Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Valentýnské prokletí

Valentýnské prokletí

Valentin

Perla Linfordová a její tři kama­rá­di se naro­di­li na Valentýna. Je to zvlášt­ní, ale všich­ni doká­ží dělat neob­vyk­lé věci. Na jed­né par­ty se jim stá­vá vel­mi zvlášt­ní věc, potká­va­jí čer­né­ho koně, kte­rý se na ně str­nu­le dívá a všich­ni mají pocit, že jsou zhyp­no­ti­zo­va­ní. Od toho dne se začí­na­jí dít div­né věci a Perla bude muset zjis­tit, co se to děje a zachrá­nit sebe i své kama­rá­dy.

Kniha toho hod­ně sli­bu­je, ale mys­lím, že těž­ce neu­spě­la. Obálka je poměr­ně tajem­ná, tak jsem čeka­la, že i děj bude poně­kud tem­ný, ale autor­ka to moc nezvlád­la. V ano­ta­ci je na můj vkus pro­zra­ze­né mno­hem více, než bych oce­ni­la a potře­bo­va­la. Takže pokud se kni­hu roz­hod­ne­te číst, dopo­ru­čo­va­la bych to bez ano­ta­ce.

Na začát­ku kni­hu jsem doce­la trpě­la, abso­lut­ně jsem se nemoh­la začíst a bylo mi i doce­la jed­no, jak se to bude vyví­jet dál. S kaž­dou dal­ší strán­kou jsem cíti­la, že autor­ka si na sebe vza­la pří­liš vel­ké bře­me­no. Možná se sna­ži­la dostat pří­běh do něja­ké­ho bodu, ale nej­spíš špat­ným způ­so­bem.

Zklamání z kni­hy je dost mož­ná i tím, že asi věko­vě nespa­dám do cílo­vé sku­pi­ny. Knihu bych dala nej­spí­še lidem mezi tři­nác­ti a pat­nác­ti, což už úpl­ně nejsem.

Abych vyzdvih­la také to, co se mi líbi­lo, tak musím říct, že ta milost­ná linie tam neby­la špat­ná a doce­la ráda jsem o ni čet­la. Šlo o vel­ké klišé, ale stej­ně se to čet­lo pří­jem­ně a tato linie spl­ni­la mé oče­ká­vá­ní, což bohu­žel lin­ka s hlav­ní záplet­kou nespl­ni­la.

V závě­ru bych kni­hu dopo­ru­či­la mlad­ším čte­ná­řům. I přes to, že mám ráda young adult a podob­né, tak tohle bylo zkla­má­ním a cíti­la jsem, že v ní vidím vel­kou spous­tu mezer. Nechci říct, že by kni­ha byla úpl­ně špat­ná, jenom jako čte­nář, kte­rý toho hod­ně pře­če­tl, v tom vidím vel­ké nedo­stat­ky.

Za kni­hu děku­ji Albatros Media a může­te ji zakou­pit zde.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,71886 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53318 KB. | 26.09.2021 - 00:09:58