Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Válka zítřka – mimozemská pátá kolona

Válka zítřka – mimozemská pátá kolona

Valka

V roce 2051 čelí lid­stvo mimo­zem­ské inva­zi a svůj boj pro­hrá­vá. Proto je skr­ze časo­vý por­tál 30 let do minu­los­ti vyslá­na spe­ci­ál­ní jed­not­ka vojá­ků / nábo­rá­řů. Naší jedi­nou šan­cí totiž je pře­nést vojá­ky i civi­lis­ty do budouc­nos­ti, kde posí­lí říd­nou­cí sta­vy lid­ské armá­dy. A pokud bys­te nevě­ři­li, že Válka zítř­ka je sci-fi, snad vás pře­svěd­čí to, že finá­le mis­trov­ství svě­ta ve fot­ba­le v roce 2022 má hrát Brazílie.

NECHTĚNÉ DÍTKO
Film vypro­du­ko­va­lo stu­dio Paramount, ale jeli­kož mu nej­spíš pří­liš nedů­vě­řo­va­lo, pře­pro­da­lo prá­va za tuč­ný obnos Amazonu, kte­rý po něm s chu­tí mimo­zem­ské­ho pre­dá­to­ra sko­čil. A nut­no dodat, že neu­dě­lal špat­ně. Trailery sice půso­bi­ly cel­kem ste­ril­ně, ale o to pří­jem­něj­ším pře­kva­pe­ním je samot­ný film. Chris Pratt v ústřed­ní roli uči­te­le a býva­lé­ho vojá­ka Dana Forestera je skvě­lou vol­bou, a i když jede čis­tý stan­dard, napros­to to sta­čí. Sympatické je totiž i zbý­va­jí­cí obsa­ze­ní a vylo­že­ně lahůd­ko­vou roli si uží­vá J. K. Simmons.

POCTA KLASIKÁM ŽÁNRU
Vsadím se, že při čte­ní záplet­ky jste si vzpo­mně­li na fil­my jako Na hra­ně zítř­ka nebo Den nezá­vis­los­ti a ubez­pe­ču­ji vás, že vět­ří­te tu správ­nou sto­pu. Válka zítř­ka mož­ná nedo­sa­hu­je kva­lit prá­vě zmí­ně­ných děl, nesta­ne se z ní kla­si­ka, ale jako nad­prů­měr­né a zábav­né sci-fi fun­gu­je takřka bez­chyb­ně.

Cestování časem s sebou při­ná­ší zají­ma­vé para­do­xy a neotře­lé záplet­ky, na kte­ré se může­te těšit i tady. Pro Dana Forrestera totiž mise za záchra­nu lid­stva dosta­ne neče­ka­ný osob­ní roz­měr, na kte­rém může sta­vět celý film a divá­ko­vi se tak kro­mě mili­ta­ry lin­ky dosta­ne i tro­cha toho rodin­né­ho dra­ma­tu. Většinou je to v podob­ných sním­cích spí­še na ško­du, jen­že ve Válce zítř­ka to naštěs­tí nepů­so­bí nuce­ně. Samozřejmě, že na chvil­ku pato­su také dojde, ale to už je zkrát­ka tra­de­mark toho­to žán­ru.

Třešničkou na dor­tu je závě­reč­ná poin­ta, kte­rá si s chu­tí vypůj­ču­je moti­vy hned z něko­li­ka sci-fi kla­sik a svým způ­so­bem jim vzdá­vá zaslou­že­nou poctu. Filmfanatic si dal­ší vari­a­ci na mimo­zem­skou inva­zi užil a pokud od fil­mu neo­če­ká­vá­te hlu­bo­ko­my­sl­nou ana­lý­zu naší civi­li­za­ce, roz­hod­ně nevá­hej­te a Válku zítř­ka si pusť­te.


Photo © Amazon Prime Video

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,41548 s | počet dotazů: 217 | paměť: 53789 KB. | 16.01.2022 - 09:42:13