Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > V Paprscích Slunce (Under the Sun) - Recenze - 75%

V Paprscích Slunce (Under the Sun) - Recenze - 75%

under the sun
Dokument vznik­lý díky spo­lu­prá­ci něko­li­ka štá­bů. Mimo jiné Ruského, Německého a Českého. Velikou devi­zou je fakt, že doku­ment je o KLDR, což zna­me­ná, že mohl vznik­nout jen díky povo­le­ní tam­ní komu­nis­tic­ké stra­ny.
Nejprve si řek­ně­me, jak asi chtě­la komu­nis­tic­ká stra­na KLDR, aby doku­ment vypa­dal a vyzněl. Natáčecí štáb dostal přes­né instruk­ce co a kde má a může natá­čet. Proto inves­to­va­la spous­ta času na pří­pra­vu scé­ná­ře. Dokument tak má popsat život malé díven­ky a její rodi­ny v době, kdy díven­ka vstu­pu­je do jakési Dětské Unie a na počest vůd­ce tré­nu­je na spe­ci­ál­ní před­sta­ve­ní.
Obecně by se dalo říct, že vzhle­dem k pod­mín­kám v KLDR se poda­ři­lo nato­čit solid­ní doku­ment. Práce s kame­rou a s detai­ly je zde zce­la jas­ně vidět. Hudba vybrá­na také dob­ře, nepo­tě­ší, ale ani neu­ra­zí. Hodně je zde před­sta­ve­na tvor­ba míst­ní, což už samo o sobě je dost „mazec“.
Tak a teď k tomu co se dělo ze stra­ny štá­bu, a co bylo jeho skry­tým zámě­rem. Povolení natá­čet štáb měl, ale tak tro­chu režim KLDR pře­ve­zl a pouš­těl kame­ru o něco dřív a nechá­val zapnu­tou tro­chu déle. To má za násle­dek to, že vzni­kl zce­la auten­tic­ký doku­ment o tom, jak komu­nis­tic­ký režim v KLDR vymý­vá lidem moz­ky už od dět­ské­ho věku. Nejhorší na tom všem je, že spous­ta lidí si mys­lí, že tam­ní oby­va­te­lé jsou s tím smí­ře­ní a vlast­ně vedou šťast­ný život. Právě nao­pak. Díky kva­lit­ní prá­ci štá­bu je vel­mi dob­ře vidět, jak je seve­ro­ko­rej­ský lid una­ve­ný a k obča­nům už něja­kou ces­tou pro­sák­ly infor­ma­ce o tom, že západ­ní kapi­ta­lis­tic­ký svět není plný zrád­ců a nesna­ží se zni­čit Koreu. Asi vět­ši­na lidí chá­pe, jak fun­go­va­la pro­pa­gan­da a režim v soci­a­lis­tic­kém Rusku a u nás, tak­že také tuší, jak to asi teď fun­gu­je podob­ně v KLDR. Nicméně vidět tenhle „mlýnek na maso“ bez­pro­střed­ně v pra­xi je fakt sil­ná káva. Rozhodně dopo­ru­ču­ji všem, obzvláš­tě v této době, kdy se kona­jí ZOH v Jižní Korei a pro­bí­ha­jí­cí prv­ní sna­hy o sblí­že­ní okol­ní­ho svě­ta s KLDR.
Dávám 75%.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,79857 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53359 KB. | 27.09.2021 - 06:26:56