Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Krátké aktuality > Krátké herní aktuality > Valve potvrdilo, že v minulosti pracovalo na Half-Life 3, Left...

Valve potvrdilo, že v minulosti pracovalo na Half-Life 3, Left...

Valve potvr­di­lo, že v minu­los­ti pra­co­va­lo na Half-Life 3, Left 4 Dead 3 a mini­mál­ně dal­ších třech pro­jek­tech. Na povrch to vyplý­vá z doku­men­tu Half-Life: Alyx - Final Hours na Steamu, kte­rý čás­teč­ně zod­po­ví­dá dosud neod­po­vě­ze­né otáz­ky stu­dia Valve. Na Steamu ho může­te mít za €8,19 (218 Kč), mode­ru­je zná­mý Geoff Keighley.

Začneme Half-Life 3, kte­rý byl ve vývo­ji mezi lety 2013-2014. Hra měla běžet na engi­nu Source 2, na kte­rém se ale pro­jekt nako­nec zadr­hl. Bylo to zejmé­na z ...toho důvo­du, že engi­ne nebyl hoto­vý.

Druhým vel­kým pro­jek­tem bylo pokra­čo­vá­ní Left 4 Dead 2, kte­ré­ho jsme se také nikdy nedo­čka­li. Ve tře­tím díle jsme se měli podí­vat do Maroka ale nako­nec se tomu tak nesta­lo, pro­to­že Left 4 Dead 2 stej­ně Half-Life 3 dopla­ti­lo na nedo­kon­če­ný engi­ne Source 2.

Valve po ukon­če­ní pra­cí na Left 4 Dead 2 zača­lo pra­co­vat opět na dal­ším Left 4 Dead s kódo­vým ozna­če­ním Hot Dog, což měl být pro­jekt urče­ný pro VR. Z toho ale opět sešlo, pro­to­že tu byly oba­vy, že Valve bude pra­co­vat na více pro­jek­tech najed­nou, tak vývoj radě­ji ukon­či­lo.

Další pro­jek­tem kte­rý nespat­řil svět­lo svě­ta bylo tajem­né RPG, kte­ré mělo být inspi­ro­vá­no titu­ly jako Dark Souls, Monster Hunter či The Elder Scrolls. Projekt byl v plá­nech pod kódo­vým ozna­če­ním RPG a finál­ní hra měla vychá­zet po epi­zo­dách. RPG ale nikdy nepře­šlo z kon­cep­tu k vývo­ji.

Valve ješ­tě plá­no­va­lo při­jít s RPG, ve kte­rém by byl hrdi­nou Axe, jeden ze šam­pi­o­nů v Dotě 2.

Realizace se nedo­čkal ani dal­ší pro­jekt ze svě­ta Half-Life. Na něm pra­co­val scé­náris­ta Marc Laidlaw a měli jsme se v něm pla­vit na lodi z Half-Life 2: Episode Two, kte­rá ces­tu­je časem. Zúčastnit jsme se měli Seven-hour War, což je boj Combine pro­ti lid­stvu. V někte­rých čás­tech titu­lu jsme se měli podí­vat i na udá­los­ti po Half-Life 2: Episode 2 a bonu­sem měla být mini­hra s chy­tá­ním ryb.

Společnost Valve také měla vizi v head­set Vader pro vir­tu­ál­ní rea­li­tu, kte­rý se měl pro­dá­vat za $5000 (118 353 Kč) a vyso­ká cena byla prav­dě­po­dob­ně důvod, proč Valve pro­jekt defi­ni­tiv­ně pohřbi­lo a poz­dě­ji při­šlo s lev­něj­ším Valve Index.

Za zmín­ku sto­jí i SimTrek od Squad (Kerbal Space Program) pro vir­tu­ál­ní rea­li­tu nebo A.R.T.I., kte­rý při­po­mí­nal svou gra­fi­kou a atmo­sfé­rou Minecraft.

Zobrazit vícNa obrázku může být: text, kde se píše VALVE

Mahriz je správcem facebookových stránek o filmových (Mahriz Movies) a herních aktualizacích (Mahriz Gaming)

  • Mahriz Movies je domov zpráv, spekulací, analytiky a ocenění. Cílem rozrůstajícího projektu je poskytovat kvalitní informace napříč filmovým průmyslem.
  • Mahriz Gaming je domov zpráv, spekulací, analytiky a ocenění. Cílem rozrůstajícího projektu je poskytovat kvalitní informace napříč herním průmyslem.
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,38006 s | počet dotazů: 201 | paměť: 53731 KB. | 25.01.2022 - 14:43:51