Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > V úterý se na Strahově u spartakiádního stadionu otevře největší autokino v Praze

V úterý se na Strahově u spartakiádního stadionu otevře největší autokino v Praze

word image 2

 

V úte­rý 12. květ­na se slav­nost­ně ote­vře auto­ki­no u stra­hov­ské­ho spar­ta­ki­ád­ní­ho sta­di­o­nu. Autokino Strahov bude v sou­čas­né chví­li nej­vět­ším v Praze, a to s kapa­ci­tou pro 120 auto­mo­bi­lů. Diváci budou moci nasá­vat jedi­neč­nou atmo­sfé­ru kaž­dý den od 21 hodin. Zahajovací pro­jek­ci obsta­rá Temný rytíř Christophera Nolana, vel­ko­film jako stvo­ře­ný pro posta­po­ka­lyp­tic­kou sce­né­rii sta­di­o­nu Strahov, roz­lo­hou nej­vět­ší­ho sta­di­o­nu na svě­tě. Promítat se bude kva­lit­ním DCI pro­jek­to­rem SONY s maxi­mál­ním roz­li­še­ním až 4K na plát­no o veli­kos­ti 13 x 6 met­rů, kte­ré je umís­tě­no na ori­gi­nál­ním pod­stav­ci slo­že­ném z 9 lod­ních kon­tej­ne­rů. Kromě fil­mo­vých pro­jek­cí se zde během léta usku­teč­ní růz­no­ro­dé kul­tur­ní akce.

„Pokud by někde v Praze mělo být auto­ki­no, je to prá­vě na Strahově. Toto mís­to má skvě­lou atmo­sfé­ru a je na ten­to for­mát jako děla­né. To jsme vědě­li od začát­ku a šli jsme si za tím. Prostor záro­veň odka­zu­je na tra­di­ci nej­vět­ší­ho auto­ki­na v ČR z roku 1999, kte­ré bylo pří­mo uvnitř sta­di­o­nu. Přišlo nám, že z mís­ta, kte­ré je v srd­ci Prahy, se za ta léta sta­lo mís­to tak troš­ku opuš­tě­né a smut­né a chtě­li jsme to změ­nit,“ říká hlav­ní orga­ni­zá­tor Jakub Dostál.

Program kina v dra­ma­tur­gii Aerofilms nabíd­ne na prv­ních deset dní řadu divác­ky oce­ňo­va­ných sním­ků. Kromě zaha­jo­va­cí­ho vel­ko­fil­mu Temný rytíř se divá­ci mohou na feel good titu­ly jako stvo­ře­né do pro­stře­dí auto­ki­na – Dannyho par­ťá­ky Stevena Soderbergha a oso­bi­tou fran­couz­skou love sto­ry Tenkrát Podruhé reži­sé­ra Nicolase Bedose. Naprostou novin­kou v čes­kém pro­stře­dí bude před­pre­mi­é­ra něž­né kome­die Malá lež nebo horo­ro­vý titul Lov o boji o pře­ži­tí. Nebude chy­bět ani V SÍTI – nej­na­vště­vo­va­něj­ší doku­ment v čes­ké his­to­rii reži­sé­rů Víta Klusáka a Báry Chalupové. Mezi dal­ší­mi čes­ký­mi titu­ly se před­sta­ví oblí­be­ná kome­die Vlastníci, kte­rá zís­ka­la tři České lvy či ces­to­va­tel­ská road movie Afrikou na pio­ný­ru. Kvalitní podí­va­nou zajis­tí DCI pro­jek­tor SONY. Dočká se tak své dru­hé šan­ce, pro­to­že ješ­tě před pár měsí­ci slou­žil v legen­dár­ním žiž­kov­ském kině Aero, než byl vymě­něn za nový.

Autokino Strahov bude pro­mí­tat den­ně až do kon­ce září. Mimo fil­mo­vé pro­jek­ce are­ál během let­ní sezó­ny uve­de růz­no­ro­dé akce. „Vedle auto­ki­na se tak sna­ží­me zasa­dit o nové, pří­jem­né a kul­tur­ní mís­to v met­ro­po­li, kde se kaž­dý může pár hodin před pro­jek­cí zasta­vit občer­st­vit jak jíd­lem tělo, tak i duši hud­bou před malým DJs pul­tem a s kli­dem si poté vychut­nat večer­ní pro­jek­ci. Tu si mohou užít i divá­ci bez auto­mo­bi­lů, pří­mo před plát­no umís­tí­me lehát­ka. Během pro­jek­cí bude­me dodr­žo­vat všech­na nut­ná hygi­e­nic­ká opat­ře­ní a také máme pro návštěv­ní­ky při­pra­ve­ný ser­vis. Objednat si tak drink nebo čer­s­tvý bur­ger z gri­lu bude samo­zřej­mos­tí,“ láká na let­ní poho­du auto­ki­na Dostál. Areál totiž plno­hod­not­ně dopl­ňu­je bar. Organizátoři jsou při­pra­ve­ni fle­xi­bil­ně rea­go­vat na to, jak se bude sou­čas­ná situ­a­ce vyví­jet. Kapacitu pro 120 auto­mo­bi­lů je dle zájmu mož­né roz­ší­řit. Do budouc­na je pro­stor mož­né vyu­ží­vat též jako let­ní kino se seze­ním na lehát­kách.

Vstupné na zahá­je­ní let­ní sezó­ny, stej­ně jako pro všech­ny ostat­ní pro­jek­ce a kul­tur­ní akce pořá­da­né během let­ní sezó­ny v are­á­lu je 350 Kč za jeden auto­mo­bil. Vstupenky lze zakou­pit přes por­tál Ticket Live. Novinky ohled­ně auto­ki­na je mož­né sle­do­vat na jeho soci­ál­ních sítích – Facebooku Autokino Strahov a Instagramu Autokino Strahov a také na www.autokinostrahov.cz. Filmové pro­jek­ce star­tu­jí kaž­dý den ve 21 hodin, nájezd auto­mo­bi­lů do are­á­lu je mož­ný od 19 hodin. Přesná den­ní ote­ví­ra­cí doba bude blí­že urče­na v násle­du­jí­cích dnech.

________________________________________________________________________

Projekt je pořá­dán ve spo­lu­prá­ci a s pod­po­rou Hlavního měs­ta Prahy, pod zášti­tou rad­ní­ho pro oblast sprá­vy majet­ku Mgr. Jana Chabra a za pod­po­ry Městské čás­tí Prahy 5 a Městské čás­ti Prahy 6.

Organizátoři zajis­tí, aby akce pro­běh­la co nej­bez­peč­ně­ji s ohle­dem na pan­de­mii koro­na­vi­ru. Z hygi­e­nic­kých důvo­dů je zaká­zá­no v are­á­lu vystu­po­vat z vozi­del. Opouštět vozi­dla je povo­le­no pou­ze v pří­pa­dech nezbyt­ně nut­ných. Mezi vozy budou dvou­me­t­ro­vé́ roze­stu­py. Kapacita are­á­lu při momen­tál­ních hygi­e­nic­kých vlád­ních opat­ře­ních (ke dni 12. 5. 2020) je 120 auto­mo­bi­lů.

Vstupenky: www.ticketlive.cz/cs/event/autokino-strahov-prehled

Adresa: Zátopkova 6, Praha 6, 169 00

Program (vždy od 21:00)

12. 5. úte­rý – Temný rytíř

13. 5. stře­da – V SÍTI (+15)

14. 5. čtvr­tek – Vlastníci

15. 5. pátek – Afrikou na pio­ný­ru

16. 5. sobo­ta – Lov

17. 5. nedě­le – Tenkrát Podruhé

18. 5. pon­dě­lí – V SÍTI (+15)

19. 5. úte­rý – Dannyho par­ťá­ci

20. 5. stře­da – Malá lež (před­pre­mi­é­ra)


mapka
map­ka

  • Jak básníci neztrácejí naději28. ledna 2004 Jak básníci neztrácejí naději Štěpánek i Kendy nám trochu zestárli, trochu zvážněli, ale pořád jsou to dobří kamarádi, toho času řešící "krizi středního věku." Kendyho vyhodila manželka (Lenka Kořínková) z […] Posted in Filmové recenze
  • Star Trek - druhá nastartovaná série J.J. Abramse21. května 2020 Star Trek - druhá nastartovaná série J.J. Abramse Něco si vyjasněme hned ze startu: nejsem trekkie, nikdy jsem nebyl a ani přes výjimečný zážitek z Abramsova nového filmu se jím stát nehodlám. Avšak právě to byl jeden z impulzů, které mě […] Posted in Retro filmové recenze
  • Povánoční15. března 2019 Povánoční Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Image1511. září 2004 Hellboy - recenze Tuto sezónu přišlo do našich českých kin mnoho comicsových filmů, Spiderman, Daredevil, CatWoman a třeba i nějaké další, ale jedním a nejvíce očekávaných byl Hellboy. Takový malý čertík, […] Posted in Filmové recenze
  • Šípková marmeláda2. října 2017 Šípková marmeláda Při toulkách podzimní a krásně zbarvenou přírodou můžeme narazit na rudé zlato podzimu, a to na plody šípku jinak nazývaného růže šípková. A zrovna teď je nejvhodnější doba na výrobu […] Posted in Recepty
  • Krok první24. prosince 2019 Krok první Pokud jste se rozhodli, že k jižní straně vašeho domu necháte vybudovat krytou terasu, nechejte si odborníky vypracovat finanční rozvahu. Uchrání vás to následnému rozčarování nad výdaji, […] Posted in Pro ženy
  • NBA 2K20 a Rise of the Tomb Raider hrami k desetiletému...1. července 2020 NBA 2K20 a Rise of the Tomb Raider hrami k desetiletému... NBA 2K20 a Rise of the Tomb Raider hrami k desetiletému výročí služby PS Plus. Dva povedené tituly doplní ještě interaktivní film Erica. Dostupné budou od 7. července do 3. srpna 2020. Posted in Krátké aktuality
  • Želvy Ninja - 70 %21. srpna 2014 Želvy Ninja - 70 % Když začaly v 80. letech v Československu jít v TV Želvy Ninja, tak jsem zrovna tak mladý, abych je zbožňoval, samozřejmostí byla i návštěva kina, když šlo jejich první filmové […] Posted in Filmové recenze
  • Prometheus (2012)14. června 2012 Prometheus (2012) Prometheus byl dlouho očekávaným snímkem. Režisér Scott se v něm měl vrátit takřka k počátkům své slavné filmové tvorby a tematicky navázat na legendárního Vetřelce z konce sedmdesátých […] Posted in Filmové recenze
  • Avokádová pomazánka11. května 2020 Avokádová pomazánka Na kurzech dětských svačinek ráda ukazuji domácí rychlé pomazánky a právě avokádová je u dětí moc oblíbená. A vlastně i u dospělých. Všechny nejprve odrazuje zelená barva, ale když si vše […] Posted in Recepty

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com