Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Válka zítřka - Utáhne Chris Pratt svůj film?

Válka zítřka - Utáhne Chris Pratt svůj film?

VZ
VZ
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V tom­to fil­mu je mož­né najít odpo­věď na jed­nu dobrou otáz­ku. Je Chris Pratt ve svých čty­ři­ce­ti letech hvězdou, kte­rá doká­že utáh­nout celý film? Odpověď nám dá celo­ve­čer­ní film Válka zítř­ka, kte­rý měl jít původ­ně do kin, ale byl pře­su­nut na onli­ne služ­by.

Nejprve fanouš­ky slav­né­ho Strážce Galaxie sezná­mí­me s pří­bě­hem fil­mu. Během finá­le mis­trov­ství svě­ta ve fot­ba­le v roce 2022 v Kataru se obje­ví vojá­ci z budouc­nos­ti, kte­ří sou­čas­né­mu lid­stvu ozná­mí, že lid­stvo v budouc­nos­ti zemře a že potře­bu­je nejen vojá­ky, ale i oby­čej­né lidi, aby pomoh­li vyhrát vál­ku na Zemi pro­střed­nic­tvím týden­ní­ho ces­to­vá­ní časem.

Díky tomu, že hlav­ní hrdi­na Dan Forester (uči­tel), povo­lá­ním voják, má zku­še­nos­ti z bitev, sta­ne se jed­ním z hrdi­nů budouc­nos­ti.

Děj fil­mu je vel­mi jed­no­du­chý, sta­čí si střih­nout Den nezá­vis­los­ti, Svět zítř­ka a dal­ší fil­my, kte­ré mají nepřá­te­le jako emzá­ky, a může­te mít dob­rý film. Jde o to, aby scé­náris­ta nedě­lal spous­tu časo­vých para­do­xů a nevy­mýš­lel spous­tu tech­nic­kých nesmys­lů.

Zach Dean při­pra­vil pro vel­ko­fil­mo­vé­ho debu­tan­ta Chrise McKaye film plný sce­náris­tic­kých klišé. Prvním důle­ži­tým prv­kem je vztah otce a dce­ry, dru­hým pak vztah otce a dědeč­ka. Z toho vyplý­vá, že rodi­na je to nej­dů­le­ži­těj­ší, co hrdi­no­vé mají.

Druhým prv­kem je, že není důle­ži­tá budouc­nost, ale pří­tom­nost, kdy je důle­ži­té, co dělá­te teď, abys­te moh­li zlep­šit budouc­nost.

Tyto dva prv­ky základ­ní struk­tu­ry pří­bě­hu k vytvo­ře­ní dob­ré­ho fil­mu nesta­čí. Režisér se sna­ží vytvo­řit pří­bě­ho­vý oblouk z úvo­du, sta­ti a závě­ru, ale úvod, sezná­me­ní s hlav­ní­mi posta­va­mi, to je to nej­nud­něj­ší, co film může mít, je poměr­ně dlou­hý. Než se dosta­ne­me k hlav­ní poin­tě fil­mu (tj. vál­ce budouc­nos­ti), uply­ne hodi­na. Hlavní pří­běh, kte­rý je vlast­ně aktu­a­li­zo­va­ným vzta­hem otce a dce­ry na poza­dí vál­ky, je dob­rý jen v akč­ních scé­nách. A po týd­nu (pro hlav­ní posta­vy) pří­bě­hu, kdy se sta­ne to nej­dů­le­ži­těj­ší v budouc­nos­ti, tu máme alter­na­tiv­ní pří­tom­nost se změ­nou v budouc­nos­ti, kte­rá nedo­sa­hu­je kva­lit pří­bě­hu v polo­vi­ně fil­mu.

Možná bylo vhod­né někte­ré čás­ti pří­bě­hu vyřa­dit, nebo změ­nit, aby film nebyl tako­vým utr­pe­ním, když závěr, kte­rý se také ubí­rá do budouc­nos­ti lid­stva nebyl tak zdlou­ha­vý, nud­ný a hlav­ně nelo­gic­ký 🙁.

A teď k otáz­ce, doká­že Chris Pratt oprav­du utáh­nout celý film? Nemůže, bohu­žel ve fil­mu nevy­stu­pu­je jako hlav­ní hvězda a jeho herec­tví, zejmé­na u vzta­hu ocet-dcera-dědeček, dosa­hu­je limi­tů. Stále je to pros­tě „ňou­ma“, kte­ré­mu nelze věřit jeho váleč­né zku­še­nos­ti, a bohu­žel mu nelze věřit ani to, že má svou rodi­nu tak rád.

V dal­ších rolích se před­sta­ví J. K. Simmons, kte­rý se záměr­ně odsu­nul do role cool dědy, jenž má vše pod pal­cem, a Yvonne Strahovski, kte­rá v jis­té chví­li před­vá­dí více herec­tví než slav­ný Chris. Přidáme ješ­tě spous­tu dal­ších her­ců, o kte­rých si říká­me: „Kde jsem je jenom viděl?“ V seri­á­lu...

Bohužel pro novin­ku Válka zítř­ka je dob­ře, že nešla do kin. Moc peněz by totiž nevy­dě­la­la. Byla by prů­měr­ná, tak­že by si ji uži­li lidé, kte­ří se rádi díva­jí doma na tele­vi­zi. Film najde­te na Amazon Prime.

70 %

Photo © Amazon Prime Video


Podívejte se na hodnocení Válka zítřka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,52844 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61915 KB. | 28.09.2023 - 04:05:40