Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Válka zítřka - Utáhne Chris Pratt svůj film?

Válka zítřka - Utáhne Chris Pratt svůj film?

VZ

V tom­to fil­mu je mož­né najít odpo­věď na jed­nu dobrou otáz­ku. Je Chris Pratt ve svých čty­ři­ce­ti letech hvězdou, kte­rá doká­že utáh­nout celý film? Odpověď nám dá celo­ve­čer­ní film Válka zítř­ka, kte­rý měl jít původ­ně do kin, ale byl pře­su­nut na onli­ne služ­by.

Nejprve fanouš­ky slav­né­ho Strážce Galaxie sezná­mí­me s pří­bě­hem fil­mu. Během finá­le mis­trov­ství svě­ta ve fot­ba­le v roce 2022 v Kataru se obje­ví vojá­ci z budouc­nos­ti, kte­ří sou­čas­né­mu lid­stvu ozná­mí, že lid­stvo v budouc­nos­ti zemře a že potře­bu­je nejen vojá­ky, ale i oby­čej­né lidi, aby pomoh­li vyhrát vál­ku na Zemi pro­střed­nic­tvím týden­ní­ho ces­to­vá­ní časem.

Díky tomu, že hlav­ní hrdi­na Dan Forester (uči­tel), povo­lá­ním voják, má zku­še­nos­ti z bitev, sta­ne se jed­ním z hrdi­nů budouc­nos­ti.

Děj fil­mu je vel­mi jed­no­du­chý, sta­čí si střih­nout Den nezá­vis­los­ti, Svět zítř­ka a dal­ší fil­my, kte­ré mají nepřá­te­le jako emzá­ky, a může­te mít dob­rý film. Jde o to, aby scé­náris­ta nedě­lal spous­tu časo­vých para­do­xů a nevy­mýš­lel spous­tu tech­nic­kých nesmys­lů.

Zach Dean při­pra­vil pro vel­ko­fil­mo­vé­ho debu­tan­ta Chrise McKaye film plný sce­náris­tic­kých klišé. Prvním důle­ži­tým prv­kem je vztah otce a dce­ry, dru­hým pak vztah otce a dědeč­ka. Z toho vyplý­vá, že rodi­na je to nej­dů­le­ži­těj­ší, co hrdi­no­vé mají.

Druhým prv­kem je, že není důle­ži­tá budouc­nost, ale pří­tom­nost, kdy je důle­ži­té, co dělá­te teď, abys­te moh­li zlep­šit budouc­nost.

Tyto dva prv­ky základ­ní struk­tu­ry pří­bě­hu k vytvo­ře­ní dob­ré­ho fil­mu nesta­čí. Režisér se sna­ží vytvo­řit pří­bě­ho­vý oblouk z úvo­du, sta­ti a závě­ru, ale úvod, sezná­me­ní s hlav­ní­mi posta­va­mi, to je to nej­nud­něj­ší, co film může mít, je poměr­ně dlou­hý. Než se dosta­ne­me k hlav­ní poin­tě fil­mu (tj. vál­ce budouc­nos­ti), uply­ne hodi­na. Hlavní pří­běh, kte­rý je vlast­ně aktu­a­li­zo­va­ným vzta­hem otce a dce­ry na poza­dí vál­ky, je dob­rý jen v akč­ních scé­nách. A po týd­nu (pro hlav­ní posta­vy) pří­bě­hu, kdy se sta­ne to nej­dů­le­ži­těj­ší v budouc­nos­ti, tu máme alter­na­tiv­ní pří­tom­nost se změ­nou v budouc­nos­ti, kte­rá nedo­sa­hu­je kva­lit pří­bě­hu v polo­vi­ně fil­mu.

Možná bylo vhod­né někte­ré čás­ti pří­bě­hu vyřa­dit, nebo změ­nit, aby film nebyl tako­vým utr­pe­ním, když závěr, kte­rý se také ubí­rá do budouc­nos­ti lid­stva nebyl tak zdlou­ha­vý, nud­ný a hlav­ně nelo­gic­ký 🙁.

A teď k otáz­ce, doká­že Chris Pratt oprav­du utáh­nout celý film? Nemůže, bohu­žel ve fil­mu nevy­stu­pu­je jako hlav­ní hvězda a jeho herec­tví, zejmé­na u vzta­hu ocet-dcera-dědeček, dosa­hu­je limi­tů. Stále je to pros­tě „ňou­ma“, kte­ré­mu nelze věřit jeho váleč­né zku­še­nos­ti, a bohu­žel mu nelze věřit ani to, že má svou rodi­nu tak rád.

V dal­ších rolích se před­sta­ví J. K. Simmons, kte­rý se záměr­ně odsu­nul do role cool dědy, jenž má vše pod pal­cem, a Yvonne Strahovski, kte­rá v jis­té chví­li před­vá­dí více herec­tví než slav­ný Chris. Přidáme ješ­tě spous­tu dal­ších her­ců, o kte­rých si říká­me: „Kde jsem je jenom viděl?“ V seri­á­lu...

Bohužel pro novin­ku Válka zítř­ka je dob­ře, že nešla do kin. Moc peněz by totiž nevy­dě­la­la. Byla by prů­měr­ná, tak­že by si ji uži­li lidé, kte­ří se rádi díva­jí doma na tele­vi­zi. Film najde­te na Amazon Prime.

70 %

Photo © Amazon Prime Video

  • Expedice: Džungle (Jungle Cruise) – Recenze – 70%29. července 2021 Expedice: Džungle (Jungle Cruise) – Recenze – 70% Píše se rok 1916 a ctižádostivá britská průzkumnice Lily (Emily Blunt) se snaží před londýnskou akademickou obcí obhájit expedici do Amazonské džungle, kde se podle dávné pověsti z dob […] Posted in Filmové recenze
  • Strážci Galaxie12. července 2021 Strážci Galaxie Skupina vyvrhelů obsahuje člověka, mimozemského může, zelenou ženu, hláškujícího  mývala a strom s duší. Každý z těchto členů strážců má svoji historii, své mindráky a svoji budoucnost. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Black Widow - Recenze - 70%11. července 2021 Black Widow - Recenze - 70% Konečně máme v kinech pořádnou pecku. Scarlett Johansson se konečně vrací na plátno ve své ikonické roli a navíc v sólofilmu. Black Widow alias Nataša Romanova (anglicky Natasha Romanoff) […] Posted in Filmové recenze
  • M.O.D.O.K. - Marvel není jenom Winter Soldier a Scarlet Witch.25. května 2021 M.O.D.O.K. - Marvel není jenom Winter Soldier a Scarlet Witch. Po mnoha pokusech o ovládnutí světa superzáporák M.O.D.O.K. (mluví Patton Oswalt) najednou přijde o svou firmu A.I.M. kvůli bankrotu a ta je tak prodaná konkurenční společnosti GRUMBL. […] Posted in TV Recenze
  • Liga spravedlnosti Zacka Snydera18. března 2021 Liga spravedlnosti Zacka Snydera Bruce Wayne (Ben Affleck) je odhodlaný postarat se o to, aby Supermanova (Henry Cavill) oběť nepřišla nazmar. Spojí síly s Dianou Prince (Gal Gadot) a společně sestaví tým superhrdinů, […] Posted in Filmové recenze
  • Liga spravedlnosti - Tenkrát...když půlku filmu dotočil Joss Whedon.16. března 2021 Liga spravedlnosti - Tenkrát...když půlku filmu dotočil Joss Whedon. Tak jako Marvel se snaží o komiksové filmy i DC. Po vynikajícím Muži z Oceli se vrhl do kin Batman vs. Superman. Ještě bylo v kině několik odboček  (Wonder Woman a Sebevražedný oddíl) a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rambo: První krev17. září 2021 Rambo: První krev Rambo: První krev (známý také pod názvem Rambo: First Blood) je americký akční film z roku 1982, který režíroval Ted Kotcheff a na scénáři se podílel Sylvester Stallone, který si také […] Posted in Speciály
  • Bohové musejí být šílení 214. září 2021 Bohové musejí být šílení 2 Bohové musí být šílení II je komediální film Jamieho Uyse z roku 1989, který je pokračováním filmu Bohové musí být šílení z roku 1980, k němuž Uys napsal scénář a který také režíroval. […] Posted in Speciály
  • Doom 64 (remaster PS4)14. září 2021 Doom 64 (remaster PS4) Trochu pozapomenutý díl. Koho by napadlo, že zrovna verze Dooma na Nintendo 64 přinese jinou hru, než byly všechny dosavadní Doomové. Díky celkem nedávnému remasteru na PC a konzole jsem […] Posted in Recenze her
  • Vampire: The Masquerade - Bloodhunt14. září 2021 Vampire: The Masquerade - Bloodhunt Původně jsem vůbec nevěděl, jestli dát palec nahoru, nebo dolu...Ale vzhledem k lehkému patriotismu jsem se nakonec rozhodl pro ten palec nahoru. Možná bych se i rozepsal ke hře víc, kdyby […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,43317 s | počet dotazů: 225 | paměť: 53504 KB. | 18.09.2021 - 01:19:53