Kritiky.cz > Recenze knih > V pravý čas - román plný napětí i knížek

V pravý čas - román plný napětí i knížek

large

Milujete detek­tiv­ky? Máte rádi romá­ny Danielle Steel? Chcete zažít mno­ho napě­tí, dob­ro­druž­ství, ale i lás­ky? Román V pra­vý čas, v němž vystu­pu­je hlav­ní hrdin­ka Alex vás chyt­ne za srd­ce, tak jako mně. Její osud vám nebu­de urči­tě lhos­tej­ný. 

Alexandra Winslowová milo­va­la od malič­ka číst detek­tiv­ky i psát pří­běhy. Přivedl jí k tomu její otec. Ten jí ve všem pod­po­ro­val a chtěl, aby psa­la kni­hy, ale jedi­ně pod pseu­do­ny­mem. I když věděl, že píše skvě­le, pro­sil jí o to. Jelikož detek­tiv­ky tedy nemů­že psát žena, ale pou­ze muž. Její otec brzy umí­rá a Alex se oci­tá na svě­tě sama. Ještě před smr­tí jí odká­že pení­ze a poprosí své­ho práv­ní­ka, aby se o ní posta­ral. Alex začne byd­let v kláš­te­ře. Sestry se o ní veli­ce dob­ře sta­ra­jí, zatím­co ona stu­du­je. Píše kaž­dou vol­nou chví­li na svém sta­řič­kém psa­cím stro­ji. Již na vyso­ké ško­le vydá svůj prv­ní román pod pseu­do­ny­mem. Je stá­le Alexandra, ale záro­veň Alexander Green. Začne žít dvo­jí život. Jen stu­du­je a píše. Nic jiné­ho nezná. Postupně se začne sbli­žo­vat i s muži, ale její prv­ní poku­sy nedo­pad­nou dob­ře. Úspěšné ženy jsou pro muže pří­liš nebez­peč­ným sou­pe­řem. Alex postup­ně vydá­vá dal­ší a dal­ší romá­ny, začne natá­čet dokon­ce i seri­ál pod­le její kni­hy. Stále musí žít dvo­jím živo­tem a dávat si pozor, aby její identi­tu někdo nezjis­til. Není to vůbec jed­no­du­ché. Podaří se Alex nako­nec žít plno­hod­not­ný život s rodi­nou se vším všu­dy? Jak to nako­nec s její slá­vou úspěš­ných romá­nů dopad­ne? Tak to už se nechce pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní romá­nu oblí­be­né autor­ky Danielle Steel.

Tato autor­ka mě nikdy nezkla­me. Její román jsou ze živo­ta. Opravdové, plné napě­tí, lás­ky, pří­jem­né­ho čte­ní. Čtení jsem si uži­la od začát­ku do kon­ce. Líbily se mě dějo­vé linie, kte­ré na sebe krás­ně nava­zo­va­ly. Vůbec jsem se neu­di­la a s napě­tím oče­ká­va­la, jak se bude děj hlav­ní posta­vy Alex dále vyví­jet. Moc jsem jí přá­la, aby se jí daři­lo, aby vydá­va­la dal­ší a dal­ší romá­ny. Opravdu jsem jí fan­di­la. Neměla jed­no­du­chý život, osud jí zamí­chal kar­ta­mi oprav­du neče­ka­ně. Musela se vyrov­nat se ztrá­tou své­ho otce veli­ce záhy. Její mat­ka o ní nemě­la zájem a vše musel zvlád­nout její milo­va­ný otec, kte­rý jí také při­ve­dl k čte­ní a psa­ní detek­ti­vek. Moc jí v tom pod­po­ro­val, což bylo moc dob­ře, že svůj talent psát kni­hy dále roz­ví­je­la.

Kniha se čet­la veli­ce dob­ře. Daniele Steel psa­la svým krás­ným oso­bi­tým způ­so­bem. Její romá­ny čtu už mno­ho let a vždy se k ní po čase vra­cím a nos­tal­gic­ky vzpo­mí­nám na její prv­ní romá­ny. Obálky kni­hy se postu­pem času mění. Na této sedí mla­dá dív­ka s dlou­hý­mi vla­sy na plo­tě a dívá se smě­rem k měs­tu. Co jí asi v budouc­nu čeká? Na cel­kem 320 stra­nách vás čeká napě­tí, lás­ka, štěs­tí, zkla­má­ní, psa­ní knih, což je moje nej­vět­ší vášeň. Někdy sta­čí se na chvi­lič­ku zasta­vit, zpo­ma­lit, uvě­do­mit si, za čím se vlast­ně žene­me a co nám  to při­ná­ší.

Moje sub­jek­tiv­ní romá­nu je urči­tě pozi­tiv­ní a dopo­ru­čím ho všem, co mají rádi kni­hy, spi­so­va­tel­ku Daniele Steel a její styl psa­ní. Tento pří­běh byl veli­ce sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný. Bude ve mně oprav­du dlou­ho dozní­vat. Nečekala jsem tako­vé rozuz­le­ní pří­bě­hu, jaký autor­ka nako­nec napsa­la.

Několik slov autor­ce:

Danielle Fernande Dominique Schuelein – Steel, zná­má pod pseu­do­ny­mem Danielle Steel, byla jed­nou z nepo­pu­lár­něj­ších spi­so­va­te­lek USA i na celém svě­tě. Je autor­kou více než osmi desí­tek romá­nů, kte­ré jsou před­klá­dá­ny ve čty­ři­ce­ti třech jazy­cích. Materiál ke svých pří­bě­hům sbí­ra­la dlou­há léta a mno­hé jsou inspi­ro­vá­ny vlast­ní­mi život­ní­mi zku­še­nost­mi. Několik jejích knih bylo pře­ve­de­no do fil­mo­vé a seri­á­lo­vé podo­by. Svými pří­běhy napí­na­la a dojí­ma­la řady čte­ná­řek již přes dva­cet pět let také u nás.

Autor: Danielle Steel

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2019, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha

Počet stran: 320

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-4031-1


Foto: Euromedia Group

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,70320 s | počet dotazů: 220 | paměť: 46834 KB. | 28.02.2021 - 14:35:18