zaslou­ží za to, že se mu daří navo­dit vánoč­ní atmo­sfé­ru.


Photo © Sony Pictures Entertainment


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Mezi námi děvčaty27. března 2022 Mezi námi děvčaty Komedie o tom, jak si matka a její dcera tak dlouho vzájemně lezou na nervy, až si jednoho dne díky čínskému kouzlu vymění těla. Anna je mladá divoká dívka, která žije normálním životem. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krotitelé duchů II6. ledna 2022 Krotitelé duchů II Krotitelé duchů II je americká nadpřirozená komedie z roku 1989, kterou režíroval a produkoval Ivan Reitman a scénář napsali Dan Aykroyd a Harold Ramis. Ve filmu hrají Bill Murray, Dan […] Posted in Speciály
  • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mezi námi děvčaty - poslední úspěšný film Lindsay Lohan24. října 2020 Mezi námi děvčaty - poslední úspěšný film Lindsay Lohan Povedená taškařice na téma, co se stane, když je matka v kůži své pubertálni dcery a dcera v kůži své úspěšné matky. A ve všem má prsty Číňanka z jedné čínské restaurace. Anna (Lindsay […] Posted in Retro filmové recenze
  • Auta - Blesk McQueen potřebuje prozřít na vesnici26. března 2019 Auta - Blesk McQueen potřebuje prozřít na vesnici Již samotný a výstižný název animovaného 3D filmu od společnosti Pixar napovídá, o čem bude 116 minutový snímek z USA. Ano, jsou to auta, obyčejná i závodní, mezi něž patří i zářící […] Posted in Retro filmové recenze
  • Terminátor 2: Den zúčtování - Jedno z nejúspěšnějších pokračování všech dob. Film, za který se Cameron nemusí ani trochu stydět.12. května 2022 Terminátor 2: Den zúčtování - Jedno z nejúspěšnějších pokračování všech dob. Film, za který se Cameron nemusí ani trochu stydět. Je jen málo filmů, které jsou označované jako „lepší než první díl“. Co si vybavím, tak mezi vážné kandidáty se řadí „Kmotr II“, „Temný rytíř“, „Star Wars: Epizoda V – Impérium vrací úder“ […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krotitelé duchů - 0 %6. ledna 2022 Krotitelé duchů - 0 % Hollywood bývával továrnou na sny. Ale to už je dávno. Dnes jsou filmy dost často remaky, rebooty, nebo jinými podobnými vykrádačkami starých hitů. A nejinak tomu je i u  Ghostbusters, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krotitelé duchů: Odkaz - 70 %6. ledna 2022 Krotitelé duchů: Odkaz - 70 % Svobodná matka Callie (Carrie Coon) se se svými dvěma dětmi Trevorem (Finn Wolfhard) a Phoebe (Mckenna Grace) přestěhuje na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení s původními […] Posted in Filmové recenze
  • Krotitelé duchů4. ledna 2022 Krotitelé duchů Krotitelé duchů je americká nadpřirozená komedie z roku 1984, kterou režíroval a produkoval Ivan Reitman a scénář napsali Dan Aykroyd a Harold Ramis. Bill Murray, Aykroyd a Ramis v něm […] Posted in Speciály
  • Smrtonosná past 31. listopadu 2021 Smrtonosná past 3 Smrtonosná past 3 je americký akční film z roku 1995, který natočil John McTiernan (režisér prvního dílu). Scénář k němu napsal Jonathan Hensleigh podle Hensleighova scénáře Simon Says a […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,46821 s | počet dotazů: 223 | paměť: 55949 KB. | 19.05.2022 - 21:01:08