VÁCLAV NEUŽIL – rozhovor k filmu Andělé všedního dne

Charakterizujte ve struč­nos­ti svou posta­vu Zdeňka a jaký byl hlav­ní impuls při­jmout tuto roli ve sním­ku Andělé všed­ní­ho dne?

Zdeněk je jed­no­du­še ztra­ce­nec, kte­rý tvr­do­šíj­ně lpí na něčem, co už dáv­no nee­xis­tu­je a všich­ni oko­lo to už při­ja­li. On to ovšem při­jmout odmí­tá, což z něho poma­lu ale jis­tě vysá­vá vše­chen život a zni­čí ho to. Na Zdeňkovi mě upou­ta­la výzva zahrát toto vše sko­ro beze slov, on totiž vůbec nemlu­ví.

Četl jste nove­lu Michala Viewegha Andělé všed­ní­ho dne?

Nečetl.

Andělé všed­ní­ho dne jsou sed­mým fil­mem Alice Nellis, při­čemž vět­ši­na jejích autor­ských sním­ků bývá kri­ti­kou čas­to ozna­čo­vá­na jako žen­ský film, jaký je Váš „muž­ský“ pohled na věc?

Dělám též se sce­nárist­kou a reži­sér­kou Jitkou Rudolfovou a ta je do toho­to pyt­le háze­na rov­něž, tak­že jsem na to zvyk­lý. Něco na tom bude a já to vní­mám pozi­tiv­ně. Ženy urči­tě vidí nás - muže - více neschop­ně a zba­bě­le, než se my cítí­me a záro­veň sebe samy jako ty, kte­ré neu­stá­le po nás - mužích - něco chtě­jí a zkou­ší nás změ­nit. Je to tak v pořád­ku. Je to věč­ný svár a urči­tě se jím ženy - reži­sér­ky zabý­va­jí více než muži - reži­sé­ři. Z toho­to pohle­du vní­mám tedy ter­mín „žen­ský film“ i já.

Komorní sní­mek se dotý­ká i gene­rač­ní­ho kon­flik­tu (rodi­če a děti), zde jste ztvár­nil posta­vu naiv­ní­ho syna, upřím­né­ho muže zkla­ma­né­ho živo­tem žijí­cí­ho ve spo­leč­né domác­nos­ti s mat­kou (Zuzana Kronerová). Jak tuto lin­ku vní­má­te Vy osob­ně?

Nepociťoval jsem ten­to kon­flikt nijak zásad­ně, spí­še jsem si uvě­do­mil, že spo­leč­né sou­ži­tí rodi­čů a dětí není pros­tě od urči­té­ho věku zdra­vé a niko­mu nepro­spí­vá.

Jaké to tedy bylo hrát s fil­mo­vou mamin­kou Zuzanou Kronerovou?

Zuzana Kronerová mi už hrá­la mat­ku ve fran­couz­ském fil­mu Milování (2011), kde jsme měli jen malou plo­chu, tak jsme si říka­li, že se nám ta plo­cha tady zvět­ši­la a příš­tě bude film už jen o nás. Navíc se zná­me dlou­ho, jeli­kož Zuzana je kama­rád­ka Dejvického diva­dla a my zase čas­to jez­dí­me do bra­ti­slav­ské Astorky, nemu­se­li jsme si tedy na sebe zvy­kat a dlou­ho se oťuká­vat. Pro mě skvě­lá vol­ba pro moji fil­mo­vou mámu.

Andělé všed­ní­ho dne jsou Vaší prv­ní spo­lu­pra­cí s Alicí Nellis, v jaké fázi pro­jek­tu Vás oslo­vi­la?

S Alicí Nellis jsem se popr­vé potkal na cas­tingu k fil­mu Perfect Days, teh­dy jsem neu­spěl, hle­da­la k Ivaně Chýlkové něko­ho mlad­ší­ho. Ale cítil jsem, že na sebe sly­ší­me a celé setká­ní mě bavi­lo. Alici snad též, pro­to­že mně za dva roky nabíd­la roli Zdeňka.
Přijal jsem ji hned, chtěl jsem zjis­tit, jest­li jsem se s mými dojmy ze zmi­ňo­va­né­ho cas­tingu nemý­lil. A oprav­du nemý­lil, naše spo­lu­prá­ce fun­go­va­la.

Jak vypa­da­lo samot­né natá­če­ní a pří­pad­né impro­vi­za­ce na pla­ce?

Připadá mi, že Alice Nellis cit­li­vě vypouš­tí infor­ma­ce, co si o dané posta­vě mys­lí ona a jak by ji tedy chtě­la mít zahra­nou, ale záro­veň čeká, že herec se chy­tí a posu­ne její ideu dál nebo lépe řeče­no: vytvo­ří pak pro danou posta­vu vlast­ní živý ori­gi­nál­ní svět. Alice od her­ce čeká dia­log a opo­nen­tu­ru, aby něco moh­lo vznik­nout. Je tvr­do­hla­vá, pro­to­že svo­ji prá­ci milu­je. A taky při natá­če­ní s Alicí fun­gu­je troj­ú­hel­ník kame­ra­man - reži­sér - herec. Kameraman Matěj Cibulka Alici skvě­le dopl­ňu­je a vytvá­ří veli­ký pro­stor pro mož­nou impro­vi­za­ci. To zna­me­ná, že se před ním jako herec nesty­dím. Pro mě jako pro her­ce je to zásad­ní věc - důvě­ra s kame­ra­ma­nem, kte­rý chá­pe reži­sé­ra a je tedy fle­xi­bil­ní vůči her­co­vě impro­vi­za­ci.

Co bylo pro Vás na natá­če­ní nej­ob­tíž­něj­ší?

Nejobtížnější byla jed­no­znač­ně scé­na na Nuselském mos­tě, kam jsem se musel dostat zespo­du pomo­cí výsuv­né­ho rame­na, kte­ré mělo asi 29 met­rů. Chvílemi to bylo šíle­né, výkyv rame­ne začal být v urči­té výš­ce doce­la citel­ný. To jsem se pak držel kaska­dé­ra oko­lo pasu jako tať­ky. Jediný, kdo mi závi­děl, byl kame­ra­man Matěj Cibulka, kte­rý výš­ky milu­je.

Jaké to bylo hrát po boku nad­při­ro­ze­ných bytos­tí - Andělů?

S andě­li se hra­je tak, že je pros­tě nevi­dí­te, i když se Vás sko­ro dotý­ka­jí, mlu­ví k Vám, dýcha­jí na Vás atd. Naštěstí mám pra­xi z Dejvického diva­dla z před­sta­ve­ní Brian, kde taky nesmí­me při hra­ní vidět a rea­go­vat na někte­ré kole­gy. Docela sran­da.

Pokud bys­te měl divá­ky nalá­kat do kina, co můžou oče­ká­vat?

Přiznám se, že nemám rád „láká­ní do kina”…. Jediný důvod, proč mohou divá­ci při­jít, je zvě­da­vost.

Na jakých dal­ších pro­jek­tech prá­vě teď pra­cu­je­te?

Zrovna jsem upro­střed natá­če­ní pohád­ky Sedmero krkav­ců, kte­rou reží­ru­je opět Alice Nellis. Na jaře jsem doto­čil film s Irenou Pavláskovou Fotograf a teď v létě film Petra Zelenky Ztraceni v Mnichově. Od září se budu při­pra­vo­vat na roli, kte­rá mě čeká příští rok.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • VÁCLAV NEUŽIL8. ledna 2015 VÁCLAV NEUŽIL Václav Neužil (nar. 4. 10. 1979, Plzeň)  je absolventem JAMU v Brně.  Hrál v tamějším divadle Polárka, účinkoval na jevištích Národního divadla v Brně, Divadla 7 a půl a HaDivadla. Od roku […]
  • Václav Neužil - Rodovoj & Jaroslav Plesl - Rodovít12. srpna 2019 Václav Neužil - Rodovoj & Jaroslav Plesl - Rodovít Vaše postavy jsou pro příběh rozhodně osudové, jak byste se popsali? Neužil: My dva jsme kladné postavy a jsme sourozenci Lichoradky - Jany Plodkové. Plesl: Ta už kladná tedy […]
  • Štěpán Altrichter dokončil film Národní třída s Hynkem Čermákem, pro kina museli filmaři vyrobit dvě verze traileru18. července 2019 Štěpán Altrichter dokončil film Národní třída s Hynkem Čermákem, pro kina museli filmaři vyrobit dvě verze traileru Před pěti lety získal spisovatel Jaroslav Rudiš za svou novelu Národní třída nominaci na cenu Magnesia Litera, nyní byl dokončen podle této knihy celovečerní film. Národní třída v hlavní […]
  • VÁCLAV NEUŽIL (1979)1. října 2014 VÁCLAV NEUŽIL (1979) Narodil se v Plzni. Po absolvování JAMU v Brně působil na těchto brněnských scénách: Divadlo pro děti a mládež Polárka, Národní divadlo Brno, Divadlo v 7 a půl a HaDivadlo. Od roku 2006 je […]
  • Na newyorském festivalu Tribeca získal tento český film cenu za nejlepší scénář3. května 2017 Na newyorském festivalu Tribeca získal tento český film cenu za nejlepší scénář Cenu za nejlepší scénář v soutěžní sekci International Narrative Competition získal v noci na pátek 28. dubna nový film Bohdana Slámy Bába z ledu na slavném newyorském festivalu Tribeca. […]
  • ZUZANA BYDŽOVSKÁ – rozhovor k filmu Andělé všedního dne30. září 2014 ZUZANA BYDŽOVSKÁ – rozhovor k filmu Andělé všedního dne Proč jste se rozhodla vzít roli ve filmu Andělé všedního dne, co Vás na postavě Marie lákalo? Já se zásadně u Alice Nellis nerozhoduji. Dostala se Vám do rukou předloha Michala […]
  • JENOVÉFA BOKOVÁ8. ledna 2015 JENOVÉFA BOKOVÁ Jenovéfa Boková (nar. 1992) je nejmladší dcerou politického aktivisty Johna Boka a malířky a sochařky Jitky Bokové. Její starší sestrou je herečka Kristýna Boková.  Jenovéfa stduje na […]
  • Alice Nellis - rozhovor k filmu Andělé všedního dne26. září 2014 Alice Nellis - rozhovor k filmu Andělé všedního dne Co bylo hlavním impulzem k realizaci úspěšné novely spisovatele Michala Viewegha Andělé všedního dne? Zaujalo mě téma té knihy. Zjednodušeně řečeno, člověk neví dne ani hodiny a každý den […]
  • Rozhovor s Patrickem Bruelem24. ledna 2013 Rozhovor s Patrickem Bruelem Mohl byste nám něco říci o Vaší filmové postavě? Victor je člověk, který si pevně stojí za svým přesvědčením. Ani kvůli svádění nechtěl dělat ústupky. On je osobnost, která mi je celkem […]
  • KLÁRA MELÍŠKOVÁ – rozhovor k filmu Andělé všedního dne3. října 2014 KLÁRA MELÍŠKOVÁ – rozhovor k filmu Andělé všedního dne Co Vás na postavě mladé bezdětné vdovy Ester ve filmu Andělé všedního dne fascinovalo a přibližte divákům svou postavu. Ester je zralá žena, která se po smrti manžela znovu snaží zapojit […]
Další naše články...