Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Valiant Hearts: The Great War (2014)

Valiant Hearts: The Great War (2014)

47749ab150 98921441 o2
Ve dnech, kdy si při­po­mí­ná­me sté výro­čí začát­ku prv­ní svě­to­vé války,konfliktu kte­rý navždy změ­nil „tvář Evropy“, při­chá­zí stu­dio Ubisoft s počí­ta­čo­vou hrou, kte­rá se v prá­vě zmi­ňo­va­né vál­ce ode­hrá­vá.
Valiant Hearts s podti­tul­kem The Great War spa­dá do žán­ru puzzle/adventure (čes­ky snad logic­ká adven­tu­ra). Her z prv­ní svě­to­vé vál­ky mno­ho není, aspoň já jsem jich tedy moc neza­zna­me­nal, pokud si tedy odpus­tím legen­dár­ní letec­ký simu­lá­tor Red Baron a jeho násle­dov­ní­ky. Představit si prv­ní svě­to­vou vál­ku na moni­to­ru ve sty­lu logic­ké adven­tu­ry tedy asi nebu­de nic snad­né­ho. Přesto se pod­le mého názo­ru lidem z Ubisoftu jejich dílo i přes men­ší muš­ky cel­kem poved­lo.
Jednou z deviz je i zají­ma­vý pří­běh, ten nás při­vá­dí na samý práh vál­ky, do čer­ven­ce 1914, kdy u St. Mihiel spo­ko­je­ně far­ma­ří Emil, jeho dce­ra Marie a její man­žel Karl. Problém spo­čí­vá v tom, že Karl je půvo­dem Němec a musí sta­tek opus­tit a násled­ně naru­ko­vat do němec­ké armá­dy. Krátce poté do záko­pů (ten­to­krá­te fran­couz­ských) odchá­zí i Emil a Marie zůstá­vá s malých chlap­cem doma sama...
Hra je v pod­sta­tě paci­fis­tic­ké­ho vyzně­ní. Válka tu není ado­ro­vá­na jako čest­ná a spra­ved­li­vá věc, ale jako odpor­ný prvek, kte­rý kazí mezi­lid­ské vzta­hy, ničí man­žel­ství se stej­ně odpu­di­vou účin­nos­tí jako okol­ní pří­ro­du. Jak asi tuší­te, Karl se s Emilem střet­ne, ale roz­hod­ně ne v roli zne­přá­te­le­ných jedin­ců, nao­pak. Hráč stří­da­vě hra­je za růz­né posta­vy. Kromě Karla a Emila se může vžít i do role bel­gic­ké ošet­řo­va­tel­ky Anny, či Freddieho z USA. I když jsou posta­vy z růz­ných zne­svá­ře­ných stran, tak nikdy nebo­ju­jí pří­mo pro­ti sobě, ale spí­še si navzá­jem v tom šíle­ném lid­ském marastru pomá­ha­jí.
Hra zají­ma­vě kom­bi­nu­je samot­né logic­ké hra­ní s ency­klo­pe­dic­kým prů­vod­cem prv­ní vál­ky na západ­ní fron­tě. Leckteré udá­los­ti a loka­li­ty kam hráč vir­tu­ál­ně zaví­tá jsou po stisk­nu­tí tla­čít­ka „tab“ dopl­ně­ny struč­ným výkla­dem s foto­gra­fií. To jen cel­ko­vý záži­tek umoc­ňu­je. K tomu, aby byl takřka doko­na­lý, je tu ale také něko­lik chyb. Předně hra je tak tro­chu na roz­hra­ní roz­to­mi­le vyprá­vě­né­ho kres­le­né­ho pří­bě­hu (napří­klad pomo­cí komik­so­vých bub­lin) a natu­ra­lis­tic­ké­ho podá­ní váleč­ných jatek. Take posta­va němec­ké­ho baro­na je až přespří­liš podiv­ně načrt­nu­na, snad jako kdy­by vypadla z kres­le­né­ho seri­á­lu pro tee­nage­ry.
Jinak je ale hra Valiant Hearts skvě­lým zážit­kem, ktrý ve svých mož­nos­tech doká­že pou­čit i pří­jem­ně poba­vit logic­ký­mi hříč­ka­mi, kte­ré nejsou nikterak obtíž­né, ale tro­chu „zapnout závi­ty“ je při nich samo­zřej­mě potře­ba. Sluší se dodat i cenu, kte­rá osci­lu­je oko­lo 14 euro, není to málo, odha­du­ji, že cel­ko­vá gameplay nepře­sáh­ne 5 hodin, nicmé­ně pokud hle­dá­te hru s - tro­cha klišé - pře­sa­hem, kte­rá ve vás bude ješ­tě něja­ký čas dozní­vat, tak tato vol­ba je sáz­ka na jis­to­tu.

  • Portal 2 (2011)31. srpna 2019 Portal 2 (2011) Hra Portal 2 se stala podle mnohých počítačových magazínů nejlepší hrou roku 2011. Samotné studio Valve (tvůrci slovutného Half-life) dokonce po vydání prohlašovali, že Portal 2 je […]
  • Deus Ex: Human Revolution9. října 2019 Deus Ex: Human Revolution V roce 2000 spatřila světlo světa hra s prapodivným názvem "Deus Ex", hra, na kterou po čase mnozí "pamětníci" vzpomínají se slzou v oku a označují ji za to nejlepší, co na poli virtuální […]
  • Shogun Total War7. října 2019 Shogun Total War Shogun Total War1. června 1530Milý deníčku, jmenuji se…..nějaké šílené japonské jméno, ale to není podstatné. Jsem velitelem takového jednoho krásného klanu, máme jméno…..šílené japonské […]
  • Walking Dead (PC, Telltale Games)30. září 2019 Walking Dead (PC, Telltale Games) Walking Dead je už zavedená značka. Na počátku byl komiks (dnes má "na kontě" více než 100 čísel), poté televizní seriál (de facto adaptace komiksu) a bylo jen otázkou času, kdy se nemrtví […]
  • Lost Horizon (2010)22. srpna 2019 Lost Horizon (2010) Když jsem byl malý kluk, tak do kin krátce po revoluci dorazil Indiana Jones a chrám zkázy. Byl jsem na tom. Ohromující! Pak jsem to po letech viděl znovu a byl trochu rozčarován, protože […]
  • Syberia 220. září 2019 Syberia 2 Možná jste již četli moji "donebevychvalující" recenzi na první díl skvělé adventury Syberia. Druhý díl je skoro stejný...... To by ale bylo asi velmi strohá recenze, takže raději trochu […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com