Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > V Praze probíhá natáčení mezinárodního koprodukčního sci-fi filmu Bod Obnovy

V Praze probíhá natáčení mezinárodního koprodukčního sci-fi filmu Bod Obnovy

MATEJ HADEK foto Maxim Stano m
MATEJ HADEK foto Maxim Stano m
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S etic­kou otáz­kou nesmr­tel­nos­ti, ale i s řadou dal­ších ože­ha­vých témat, si ori­gi­nál­ní for­mou pohrá­vá nový detek­tiv­ní sci-fi film reži­sé­ra Roberta Hloze Bod Obnovy. Snímek, kte­rý vzni­ká v kopro­duk­ci čtyř zemí, se aktu­ál­ně natá­čí v Praze a v příš­tím týd­nu se fil­ma­ři pře­su­nou na Slovensko a do Polska. Bod Obnovy uka­zu­je svět blíz­ké budouc­nos­ti, ve kte­ré je mož­né obě­ti nehod či vražd zno­vu oži­vit, což při­ná­ší řadu neče­ka­ných situ­a­cí. Do hlav­ní role ambi­ci­óz­ní kri­mi­na­list­ky, kte­rá má za úkol vyře­šit vraž­du jed­no­ho z auto­rů revo­luč­ní tech­no­lo­gie tzv. Obnovy, obsa­dil Hloz nový herec­ký objev Andreu Mohylovou. Další posta­vy ztvár­ní Matěj Hádek, Václav Neužil, Karel Dobrý, Milan Ondrík nebo Iveta Dušková.

„Film mne zau­jal už od prv­ní ver­ze scé­ná­ře, svo­jí pre­mi­sou i pre­ciz­nos­tí. Mohu říct, že z mno­ha ohle­dů podob­ný film u nás ješ­tě nevzni­kl a díky mezi­ná­rod­ní kopro­duk­ci má vel­ký divác­ký poten­ci­ál i v zahra­ni­čí. Navíc se nám poda­ři­lo sesta­vit tým, ve kte­rém se setká­va­jí zku­še­nos­ti ostří­le­ných tvůr­ců s neu­vě­ři­tel­nou ener­gií a kre­a­ti­vi­tou mla­dých uměl­ců. Mám vel­kou radost, že už spo­leč­ně se skvě­lý­mi her­ci natá­čí­me,“ vysvět­lu­je pro­du­cent Jan Kallista ze spo­leč­nos­ti Film Kolektiv. Scénář Bodu Obnovy uspěl na mno­ha kopro­dukč­ních fórech po celém svě­tě (např. Black Nights v Tallinnu, Asia Film Financing Forum v Hong Kongu nebo Frontières v Montrealu).

Přípravy fil­mu s ohle­dem na slo­ži­tou pro­duk­ci pro­bí­ha­ly něko­lik let a po ukon­če­ní natá­če­ní čeká tvůr­ce nároč­ná obra­zo­vá post­pro­duk­ce. Reálné zábě­ry pro­jdou slo­ži­tou pro­mě­nou a ve fil­mu tak uvi­dí­me napří­klad futu­ris­tic­ky posu­nu­té barok­ní palá­ce i iko­nic­ké budo­vy z dob komu­nis­mu. Design budouc­nos­ti je zalo­že­ný na recyk­la­ci a nových způ­so­bech pou­ži­tí sta­rých věcí. Premiéra sním­ku je pak naplá­no­vá­na na prv­ní polo­vi­nu roku 2023.

Bod Obnovy se ode­hrá­vá v neda­le­ké budouc­nos­ti roku 2041, kdy je mož­né v pří­pa­dě nepři­ro­ze­né smr­ti člo­vě­ka zno­vu obno­vit. To je základ­ní téma, kolem kte­ré­ho se točí děj dyna­mic­ké­ho fil­mu, kte­rý ctí žánro­vá pra­vi­dla detek­tiv­ky i chyt­ré­ho sci-fi, aby záro­veň nabí­dl neotře­lá zamyš­le­ní nad sou­čas­nos­tí i budouc­nos­tí. „Fascinuje mě obje­vo­vá­ní nové­ho svě­ta, kte­rý je nám téměř nadosah. Pod svo­jí žánro­vou slup­kou je Bod Obnovy pří­bě­hem o morál­ních dile­ma­tech spo­leč­nos­ti“ vysvět­lu­je reži­sér Robert Hloz. Ten hlav­ní roli svě­řil hereč­ce Andree Mohylové, kte­rá ztvár­ní mla­dou detek­tiv­ku odha­lu­jí­cí zlo­čin jiné dimen­ze, než jsme pro­za­tím zvyklí. „Robert Hloz je per­fek­ci­o­nis­ta, což je pro ten­to žánr to nej­lep­ší. Nic podob­né­ho se u nás neto­čí a jsem ráda, že mohu být u toho,“ dodá­vá Mohylová.

Autory scé­ná­ře Bodu obno­vy jsou Tomislav Čečka a Zdeněk Jecelín. Za vizu­ál­ní strán­kou fil­mu sto­jí Ondřej Lipenský, kte­rý má zku­še­nos­ti nejen s domá­cí, ale i zahra­nič­ní fil­mo­vou pro­duk­cí. Mimo jiné se podí­lel na fil­mech Jojo Rabbit nebo Marťanské lodě. Postprodukce byla svě­ře­na stu­diu MagicLab v čele s Michalem Křečkem, kte­ré napří­klad vytvo­ři­lo všech­ny tri­ky pro nej­no­věj­ší film ang­lic­ké­ho reži­sé­ra Guye Ritchieho Rozhněvaný muž nebo spo­lu­pra­co­va­lo na hitu Aladin. Na sním­ku se dále podí­lí oce­ňo­va­ný stři­hač Jarosław Kamiński nebo kame­ra­man Filip Marek.

Režisér Robert Hloz zau­jal již svý­mi stu­dent­ský­mi fil­my u nás i v zahra­ni­čí. S fil­mem Mlýn vyhrál v roce 2011 celo­svě­to­vou cenu Kodak Student Gold Award nebo Noc Filmových Nadějí. V roce 2012 měl v Cannes pre­mi­é­ru jeho korej­ský sci-fi film Numbers, za kte­rý obdr­žel Zvláštní cenu poro­ty na fes­ti­va­lu v Drážďanech. O dva roky poz­dě­ji byl vybrán mezi Berlinale Talents. V roce 2015 dokon­čil svůj

magis­ter­ský film Lháři, za kte­rý zís­kal cenu za nej­lep­ší stu­dent­ský film iShorts a postou­pil do semi­fi­ná­le stu­dent­ských Oscarů. V loň­ském roce se svým posled­ním krát­kým fil­mem Crumbs vyhrál sek­ci Straight8 na fes­ti­va­lu v Cannes.

Producentem fil­mu je spo­leč­nost Film Kolektiv, zalo­že­ná v roce 2013, má řadu zku­še­nos­tí s tvor­bou čes­kých a mezi­ná­rod­ních kopro­duk­cí. Producenti v ní půso­bí­cí sto­jí za seri­á­ly pro Českou tele­vi­zi, Netflix, HBO a za mno­ha doku­men­tár­ní­mi fil­my a pořa­dy pro děti.

Hlavním kopro­du­cen­tem je Česká tele­vi­ze. Film vzni­ká za pod­po­ry evrop­ské­ho fon­du Media, Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie a nadač­ní­ho fon­du Praha ve fil­mu – Prague Film Fund. Partnerem je Škoda Auto. Zahraniční kopro­du­cen­ti jsou D.N.A. Production – Rastislav Šesták (Slovensko), Filmprodukcja – Stanislaw Dziedzic (Polsko), Mali Budo – Danilo Beckovic (Srbsko).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,44720 s | počet dotazů: 242 | paměť: 58155 KB. | 14.08.2022 - 00:17:39