Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > V údolí Elah

V údolí Elah

Vložil Slávek Anlauf, 22. Duben 2008 - 18:04

In the Valley of Elah

Troufnul bych si říci, že sní­mek V údo­lí Elah je suve­rén­ně nej­tem­něj­ším sním­kem ze šes­ti­ce fil­mo­vých pre­mi­ér, kte­ré na vás ten­to týden čeka­jí v kinech. A vlast­ně nej­tem­něj­ším fil­mem o ame­ric­ké inva­zi v Iráku vůbec…
Režisér Paul Haggis (osca­ro­vý Crash) si asi vůbec na seri­óz­ní a spo­le­čen­ský závaž­ná téma­ta potr­pí. Nyní nám nabíd­ne nevy­bí­ra­vý a depre­siv­ní pohled na osu­dy beze­jme­ných ame­ric­kých klu­ků v jed­né zby­teč­né vál­ce.
 
Film je nato­čen ve vel­mi komor­ním duchu. Tommy Lee Jones (netře­ba před­sta­vo­vat, snad jen pro zají­ma­vost uve­du jeho cra­zy roli agen­ta „K“ v Muži v čer­ném) coby vyslou­ži­lý důstoj­ník US Army Hank Deerfield, kte­rý vozí v malém měs­tě štěrk, hle­dá své­ho syna.
Ten se pod­le vele­ní armá­dy sice vrá­til do země, o jeho šťast­ném návra­tu však jeho vlast­ní otec vůbec nic neví. Hankova žena (Susan Sarandon) zůstá­vá doma, kde jí čeká neje­den neleh­ký tele­fo­nát s man­že­lem, kte­rý vyrá­ží na ces­tu do kasá­ren, kte­rá jsou v jiném měs­tě. Nebudu vám dál pro­zra­zo­vat, co že se to vlast­ně s jeho synem sta­lo, pro­to­že to bych vás při­pra­vil o dějo­vé zvra­ty.

 
Řekněme jen, že se důstoj­ník Deerfield brzy setká­vá s půvab­nou, leč poně­kud pobled­lou a neduži­vou detek­tiv­kou Emily Sandersovou v podá­ní Charlize Theron (vyso­ce hod­no­ce­ná Zrůda z roku 2003, tedy to je název fil­mu, ne titu­lu, kte­rý někde ve smol­ný rok půvab­ná Charlize zís­ka­la). Následuje nástin jejích sou­kro­mých pro­blé­mů a setká­ní důstoj­ní­ka s jejím malým syn­kem. Společná scé­na ostří­le­né­ho vojá­ka a malé­ho klu­ka, kte­rý se ješ­tě bojí tmy, pat­ří k tomu nej­zá­bav­něj­ší­mu a nej­lep­ší­mu z celé­ho fil­mu. A že tam tako­vých momen­tů upřím­ně mno­ho není.

 
Zamotaný a zne­po­ko­ji­vý pří­pad kolem Deerfieldova syna, pro­stři­há­va­ný nekva­lit­ní­mi nahráv­ka­mi z vojá­ko­va mobi­lu, kte­rý­mi si syná­ček zmo­ni­to­ro­val, co tam vlast­ně tro­pí, se poma­lu sune kupře­du, aby na vás nava­lo­val čím dál tím více depre­se a zma­ru. Slabším pova­hám asi není rad­no dopo­ru­čo­vat. Mno, já jen dou­fám, že podob­ný sní­mek zaví­tá i na stůl odstu­pu­jí­cí­ho pre­zi­den­ta Bushe, kte­rý by si už koneč­ně měl uvě­do­mit, cože to vlast­ně v tom svě­tě vede za mizer­nou poli­ti­ku.

Takto depre­siv­ní a tem­ný sní­mek vás urči­tě po used­nu­tí do pol­stro­va­ných seda­ček zasko­čí. To jste zkrát­ka v roz­kvé­ta­jí­cím jaře neče­ka­li. Potíž však je, že film zob­ra­zu­je aktu­ál­ní dění z blíz­ké­ho výcho­du, při kte­rém vám zmi­zí úsměv stej­ně snad­no, jako pět mili­ard ve stát­ním roz­počtu.

Průměr:
Select rating

Blbosr

Nic moc

Ujde

Dobrý

Výborný

Průměr: 5 (1 vote)

V údo­lí Elah
Recenze
Premiéra týd­ne

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,01469 s | počet dotazů: 220 | paměť: 53528 KB. | 21.01.2022 - 09:07:12