Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > V síti - Recenze - 90%

V síti - Recenze - 90%

v siti slide 2

Režiséři Barbora ChalupováVít Klusák nám i díky penězům od veřej­nos­ti a divá­ků při­ná­ší nový celo­ve­čer­ní doku­ment jmé­nem V síti. Každý, kdo se o novin­ky zají­má urči­tě neměl šan­ci se vyhnout tomu­to feno­mé­nu. A to je dob­ře. Dokument se totiž zamě­řu­je na poměr­ně málo roze­bí­ra­né téma zne­u­ží­vá­ní dětí na inter­ne­tu. A už dopře­du pře­de­sí­lám, že je dob­ře, že tako­vé doku­men­ty vzni­ka­jí a mlu­ví se veřej­ně i tako­vých nepěk­ných téma­tech.
Režiséři se tak s pomo­cí mla­dých dívek (ale dospě­lých), dal­ších čle­nů štá­bu a hlav­ně i psy­cho­lo­gů, práv­ní­ků a poli­cie sna­ží divá­ko­vi před­sta­vit, jak to dost mož­ná vypa­dá v poko­jích dětí na začát­ku puber­ty.
A jak to vlast­ně vypa­dá, jaké nástra­hy v tom­to smě­ru na děti čeká v síti? To máte mož­nost zjis­tit již nyní v kinech. Ale pozor! Kleště a nože radě­ji nech­te doma a vem­te si bli­cí pyt­lí­ky.

galerie 06
Zdroj: ceskatelevize.cz

Nejprve se zamě­řím na samot­nou řeme­sl­nou strán­ku doku­men­tu. Tvůrci nám ser­ví­ru­jí poměr­ně jas­ně struk­tu­ro­va­ný doku­ment. Nejen, že se to samo nabí­zí, ale vzhle­dem k tomu, že je určen hlav­ně pro mla­dé pub­li­kum, je to i nut­nost. Začátek se tak nese v duchu vysvět­le­ní proč toto téma a jaké byly poža­dav­ky a hereč­ky. O pou­ži­té tech­ni­ce, či vysvět­lo­vá­ní poj­mů a dal­ších psy­cho­lo­gic­kých aspek­tů pří­pra­vy se také moc nedě­je, aby z toho nako­nec neby­lo nud­ný „dospě­lác­ký“ díl­ko.
Poté, co se sezná­mí­me se tře­mi hlav­ní­mi před­sta­vi­tel­ka­mi se vrh­ne­me na prá­ci. Divákům se tak uka­zu­je ta mra­ven­čí prá­ce ukry­tá za kame­rou. Ale i tak je v tom­to smě­ru doku­ment stá­le dost mini­ma­lis­tic­ký, aby pozor­nost divá­ka neod­ved­la od toho hlav­ní­ho.
To hlav­ní je totiž samot­né téma doku­men­tu a jeho vyu­ži­tí. Obrovský kus prá­ce zde odved­la již zmí­ně­ná tro­ji­ce dívek, kte­ré nasa­di­li dět­ské výra­zy a čeka­li na reak­ce uži­va­te­lů na dru­hé stra­ně klá­ves­nic.
A co asi nikdo neče­kal byla rych­lost. Nejen rych­lost, jakou si tako­ví pre­dá­to­ři doká­ží vyhléd­nout svou oběť, ale i rych­lost s jakou pře­jdou „k věci“. Natáčení samot­né v poko­jích, kte­ré byly umě­le vytvo­ře­né v ate­li­é­ru pro úče­ly natá­če­ní, trva­lo 10 dní. A jsem pře­svěd­čen, že během nich byly dív­ky v pří­mém kon­tak­tu mini­mál­ně s desít­ka­mi až stov­ka­mi uži­va­te­lů (cel­kem pro­je­vi­lo zájem cca 2,5 tisí­ce). Výsledek na plát­ně je pak lehce zkres­len dostup­nou sto­pá­ží, ale vše tomu nasvěd­ču­je.

galerie 07
Zdroj: ceskatelevize.cz

Mluvím-li o dív­kách hereč­kách, je nut­né je řád­ně před­sta­vit. Hlavními před­sta­vi­tel­ka­mi dívek za počí­ta­či byly Tereza Těžká, Anežka PithartováSabina Dlouhá. Musel jsem je zde zmí­nit jme­no­vi­tě, pro­to­že si zaslou­ží veš­ke­rou naši úctu a respekt. Musely se pro výsle­dek dost obě­to­vat a hod­ně pra­co­vat se svým vnitř­ním odpo­rem k dané­mu téma­tu. Nejednou je ze zábě­rů kamer poznat oprav­do­vá emoč­ní reak­ce, kte­rá chy­tí za srd­ce snad kaž­dé­ho divá­ka.
Dívky nejen, že poda­ly exce­lent­ní výkon na poli emoč­ním a herec­kém, ale i na poli čis­tě pro­fe­si­o­nál­ní. Žádná z nich o sobě nemlu­ví jako o hereč­kách, tak­že musím oce­nit i pří­klad­nou spo­lu­prá­ci se štá­bem. Ten musím oce­nit za pří­stup nao­pak smě­rem k dív­kám a cením záze­mí včet­ně veš­ke­ré psy­cho­lo­gic­ké, sexu­o­lo­gic­ké a práv­ní pod­po­ře.
A to je dal­ší vrst­va doku­men­tu, kte­rou má divák mož­nost obje­vit. Každý, kdo se dosta­ne do stře­tu s téma­tem zne­u­ží­vá­ní dětí, občas potře­bu­je pomoc­nou ruku. Nejen k řeše­ní výsled­ných pro­blé­mů, ale už jen z hle­dis­ka kon­zul­ta­ce. A ta je zde také nastí­ně­na, tak­že si divák může udě­lat kom­plex­ní před­sta­vu o tom, jak asi natá­če­ní pro­bí­ha­lo. Štáb se navíc ješ­tě pěk­ně zapo­til při pří­pra­vách a prů­bě­hu osob­ních setká­ní dívek s pre­dá­to­ry ze sítě.

galerie 05
Zdroj: cekatelevize.cz

Celkově na mě tak doku­ment půso­bí zce­la jas­ně a má line­ár­ní struk­tu­ru. Jeho úko­lem je mířit na mlad­ší pub­li­kum, kte­ré nechce zatě­žo­vat se zby­teč­nost­mi. Rozhodně nechce něko­ho obvi­ňo­vat, ale chce pros­tě jen otevřít dis­ku­zi na dané téma. Téma, kte­ré drti­vou vět­ši­nu lidí do znač­né míry šoku­je. Musím uznat, že tolik peni­sů najed­nou (i přes­to, že rozostře­ných) jsem doteď v živo­tě asi nevi­děl.
Ale je to nut­né. Je nut­né uká­zat daný pro­blém ve své čiré podo­bě. Je nut­né říct, co se děje v dět­ské mys­li, kte­rá s tím při­jde do sty­ku. Dívky i čle­no­vé natá­če­cí­ho štá­bu necha­li v tom­to doku­men­tu kus svých duší a dost mož­ná i zbyt­ky své nai­vi­ty. Je obdi­vu­hod­né, jak se se vším tím hnu­sem popra­li, a za to jim pat­ří dík. Samozřejmě může doku­ment něko­mu při­pa­dat až pří­liš jed­no­směr­ný, jed­no­du­chý a stig­ma­ti­zu­jí­cí, ale nejde se zavdě­čit kaž­dé­mu. Jsem nicmé­ně pře­svěd­čen, že hod­no­ce­ní bude mít výtvor Víta Klusáka a Barbory Chalupové výbor­ná hod­no­ce­ní.
Ano ten­to doku­ment je šoku­jí­cí, ano je jed­no­du­chý na pocho­pe­ní, ale o to šlo. Najdou se drob­né nedo­ko­na­los­ti včet­ně vět­ší­ho akcen­tu na stej­nou téma­ti­ku týka­jí­cí se chlap­ců (to ale kvů­li nemož­nos­ti sehnat muž­ské­ho, co vypa­dá na 12). Nicméně doku­ment V síti bude dosta­teč­ným zákla­dem pro dal­ší sys­te­ma­tic­kou čin­nost tvůr­ců a dívek na bázi pre­ven­tiv­ní. Každému tedy dopo­ru­ču­ji se na ten­to doku­ment podí­vat, i když slab­ším pova­hám dopo­ru­ču­ji opa­ko­va­ně bli­cí pyt­lí­ky s sebou. Zaslouženě si ten­to doku­ment ode mě zaslou­ží 90% a jsem rád, že se koneč­ně obje­vi­lo v kině něco čes­ké­ho, co vál­cu­je zahra­nič­ní tvor­bu. Škoda, že jde zrov­na o tohle nehez­ké téma.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,43119 s | počet dotazů: 215 | paměť: 53727 KB. | 16.01.2022 - 11:58:37