Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > V sobotu 18.ledna proběhla další část Festivalu krátkých filmů v Praze.

V sobotu 18.ledna proběhla další část Festivalu krátkých filmů v Praze.

Odpoledne se pro­mí­ta­lo v malém i vel­kém sále kina Světozor v těch­to sek­cích: Blue Tongue Films 2, Soutěž 1, Soutěž 2, Divné dny, Soutěž 3, Blue Tongue Films 1 a Brutal Relax Show

V sek­ci Soutěž 2 se pro­mí­ta­ly tyto sním­ky.

Film The Mass of Man je pohled do živo­ta neza­měst­na­né­ho Richarda. Ten při­chá­zí na úřad s malým zpož­dě­ním a úřed­ni­ce ho tak musí poká­rat. Není to nic pří­jem­né­ho, ale jed­ná­ní je náh­le pře­ru­še­no akcí dal­ší­ho kli­en­ta.

Část Akrobat tvo­ří pět sním­ků, kte­ré spo­ju­je to, že je v nich zou­fa­lá tou­ha po kon­tak­tu, a záro­veň uka­zu­jí křeh­kost a osa­mě­lost jed­not­li­vých lidí.

Ve sním­ku Ještěrky se podí­vá­me do sau­ny, kam si naplá­no­val schůzku Leon s nezná­mou ženou z inter­ne­tu. Aby to ale nepro­ží­val sám, vez­me s sebou i své­ho kama­rá­da a spo­leč­ně komen­tu­jí svůj život.

Snímek Svlékni mě nabí­zí son­du do jed­no­ho živo­ta mla­dé ženy. Ta se setká­vá v baru s mla­dým mužem a násled­ně odchá­ze­jí k ní domů. Mikaela ale není jen tak něja­ká žena, pro­dě­la­la totiž změ­nu pohla­ví. Jejich (sebe)objevování je pak o to zají­ma­věj­ší.

Ve fil­mu Nezvratný se malý Ahmed jed­no­ho dne ztra­tí a není nikde k nale­ze­ní. Díky retrospek­ti­vě ale postup­ně zjiš­ťu­je­me, že jeho viní­ci exis­tu­jí a že jejich čin nako­nec bude odha­len a potres­tán.

Ve sním­ku Hmyzotopie auto­ři před­ved­li, jaké doká­že být sou­ži­tí člo­vě­ka a hmy­zu v jed­nom domě. Jonathan při­stou­pí na doho­du s hmy­zem, situ­a­ce se ale postup­ně zhor­šu­je, až dojde k tra­gic­ké­mu, ale více­mé­ně před­ví­da­tel­né­mu kon­ci.

Z uve­de­ných sním­ků mě zau­jal film Svlékni mě, kte­rý nabí­dl pohled do živo­ta „nové“ ženy a film The Mass of Man, kte­rý uká­zal tra­gic­ké řeše­ní neú­nos­né situ­a­ce.

V sek­ci Soutěž 3 se pro­mí­ta­ly tyto sním­ky.

Film 37˚4S je o mla­dém Nickovi, kte­rý žije na malém ost­rův­ku upro­střed Atlantického oce­á­nu. Má věr­nou kama­rád­ku Annu, se kte­rou vše pro­ží­vá. Blíží se ale oka­mžik, kdy Anna odje­de do Anglie a Nick se vel­mi těž­ko srov­ná­vá s tou­to sku­teč­nos­tí.

Ve sním­ku Osamělost se podí­vá­me do Paříže, kde se ode­hrá­vá pří­běh mla­dé Rumunky. Ta pod­stu­pu­je lékař­ské ošet­ře­ní a násled­ně poli­cej­ní vyšet­řo­vá­ní na sta­ni­ci. U těch­to pro­cedur je s ní tlu­moč­ník, kte­rý musí vše pře­klá­dat.

Ve fil­mu Lampa se ocit­ne­me v Tibetu. Fotograf se svým asi­s­ten­tem fotí zájem­ce před roz­lič­ným, mnoh­dy až neu­vě­ři­tel­ným poza­dím. Vznikají tak zají­ma­vé kom­po­zi­ce a čas­to vel­mi legrač­ní foto­gra­fie.

Snímek Karaoke zave­de divá­ky do noč­ní­ho New Yorku. Mladý muž se vydá­vá do baru se svý­mi kama­rá­dy a spo­leč­ně se sna­ží zba­vit stre­su a dob­ře se bavit. Svým cho­vá­ním se ale muž sna­ží vyhnout sku­teč­nou rea­li­tu, kde musí řešit své vlast­ní pro­blé­mům.

Ve sním­ku Třetí fáze se ocit­ne­me spo­leč­ně s mla­dí­kem Maikem v neo­by­čej­ném svě­tě. Maik se totiž jako dob­ro­vol­ník dostá­vá do domu, kde žijí lidé s posti­že­ním. Jeho prvot­ní záměr co nej­rych­le­ji uté­ci se ale mění v uva­žo­vá­ní, kdo ze všech účast­ní­ků vlast­ně potře­bu­je pomo­ci.

Krátký sní­mek Mystérium nám uká­že ženu, kte­rá věří na zázra­ky. Díky tomu sly­ší i hlas Marie, kte­rý ji uká­že ces­tu do nové­ho živo­ta.

Ze sním­ků mě zau­jal film Třetí fáze, kte­rý uká­zal spo­leč­ný život zdra­vých a posti­že­ných lidí, a film Lampa, ve kte­rém vzni­ka­ly neu­vě­ři­tel­né situ­a­ce.

nedě­li 19.ledna pokra­ču­je fes­ti­val sek­ce­mi Panorama, Polish Shorts, České fil­my, Labo, Blue Tongue Films 2, Brutal Relax Show.

Podrobné infor­ma­ce o fes­ti­va­lo­vém pro­gra­mu najde­te na www.pragueshorts.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,50048 s | počet dotazů: 236 | paměť: 55817 KB. | 24.05.2022 - 00:56:24