Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Valčík na rozloučenou - kniha

Valčík na rozloučenou - kniha

valcik na rozloucenou 9788071081364.280299474.1474993056

Příběh začí­ná v láz­ních. Začínal pod­zim a Růžena, kte­rá ve zdej­ších láz­ních, zabý­va­jí­cích se gyne­ko­lo­gic­ký­mi obtí­že­mi, pra­cu­je jako zdra­vot­ní sest­ra, pře­mýš­lí, jest­li se vůbec někdy dosta­ne pryč z toho­to její­ho rod­né­ho měs­ta. Bohužel nyní ve svých mla­dých letech musí čelit poměr­ně závaž­né­mu život­ní­mu pro­blé­mu – je těhot­ná. Jedná se o neplá­no­va­né poče­tí s jis­tým čle­nem orchest­ru, trum­pe­tis­tou. Dosud mu to neřek­la, pro­to­že ho del­ší dobu nevi­dě­la a tak jí dvě její kole­gy­ně povzbu­zu­jí, aby mu zavo­la­la. Nakonec se do toho dá, ale splá­če svým způ­so­bem nad výděl­kem. Když jí zve­dl tele­fon, tak se vel­mi lekl. Oznámila mu stav věcí. Nejdříve se vzpou­zel.

Vyznívalo to tak, že je Růžena do vět­ru, ale za to se jí hned omlou­val – nechtěl ji ura­zit. Avšak stá­le opa­ko­val, že s ním to být nemů­že, pro­to­že je to fyzi­o­lo­gic­ky nemož­né. Měl totiž strach z násled­ků – byl žena­tý. Nutil ji k potra­tu s tím, že to zaří­dí, ale Růžena to kate­go­ric­ky odmít­la – dítě si pros­tě nechá a hoto­vo. Růžena byla po tom tele­fo­ná­tu dosti roz­ru­še­ná. S Klímou – trum­pe­tis­tou – se sezná­mi­la před dvě­ma měsí­ci, když byl v láz­ních s kape­lou. Pak byl flám a Klíma s ní strá­vil noc. Od té doby se jí neo­zval. Navíc Růžena nemě­la ani poně­tí, že je Klíma žena­tý a jeho paní je cel­kem mla­dá, to jí osvět­lil až člá­nek v novi­nách, jenž jí uká­za­la kole­gy­ně.

Klíma byl po roz­ho­vo­ru s Růženou vlast­ně smí­ře­ný s tou­to zprá­vou – tak nějak to čekal. Kdysi v mlá­dí se mu sta­lo něco podob­né­ho. Tenkrát mu bylo tepr­ve dva­cet jed­na let a jis­tá mla­dá blon­dýn­ka si usmys­le­la před­stí­rat těho­ten­ství, jehož auto­rem údaj­ně byl mla­dý Klíma. Na její obra­nu lze podotknout, že jed­na­la v popu­du své zami­lo­va­nos­ti a chtě­la tím­to způ­so­bem dohnat Klímu ke svat­bě. Klíma byl z toho teh­dy tak zni­če­ný, že dostal kře­če a zhrou­til se. Proti němu zase svěd­či­ly vždy důka­zy intim­ních sty­ků se žena­mi, a to přes­to­že žil v man­žel­ském svaz­ku.

Klíma se svě­řil kole­gům z kape­ly – těm se totiž nelí­bi­lo. Že chce ode­jít ze zkouš­ky. Radili mu povět­ši­nou, aby se té ženě vyhnul, respek­ti­ve jeden z nich, kyta­ris­ta podo­tý­kal, že je to svi­ně a navíc se celá kape­la usnes­la na jedi­ném plá­nu. Klíma bude před­stí­rat zami­lo­va­nost a všech­no jí při­slí­bí, i roz­vod, a to pod pod­mín­kou, že půjde na potrat, pro­to­že tak brzo dítě by je při­pra­vi­lo o nej­krás­něj­ší léta jejich lás­ky. Kytarista ješ­tě navr­ho­val, aby Klíma zajel do láz­ní, vytá­hl tu ženu ven a pak ji pře­jel autem.

Klíma si to sám pro sebe v duchu kate­go­ric­ky odmí­tl, pro­to­že se nechtěl účast­nit na vraž­dě. Klíma byl žena­tý s Kamilou, kdy­si zpě­vač­kou, dnes však nemoc­nou mla­dou ženou, kte­rá se prá­vě pro nemoc muse­la zpí­vá­ní vzdát. Klíma si namlou­val, že o jeho avan­tý­rách nic neví, pro­to­že ji měl pořád rád, ale Kamila tuši­la či spí­še oprav­du vědě­la, že není jedi­nou. Jen to na sobě nikdy nedá­va­la znát. Klíma tedy odjel dru­hý den do láz­ní, Kamile se vymlu­vil, že jede vystu­po­vat. V láz­ních potkal vrát­né­ho Bertlefa, se kte­rým si dlou­ze popo­ví­da­li, při­čemž mu vrát­ný dával rady do živo­ta, a to i co se týka­lo zdra­vot­ní sest­ry Růženy.

Kniha je roz­dě­le­na na pět dnů, při­čemž hlav­ní děj se motá klem Klímy a Růženy. Mě to sice neo­slo­vi­lo, ale dopo­ru­či­la bych to ženám jako čte­nář­kám, pro­to­že je tam vlast­ně popsá­no to, co se děje ve vzta­zích se želez­nou pra­vi­del­nos­tí. Má 244 stran.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Atlantis.

 • Autor: Milan Kundera
 • Žánr: belet­rie
 • Nakladatelství: Atlantis
 • Datum vydá­ní: 2008
 • Život je jinde - kniha8. června 2017 Život je jinde - kniha Tak se mi do rukou dostala další kniha od Milana Kundera, tentokrát Život je jinde. Byla jsem zvědavá, jestli to bude lepší než minule a bohužel nebylo. Kniha je rozdělena na sedm dílů, […] Posted in Recenze knih
 • Kniha smíchu a zapomnění - kniha18. listopadu 2017 Kniha smíchu a zapomnění - kniha V roce 1971 má Mirek projevy o boji člověka proti moci. Pečlivě si uschovává deníky a korespondenci i zápisky ze schůzí. Nakonec se tak nějak zjistí, že se jedná o kompromitující materiály […] Posted in Recenze knih
 • Motáky nezvěstnému - kniha11. července 2017 Motáky nezvěstnému - kniha Příběhem provází vypravěč, který nese jméno Vilém Svoboda. Vše začíná v soudní síni. Předsedou senátu byl jistý Ruggiero Ritt, který se skvěl snědou pletí a vlastně byl takovým typem, […] Posted in Recenze knih
 • Cesta na Praděd - kniha8. července 2017 Cesta na Praděd - kniha Příběh začíná čtvrtého srpna 1966, kdy Josef a jeho společnost v podobě dvou mužů jedoucích na voze a pěti dívek, které jely stejně jako Josef na koních. Vydali se na cestu, která měla […] Posted in Recenze knih
 • Třísky do masa - kniha2. července 2017 Třísky do masa - kniha Kniha je rozdělená na tři oddíly. První se nazývá Město a jsou v ní povídky, v nichž jsou stěžejními postavami dvě židovské sestry Rosenbergovy – Róza a Adelaida. Adelaida se zrovna […] Posted in Recenze knih
 • Kurs potápění - kniha29. června 2017 Kurs potápění - kniha V jedné místnosti stoí jedna žena, která se chystá psát do novin, ale ne jen tak něco ledajakého. Je rozhodnutá napsat svoji rodinnou historii, o které však toho moc neví. Na stěně visí […] Posted in Recenze knih
 • Pasáž - kniha26. června 2017 Pasáž - kniha Příběhem prochází hlavní mužská postava Antonín Tvrz. Jednoho dne jde ulicí, či spíše pasáží a zastaví se u telefonní budky. Ne, že by chtěl volat, ale hledal diář. Mezitím k budce přišla […] Posted in Recenze knih
 • Malostranské humoresky - kniha7. června 2017 Malostranské humoresky - kniha Malostranské humoresky jsou soubor povídek od spisovatele Karla Pecky, rozdělených do tří částí, přičemž dohromady jich je v této knize osmnáct a všechny jsou dobré, aspoň teda podle mého […] Posted in Recenze knih
 • Žert - kniha1. června 2017 Žert - kniha Jeden muž se po delší době vrací domů a svůj návrat si představoval trochu jinak. To místo, kam se vrátil, na něj neudělalo vůbec dojem, spíše naopak. Po patnácti letech mimo městečko, kde […] Posted in Recenze knih
 • Plovoucí po hvězdách1. ledna 2020 Martina Doležalová: Plovoucí po hvězdách - 100 % Co dát mladému čtenáři jako dárek k pozdním Vánocům nebo do nového roku? Nejspíš druhou povídkovou knihu Martiny Doležalové s názvem Plovoucí po hvězdách. Volně provázaný cyklus dvanácti […] Posted in Články, Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,39178 s | počet dotazů: 239 | paměť: 53398 KB. | 28.09.2021 - 08:22:50