Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > V SÍTI: Nový dokument Víta Klusáka a Barbory Chalupové odkrývá šokující fakta o zneužívání dětí na českém internetu

V SÍTI: Nový dokument Víta Klusáka a Barbory Chalupové odkrývá šokující fakta o zneužívání dětí na českém internetu

uvodni

Pouze pět hodin trva­lo, než 83 mužů ve věku 26-63 let zare­a­go­va­lo na fik­tiv­ní pro­fil 12leté dív­ky, kte­rý vytvo­ři­lo reži­sér­ské duo Klusák & Chalupová. Tato alar­mu­jí­cí sku­teč­nost ved­la tvůr­ce k nato­če­ní celo­ve­čer­ní­ho nezá­vis­lé­ho doku­men­tár­ní­ho fil­mu V síti. Veškeré audi­o­vi­zu­ál­ní mate­ri­á­ly jsou již poří­ze­ny, ale k finál­ní­mu dokon­če­ní fil­mu tvůr­ci potře­bu­jí dal­ší finanč­ní pro­střed­ky, kte­ré se sna­ží zís­kat kam­pa­ní Hithit.

Na pod­zim roku 2017 oslo­vi­la jed­na z tele­fon­ních spo­leč­nos­tí reži­sé­ra Víta Klusáka s nabíd­kou nato­čit virál­ní video, kte­ré by nalé­ha­vým způ­so­bem upo­zor­ni­lo na str­mě vzrůs­ta­jí­cí čís­la zne­u­ži­tých dětí na čes­kém inter­ne­tu. Vít Klusák k pro­jek­tu při­zval kole­gy­ni Barboru Chalupovou a spo­leč­ně se pus­ti­li do rešer­še for­mou poku­su: na něko­li­ka inter­ne­to­vých ser­ve­rech vytvo­ři­li důvě­ry­hod­ně vypa­da­jí­cí faleš­ný pro­fil 12leté dív­ky Týnušky a čeka­li, co se bude dít. Dívku oslo­vi­lo během pár hodin více než 80 mužů, v drti­vé vět­ši­ně s expli­cit­ní­mi výzva­mi ke spo­leč­né mastur­ba­ci pomo­cí video­ho­vo­ru. Mnozí z nich bez před­cho­zí­ho upo­zor­ně­ní posí­la­li foto­gra­fie svých geni­tá­lií, pří­pad­ně odka­zy na nej­růz­něj­ší por­no videa včet­ně zoo­fil­ních. Čtyři muži se ješ­tě ten večer uspo­ko­jo­va­li před web­ka­me­rou, aniž by se jim „Týnuška“ uká­za­la.

Vít Klusák i Barbora Chalupová se roz­hod­li, že obje­ve­ný feno­mén zpra­cu­jí do celo­ve­čer­ní­ho doku­men­tár­ní­ho fil­mu, niko­liv jen do krát­ké­ho virál­ní­ho videa. Důležitost téma­tu si dle jejich názo­ru jed­no­znač­ně zaslou­ží ade­kvát­ní časo­vý for­mát. Díky této sku­teč­nos­ti potře­bu­jí tvůr­ci dal­ší finan­ce, a pro­to v tuto chví­li spouš­tí kam­paň na plat­for­mě Hithit s názvem „V SÍTI“, kte­rá zača­la 1. květ­na.

„Jen ze sta­tis­tik vyplý­vá, že bez­má­la tře­ti­na čes­kých dětí na vlast­ní oči zaži­la, že před nimi někdo mastur­bo­val pro­střed­nic­tvím web­ka­me­ry. Pokud se nám v kam­pa­ni poda­ří vybrat cílo­vou část­ku, plá­nu­je­me i osvě­to­vou kam­paň na čes­kých ško­lách s pre­ven­tiv­ním pro­gra­mem. V tuto chví­li ale nemá­me pro­střed­ky ani na post­pro­duk­ci…,“ upřes­ňu­je Vít Klusák.

 Hlavní lin­ka fil­mu sle­du­je radi­kál­ní psy­cho­so­ci­ál­ní expe­ri­ment, pomo­cí kte­ré­ho je zvi­di­tel­ně­no, s čím se v onli­ne pro­sto­ru potý­ka­jí děti ve věku 11–13 let. „Virtuální pre­dá­to­ři se čas­to skrý­va­jí za faleš­ným dět­ským pro­fi­lem, což jim usnad­ňu­je oslo­vit vrs­tev­ní­ky. Pomocí sofis­ti­ko­va­ných tri­ků si brzy zís­ka­jí důvě­ru dítě­te a sna­ží se z něj vylá­kat obna­že­né sel­fie. Jakmile se jim to poda­ří, začnou dítě vydí­rat tím, že jeho fot­ky zve­řej­ní napří­klad na Facebooku nebo roz­ší­ří na jeho ško­le,“ dodá­vá Barbora Chalupová.

Natáčení pro­bí­ha­lo zejmé­na v M3D Studiu, kde byly vytvo­ře­ny dět­ské poko­jíč­ky pro tři plno­le­té hereč­ky, kte­ré půso­bí vel­mi mla­dým dojmem, a moh­ly tak pře­svěd­či­vě komu­ni­ko­vat pro­střed­nic­tvím web­ka­mer a soci­ál­ních sítí s “pre­dá­to­ry.” Filmový plac byl pod dohle­dem odbor­ní­ků z oblas­ti psy­cho­lo­gie, sexu­o­lo­gie i prá­va. Tvůrci také během natá­če­ní něko­li­krát komu­ni­ko­va­li s poli­cií. Identity „vir­tu­ál­ních pre­dá­to­rů“ budou doku­men­ta­ris­té skrý­vat v post­pro­duk­ci spe­ci­ál­ní tech­ni­kou, kte­rá pone­chá zaostře­né oči a ústa, vše ostat­ní bude roz­ma­zá­no. Mezi nato­če­ný­mi mate­ri­á­ly jsou dokon­ce i pasá­že ze setká­ní dívek s muži na osob­ních schůz­kách, kde je pod dohle­dem ochran­ky natá­če­lo šest skry­tých kamer.

Film vzni­ká v kopro­duk­ci s Českou tele­vi­zí.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Robotů je dnes více než lidí8. října 2018 Robotů je dnes více než lidí Předpovědět průběh technologického pokroku je velmi obtížné. Obavy z toho, že se lidé stanou zbytečnými, se sice během průmyslové revoluce nepotvrdily, neznamená to však, že budeme mít […]
  • Prague Studios se staly dějištěm natáčení části nové Kazmovy One Man Show13. září 2018 Prague Studios se staly dějištěm natáčení části nové Kazmovy One Man Show Tomáš Klus, Vojtěch Dyk, Ewa Farna, Ondřej Brzobohatý, Pokáč, Jiří Macháček, Voxel, Xindl X, Ondřej Hejma, Majk Spirit, Debbi, Lucie Bílá a další známé osobnosti se staly aktéry nového […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Připravované projekty na ČT29. března 2019 Připravované projekty na ČT SERIÁLY, MINISÉRIE, FILMY Marie Terezie Válku o habsburské dědictví prohrává. Prohrává ale i bitvu o osud svého manželství s Františkem Štěpánem Bavoři míří na Vídeň, Prusové na Prahu […]
  • Jan Žižka představí i německé hvězdy17. října 2018 Jan Žižka představí i německé hvězdy Už čtvrtý týden pokračuje režisér a producent Petr Jákl v natáčení historického velkofilmu Jan Žižka. Vedle hvězdných herců Michaela Caina či Bena Fostera odhalil již několik dalších […]
  • JAKÁ JE ŠANCE NA ZÁCHRANU BENÁTEK?5. listopadu 2018 JAKÁ JE ŠANCE NA ZÁCHRANU BENÁTEK? Lidé brodící se po kolena ulicemi, nenávratně poškozená bazilika svatého Marka, škody odhadované více jak na jednu miliardu eur, 30 lidských obětí. To vše napáchaly silné bouřky, které […]
  • Neobvykle otevřený a unikátní obraz Karla Gotta v celovečerním dokumentárním filmu Olgy Špátové. - Film vstoupí do kin na jaře 2020.25. září 2019 Neobvykle otevřený a unikátní obraz Karla Gotta v celovečerním dokumentárním filmu Olgy Špátové. - Film vstoupí do kin na jaře 2020. Režisérka Olga Malířová Špátová právě dokončuje celovečerní dokumentární film o Karlu Gottovi. Snímek přinese jedinečný, neobvykle osobní až intimní pohled na jeho život, který se doposud […]
  • TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů13. prosince 2018 TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů TV Nova na začátek nového roku připravila start nových pořadů i pokračování úspěšných seriálů lokální produkce. Zkraje ledna se na televizní obrazovku TV Nova vrátí další řada kuchařské […]
  • Do České televize míří Rapl 23. ledna 2019 Do České televize míří Rapl 2 Ve čtvrtek proběhla novinářská projekce jednoho dílu z nového kriminálního seriálu Rapl 2, který se bude vysílat od ledna v České televizi. Stejně jako v první sérii vystupují v seriálu […]
  • Tereza Voříšková a Kryštof Hádek natáčí 3Bobule17. července 2019 Tereza Voříšková a Kryštof Hádek natáčí 3Bobule Překvapivě na Občanské plovárně v Praze začalo natáčení volného pokračování letní komedie 3Bobule z prostředí prosluněných moravských vinic. Scénou vyhlašování vinařských cen se před […]