Kritiky.cz > Recenze knih > V zajetí strachu

V zajetí strachu

c.l.taylor strach e1548882153418

Lou Wandsworthová si před téměř dva­ce­ti lety uži­la pozor­nos­ti médií vrcho­va­tou měrou. Nebyl to však ten typ slá­vy, kte­rý bys­te chtě­li zažít. Lou ve čtr­nác­ti letech utek­la do Francie se svým uči­te­lem, jed­na­tři­ce­ti­le­tým Mikem Hughesem. Teď je její život v tros­kách a kvů­li trau­ma­ti­zu­jí­cím zku­še­nos­tem si nedo­ká­že udr­žet žád­ný milost­ný vztah. Když její otec zemře a odká­že jí svůj dům v měs­te, kde vyrůs­ta­la a kde se sezná­mi­la s Mikem, Lou se roz­hod­ne, že se tam vrá­tí a kon­fron­tu­je Mika kvů­li vše­mu, co jí způ­so­bil.

Brzy však zjis­tí, že se Mike vůbec nezmě­nil. Jeho pozor­nost se upí­rá na Chloe, tři­nác­ti­le­tou žáky­ni. Lou nechce, aby se his­to­rie zopa­ko­va­la, pro­to se roz­hod­ne zakro­čit. A nejen ona má na Mika spa­de­no. Ve hře je i Wendy, žena střed­ní­ho věku, kte­rá se kro­mě Mika zají­má i o Lou...

Zoufale načmárám na stě­nu: Jmenuji se Lou Wandsworthová. Jsem oběť úno­su. Bydlíme v hote­lu La Madeleine. Pomozte mi, pro­sím. „Lou?“ zopa­ku­je Mike. „Co tam děláš?“ „Zapínám si kalho­ty. Už to bude.“ Strčím si rtěn­ku zpát­ky do kapsy a splách­nu. Celou dobu, co si myju a suším ruce, sto­jí Mike u ote­vě­ných dve­ří. Ale nedí­vá se na mě. Dívá se na kabín­ku, ze kte­ré jsem vyšla. Do prde­le. Do prde­le.

Psychologický thriller Strach napsa­la brit­ská spi­so­va­tel­ka C. L. Taylor, jejíž pře­de­šlé kni­hy Lež, Ztracený, Nehoda a Útek si zís­ka­ly znač­nou obli­bu čes­kých čte­nářů. Stejně jako v těchhle kni­hách, i ve Strachu se autor­ka zamě­řu­je na aktu­ál­ní téma - ten­to­krát na pedo­fi­lii.

Hlavní hrdin­ka Lou pro­ti Mikovi ten­krát nesvěd­či­la. Nejen pro­to, že se bála. Milovala ho. Až tak jí pople­tl hla­vu. To, co se jí dělo, doká­za­la pocho­pit až o něko­lik let poz­dě­ji. Utrpení, kte­ré teh­dy pro­ži­la, v sobě nosí pořád, pro­to chce zabrá­nit tomu, aby se stej­ná situ­a­ce opa­ko­va­la s Chloe. Ta je  však do Mika zami­lo­va­ná tak, jako kdy­si Lou, a nechce si dát říct, pro­to se Lou roz­hod­ne ráz­ně zakro­čit... a spus­tí tím řetě­zec udá­los­tí, kte­rý může zasta­vit jedi­ně smrt. Jedinou otáz­kou zůstá­vá, čí smrt to bude...

V kni­ze se stří­da­jí tři vypra­věč­ky: Lou, jejíž čás­tí se ješ­tě dělí na minu­lost a sou­čas­nost, vyprá­ví v ich-formě, Chloe a Wendy v er-formě. Díky stří­dá­ní vypra­věčů se v pří­bě­hu stup­ňu­je napě­tí, kte­ré vydr­ží až do kon­ce kni­hy. Překvapí nejen sku­teč­ná iden­ti­ta Wendy a zjiš­tě­ní v posled­ní kapi­to­le. Dějových zvratů zde najde­te poměr­ně dost, důraz je ale kla­den na psy­chi­ku postav. A je jed­no, zda jde o poci­ty zatrpk­lé a ukřiv­dě­né ženy ve střed­ním věku, poci­ty mla­dič­ké zami­lo­va­né ško­lač­ky, kte­rá si uží­vá neče­ka­nou a pří­jem­nou pozor­nost star­ší­ho muže, nebo poci­ty zne­u­ží­va­né dív­ky, ze kte­ré vyrost­la žena nesou­cí bře­me­no boles­ti. Všehny jsou popsá­ny auten­tic­ky a neu­vě­ři­tel­ně cit­li­vě záro­veň.

Aktuální téma v kom­bi­na­ci s autor­či­nou schop­nos­tí udr­žet atmo­sfé­ru vytvo­ři­ly str­hu­jí­cí pří­běh s váž­ným posel­stvím, kte­rý neod­lo­ží­te, dokud nedo­čte­te posled­ní stra­nu. A i poté na něj bude­te ješ­tě dlou­ho mys­let.

Hodnocení: 95%

STRACH

Autor: C. L. Taylor

Originální název: The Fear

Překlad: Zuzana Pernicová

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 312

  • Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru!3. října 2018 Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru! Jo Blackmoreová trpí psychickou nemocí, ale snaží se žít normální život.Pracuje a svědomitě se stará o svou milovanou dvouletou dceru Elisu. Její život by byl skvělý, nebýt toho, že její […] Posted in Recenze knih
  • Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno5. února 2019 Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno Madeleine měla všechno, o čem snila. Nádherný dům, oddanou nejlepší kamarádku Lucy, starostlivého manžela Doma a roztomilá dvojčátka Aidana a Annabel. Zdá se, že se od ní štěstí nemůže […] Posted in Recenze knih
  • Malé temné lži a jejich následky16. dubna 2019 Malé temné lži a jejich následky Catrin Quinnová před několika lety přišla o své dva syny. Teď žije téměř poustevnickým životem. Ona i její bývalá kamarádka Ráchel, která je za smrt Catrininých synů zodpovědná, se snaží […] Posted in Recenze knih
  • Podivná holka20. dubna 2019 Podivná holka Když je dětská psychologička Imogen Reidová donucena vrátit se do rodného města a začít tam nový život, netuší, co ji čeká. v nové práci má na starosti problémové děti. Jednou z nich je i […] Posted in Recenze knih
  • Ztracená. Nenalezená.14. listopadu 2018 Ztracená. Nenalezená. Deset let po zmizení své snoubenky je Damian Werner přesvědčen, že už ji nikdy neuvidí, a nedokáže se zbavit výčitek svědomí, že za její zmizení může on. Proč jen ji nepožádal o ruku jen o […] Posted in Recenze knih
  • B. A. Paris - V pasti lží12. června 2018 B. A. Paris - V pasti lží Zdá se, že Cassie začína selhávat pamět. Nepamatuje si, kde zaparkovala své auto, neví, jaký dárek má koupit pro přítelkyni, zapomíná na domluvené schůzky a občas se stane, že domů dorazí […] Posted in Recenze knih
  • Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem19. května 2018 Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem Kate strávila posledních patnáct let ve válečné zóně. Pracovala jako válečná reportérka. Teď se vrací domů, protože jí zemřela matka. Pohřeb už nestihla, její sestra Sally jí dala vědět […] Posted in Recenze knih
  • S.K. Tremayne - Dítě ohně12. června 2018 S.K. Tremayne - Dítě ohně Když se Rachel provdá za okouzlujícího bohatého Davida, myslí si, že její  život se změnil k lepšímu. Opouští Londýn a přestěhuje se do Cornwallu, kde její manžel vlastní nádhernou vilu […] Posted in Recenze knih
  • Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš!19. srpna 2018 Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš! Všechno začalo jako pouhý žert. Skupina mladých lidí dělala vedoucí na křesťanském táboře Podkova a jedna z vedoucích, Monica O'Nealová, lezla celou dobu všem na nervy. Proto se ostatní […] Posted in Recenze knih
  • Budu tě hledat, dokud tě nenajdu16. července 2019 Budu tě hledat, dokud tě nenajdu Zdravotní sestra Emily se nečekaně ocitla v roli pacientky, a to jen několik týdnů po svém nástupu do nové práce. Je z toho trochu nervózní, ale uklidňuje ji fakt, že má operaci absolvovat […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...