Kritiky.cz > Recenze knih > Václav Martinec: Mluvená mateřština. Jak se stát řečníkem během 15 lekcí

Václav Martinec: Mluvená mateřština. Jak se stát řečníkem během 15 lekcí

Materstina

Trápí vás, že vaše vyja­d­řo­va­cí schop­nos­ti nejsou v úpl­ně ide­ál­ní kon­di­ci? Zní váš pro­jev jako skří­pa­jí­cí hous­le? Myslíte si, že umí­te zfor­mu­lo­vat myš­len­ky, ale lidé vám pros­tě nero­zu­mí? Nebo vidí­te, že vaše děti, co se týče vyja­d­řo­vá­ní, nesta­čí svým vrs­tev­ní­kům? Pak prá­vě pro vás je urče­ná nová kni­ha Václava Martince „Mluvená mateř­šti­na. Jak se stát řeč­ní­kem během 15 lek­cí“.
Jak řekl Karel Čapek“ „Řeč je sama duše a kul­tu­ra náro­da. Projevuje tajem­né záko­ny myš­le­ní. Tam, kde skří­pá a vrže řeč, tam skří­pá něco v hlu­bo­kém bytí lidu. Každá jalo­vost řeči je sympto­mem něče­ho zka­že­né­ho v našem kolek­tiv­ním živo­tě. Je-li naše mlu­va bez­tva­rá a zma­te­ná, pro­hřešu­je­me se na duchov­ním bytí náro­da.“ Autor se tímhle Čapkovským „řečo­vým vlas­te­nec­tvím“ sna­ží naka­zit čte­ná­ře a pře­svěd­čit je o tom, že je na čase, v jakém sta­vu bude­me jed­nou mateř­skou řeč pře­dá­vat svým dětem, tedy dal­ším gene­ra­cím.
Pro sys­te­ma­ti­ky kni­ha hned v úvo­du obsa­hu­je návod, jak s učeb­ni­cí zachá­zet a jak vést mluv­ní výu­ku dětí. Díky této kníž­ce pro­nik­ne­te do tajů mateř­šti­ny, aniž bys­te muse­li slo­žit stát­ni­ce z fone­ti­ky a fono­lo­gie nebo lin­gvis­ti­ky.
Možná vás pře­kva­pí, že pokud chce­te dob­ře mlu­vit, je na čase se nau­čit dob­ře sly­šet. Pokud usku­teč­ní­te sed­me­ro výzev: „1. Není ti dob­ře rozu­mět! Mluv výraz­ně­ji! Jako bys volal do dál­ky! 2. Když mlu­víš, tak dýchej zhlu­bo­ka! 3. Otevírej víc pusu! Tím se ti hlas roze­z­ní a všich­ni ti bude­me dob­ře rozu­mět. 4. Rozlišuj dlou­hé­é­éé a krát­ké­é­éé sla-bi-ky! Dlouhé sla­bi­ky musí znít čty­ři­krát déle než ty krát­ké. 5. Vyslovuj výraz­ně i kon­cov­ky! Nepolykej je! 6. Drmolíš, mluv poma­le­ji! 7. Nedělej za kaž­dým dru­hým slo­vem pau­zu! Tak se význam věty roz­pa­dá. Nejprve si roz­mys­li, co chceš sdě­lit, a pak to řek­ni během jedi­né­ho výde­chu.“, sli­bu­je autor, že bude­te „mlu­vit jako kni­ha“. Změnit zaži­té návy­ky, zvláš­tě ty špat­né, není jed­no­du­ché, a pro­to to bude chtít pro­cvi­čo­vá­ní. Knížka nabí­zí řadu cvi­če­ní a také nahrá­vek, kte­ré si může­te stáh­nout do svých počí­ta­čů či mobi­lů z webu nakla­da­tel­ství. Díky názor­ným obráz­kům zjis­tí­te, jak pro­cvi­čit dýchá­ní, což je pro správ­nou mlu­vu vel­mi důle­ži­té. Dozvíte se také, proč jsou důle­ži­té voká­ly, proč jsou kon­so­nan­ty klí­čem ke sro­zu­mi­tel­né mluvě nebo jak se vymýš­le­jí, a hlav­ně vyprá­vě­jí pohád­ky. Jednou z posled­ních kapi­tol učeb­ni­ce je tzv. Mluvní matu­ri­ta. V kapi­to­le Poznámky a doplň­ky jsou zařa­ze­ny klad­né ohla­sy na kni­hu a postře­hy prv­ních čte­ná­řů – přá­tel a spo­lu­pra­cov­ní­ků auto­ra.
Kniha je dob­rým vodít­kem k tomu, ale­spoň se zamys­let nad svým hla­so­vým pro­je­vem. Vhodná je pro rodi­če, peda­go­gy, ale pro všech­ny, kte­ří čas od času musí něco před­nést před veřej­nos­tí. Nevím, jest­li spl­ňu­je podti­tul „Jak se stát řeč­ní­kem během 15 lek­cí“, má k tomu ale slib­ně nakro­če­no.


Mluvená mateř­šti­na. Jak se stát řeč­ní­kem během 15 lek­cí
Autor: Václav Martinec
Žánr: učeb­ni­ce, populárně-naučná lite­ra­tu­ra
Počet stran: 152
Nakladatelství: Edika v Brně
Rok vydá­ní: 2018
Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
Hodnocení: 95 %

  • Úhel pohledu14. prosince 2018 Úhel pohledu Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Tahle země není pro starý16. září 2020 Tahle země není pro starý Čas od času se film noir vrací. Protože příběhy o sociální a společenské předurčenosti a bezvýchodnosti mají v kinematografii už od 30. let svoje nezpochybnitelné místo. V tvorbě bří Coenů […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tyler Perry15. ledna 2013 Tyler Perry Tyler Perry prošel klikatou cestou života a ze samého dna drsných ulic v New Orleans se vypracoval až do výšin Hollywoodu. Narodil se do chudé rodiny, ve které panovalo násilí a už od […] Posted in Profily osob
  • Knižní novinkou letošního podzimu je nový případ Hercula Poirota s názvem Zavřená truhla3. listopadu 2016 Knižní novinkou letošního podzimu je nový případ Hercula Poirota s názvem Zavřená truhla Postava belgického detektiva Hercula Poirota, kterou v roce 1920 vytvořila Agatha Christie se nyní opět objevila na pultech českých knihkupectví. Případ nazvaný Zavřená truhla, napsala i […] Posted in Recenze knih
  • Filmový festival Finále Plzeň startuje novou éru1. března 2016 Filmový festival Finále Plzeň startuje novou éru Festival láká do Plzně na přehlídku české a slovenské filmové tvorby uplynulého roku a mnoho novinek. Jeho hlavním hostem bude Mike Reiss, dlouholetý tvůrce seriálu […] Posted in Festivaly
  • Josef Schrötter: Ozdravení těla i ducha20. března 2016 Josef Schrötter: Ozdravení těla i ducha Potraviny, speciální potraviny, energie. Tři malé obrázky, které v symbolech výborně ukazují to, co najdete v knize. Autor patří  mezi přední české psychotroniky, léčitele a jeho […] Posted in Recenze knih
  • Sophia Loren – filmová legenda slaví 80 let 22. září 2014 Sophia Loren – filmová legenda slaví 80 let Sophia Loren( rodné jméno Sofia Scicolone) se narodila 20.září 1934 ve městě Pozzuoli nedaleko Neapole. Jako mladičkou dívku jí matka vzala do Říma. Na jedné ze soutěží krásy si jí v roce […] Posted in Profily osob
  • Mupeti - představení postav24. ledna 2012 Mupeti - představení postav GARY (Jason Segel / Radek Zima) je věrný svému bratrovi Walterovi – společně dělají úplně všechno. „Gary pochází z amerického městečka Maloměsto,“ popisuje ho Jason Segel (seriál Jak jsem […] Posted in Články
  • 190916. dubna 2007 Piráti z Karibiku 3: Na konci světa - předobjednávka Třetí hra na motivy populární pirátské série přichází s podtitulem Na konci světa - místo poslední bitvy, kde se kapitán Jack Sparrow, kovář Will a jeho družka Elizabeth utkají se všemi […] Posted in Novinky ze světa her
  • EA je se značkou Star Wars spokojeno a plánuje dohodu která...23. června 2020 EA je se značkou Star Wars spokojeno a plánuje dohodu která... EA je se značkou Star Wars spokojeno a plánuje dohodu která končí v roce 2023 s Disney prodloužit. Electronic Arts vlastní práva na jednu z nejslavnějších franšíz od roku 2013 a za tu dobu […] Posted in Krátké aktuality

Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...