Válka před Válkou - Stanislav Motl

vyr 177obalka motlmini

_vyr_177obalka-motlminiSpisovatel a novi­nář Stanislav Motl, kte­rý se věnu­je pře­váž­ně téma­tům dru­hé svě­to­vé vál­ky, kdy na vlast­ní pěst pát­ral po neod­sou­ze­ných nacis­tic­kých zlo­čin­cích a našel tu odva­hu se s nimi setkat tvá­ří v tvář, aby i po dlou­hých letech s jejich svě­do­mím zalom­co­val a také coby novi­nář a redak­tor Českého roz­hla­su 2 vyzpo­ví­dá pře­ži­vší v pořa­du Stopy, fak­ta, tajem­ství - kte­ří zaži­li hrů­zy vál­ky na vlast­ní kůži, nyní při­šel s kniž­ní novin­ku s názvem Válka před Válkou.  Stanislav Motl dva­krát zís­kal v Londýně za svo­jí prá­ci pres­tiž­ní svě­to­vou cenu The AIB International Media Excellence Awards a byl také oce­něn dva­krát v České repub­li­ce na fes­ti­va­lu židov­ské kul­tu­ry a také cenou E. E. Kische.

Některé kni­hy si pře­čte­te pro dlou­hou chví­li a po pár týd­nech už si na ně nevzpo­me­ne­te, pros­tě ode­jdou z Vašeho živo­ta, tak rych­le jak při­šly. Ale někte­ré si čte­te za tiché­ho veče­ra a pře­mýš­lí­te o tom, jak se všech­no moh­lo ve sku­teč­nos­ti stát. Litujete obě­ti a máte husí kůži z odváž­ných skut­ků, když čte­te jak někte­ří ris­ko­va­li svůj život pro dru­hé, pro­to­že měli zmi­zet ze svě­ta.
Kniha Válka před vál­kou popi­su­je děsi­vé sku­teč­nos­ti dru­hé svě­to­vé vál­ky, kdy se autor na začát­ku kni­hy, zmín­kou vra­cí do his­to­ric­kých oka­mži­ků vzni­ku První repub­li­ky, do roku 1918, kdy se zača­la psát his­to­rie vzni­ku Československa, aby popsal důklad­ně­ji důle­ži­té poli­tic­ké oka­mži­ky našich dějin a i ty kte­ré byli skry­ty před veřej­nos­tí, ale přes­to byli klí­čo­vý­mi s těmi udá­lost­mi, kte­ré se bohu­žel sta­li o něko­lik desí­tek let poz­dě­ji. V popi­so­va­ných udá­los­tech zmi­ňu­je také prv­ní­ho pre­zi­den­ta T. G. Masaryka, kte­rý byl  v exi­lu o situ­a­ci infor­mo­ván a tak po svém návra­tu, chtěl spor s Němci vyře­šit v míru. Ovšem smír­ná ces­ta pro ně při­ja­tel­ná neby­la a odmí­tá­ní sou­ži­tí s Čechy  vyvr­cho­li­lo vel­mi rych­le, pou­ze den po vzni­ku samo­stat­né­ho Československa, kdy si němec­kou pro­vin­cii udě­la­li z měs­ta Liberec. Tato udá­lost byla varov­ným sig­ná­lem pro budouc­nost Československa, ale nikdo nevě­řil, jak teh­dej­ší odmí­tá­ní Němců, co se týče zabí­rá­ní úze­mí, bude mít poz­dě­ji fatál­ní násled­ky. Kniha je prů­ře­zem sku­teč­ných udá­los­tí a poli­tic­kých jed­ná­ní, kdy někte­ré měli být navždy skry­ty a popi­su­je vel­mi dob­ře teh­dej­ší poli­tic­ké před­sta­vi­te­le, ale nejen je. Je tam popsán pří­běh pamět­ní­ků teh­dej­ší váleč­né doby, kte­ří bar­vi­tě popi­so­va­li s vel­kou ote­vře­nos­tí své útě­ky zpo­čát­ku do vni­t­ro­ze­mí, kde neby­li při osidlo­vá­ní Němci v ohro­že­ní. Jsou tam popsá­ny his­to­ric­ké sku­teč­nos­ti, kdy Adolf Hitler, co by výbor­ný řeč­ník a mani­pu­lá­tor si zís­ká­val vel­kou obli­bu a jeho Národní stra­na si zís­ká­va­la u jeho lidí a  širo­ké němec­ké veřej­nos­ti vel­kou obli­bu a vše boha­tě dopl­ně­no  zají­ma­vý­mi his­to­ric­ký­mi foto­gra­fie­mi.

Hodnocení 90%

Nakladatel: RYBKA Publishers
Autor : Stanislav Motl
ISBN : 9788087950210
EAN : 9788087950210
Rok vydá­ní: 2015
Počet stran: 310
Rozměry: 216×157×26 mmOpravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,70145 s | počet dotazů: 212 | paměť: 42877 KB. | 27.11.2020 - 17:18:52