Kritiky.cz > TV Tipy > V první říjnový týden nás čekají pouze o víkendu kvalitní filmy

V první říjnový týden nás čekají pouze o víkendu kvalitní filmy

6

Tento týden je na fil­mo­vou kva­li­tu vel­mi sla­bý. Televize asi už ani neví, co dávat v tel­ce. Blíží se ale 100 leté výro­čí zalo­že­ní repub­li­ky, a tak je tele­vi­ze plná archiv­ních sním­ků, kte­ré pro tele­viz­ní nad­šen­ce sto­jí při­po­me­nout. Mezi archiv­ní­mi sním­ky v úte­rý vyční­vá film Gulag - ame­ric­ký sní­mek o útě­ku ze Sibiře (Nova Cinema) a ve stře­du Uloupená hra­ni­ce na  ČT2 (o roce 1938). O víken­du nás ale čeka­jí ame­ric­ké trhá­ky 12 Opic a kla­si­ka Sedm Statečných.

1.10.

Zakázané ovoce - Nova Cinema 1.10.2018  20:00 & Nova Cinema 3.10.2018  15:35

Čtyřicetiletý Jack Foley by už mož­ná měl mys­let na to, aby se usa­dil. Ale nechce se mu do toho a radě­ji se dál věnu­je své­mu koníč­ku - vylu­po­vá­ní bank. Zvládá to v poho­dě a s pře­hle­dem, až na jeden drob­ný pro­blém: Často ho při tom chyt­nou. Jako reci­di­vis­tu čeká Jacka něko­lik dese­ti­le­tí za mří­že­mi. Jackovi se tam ale nechce. Místo toho chce pro­vést ješ­tě jed­nu posled­ní vel­kou akci a pak spo­ko­je­ně žít z „vydě­la­ných“ peněz. Problém nasta­ne, když se při útě­ku z věze­ní setká s pohled­nou fede­rál­ní agent­kou Karen. Chvíli se doha­du­jí, kdo koho vlast­ně unesl/zatkl a nako­nec se za kuri­óz­ních okol­nos­tí roze­jdou. Ovšem Karen našla v sym­pa­tic­kém zlo­čin­ci zalí­be­ní, zdá se jí o něm a něco ji k němu pros­tě neo­do­la­tel­ně táh­ne. Musí ho zno­vu vidět. Přinejmenším vidět...

2.10.

Gulag - Nova Cinema 2.10.2018 & 20:00 Nova Cinema 4.10.2018  23:40

Bývalá leh­ko­at­le­tic­ká hvězda Mickey Almon, kte­rý pro USA zís­kal tři zla­té medai­le, při­jíž­dí v roli spor­tov­ní­ho komen­tá­to­ra tele­vi­ze NBT do Moskvy. Na uli­ci je oslo­ven mužem, kte­rý říká, že je vědec a potře­bu­je pro­pa­šo­vat na Západ důle­ži­té mate­ri­á­ly. Mickey sou­hla­sí, veli­ce brzy se uká­že, že je to past, do kte­ré ho vlá­ka­la KGB. Mickey je zatčen. Po sérii vyčer­pá­va­jí­cích výslechů, kte­ré ho fyzic­ky i psy­chic­ky zlo­mí, je donu­cen k dozná­ní před tele­viz­ní­mi kame­ra­mi a násled­ně odsou­zen k dese­ti­le­té­mu tres­tu v pra­cov­ním tábo­ře na Sibiři. Při jed­né vězeň­ské zába­vě ho inspi­ru­je vystou­pe­ní spo­luvěz­ně, kte­rý nechá­vá „zmi­zet“ před­mě­ty v kra­bi­ci s dvo­ji­tým dnem. Mickey začne plá­no­vat útěk. Při vyklá­dá­ní zásob z vla­ku, stih­ne se dvě­ma spo­luvěz­ni v jed­nom vagó­ně posta­vit faleš­nou stě­nu, za kte­rou se ukry­jí. Pro uprch­lí­ky začí­ná vyčer­pá­va­jí­cí ces­ta za svo­bo­dou.

3.10.

Uloupená hranice - ČT2 3.10.2018 & 22:00 ČT2 4.10.2018  10:40

Dramatický pří­běh Krušnohorského pohra­ni­čí se ode­hrá­vá na pod­zim roku 1938, kdy mezi čes­ký­mi a němec­ký­mi oby­va­te­li začí­ná dochá­zet k ote­vře­ným kon­flik­tům, kte­ré tvr­dě posti­hu­jí nejen živo­ty národ­nost­ně roz­dě­le­ných sou­se­dů, ale kru­tě zasa­hu­jí zejmé­na do osu­dů smí­še­ných rodin. Vyhrocená situ­a­ce vede k boji, kte­rý však nemá vítězů. S odstou­pe­ním pohra­ni­čí se po mni­chov­ském dik­tá­tě leckte­ří čeští oby­va­te­lé v malé kruš­no­hor­ské ves­ni­ci nesmí­ří, boju­jí s pro­vo­ku­jí­cím hen­lei­nov­ci, ale nako­nec musí poslech­nout vyš­ší roz­ka­zy a vydat se do vni­t­ro­ze­mí. V režij­ním poje­tí se patr­ná doku­men­ta­ris­tic­ká prů­pra­va reži­sé­ra Jiřího Weisse, kte­rý tím­to sním­kem debu­to­val na poli celo­ve­čer­ní­ho hra­né­ho fil­mu.

4.10.

Univerzální voják - Prima Cool 4.10.2018  22:15

Při masa­k­ru viet­nam­ské ves­ni­ce se ame­ric­ký voják Luc dostá­vá do kon­flik­tu se šíle­ným ser­žan­tem Scottem. Oba muži se navzá­jem zabi­jí... O tři­a­dva­cet let poz­dě­ji se na scé­ně obje­vu­jí zno­vu jako pří­sluš­ní­ci spe­ci­ál­ní­ho pro­ti­te­ro­ris­tic­ké­ho koman­da - uni­ver­zál­ní vojá­ci. Zvláštní oddě­le­ní minis­ter­stva obra­ny z jejich těl vyvi­nu­lo nezni­či­tel­né stro­je na zabí­je­ní. Při záchran­né akci v útro­bách mamu­tí pře­hra­dy ohro­žo­va­né tero­ris­ty se Lucovi začnou vyno­řo­vat vzpo­mín­ky na jeho minu­lý život. Vymkne se kon­t­ro­le svých tvůr­ců a dává se na útěk, ve kte­rém mu pomá­há mla­dá novi­nář­ka Veronika. Nejzuřivějším pro­ná­sle­do­va­te­lem prcha­jí­cí dvo­ji­ce se stá­vá krví posed­lý Scott. Nemilosrdně ničí vše, co se mu posta­ví do ces­ty. K roz­ho­du­jí­cí­mu sou­bo­ji na život a na smrt se schy­lu­je na far­mě Lucových rodi­čů, kte­ří nemo­hou uvě­řit tomu, že jejich syn vstal z mrtvých...

5.10.

Zlodějka knih - Prima 5.10.2018  21:45

Síla slov a fan­ta­zie je ukry­tá v kni­hách. Ale jen pro toho, kdo je umí a chce pře­číst. Film Zlodějka knih vyprá­ví pří­běh Liesel (Sophie Nélisse), kte­rá se během dru­hé svě­to­vé vál­ky dosta­ne do pěs­toun­ské rodi­ny Hanse Hubermanna (Geoffrey Rush) a jeho ženy Rosy (Emily Watsonová), aby zde zača­la nový život. Liesel se sna­ží zapad­nout – doma i ve ško­le, kde si z ní spo­lu­žá­ci uta­hu­jí, pro­to­že neu­mí pořád­ně číst. Liesel je odhod­la­ná situ­a­ci změ­nit s jed­no­stran­nou posed­los­tí rodí­cí­ho se učen­ce. A zís­ká k tomu pomoc své­ho dob­ro­sr­deč­né­ho nové­ho tatín­ka. Hans se s Liesel učí dny i noci, během nichž se Liesel sna­ží podrob­ně pro­stu­do­vat svo­ji prv­ní kni­hu, Hrobníkovu pří­ruč­ku, kte­rou si taj­ně „odnes­la“ z pohřbu své­ho bra­t­ra.

Liesel se také spřá­te­lí s jejich novým hos­tem, židov­ským uprch­lí­kem Maxem (Ben Schnetzer), kte­ré­ho před nacis­ty skrý­va­jí ve skle­pě. A prá­vě Max je dal­ším, kdo ji povzbu­zu­je ve čte­ní a v tou­ze po vzdě­lá­ní. Postupně se mění i její přá­tel­ství s mla­dým sou­se­dem Rudym (Nico Liersch), kte­rý Liesel sice škád­lí, ale při­tom se do ní zami­lu­je. Dobu plnou utr­pe­ní a strá­dá­ní pak všich­ni spo­leč­ně pře­ko­ná­va­jí pomo­cí knih, kte­ré nejen pro sebe Liesel kra­de v knihov­ně míst­ní­ho sta­ros­ty. A postup­ně se nau­čí vážit si nejen síly slov, ale i moci nad nimi.

Zlodějka knih - 75%

6.10.

12 opic - Nova Cinema 6.10.2018  21:45 Nova Cinema 8.10.2018  02:25

James Cole (Bruce Willis) pro­žil pře­váž­nou vět­ši­nu své­ho živo­ta v pod­ze­mí. Nyní, v roce 2025, žije v ponu­ré, tma­vé, zasně­že­né pří­tom­nos­ti. Začalo to už na kon­ci dva­cá­té­ho sto­le­tí, kdy během dvou let (1996 a 1997) zemře­lo při­či­ně­ním nezná­mé­ho bídá­ka, kte­rý vypus­til do ovzdu­ší nebez­peč­ný vir, pět mili­ard oby­va­tel země­kou­le. Zůstalo jen jed­no pro­cen­to lidí, kte­ří se teď krčí jako krt­ci pod zemí. Hrstka lidí se s tím ale nehod­lá jenom tak smí­řit, a pro­to vysí­lá do minu­los­ti pro­střed­nic­tvím stro­je času „nedob­ro­vol­né dob­ro­vol­ní­ky“ z řad věz­ňů. Jejich úko­lem v pod­sta­tě není spa­sit svět a odvrá­tit neštěs­tí - co se sta­lo, nejde ode­stát. Mají jen pozo­ro­vat, sbí­rat vzor­ky a odha­lit zdroj náka­zy, původ vše­ho zla. Vědci už pak zajis­tí vše ostat­ní, vyvi­nou pro­ti­lát­ku a zaří­dí, aby se lid­stvo jed­n­a­dva­cá­té­ho sto­le­tí moh­lo vrá­tit zpát­ky na povrch zem­ský.

12 Opic

7.10.

Sedm statečných - Prima Cool 6.10.2018  15:15

Vesnice Ixcatlan trpí nájezdy ban­di­tů vede­ných nelí­tost­ným Calverou, kte­rý ves­ni­ča­ny kaž­dý rok při­pra­ví o vět­ši­nu skliz­ně a zásob. Proto se ves­ni­ča­né roz­hod­nou nakou­pit v nej­bliž­ším měs­teč­ku zbra­ně a brá­nit se. Chtějí o svém plá­nu pora­dit s pro­fe­si­o­nál­ním pis­tol­ní­kem Chrisem, kte­rý je nadchnul bra­vur­ním kous­kem jehož byli svěd­ky po svém pří­jez­du do měs­teč­ka. Ten jim však pora­dí, aby si neku­po­va­li dra­hé zbra­ně, se kte­rý­mi stej­ně neu­mí zachá­zet, ale naja­li si střel­ce a sám se zále­ži­tos­ti ujme. Podaří se mu zís­kat ješ­tě šest dal­ších mužů a s nimi se vydá do ohro­že­né ves­ni­ce. Přestože prv­ní střet­nu­tí s Calverovými muži dopad­ne pro sta­teč­né muže pří­z­ni­vě, nevy­zpy­ta­tel­ná pova­ha ves­ni­ča­nů situ­a­ci zce­la neče­ka­ně zkom­pli­ku­je.


V první říjnový týden nás čekají pouze o víkendu kvalitní filmy
Hodnocení: 3 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...