Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > V Praze žijí obyvatelé, o kterých se mnoho nemluví

V Praze žijí obyvatelé, o kterých se mnoho nemluví

Photo © Aerofilms
Photo © Aerofilms
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (9 hlasů, průměr: 3,67 z 5)
Loading...

Stověžatá Praha i její his­to­ric­ké udá­los­ti jsou zná­mé díky lid­ským osudům oby­va­tel nebo návštěv­ní­ků. Příroda a živo­či­cho­vé však obý­va­jí oko­lí Vltavy del­ší dobu než lidé a sou­čas­né měs­to je pro ně jen jinak uspo­řá­da­ný pro­stor, díky kte­ré­mu musí uzpů­so­bit své cho­vá­ní. V hlav­ních i ved­lej­ších rolích fil­mu „Planeta Praha“ vystu­pu­jí zví­řa­ta, kte­rá si v měst­ském pro­stře­dí umí vybu­do­vat domov, sehnat potra­vu i part­ne­ry, musí si pora­dit s nástra­ha­mi měst­ské­ho pro­stře­dí a vypa­dá to, že jim život ve měs­tě vyho­vu­je. Prostřednictvím zví­řat je mož­né sle­do­vat měs­to z výš­ky stro­mů, střech, bře­hu řeky či v praskli­nách chod­ní­ku. Město půso­bí pře­kva­pi­vě poho­do­vým dojmem a zví­ře­cí hrdi­no­vé si v něm počí­na­jí sebe­vě­do­mě a s pře­hle­dem. Všichni účin­ku­jí­cí nechá­va­jí nahléd­nout do své­ho živo­ta a sou­čas­ně uka­zu­jí nevšed­ní pohle­dy na mís­ta, kte­rá čas­to uni­ka­jí lid­ské pozor­nos­ti. Možná prá­vě pro­to mají zví­řa­ta pro­stor a pod­mín­ky pro svůj život. Vlaštovky umí vyu­žít ke své­mu hnízdě­ní depo, bře­hu­le zase odtě­že­né sklád­ky a slíp­ka zele­no­o­ká si pro své hnízdo vybra­la mís­to s výhle­dem. Zvířata jsou vel­mi vyna­lé­za­vá a měs­to jim posky­tu­je úto­čiš­tě, kde se i zim­ní mra­zy dají pře­čkat lépe, než ve vol­né pří­ro­dě.

Režisér Jan Hošek a kame­ra­man Jiří Petr při pří­pra­vě své­ho nové­ho fil­mu vyu­ži­li zku­še­nos­ti z rea­li­za­ce doku­men­tár­ní­ho fil­mu „Planeta Česko“, kte­rá měl pre­mi­é­ru v roce 2017. Již teh­dy si vyzkou­še­li natá­če­ní na něko­lik spe­ci­a­li­zo­va­ných kamer a kom­bi­na­cí růz­ných zábě­rů se jim poda­ři­lo vytvo­řit zají­ma­vý film. Tvůrci si ten­to­krát vybra­li hlav­ní měs­to a ve spo­lu­prá­ci s odbor­ný­mi porad­ci při­pra­vi­li natá­če­ní v růz­ných měst­ských loka­li­tách a sle­do­va­li něko­lik sku­pin zví­řat. Odborným porad­cem fil­mu je Ondřej Sedláček, kte­rý pomá­hal vybí­rat loka­ce a podí­lel se také na tvor­bě komen­tá­ře. Naučný text je uváž­li­vě dáv­ko­ván, není ho mno­ho, ale obsa­hu­je základ­ní infor­ma­ce i zají­ma­vos­ti, kte­ré prá­vě s živo­tem ve měs­tě sou­vi­sí. To je

dopl­ně­no o vtip­né postře­hy sou­vi­se­jí­cí s cho­vá­ním „účin­ku­jí­cích“. Na tvor­bě fil­mo­vé­ho komen­tá­ře se podí­lel i herec Jiří Macháček, kte­rý komen­tář k fil­mu namlu­vil, a je znát, že se mu prá­ce líbi­la. Tím, že zvo­lil klid­né tem­po a posa­dil hlas do pří­jem­né hloub­ky, vyzně­ní fil­mu výraz­ně pomohl.

Na cel­ko­vém pří­jem­ném vyzně­ní fil­mu se podí­lel stři­hač Tomáš Doruška, kte­rý pat­ří ke sta­bil­ním čle­nům pra­cov­ní­ho týmu kolem reži­sé­ra Jana Hoška. Mezi zábě­ry se zví­řa­ty se mu občas poda­ři­lo „pro­pa­šo­val“ zábě­ry archi­tek­tu­ry i veřej­né­ho pro­sto­ru v tajem­ném osvět­le­ní. Ano, natá­če­lo se oprav­du v bás­ní­ky opě­vo­va­né „matič­ce Praze“.

Na fil­mu mě zau­jal námět i jeho kva­lit­ní zpra­co­vá­ní. Nevšední zábě­ry kame­ry při­bli­žu­jí zví­řa­ta ve měs­tě, kte­ré bylo dosud pre­zen­to­vá­no z pohle­du člo­vě­ka, jeho potřeb a způ­so­bu živo­ta. Ve fil­mu se stav­by, uli­ce, dvor­ky i par­ky stá­va­jí novo­do­bou „džun­glí“. Kdo chce pře­žít, ten se musí při­způ­so­bit mís­tu a pod­mín­kám. A zví­ře­cím hrdi­nům se to daří. Dalším plu­sem fil­mu vidím v jeho cel­ko­vé vyvá­že­nos­ti. Projevuje se to v kom­bi­na­ci zábě­rů i v komen­tá­ři. Celkově film půso­bí vel­mi vyrov­na­ně a poho­do­vě, přes­to­že obsa­hu­je množ­ství infor­ma­cí, zamyš­le­ní i úva­hy o budouc­nos­ti. Zaujme kaž­dé­ho, kdo má rád pří­ro­du a pří­ro­do­pis­né fil­my, ale najde si jis­tě i nové pří­z­niv­ce a své vyu­ži­tí může mít ve škol­ní výu­ce i osvě­to­vé prá­ci. Jen „ nahra­né“ scé­ny je nut­né brát s rezer­vou. Tvůrcům se zdá­ly nej­spíš vhod­né, ale kdy­by ve fil­mu neby­ly, bylo by to ješ­tě lep­ší. Dokumentární film o dél­ce 83 minut měl pre­mi­é­ru 4. srp­na 2022.

Film pod­po­řil: Magistrát hlav­ní­ho měs­ta Prahy, Státní fond kine­ma­to­gra­fie, Norské fon­dy, Pražské služ­by, Pražská ply­ná­ren­ská a Městská část Praha 5, Státní fond život­ní­ho pro­stře­dí ČR, Fórum ochra­ny pří­ro­dy, Ekologická výcho­va.

Celkově hod­no­tím 85 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Nový film Planeta Praha zachycuje pestrost pražské přírody28. července 2022 Nový film Planeta Praha zachycuje pestrost pražské přírody Včera proběhla v pražském kině Světozor novinářská projekce a následovala tisková konference za účasti režiséra Jana Hoška, producenta Radima Procházky (Kuli Film), kreativní producentky […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Mazaný Filip14. června 2022 Mazaný Filip Václav Marhoul převlékl parodii na gangsterky Mazaný Filip z divadelního do filmového roucha. V podstatě se dá říct, že vzal z převážné části hru a jen ji trochu upravil. I na tom se ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
  • Betlémské světlo – Recenze – 40 %14. března 2022 Betlémské světlo – Recenze – 40 % Betlémské světlo je novým hořce-komediálním filmem režiséra a scenáristy Jana Svěráka, jenž vznikl jako volná adaptace několika povídek Zdeňka Svěráka, publikovaných v jeho sbírkách […] Posted in Filmové recenze
  • Betlémské světlo - 60 %10. března 2022 Betlémské světlo - 60 % Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby […] Posted in Filmové recenze
  • Horem pádem - film roku 200422. února 2021 Horem pádem - film roku 2004 Hranice, náklaďák, dvojice řidičů na česko-německém přechodu, nervozita, že nevyjde to co má vyjít. Takhle začíná jeden ze dvou hlavních příběhů filmu Horem Pádem. Ta dvojice řidičů osob […] Posted in Retro filmové recenze
  • Úsměv: tento zneklidňující horor je hlubokým podobenstvím o traumatu29. září 2022 Úsměv: tento zneklidňující horor je hlubokým podobenstvím o traumatu Terapeutka má děsivé vize poté, co se stala svědkem sebevraždy jednoho ze svých pacientů ve filmu Úsměv, ponurém, neúprosném a nečekaně hlubokém debutu scenáristy a režiséra Parkera Finna. […] Posted in Filmové recenze
  • Ian McShane slaví 80 let29. září 2022 Ian McShane slaví 80 let Ian David McShane (narozen 29. září 1942) je anglický herec, producent a režisér. Je známý svými televizními rolemi, zejména titulní rolí v seriálu BBC Lovejoy (1986-1994), jako Al […] Posted in Profily osob
  • Parfém: Příběh vraha29. září 2022 Parfém: Příběh vraha Příběh parfumérského učně snažícího se zachytit nejkrásnější vůni ze všech – vůni ženského těla – je esteticky lákavou a zároveň naturalisticky odpuzující podívanou. Kniha Patricka […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rod Draka - Princezna a královna (E06)27. září 2022 Rod Draka - Princezna a královna (E06) V nejlepším se má přestat. Jinak si neumím vysvětlit, proč by tvůrci po pěti epizodách, kterým se po prvotním váhání, kolem čeho se vůbec bude děj točit, povedlo více než slušně rozjet […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76416 s | počet dotazů: 264 | paměť: 60800 KB. | 01.10.2022 - 01:58:38