Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Vampyr - Recenze - 75%

Vampyr - Recenze - 75%

Vampyr banner

Her z pro­stře­dí upí­rů nám tolik nevy­chá­zí. Je tu spous­ta zom­bí­ků, spous­ta válek (a to klid­ně dohro­ma­dy s těmi zom­bí­ky), spous­ta karet atd atd. Ale na pořád­nou vysá­vač­skou hru jsme čeka­li oprav­du něja­kých 14 let od Masquerade. Probíráte se v maso­vém hro­bě v době Viktoriánského Londýna. Všude zuří boj se Španělskou chřip­kou a vy zjiš­ťu­je­te, že jste mrt­ví. Teda asi, vlast­ně vůbec netu­ší­te co se děje. Pořádně neví­te jak jste se oct­li v maso­vém hro­bě ani kdo pořád­ně jste. Sotva se vydrá­pe­te ven potká­te ženu,k kte­rá se vám vrh­ne kolem krku (v dob­rém) a něco říká. Vás ale pře­mů­že nepo­cho­pi­tel­ná žízeň po krvi a ženu vycuc­ne­te jako své prv­ní Pikao v živo­tě. Bohužel záhy zjis­tí­te, že mla­dá dáma byla vaše sest­ra. Celkem sil­ný záži­tek hned na začá­tek. Poté, co se roz­po­me­ne­te aspoň tro­chu, kdo jste, je na vás zjis­tit, co se sta­lo. A tak se Dr. Jonathan Reid pouš­tí do boje s náka­zou, s dal­ší lon­dýn­skou havě­tí. Mimo jiné je vel­kým hna­cím moto­rem tou­ha po pomstě „člo­vě­ku“, kte­rý z vás udě­lal upí­ra. Najdete své­ho „stvo­ři­te­le“? Zachráníte Londýn před zká­zou? Co všech­no vám vstou­pí do ces­ty může­te zjis­tit v nové hře Vampyr!

Hra tak tro­chu neví, do kte­ré­ho žán­ru by měla pat­řit. Je to chví­le­mi akč­ní RPG, kde je inspi­ra­cí spí­še východ­ní tvor­ba. Soubojový sys­tém s mož­nos­tí zám­ku na jed­not­li­vé nepřá­te­le, spous­ta uska­ko­vá­ní, tro­cha tak­ti­zo­vá­ní a žád­ná bez­du­chá hac­k’n sla­sh. Na dru­hé stra­ně je to ale víc adven­tu­ra, navíc vel­mi pove­de­ná.
Ano, hra obsa­hu­je sku­teč­ně vel­ké množ­ství dia­lo­gů, poměr­ně vel­ké množ­ství hlav­ních i ved­lej­ších postav a ješ­tě mno­hem víc tex­tu (kla­sic­ky v podo­bě „Lore“ knih a dopi­sů apod.). Každá posta­va je plně namlu­ve­na a kaž­dá má své spe­ci­fic­ké osob­nost­ní rysy, tak­že nemá­te pro­blém si je zama­pa­to­vat. Dialogy jsou dob­ře zpra­co­va­né. Jen mi tro­chu chy­bě­la vět­ší mož­nost ovliv­nit daný­mi dia­lo­gy budou­cí vývoj pří­bě­hu. V pod­sta­tě nezá­le­ží, jak se bude­te cho­vat, v dia­lo­zích pros­tě pro­je­de­te vše­chen text, aby jste danou oso­bu vyslech­li na maxi­mum. To s sebou totiž nese urči­tou mož­nost, že vám oso­ba pro­zra­dí infor­ma­ce o někom dal­ším. Někomu by se to nezdá­lo důle­ži­té, ale opak je prav­dou.
Ve hře je totiž obsa­žen tro­chu zvlášt­ní RPG sys­tém, kte­rý se z čás­ti na tom­to způ­so­bu obje­vo­vá­ní NPC cha­rak­te­rů závis­lý. Čím více infor­ma­cí o oso­bách máte, tím více hod­not­ná je jejich krev (krom fak­tu, že výbor­ně dokres­lí pří­běh na poza­dí). Vy jste totiž upír sak­ra a musí­te občas něko­ho vysát. Hru může­te pro­jít i bez vysá­vá­ní svých spo­lu­ob­ča­nů, ale mělo by to za násle­dek výraz­né zhor­še­ní obtíž­nos­ti v jiných fázích. Je tak na hrá­či, jakou ces­tou se dá. Pokud je tedy krev obča­na dosta­teč­ně hod­not­ná (vyjá­d­ře­no v XP), tak danou oso­bu vysa­je­te a tyto zku­še­nos­ti sesbí­rá­te. Takto naby­té zku­še­nos­ti pak v RPG sys­té­mu utrá­cí­te na vylep­še­ní schop­nos­tí a doved­nos­tí při odpo­čin­ku. Ale pozor! Pokud tak­to vysa­je­te někte­ré­ho z „pojme­no­va­ných“ obča­nů, má to násled­ky. Zhoršení situ­a­ce ve čtvr­ti, nemož­nost zjiš­tě­ní dal­ších infor­ma­cí.

Mapa čás­ti Londýna, ve kte­ré se nachá­zí­te není nijak výraz­ně roz­leh­lá, ale posta­čí. Je také roz­dě­le­na na měst­ské čtvr­ti, při­čemž kaž­dá má své oby­va­te­le a svo­je sig­ni­fi­kant­ní pro­stře­dí. Doky jsou špi­na­vá díra plná lum­pů a uhlí, zatím­co západ­ní čtvrť je plná nabubře­lých zbo­hat­lí­ků a pře­py­cho­vých domů. Bohužel se vám jed­not­li­vé čtvr­ti ode­my­ka­jí zvlášt­ním způ­so­bem pro­po­je­ným s postu­pem v pří­bě­hu. Takže nemá moc smy­sl hrát hru pří­liš ote­vře­ně a hle­dat zákou­tí mapy. Každá čtvrť má také svůj sta­tus v závis­los­ti na počtu mrtvých osob a také na zdra­ví těch zby­lých. Ano jste dok­tor, jste v Londýně spo­leč­ně se Španělskou chřip­kou, tak co by jste čeka­li?! Na kva­li­tu a hod­no­tu krve jed­not­li­vých obča­nů má vliv i jejich fyzic­ké zdra­ví. Někdo trpí nachla­ze­ním, někdo pros­tou úna­vou. Někdo má ale zápal plic, někdo migré­ny. No a na vás je, uzdra­vo­vat tyhle nebo­žá­ky tak nějak za běhu. Ve vlast­ním zájmu je, aby jste člo­vě­ka vytě­ži­li z infor­ma­cí, pak ho vylé­či­li a nako­nec si pochut­na­li na jeho krvi. Alespoň toto je logic­ký a jas­ně poda­ný způ­sob, kte­rý vám umož­ní hlad­ký prů­běh hrou.

Léky a různá séra si samo­zřej­mě vyrá­bí­te jako dok­tor sám. Děláte tak ve své pra­cov­ně, při­čemž ješ­tě máte tu mož­nost upravovat/vylepšovat svo­jí výstroj a roze­bí­rat nale­ze­né před­mě­ty. Z havě­ti, kte­rá totiž běhá po uli­cích Londýna sbí­rá­te kla­sic­ký „Loot“, kte­rý buď pro­dá­te (ale kdo by to dělal), nebo roze­be­re­te na sou­část­ky pro vylep­še­ní zbra­ní. Dle mého názo­ru bohu­žel jen zbra­ní, zde mi chy­bě­la mož­nost obléct na sebe něco jiné­ho, tak­že cho­dí­te celou hru v jenom oble­ku. Možností vol­by zbra­ní máte cel­kem dost. Je tu něko­lik dru­hů zbra­ní na blíz­ko i na dál­ku. Navíc se někte­ré z nich od sebe zásad­ně liší účin­kem, tak­že může­te vyzkou­šet mno­ho způ­sobů boje. Chcete hodit jako mlá­tič­ka s obou­ruč­ním klac­kem, nebo chce­te být pis­tol­ník? Chcete být aris­to­krat s mečem a v zálo­ze upi­lo­va­nou bro­kov­ni­ci jako pře­kváp­ko? Všechno máte tu mož­nost vyzkou­šet. Tenhle sys­tém se mi moc líbil, pro­to­že zbra­ní je tu něko­lik a navíc mezi může­te pře­pí­nat snad­no mezi 4, což je na ply­nu­los­ti hra­ní znát. Navíc neob­tě­žu­je pří­liš­né nahlí­že­ní do inven­tá­ře.
Zbraně pou­ží­vá­te samo­zřej­mě v boji, kte­rý zuří v uli­cích, kte­ré nejsou hlí­da­né. Tedy vlast­ně jsou podiv­ným mili­tant­ním kul­tem Guards of Priwen. To by vám tolik neva­di­lo, pro­to­že zabí­je­jí růz­nou havěť. Jenže vy mezi tu havěť jakož­to upír pat­ří­te, a tak tito hoší­ci s mače­ta­mi a pla­me­no­me­ty půjdou na potká­ní i po vás a ješ­tě na vás budou kři­čet „chcíp­ni ty pija­vi­ce!“. Krom nich tak potká­vá­te niž­ší for­my upí­rů (vysvět­le­no hez­ky ve hře), kte­rých je také více­ro dru­hů, poz­dě­ji pak potká­vá­te i mon­stra nepo­dob­ná vlkodla­kům (ale všich­ni mají stej­ný původ). Boje s nimi fun­gu­jí aré­no­vě, tak­že pokud na něko­ho nara­zí­te, kame­ru si zamkne­te na jed­not­li­vé nepřá­te­le a postup­ně use­ká­te, ustří­lí­te nebo ukou­še­te po vzo­ru Dark Souls a jiných. Po něko­li­ka málo hodi­nách hra­ní se do toho dosta­ne­te a v pod­sta­tě nikdo nemá šan­ci vám ublí­žit, dokud jste dosta­teč­ně opa­tr­ní a trpě­li­ví. Mě už od začát­ku při­pa­dal ten­to bojo­vý sys­tém zby­teč­ný. Pokud by člo­věk potkal na uli­ci něko­ho sku­teč­ně zapa­ma­to­va­tel­né­ho, tak budiž, ale takhle potká­vá­te na stej­ných mís­tech ban­dů týp­ků, kte­ří vás ako­rát zdr­žu­jí od postu­pu. Méně by v tomhle pří­pa­dě bylo více. Ke kon­ci hry už jsou naštěs­tí sou­bo­je tak leh­ké, že trva­jí pár sekund a jde se dál za pří­bě­hem. Takže má to vůbec smy­sl dávat tako­vý bojo­vý sys­tém? Za mě ne, kdy­by hra zůsta­la více adven­tu­rou, bylo by líp. Jediné, co v tom­to sys­té­mu bojů, výro­bě léčiv a zbra­ní vidím, je poten­ci­ál, kte­rý je do dal­ší­ho dílu oprav­du veli­ký.

Grafickou strán­ku hry jsem ten­to­krát nijak nehod­no­til. asi se slu­ší a pat­ří zmí­nit jak hra vypa­dá. Na pomě­ry dneš­ních stro­jů je to tak nějak prů­měr. Na zadek si z toho nesed­ne­te, ale účel to plní. Celkem pove­de­né jsou mode­ly tvá­ří, tak­že nemá­te tu potře­bu jako jin­de, zvra­cet, když někdo začne mlu­vit. Tady je prá­ce odve­de­na doce­la dob­ře. Prostředí je solid­ně vymo­de­lo­va­né, občas­né gra­fic­ké glitche a drob­né chyb­ky se daly čekat, ale jinak to šla­pe dob­ře. Graficky se navíc sna­ží hra půso­bit reál­ným dojmem, tak­že neče­kej­te něja­ké uje­té poku­sy o nová­tor­ské poje­tí. Tohle je pros­tě solid­ní před­lo­že­ní špi­na­vé­ho Londýna v době Španělské chřip­ky. Jen těch lidí bych chtěl na uli­cích vidět aspoň pár (uli­ce jsou krom potvor úpl­ně prázd­né).
Takže sou­bo­je jsou více­mé­ně k niče­mu a jde pou­ze o pří­běh. Ten je napsa­ný vskut­ku dob­ře a je vyprá­věn pou­ta­vě. Kvůli občas­né­mu umě­lé­mu nata­ho­vá­ní a kvů­li bojům na uli­cích pro­le­tí­te hrou za cca 30 hodin. Asi se to dá zvlád­nout rych­le­ji a také se dá pro­jít kaž­dý kout mapy a natáh­nout to ješ­tě tak na 50, ale já jsem šel tako­vou střed­ní ces­tou, tak­že her­ní doba je pod­le mě fajn. Vše dokres­lu­je ponu­rá, gotic­ká hud­ba, občas nepo­dob­ná detek­tiv­ním titu­lům jako Sherlock Holmes a jiní. Uvítal bych hud­by více. Sice se hud­ba mění pod­le pro­stře­dí (v budo­vě, na uli­ci, v boji), ale smy­ček tu není moc a po čase se hod­ně opo­slou­chá. V del­ších pasá­žích dia­lo­gů, nebo prů­zku­mu může být hud­ba až una­vu­jí­cí a nepří­jem­ná.
Závěrem tedy chci říct, že původ­ní oče­ká­vá­ní jsem měl asi pří­liš vyso­ko. Prostě už je to dlou­ho co vyšel solid­ní upír­ský titul. Ale roz­hod­ně nemůžu říct, že bych byl zkla­ma­ný. Fakt, že je pří­běh vel­mi dob­ře napsa­ný a hra je tak více adven­tu­rou je roz­hod­ně plus. Já jsem se nako­nec solid­ně „bavil“ a hru jsem si těch cca 30-40 hodin užil. Spousta prv­ků ve hře byla tak nějak navíc, neby­ly na ško­du, ale pros­tě mě neza­u­ja­ly. Občas ve mě vzbu­di­li nadě­ji do dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní, kte­ré by si to roz­hod­ně zaslou­ži­lo.
Dávám 75% a budu rád, když to dopad­ne finanč­ně dob­ře a dočká­me se pokra­čo­vá­ní. Níže při­klá­dám zábě­ry z mého hra­ní pro před­sta­vu.

  • Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes - Recenze - 60%22. července 2018 Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes - Recenze - 60% Po delší době se hráči konečně dočkali většího DLC do hry Kingdom Come: Deliverance. Nese název From the Ashes. A to doslova z popela. Samotný přídavek je něco, co si komunita hráčů sama […] Posted in Recenze her
  • MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60%4. července 2018 MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60% Po roce jsme se opět dočkali dalšího dílu motoristických závodů od italského studia Milestone. Tradiční název nesoucí hlavní název série silničních motocyklů asi hned každému napoví, o co […] Posted in Recenze her
  • Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - Recenze - 55%4. června 2018 Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - Recenze - 55% Hra Space Hulk: Deathwing není vlastně žádnou novinkou. Hra ze světa Warhammer 40000 vyšla již před 2 lety na PC/konzole a sklidila obrovskou vlnu nevole. Prázdný obsah, špatná […] Posted in Recenze her
  • Ukázka Lost in Random, což je akční fantasy adventura od...19. června 2020 Ukázka Lost in Random, což je akční fantasy adventura od... Ukázka Lost in Random, což je akční fantasy adventura od studia Zoink! pod záštitou EA Posted in Krátké aktuality
  • Kingdom Come: Deliverance - Recenze - 85%17. února 2018 Kingdom Come: Deliverance - Recenze - 85% Máme před sebou nejlepší hru roku!!! I když je teprve únor 2018, tenhle počin se bude hodně těžko překonávat. Vznik Kingdom Come: Deliverance se datuje až do roku 2011, kdy vzniklo díky […] Posted in Recenze her
  • Juro Janosik10. listopadu 2021 Juro Janosik Podporujeme československé hry. Na recenzi se k nám dostala slovenská hra Juro Janosik. Jedná se hru od tvůrce Petera Jurkovského a stojí necelých 10 eur. Autor už pro fanoušky […] Posted in Recenze her
  • Outward – RPG pro hardcore hráče1. října 2021 Outward – RPG pro hardcore hráče Ze všech herních žánrů je mi nebližší žánr rpg, je tedy logické, že mě lákala rpg hra snažící se jít proti proudu zajetých zvyklostí. Jedná se o hru Outward, vytvořenou malým týmem Nine […] Posted in Recenze her
  • Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 %3. září 2021 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 % Do kin přichází druhá "sólovka" letošního roku ze světa Marvelu. A zřejmě bude mít za úkol podobnou malou revoluci, jako Black Panther. Režisér Destin Daniel Cretton nám servíruje film […] Posted in Filmové recenze
  • Cyberpunk 2077 Patch 1.318. srpna 2021 Cyberpunk 2077 Patch 1.3 Dnes vyšel pro PC, XBox One a další konzole nejnovější patch pro hru Cyberpunk 2077. Přináší mnoho změn v nastavení, grafice a reakcí počítačové inteligence.  Také přináší první malé […] Posted in Novinky ze světa her
  • Family Man7. června 2021 Family Man Asi žádná jiná hra ve mně v poslední době nevyvolala tolik emocí, jako právě tahle. A to prosím nikoliv nějak emočně vypjatým příběhem, ale svojí mechanikou. Pojďme si to ale odvyprávět […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,51613 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53410 KB. | 30.11.2021 - 10:25:06