Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > V síti - dokument, který by měli vidět vaše dcery, vnučky...

V síti - dokument, který by měli vidět vaše dcery, vnučky...

VSiti
VSiti

Dokument o nebez­pe­čí mla­dých nác­ti­le­tých (i mlad­ších) hol­kách  V síti měl vče­ra pre­mi­é­ru v České tele­vi­zi. Připomeňme si ten­to doku­ment tře­mi recen­ze­mi fil­mu, kte­rý uká­zal, jak nebez­peč­ný může být pro vaše dce­ry a vnuč­ky inter­net a sezna­mo­vá­ní s nezná­mý­mi lid­mi.

Film měl pre­mi­é­ru vlo­ni 27. 2. a ihned se dostal do pod­vě­do­mí divá­ků. Nejen tím, jak Barbora Chalupová, tak Vít Klusák doká­za­li uká­zat jak je nebez­peč­ný inter­net a doká­zal uká­zat, že ne vše, co si vaše děti můžou najít, je legál­ní a správ­né.

Díky doku­men­tu se se také pro­ble­ma­ti­ce obtě­žo­vá­ní nezle­ti­lých a růz­ných pedo­fil­ních úchyl­kách zača­lo mlu­vit. Také díky tomu se už něko­lik lidí dosta­lo za věze­ní, pro­to­že ohro­žo­va­li mrav­ní výcho­vu mlá­de­že.

Recenzent Jan Varga

Stejně jako u mno­hých star­ších fil­mů Víta Klusáka, i zde někte­ré scé­ny půso­bí lehce mani­pu­la­tiv­ně a oci­ta­jí se na hra­ně věro­hod­nos­ti (zábě­ry na šoko­va­nou pro­fe­si­o­nál­ní dět­skou psy­cho­lož­ku, kte­rá byla pří­tom­ná u natá­če­ní, scé­na se štá­bem doja­tým k slzám, když se ve změ­ti chlíp­ní­ků náho­dou poda­ří najít coby bílou vrá­nu něja­ké­ho nor­mál­ní­ho uži­va­te­le), ale je jich naštěs­tí vel­mi málo. Těžko říct, jest­li to je tím, že v pří­pa­dě téma­tu zne­u­ží­vá­ní dětí na inter­ne­tu není potře­ba divá­ky k něja­kým poci­tům pří­liš tla­čit, pro­to­že se ty poci­ty čas­to dosta­ví samy, nebo jest­li je to i znám­ka něja­ké­ho pozi­tiv­ní­ho vli­vu Klusákovy spolu-režisérky Barbory Chalupové. Každopádně mě kro­mě Víta Klusáka nena­pa­dá žád­ný dal­ší čes­ký doku­men­ta­ris­ta, kte­rý by doká­zal film na toto téma zpra­co­vat v tako­vé pro­dukč­ní kva­li­tě a nasmě­ro­vat na něj pozor­nost toli­ka lidí.

V síti – Recenze – 70%

Recenzent Lukáš Plaček

V síti je tak hlav­ně pomy­sl­nou jis­krou (ale­spoň dou­fám) k tomu, začít tuhle situ­a­ci něja­kým způ­so­bem řešit, aby se tyhle zho­va­di­los­ti sta­ly jen výji­meč­nou zále­ži­tos­tí nebo vymi­ze­ly úpl­ně. To že si pro podob­né věci někdo najde odů­vod­ně­ní je sice hez­ké, ale v pořád­ku to tedy roz­hod­ně není. Tento celo­ve­čer­ní doku­ment roz­hod­ně pří­jem­né podí­vá­ní není, je to ovšem dáno téma­ti­kou spí­še než čím­ko­liv jiným. Vít Klusák a Barbora Chaloupková nato­či­li skvě­lý doku­ment, kte­rý sice má své nedu­hy a nejde pří­liš do hloub­ky jako tře­ba jiné jeho kusy, přes­to se jed­ná o fil­mo­vou udá­lost začát­ku roku. O to víc, že si nepa­ma­tu­ji, kdy napo­sled jsem viděl na čes­ký doku­men­tár­ní film plný kinosál v mul­tiple­xu něko­lik dní po pre­mi­é­ře...

V síti

Recenzent David Buša

Ano ten­to doku­ment je šoku­jí­cí, ano je jed­no­du­chý na pocho­pe­ní, ale o to šlo. Najdou se drob­né nedo­ko­na­los­ti včet­ně vět­ší­ho akcen­tu na stej­nou téma­ti­ku týka­jí­cí se chlap­ců (to ale kvů­li nemož­nos­ti sehnat muž­ské­ho, co vypa­dá na 12). Nicméně doku­ment V síti bude dosta­teč­ným zákla­dem pro dal­ší sys­te­ma­tic­kou čin­nost tvůr­ců a dívek na bázi pre­ven­tiv­ní. Každému tedy dopo­ru­ču­ji se na ten­to doku­ment podí­vat, i když slab­ším pova­hám dopo­ru­ču­ji opa­ko­va­ně bli­cí pyt­lí­ky s sebou. Zaslouženě si ten­to doku­ment ode mě zaslou­ží 90% a jsem rád, že se koneč­ně obje­vi­lo v kině něco čes­ké­ho, co vál­cu­je zahra­nič­ní tvor­bu. Škoda, že jde zrov­na o tohle nehez­ké téma.

V síti - Recenze - 90%


Photo © Hypermarket Film Ltd. / Milan Jaroš


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Kryštof19. října 2021 Kryštof Kryštof mezi mnichy uprchl nejen pro víru k Bohu, ale i před konflikty s otcem a politickými poměry po únorovém puči. Vedle mnišského života je také jedním z posledních článků řetězu, […] Posted in Filmové recenze
  • John Malkovich vystoupí v létě na českém hradě22. května 2022 John Malkovich vystoupí v létě na českém hradě Na Oscara nominovaný herec John Malkovich přijede v létě do České republiky, ale nebude to kvůli natáčení svého nejnovějšího hollywoodského filmu. Hvězda vystoupí v červenci na pódiu v […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 %22. května 2022 Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 % Členové ostravského komediálního divadelního souboru s názvem „Tři tygři“, tedy herci a komici Albert Čuba, Štěpán Kozub, Vladimír Polák a Robin Ferro, vešli ve známost svými […] Posted in Filmové recenze
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
  • Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe)19. května 2022 Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe) Zdejší čtenáři dobře vědí, že v oblasti kinematografie jsem spíš staromilec a je poměrně málo filmů z posledních let, které by mě nějak zvlášť oslovovaly. Možná je to tím, že novější filmy […] Posted in Filmové recenze
  • Proč má Hra o trůny tolik fanoušků?19. května 2022 Proč má Hra o trůny tolik fanoušků? Hra o trůny (Game of thrones) patří v dnešní době mezi ty nejpopulárnější seriály, o tom není pochyb. A ono není divu, důvodů k tomuto tvrzení je hned několik. Pojďme si říct o těch […] Posted in Zajímavosti
  • Mamma Mia!19. května 2022 Mamma Mia! Padly na Vás chmury? Rozveselení by Vám mohla přinést Meryl Streep a její početný doprovodný sbor křepčící na nejznámější písně od ABBY v nejkýčovitější podívané roku 2008. Muzikál Mamma […] Posted in Retro filmové recenze
  • Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství: Divoká jízda MCU Sama Raimiho18. května 2022 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství: Divoká jízda MCU Sama Raimiho Multivesmír je vskutku podivný v Doctoru Strangeovi v Multivesmíru šílenství, druhém velkém odklonu MCU po těžkém srdci Eternals Chloé Zhao. Díky laskavosti režiséra Sama Raimiho je z […] Posted in Filmové recenze
  • Žhářka: Zac Efron rozpaluje reboot Stephena Kinga18. května 2022 Žhářka: Zac Efron rozpaluje reboot Stephena Kinga Mladá dívka se snaží vyrovnat se svými psychickými pyrotechnickými schopnostmi ve filmu Žhářka, nové adaptaci románu Stephena Kinga navazující na původní film z roku 1984 s Drew Barrymore […] Posted in Filmové recenze
  • Netflix přišel s dalším kvalitním seriálem - Srdcerváči17. května 2022 Netflix přišel s dalším kvalitním seriálem - Srdcerváči 24. dubna Netflix vypustil do světa seriál Srdcerváči podle stejnojmenného webového komiksu Alice Oseman. Vypráví příběh dvou dospívajících chlapců, kteří se do sebe zamilují. Rozhodně se […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 5,92787 s | počet dotazů: 231 | paměť: 61090 KB. | 22.05.2022 - 22:30:54