Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Vánoce na TV Nova

Vánoce na TV Nova

2612 Tri veterani
2612 Tri veterani

Vánoční svát­ky na TV Nova při­ne­sou mno­ho oblí­be­ných čes­kých i zahra­nič­ních pohá­dek, fil­mů a ani­mo­va­ných pří­bě­hů. Štědrý den v hlav­ním vysí­la­cím čase na obra­zov­ce TV Nova bude pat­řit čes­ké pohád­ce Tři brat­ři v režii Jana Svěráka, kde hlav­ní role ztvár­ni­li Tomáš Klus, Vojta Dyk a Zdeněk Piškula. Během svá­teč­ní­ho dne se divá­ci mohou těšit na dal­ší pohád­ky jako S čer­ty nejsou žer­ty, Princezna se zla­tou hvězdou nebo Řachanda.

„Program na sta­ni­cích TV Nova nabíd­ne během vánoč­ních svát­ků nestár­nou­cí sním­ky pro děti i dospě­lé. Ve spo­leč­nos­ti našich kaná­lů si kaž­dý bude moct užít chví­le poho­dy, kli­du a rodin­ných setká­ní u svých oblí­be­ných pohá­dek nebo jiných pořa­dů. Programové sché­ma jsme při­pra­vi­li tak, aby si kaž­dý mohl vybrat to své,“ říká Alex Ruzek ředi­tel­ka sek­ce pro­gra­mu sku­pi­ny TV Nova. Patří sem pohád­ko­vé pří­běhy jako Řachanda, nej­no­věj­ší zpra­co­vá­ní Popelky, čes­ké pohád­ky Z pek­la štěs­tí 1 a 2, Tři vete­rá­ni, Za hum­ny je drak, S čer­ty nejsou žer­ty nebo Nebojsa. Chybět nebu­de ani Mrazík. Z ani­mo­va­ných pohá­dek Shrek 2, Hledá se Nemo nebo Kráska a Zvíře.

Ani divá­ci tema­tic­kých sta­nic sku­pi­ny TV Nova nepři­jdou zkrát­ka. Nova Cinema nabíd­ne oblí­be­né kome­die (Vánoční prázd­ni­ny, Dokonalý gentle­man, Nesvatbovi, Gremlins, Z lás­ky nebo pro pení­ze, Šéfové na zabi­tí, Prostě sexy aj.), dechbe­rou­cí i dojem­né pří­běhy (Dokonalý trik, Mandolína kapi­tá­na Corelliho, Zaříkávač koní aj.) i ani­mo­va­né fil­my (Polární expres, Letadla, Ukradené Vánoce Tima Burtona aj.). Nova 2, Nova Action a Nova Gold se budou držet své­ho obvyk­lé­ho, oblí­be­né­ho pro­gra­mu, včet­ně všech popu­lár­ních sit­ko­mů, seri­á­lů, rea­li­ty show a dal­ších pořa­dů.

Vánoční pro­gram si uži­jí také spor­tov­ní fanouš­ci, kte­ří si 25. pro­sin­ce na Nova Sport 2 budou moci vychut­nat mimo­řád­ný den s NBA, kdy jim pré­mi­o­vá spor­tov­ní sta­ni­ce při­ne­se hned tři nava­zu­jí­cí zápa­sy. Nebudou to ale jen bas­ket­ba­lis­té, kdo bude svým výko­nem těšit spor­tov­ní divá­ky u tele­viz­ních obra­zo­vek. Vrchol sezó­ny totiž čeká i šip­kař­skou eli­tu. Té 13. pro­sin­ce začí­ná Mistrovství svě­ta, kte­ré trvá až do 1. led­na. V nedě­li 30. pro­sin­ce na Nova Sport 2 pro­běh­ne také pres­tiž­ní gala­ve­čer UFC 232 Jones vs. Gustafsson 2, kde pro­ti sobě oba bojov­ní­ci nastou­pí v odvet­ném zápa­se. Navážou tím na své prv­ní střet­nu­tí, jež je pova­žo­vá­no za jeden z nej­lep­ších zápa­sů v his­to­rii UFC.

Na posled­ní den v roce, 31. pro­sin­ce večer, TV Nova zařa­dí Silvestrovské Televizní novi­ny s humor­ný­mi situ­a­ce­mi z domo­va i ze zahra­ni­čí a spe­ci­ál Tvoje tvář má zná­mý hlas – Silvestr z kara­va­nu. Ondřej Sokol a Aleš Háma ve svém kara­va­nu pro­ve­dou tím nej­lep­ším z páté řady show a uká­žou, jak vypa­dá jejich sil­vestrov­ská osla­va.

Vánoční svát­ky na TV NovaPořad + start
24. 12. 2018Tři brat­ři (20:20)
Láska nebeská (22:00)
25. 12. 2018Řachanda (20:20)
26. 12. 2018S čer­ty nejsou žer­ty (20:20)
Silvestr na TV NovaPořad + start
31. 12. 2018Silvestrovské Televizní novi­ny (19:30)
Tvoje tvář má zná­mý hlas - Silvestr z kara­va­nu (20:35)

Online

Vedle pro­gra­mu tele­viz­ních sta­nic nabíd­ne TV Nova vánoč­ní bonu­sy a pro­jek­ty také na onli­nu. Na NovaPlus.cz se fanouš­ci neko­neč­né­ho seri­á­lu Ulice mohou těšit na spe­ci­ál­ní štěd­ro­ve­čer­ní díl. Jak strá­ví Štědrý den slav­né seri­á­lo­vé posta­vy, letos mělo zůstat tajem­stvím, divá­ci si ale Vánoce v Ulici přá­li vidět. Jak letoš­ní Vánoce pro­ži­je Bedřich, kte­rý po odcho­du Jindry zůstal sám? Jaké Vánoce bude mít Šárka, nešťast­ně zami­lo­va­ná do žena­té­ho Maléře? A jak to bude na Štědrý den vypa­dat doma u Knoblochových? Nejenom o tom bude vánoč­ní díl Ulice.

Od sobo­ty 1. pro­sin­ce pobě­ží kaž­dý den na webu TN.cz advent­ní sou­těž o atrak­tiv­ní výhry. Každý den budou při­pra­ve­ny dvě sou­těž­ní otáz­ky. Vždy o půl­no­ci pak bude vyhlá­šen výher­ce dne a záro­veň odstar­to­vá­na nová sou­těž. Více infor­ma­cí k sou­tě­ži bude k dis­po­zi­ci na webu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,42176 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56612 KB. | 27.06.2022 - 23:13:49