Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Van Helsing - S kým že to byla v posteli Dana Morávková?

Van Helsing - S kým že to byla v posteli Dana Morávková?

Helsing

Kdesi v pod­ze­mí Říma, pra­cu­je taj­ná sku­pi­na mni­chů, kte­rá se po celé Evropě 19. sto­le­tí sna­ží potí­rat pří­še­ry před­sta­vu­jí­cí převtě­le­né­ho ďáb­la - tedy upí­ry, vlkodla­ky a jinou havěť. Pro ně pra­cu­je Van Helsing, kte­rý jez­dí po Evropě a tato mon­stra likvi­du­je.

Ve fil­mu jsou na prv­ní pohled nepo­cho­pi­tel­ně smí­chá­ny tra­dič­ní posta­vy, jako je Dracula, Mr. Hyde, Frankenstein a jeho mon­strum a dokon­ce i Van Helsing samot­ný. Není to však zce­la samo­ú­čel­né, nýbrž to má být pocta posta­vám, kte­ré kdy vystu­po­va­ly ve fil­mech Universal Studios.

Po krát­ké čer­no­bí­lé retrospek­ti­vě s Frankensteinem (Samuel West) a hra­bě­tem Draculou, kte­rá byla sice vykra­de­ná s původ­ní­ho fil­mu, ale půso­bi­vá, se pře­ne­se­me do Paříže, kde Van Helsing (Hugh Jackman) zlik­vi­du­je Mr. Hydea (Robbie Coltrane). Přiznám se, že scé­nou s Mr. Hydeem jsem byl dost zasko­čen. Je zde napros­to samo­ú­čel­ná. Jejím smys­lem je zřej­mě nazna­čit divá­ko­vi, že Van Helsing nelo­ví jen upí­ry, ale mon­stra růz­né­ho dru­hu.

Pak Van Helsing odjíž­dí do Říma, kde je svým taj­ným bra­trstvem pově­řen odces­to­vat do Transylvanie. Ve scé­ně nápad­ně při­po­mí­na­jí­cí Jamese Bonda je nále­ži­tě vyba­ven pat­řič­ný­mi zbra­ně­mi a jiný­mi uži­teč­nost­mi. V Transylvanii, kde není zrov­na dva­krát vítán, se setká­vá s Annou (Kate Beckinsale), neo­hro­že­nou a krás­nou ženou, jejíž rodi­na se již něko­lik gene­ra­cí sna­ží zlik­vi­do­vat hra­bě­te Draculu.

V Transylvanii vlast­ně hlav­ní dějo­vá lin­ka tepr­ve začí­ná. Postupně se obje­vu­jí roz­dí­ly v poje­tí Draculy a upí­rů obec­ně od zave­de­né­ho způ­so­bu, s čímž se ostat­ně setká­vá­me ve vět­ši­ně upír­ských fil­mů, kte­ré se nechtě­jí ome­zit jen na fak­ta, že upí­ři sají krev a bojí se česne­ku a kří­že. Kromě upí­rů zde hra­jí vel­kou roli vlkod­la­ci, kte­ří zde vystu­pu­jí jako slu­ho­vé Draculy. Jedním z nich je i Annin bra­tr, což celý boj pro­ti Draculovi kom­pli­ku­je.

Po tech­nic­ké sty­rán­ce nelze fil­mu mno­ho vytknout. Byly zde pou­ži­ty snad všech­ny sou­čas­né mož­nos­ti fil­mo­vých tri­ků a efek­tů. Teď mě napa­dá, je tam vůbec něja­ká scé­na bez efek­tů? Obrovský Draculův hrad je vel­mi půso­bi­vý a svý­mi roz­mě­ry při­po­mí­ná spíš Sauronovu věž v Mordoru. Perfektní je pro­ve­de­ní léta­jí­cích upí­rů a jejich napros­to ply­nu­lé pře­tvá­ře­ní z kla­sic­ké lid­ské posta­vy na mrt­vol­ně bílé okříd­le­né pří­še­ry.

Van Helsing je, jak už jsem nazna­čil, tak tro­chu sláta­ni­na, nicmé­ně poměr­ně pove­de­ná. I když bude­te občas kou­let oči­ma nad tím, co všech­no se do fil­mu dosta­lo (jsou tu tře­ba i trpas­lí­ci), roz­hod­ně se nebu­de­te nudit. Film má nao­pak až neu­vě­ři­tel­ný spád a to tako­vý, že jste rádi za kaž­dou scé­nu, kde se nic zvlášt­ní­ho nedě­je a vy si může­te ale­spoň na chvil­ku oddech­nout.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Mumie - Upřimně nevím, co si mám o takovémto přehmatu myslet.14. dubna 2019 Mumie - Upřimně nevím, co si mám o takovémto přehmatu myslet. Théby, město živých, klenot říše faraona Setiho I., sídlo Imothepa, velekněze faraonova a strážce mrtvých. Rodné město Anck Su Namun, faraonovi vyvolené, žádný jiný muž se jí nemohl […]
  • EDITH PIAF28. června 2007 EDITH PIAF Strhující film o drobné ženě s mocným hlasem, jejíž osud vás naplno zasáhne. Písně Edith Piaf zná snad téměř každý. Jaký byl však osud této ženy, jejíž hlas zní tak teskně a vášnivě? To […]
  • Moulin Rouge21. května 2003 Moulin Rouge Netradiční muzikál s jedinečným vizuálním stylem, barvitými kulisami, videoklipovým střihem, úchvatnou hudbou a silnou stylizací, to všechno a ještě mnohem víc je Moulin Rouge. Středem […]
  • Moulin Rouge - O FILMU31. července 2018 Moulin Rouge - O FILMU Filmoví teoretici považují muzikál Moulin Rouge za poslední díl reži­sérovy trilogie „rudé opony“, která začala filmem Tanec v srdci (1992) a pokračovala snímkem Romeo a Julie (1996) s […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - Obsah | O Filmu25. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - Obsah | O Filmu             OBSAH             V novém filmu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta se na filmová plátna v roli ikonického dobrodruha a antihrdiny Jacka Sparrowa vrací Johnny Depp. V dalším […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta25. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - Mladý herec Brenton Thwaites, který ve filmu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta ztvárnil postavu Henryho, byl fanouškem této filmové série už jako školák v australském státě […]
  • Ospalá díra - Johnny Depp málem přijde o hlavu!31. května 2019 Ospalá díra - Johnny Depp málem přijde o hlavu! Tajemné městečko, záhadné vraždy, ponurá atmosféra, bezhlavý rytíř a to vše okořeněno trochou hororu, humoru i romantiky - takto by se dala charakterizovat Ospalá díra (Sleepy Hollow). Je […]
  • Wonder Woman - Ta, kterou stvořil psycholog William Moulton Marston.24. srpna 2019 Wonder Woman - Ta, kterou stvořil psycholog William Moulton Marston. Když se v roce 1941 objevil první komiksový příběh o bojovné a nezávislé Amazonce, svět se zmítal ve válečném konfliktu. Autorem komiksového příběhu byl psycholog a scénárista William […]
  • Krev zmizelého - další milostný příběh v době 2. světové války8. října 2019 Krev zmizelého - další milostný příběh v době 2. světové války Krev zmizelého je rozsáhlé vyprávění tragického životního příběhu česko-německé ženy Helgy Skládalové, jejíž trápení pramení z národnostní nenávisti. K Čechům i Němcům, díky Čechům, Němcům […]