Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Van Helsing

Van Helsing

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hluboko v kar­pat­ských horách se nachá­zí mýtic­ká a záhad­ná Transylvánie. Svět, kde zlo je všu­dypří­tom­né, kde nebez­pe­čí vychá­zí se zápa­dem slun­ce a pří­še­ry nabý­va­jí podo­by nej­hrůz­něj­ších noč­ních můr. Režisér Sommers, kte­rý oži­vil kla­sic­ké mon­strum ve fil­mech Mumie a Mumie se vra­cí, při­ve­dl do nové­ho pro­jek­tu celou plejá­du tra­dič­ních pří­zra­ků - Frankensteinovo mon­strum, Draculu, Vlkodlaka - a sta­ví pro­ti ní osa­mě­lé­ho bojov­ní­ka na stra­ně dob­ra - Van Helsinga. Tento legen­dár­ní lovec pří­zra­ků (Hugh Jackman), jehož lite­rár­ním otcem je sám Bram Stoker, při­jíž­dí na pokyn taj­né­ho spol­ku do Transylvánie, aby pře­mohl krve­žíz­ni­vé­ho svůd­ní­ka. V boji pro­ti hra­bě­ti Draculovi (Richard Roxburgh) se sta­ví po bok nehro­že­né Anně Valerious (Kate Beckinsale) a zba­vu­je její rodi­nu po gene­ra­ce trva­jí­cí klet­by. Plátno pří­zra­ků dále zalid­ňu­jí Shuler Hensley jako Frankensteinova zrů­da, před­ní taneč­ník Will Kemp, kte­rý před­sta­vu­je Annina muž­né­ho bra­t­ra Velkana, kte­rý se za úplň­ku převtě­lu­je ve Vlkodlaka, a Kevin J. O Connor jako Igor, pro­rad­ný asi­s­tent dr. Frankensteina. Elena Anayaová, Silvia Collocaová a Josie Maranová hra­jí tři krve­lač­né Draculovy nevěs­ty, kte­ré se neza­sta­ví před ničím, jen aby pomoh­ly své­mu pánu v plá­nu pod­ma­nit si lid­skou civi­li­za­ci a nasto­lit hrů­zo­vlá­du. Po divác­ky úspěš­ných fil­mech Mumie a Mumie se vra­cí při­chá­zí reži­sér a scé­náris­ta Stephen Sommers s dal­ším vel­ko­fil­mem. Van Helsing je nej­draž­ším ame­ric­kým fil­mem, kte­rý byl dosud rea­li­zo­ván v České repub­li­ce. Film je nabi­tý ohňostro­jem nápa­dů a neu­vě­ři­tel­ných vizu­ál­ních efek­tů, kte­ré divá­ka zave­dou do zce­la nové­ho, dosud neví­da­né­ho svě­ta. O vizu­ál­ní efek­ty se posta­ra­la spo­leč­nost Industrial Light and Magic, kte­rá má na svém kon­tě téměř 200 fil­mů, mezi kte­rý­mi nechy­bí napří­klad Jurský park, Master & Commander, Terminátor 3, Harry Potter, Minority Report, ILM dosta­li Oscara za efek­ty ve fil­mu Piráti z Karibiku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,16509 s | počet dotazů: 250 | paměť: 58094 KB. | 11.08.2022 - 13:52:00