Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > V Praze se natáčí film „A Small Light“ s Lievem Schreiberem v roli Otto Franka

V Praze se natáčí film „A Small Light“ s Lievem Schreiberem v roli Otto Franka

Photo © Showtime
Photo © Showtime
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Natáčení mini­sé­rie A Small Light spo­leč­nos­tí Disney a National Geographic zača­lo minu­lý měsíc v Praze a je naplá­no­vá­no do kon­ce říj­na. Minisérie se v prů­bě­hu minu­lé­ho měsí­ce natá­če­la v cen­t­ru čes­ké met­ro­po­le.

Malé svět­lo vychá­zí ze sku­teč­né­ho pří­bě­hu Miep Giesové, kte­rá spo­leč­ně s man­že­lem Janem Giesem ukrý­va­la Annu Frankovou a její rodi­nu více než dva roky během dru­hé svě­to­vé vál­ky a ucho­va­la Annin deník pro poz­děj­ší vydá­ní.

Bel Powley (Ranní show) hra­je ve fil­mu Malé svět­lo roli Miep Giesové, její­ho man­že­la Jana ztvár­nil Joe Cole (Peaky Blinders). Liev Schreiber se před­sta­ví v roli Otto Franka, šéfa Miep Giesové před vál­kou a jedi­né­ho čle­na rodi­ny Frankových, kte­rý pře­žil kon­cen­t­rač­ní tábo­ry.

Po vál­ce pře­da­la Giesová Annin deník Ottovi, kte­rý se po zby­tek živo­ta sna­žil Annin deník vydat a pro­pa­go­vat, aby svě­tu vyprá­věl pří­běh své dce­ry její­mi vlast­ní­mi slo­vy. Annin deník byl vydán v 70 jazy­cích a zpra­co­ván v mno­ha diva­del­ních hrách, fil­mech a tele­viz­ních insce­na­cích; je vše­o­bec­ně pova­žo­ván za jed­nu z nej­vý­znam­něj­ších knih 20. sto­le­tí.

V Malém svět­le se dále před­sta­ví Billie Boullet (Nejhorší čaro­děj­ni­ce) jako Anne Franková, Ashley Brooke (Černá lis­ti­na) jako její sest­ra Margot a Amira Casar (Kontraktér) jako jejich mat­ka Edith. Susanna Fogel (Špion, kte­rý mi dal kopač­ky) bude reží­ro­vat něko­lik epi­zod osmi­díl­né mini­sé­rie pod­le scé­ná­ře sce­náris­tů seri­á­lu a showrun­ne­rů Joan Rater a Tonyho Phelana (Grey’s Anatomy).

Produkce fil­mu A Small Light zača­la v České repub­li­ce na začát­ku čer­ven­ce a jeho natá­če­ní v Praze je naplá­no­vá­no na říjen. Natáčení mini­sé­rie bude pro­bí­hat také v Amsterdamu.

Během prv­ní­ho týd­ne natá­če­ní si hlav­ní hvězda Liev Schreiber udě­lal pře­stáv­ku a vystou­pil na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Karlových Varech, kde pro­mlu­vil o vál­ce na Ukrajině a huma­ni­tár­ní orga­ni­za­ci BlueCheck Ukraine, jejímž je spo­luza­kla­da­te­lem.

Schreiberovi, kte­rý je ukra­jin­ské­ho půvo­du, není Praha cizí: jako reži­sér zde v roce 2005 nato­čil film Všechno je osvět­le­no. České loka­ce nahra­di­ly ty ukra­jin­ské v dra­ma­tu o dospí­vá­ní, v němž si zahrál Elijah Wood v roli ame­ric­ké­ho obča­na, kte­rý navští­ví Ukrajinu, aby našel ženu, jež za dru­hé svě­to­vé vál­ky zachrá­ni­la jeho dědeč­ka.

Mezi natá­če­ním Malého svět­la v Praze se Schreiber nedáv­no vydal také na Ukrajinu, kde se setkal s pre­zi­den­tem Volodymyrem Zelenským.

Jako herec nato­čil Schreiber také tele­viz­ní mini­sé­rii Hitler z roku 2003:

Malé svět­lo je v sou­čas­né době jed­nou ze tří vel­kých zahra­nič­ních pro­duk­cí, kte­ré se natá­če­jí v cen­t­ru Prahy, ved­le čtvr­té řady němec­ké­ho seri­á­lu Das Boot a nové­ho rebo­o­tu fil­mu Vrána reži­sé­ra Ruperta Sanderse s Billem Skarsgårdem v hlav­ní roli.

Během uply­nu­lé­ho měsí­ce se scé­ny pro film A Small Light natá­če­ly v růz­ných čás­tech Prahy 1, včet­ně Starého Města, Josefova a Malé Strany, kte­ré prav­dě­po­dob­ně zastou­pí Amsterdam z obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky. Produkce seri­á­lu bude v čes­kém hlav­ním měs­tě pokra­čo­vat v násle­du­jí­cích třech měsí­cích a skon­čí 27. říj­na.

Seriál Small Light vzni­ká pro stre­a­mo­va­cí služ­bu Disney ve spo­lu­prá­ci s National Geographic. Premiéru oče­ká­vej­te v polo­vi­ně až na kon­ci roku 2023.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,58819 s | počet dotazů: 258 | paměť: 60868 KB. | 01.10.2022 - 03:52:15