Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Václav Martinec: Mluvená mateřština. Jak se stát řečníkem během 15 lekcí

Václav Martinec: Mluvená mateřština. Jak se stát řečníkem během 15 lekcí

Materstina

Trápí vás, že vaše vyja­d­řo­va­cí schop­nos­ti nejsou v úpl­ně ide­ál­ní kon­di­ci? Zní váš pro­jev jako skří­pa­jí­cí hous­le? Myslíte si, že umí­te zfor­mu­lo­vat myš­len­ky, ale lidé vám pros­tě nero­zu­mí? Nebo vidí­te, že vaše děti, co se týče vyja­d­řo­vá­ní, nesta­čí svým vrs­tev­ní­kům? Pak prá­vě pro vás je urče­ná nová kni­ha Václava Martince „Mluvená mateř­šti­na. Jak se stát řeč­ní­kem během 15 lek­cí“.
Jak řekl Karel Čapek“ „Řeč je sama duše a kul­tu­ra náro­da. Projevuje tajem­né záko­ny myš­le­ní. Tam, kde skří­pá a vrže řeč, tam skří­pá něco v hlu­bo­kém bytí lidu. Každá jalo­vost řeči je sympto­mem něče­ho zka­že­né­ho v našem kolek­tiv­ním živo­tě. Je-li naše mlu­va bez­tva­rá a zma­te­ná, pro­hřešu­je­me se na duchov­ním bytí náro­da.“ Autor se tímhle Čapkovským „řečo­vým vlas­te­nec­tvím“ sna­ží naka­zit čte­ná­ře a pře­svěd­čit je o tom, že je na čase, v jakém sta­vu bude­me jed­nou mateř­skou řeč pře­dá­vat svým dětem, tedy dal­ším gene­ra­cím.
Pro sys­te­ma­ti­ky kni­ha hned v úvo­du obsa­hu­je návod, jak s učeb­ni­cí zachá­zet a jak vést mluv­ní výu­ku dětí. Díky této kníž­ce pro­nik­ne­te do tajů mateř­šti­ny, aniž bys­te muse­li slo­žit stát­ni­ce z fone­ti­ky a fono­lo­gie nebo lin­gvis­ti­ky.
Možná vás pře­kva­pí, že pokud chce­te dob­ře mlu­vit, je na čase se nau­čit dob­ře sly­šet. Pokud usku­teč­ní­te sed­me­ro výzev: „1. Není ti dob­ře rozu­mět! Mluv výraz­ně­ji! Jako bys volal do dál­ky! 2. Když mlu­víš, tak dýchej zhlu­bo­ka! 3. Otevírej víc pusu! Tím se ti hlas roze­z­ní a všich­ni ti bude­me dob­ře rozu­mět. 4. Rozlišuj dlou­hé­é­éé a krát­ké­é­éé sla-bi-ky! Dlouhé sla­bi­ky musí znít čty­ři­krát déle než ty krát­ké. 5. Vyslovuj výraz­ně i kon­cov­ky! Nepolykej je! 6. Drmolíš, mluv poma­le­ji! 7. Nedělej za kaž­dým dru­hým slo­vem pau­zu! Tak se význam věty roz­pa­dá. Nejprve si roz­mys­li, co chceš sdě­lit, a pak to řek­ni během jedi­né­ho výde­chu.“, sli­bu­je autor, že bude­te „mlu­vit jako kni­ha“. Změnit zaži­té návy­ky, zvláš­tě ty špat­né, není jed­no­du­ché, a pro­to to bude chtít pro­cvi­čo­vá­ní. Knížka nabí­zí řadu cvi­če­ní a také nahrá­vek, kte­ré si může­te stáh­nout do svých počí­ta­čů či mobi­lů z webu nakla­da­tel­ství. Díky názor­ným obráz­kům zjis­tí­te, jak pro­cvi­čit dýchá­ní, což je pro správ­nou mlu­vu vel­mi důle­ži­té. Dozvíte se také, proč jsou důle­ži­té voká­ly, proč jsou kon­so­nan­ty klí­čem ke sro­zu­mi­tel­né mluvě nebo jak se vymýš­le­jí, a hlav­ně vyprá­vě­jí pohád­ky. Jednou z posled­ních kapi­tol učeb­ni­ce je tzv. Mluvní matu­ri­ta. V kapi­to­le Poznámky a doplň­ky jsou zařa­ze­ny klad­né ohla­sy na kni­hu a postře­hy prv­ních čte­ná­řů – přá­tel a spo­lu­pra­cov­ní­ků auto­ra.
Kniha je dob­rým vodít­kem k tomu, ale­spoň se zamys­let nad svým hla­so­vým pro­je­vem. Vhodná je pro rodi­če, peda­go­gy, ale pro všech­ny, kte­ří čas od času musí něco před­nést před veřej­nos­tí. Nevím, jest­li spl­ňu­je podti­tul „Jak se stát řeč­ní­kem během 15 lek­cí“, má k tomu ale slib­ně nakro­če­no.


Mluvená mateř­šti­na. Jak se stát řeč­ní­kem během 15 lek­cí
Autor: Václav Martinec
Žánr: učeb­ni­ce, populárně-naučná lite­ra­tu­ra
Počet stran: 152
Nakladatelství: Edika v Brně
Rok vydá­ní: 2018
Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
Hodnocení: 95 %

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,20308 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53960 KB. | 29.07.2021 - 20:36:28