Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > V SÍTI: Nový dokument Víta Klusáka a Barbory Chalupové odkrývá šokující fakta o zneužívání dětí na českém internetu

V SÍTI: Nový dokument Víta Klusáka a Barbory Chalupové odkrývá šokující fakta o zneužívání dětí na českém internetu

uvodni

Pouze pět hodin trva­lo, než 83 mužů ve věku 26-63 let zare­a­go­va­lo na fik­tiv­ní pro­fil 12leté dív­ky, kte­rý vytvo­ři­lo reži­sér­ské duo Klusák & Chalupová. Tato alar­mu­jí­cí sku­teč­nost ved­la tvůr­ce k nato­če­ní celo­ve­čer­ní­ho nezá­vis­lé­ho doku­men­tár­ní­ho fil­mu V síti. Veškeré audi­o­vi­zu­ál­ní mate­ri­á­ly jsou již poří­ze­ny, ale k finál­ní­mu dokon­če­ní fil­mu tvůr­ci potře­bu­jí dal­ší finanč­ní pro­střed­ky, kte­ré se sna­ží zís­kat kam­pa­ní Hithit.

Na pod­zim roku 2017 oslo­vi­la jed­na z tele­fon­ních spo­leč­nos­tí reži­sé­ra Víta Klusáka s nabíd­kou nato­čit virál­ní video, kte­ré by nalé­ha­vým způ­so­bem upo­zor­ni­lo na str­mě vzrůs­ta­jí­cí čís­la zne­u­ži­tých dětí na čes­kém inter­ne­tu. Vít Klusák k pro­jek­tu při­zval kole­gy­ni Barboru Chalupovou a spo­leč­ně se pus­ti­li do rešer­še for­mou poku­su: na něko­li­ka inter­ne­to­vých ser­ve­rech vytvo­ři­li důvě­ry­hod­ně vypa­da­jí­cí faleš­ný pro­fil 12leté dív­ky Týnušky a čeka­li, co se bude dít. Dívku oslo­vi­lo během pár hodin více než 80 mužů, v drti­vé vět­ši­ně s expli­cit­ní­mi výzva­mi ke spo­leč­né mastur­ba­ci pomo­cí video­ho­vo­ru. Mnozí z nich bez před­cho­zí­ho upo­zor­ně­ní posí­la­li foto­gra­fie svých geni­tá­lií, pří­pad­ně odka­zy na nej­růz­něj­ší por­no videa včet­ně zoo­fil­ních. Čtyři muži se ješ­tě ten večer uspo­ko­jo­va­li před web­ka­me­rou, aniž by se jim „Týnuška“ uká­za­la.

Vít Klusák i Barbora Chalupová se roz­hod­li, že obje­ve­ný feno­mén zpra­cu­jí do celo­ve­čer­ní­ho doku­men­tár­ní­ho fil­mu, niko­liv jen do krát­ké­ho virál­ní­ho videa. Důležitost téma­tu si dle jejich názo­ru jed­no­znač­ně zaslou­ží ade­kvát­ní časo­vý for­mát. Díky této sku­teč­nos­ti potře­bu­jí tvůr­ci dal­ší finan­ce, a pro­to v tuto chví­li spouš­tí kam­paň na plat­for­mě Hithit s názvem „V SÍTI“, kte­rá zača­la 1. květ­na.

„Jen ze sta­tis­tik vyplý­vá, že bez­má­la tře­ti­na čes­kých dětí na vlast­ní oči zaži­la, že před nimi někdo mastur­bo­val pro­střed­nic­tvím web­ka­me­ry. Pokud se nám v kam­pa­ni poda­ří vybrat cílo­vou část­ku, plá­nu­je­me i osvě­to­vou kam­paň na čes­kých ško­lách s pre­ven­tiv­ním pro­gra­mem. V tuto chví­li ale nemá­me pro­střed­ky ani na post­pro­duk­ci…,“ upřes­ňu­je Vít Klusák.

 Hlavní lin­ka fil­mu sle­du­je radi­kál­ní psy­cho­so­ci­ál­ní expe­ri­ment, pomo­cí kte­ré­ho je zvi­di­tel­ně­no, s čím se v onli­ne pro­sto­ru potý­ka­jí děti ve věku 11–13 let. „Virtuální pre­dá­to­ři se čas­to skrý­va­jí za faleš­ným dět­ským pro­fi­lem, což jim usnad­ňu­je oslo­vit vrs­tev­ní­ky. Pomocí sofis­ti­ko­va­ných tri­ků si brzy zís­ka­jí důvě­ru dítě­te a sna­ží se z něj vylá­kat obna­že­né sel­fie. Jakmile se jim to poda­ří, začnou dítě vydí­rat tím, že jeho fot­ky zve­řej­ní napří­klad na Facebooku nebo roz­ší­ří na jeho ško­le,“ dodá­vá Barbora Chalupová.

Natáčení pro­bí­ha­lo zejmé­na v M3D Studiu, kde byly vytvo­ře­ny dět­ské poko­jíč­ky pro tři plno­le­té hereč­ky, kte­ré půso­bí vel­mi mla­dým dojmem, a moh­ly tak pře­svěd­či­vě komu­ni­ko­vat pro­střed­nic­tvím web­ka­mer a soci­ál­ních sítí s “pre­dá­to­ry.” Filmový plac byl pod dohle­dem odbor­ní­ků z oblas­ti psy­cho­lo­gie, sexu­o­lo­gie i prá­va. Tvůrci také během natá­če­ní něko­li­krát komu­ni­ko­va­li s poli­cií. Identity „vir­tu­ál­ních pre­dá­to­rů“ budou doku­men­ta­ris­té skrý­vat v post­pro­duk­ci spe­ci­ál­ní tech­ni­kou, kte­rá pone­chá zaostře­né oči a ústa, vše ostat­ní bude roz­ma­zá­no. Mezi nato­če­ný­mi mate­ri­á­ly jsou dokon­ce i pasá­že ze setká­ní dívek s muži na osob­ních schůz­kách, kde je pod dohle­dem ochran­ky natá­če­lo šest skry­tých kamer.

Film vzni­ká v kopro­duk­ci s Českou tele­vi­zí.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...