Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > V ovocném sadu- přátelství ukovaná válkou přetrvávají navěky

V ovocném sadu- přátelství ukovaná válkou přetrvávají navěky

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi his­to­ric­ké romá­ny? Chcete si pře­číst román o lás­ce, rodin­ném pou­tu na poza­dí vál­ky? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha s názvem V ovoc­ném sadu, jehož autor­kou je Nikola Scott. 

Román má dvě časo­vé linie. A to rok 1940, obdo­bí vál­ky, bom­bar­do­vá­ní v Anglii a dále rok 2004, kdy Frankie pra­cu­je jako novi­nář­ka a dosta­ne neleh­ký úkol, udě­lat roz­ho­vor se svou babič­kou, vel­mi váže­nou osob­nos­tí. Obě ženy se ale více než 10 let nevi­dě­li. Její rodi­če zemře­li a babič­ka ji vycho­va­la. Frankie si při roz­ho­vo­ru s babič­kou uvě­do­mu­je, že Violeta pře­stá­vá být tou pra­vou dámou a potý­ká se s váž­nou nemo­cí a její mysl a paměť už není, to co býva­la. Zmítá se ve vzpo­mín­kách, Frankie se sna­ží roz­plést tajem­ství, pocit zra­dy, kte­rý ke své babič­ce cíti­la. To vše je vel­mi slo­ži­té a boles­ti­vé. Čím více se v tom Frankie pře­mí­tá, tím je osud její babič­ky stá­le tajem­něj­ší. Po letech se jejich ces­ty opět sejdou. Minulost mezi nimi ale visí jako těž­ký stín. Sedmnáctiletá Violeta zaži­je nálet v Londýně a ten změ­ní její život a pohled na něj. Přihlásí se do pozem­ní armá­dy. Pro tu dobu vel­mi nety­pic­ké. Frankie nalez­ne u své babič­ky v jed­né sta­ré kra­bi­ci foto­gra­fii, na níž je žena, kte­rá je vel­mi podob­ná její babič­ce. Je to foto­gra­fie jablo­ňo­vých sadů. Frankie chce své babič­ce pomo­ci s pro­je­vy stár­nu­tí a poru­cha­mi pamě­ti, být ji nápo­moc­na. Článek, kte­rý má pro redak­ci při­pra­vit je pro ni vel­mi těž­ký. Odhalí tajem­ství i dáv­né křiv­dy sta­ré více než šede­sát let? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní.

Román jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Mám moc ráda his­to­ric­ké váleč­né romá­ny. Tento ve mně roz­hod­ně vyvo­lal poci­ty bez­na­dě­je, to jak se Frankie, hlav­ní hrdin­ka se sna­ži­la pomo­ci své babič­ce posti­že­né nemo­cí, sama se sna­ži­la roz­plést tajem­ství napříč gene­ra­ce­mi, pocho­pit, proč ji její babič­ka zra­di­la. To vše je román V ovoc­ném sadu. Čte se vel­mi dob­ře, hrů­zy vál­ky nejsou v popře­dí, spí­še rodin­né vzta­hy a tajem­ství. Knihu dopo­ru­čím všem, co mají rádi his­to­rii, rádi čtou romá­ny z obdo­bí vál­ky, ale i těm, co se mož­ná tro­chu bojí číst váleč­né romá­ny pro její hrů­zostraš­né scé­ny. V tom­to romá­nu autor­ka více řeší vzta­hy na poza­dí vál­ky.

Historický román o lás­ce, přá­tel­ství i rodin­ném pou­tu i tajem­ství na poza­dí vál­ky vás chyt­ne za vaše srd­ce již od prv­ní stra­ny.

Ukázka z kni­hy:

Frankie neby­la schop­ná slo­va. „Ale tobě vůbec neva­di­lo, když jsi mě vál­co­va­la víc než dva­náct let?“ Vytrhla Violetě novi­ny z ruky. „Když jsi mi říka­la, co mám dělat, roz­ho­do­va­las za mě? Vědělas, jaké oble­če­ní potře­bu­ju, do jaké ško­ly bych měla cho­dit, kde byd­let. Nesnášelas tátův byt, táto­vu kape­lu, táto­vu hud­bu, tátu, můj život mimo tebe, tak ses na něj vrh­la a neda­la sis pokoj, dokud jsi to všech­no neroz­me­ta­la, dokud nebyl táta za mří­že­mi.“

„Do věze­ní se dostal sám. Nebyla jsem to já, kdo ten zlo­čin spáchal.“ Violeta se tvá­ři­la pře­zí­ra­vě. „Byl pros­tě neštěs­tí, bez­na­děj­ný pří­pad odve­dl mi moji Stellu. Moji nád­her­nou vysně­nou dce­ru, kte­rá nikdy neu­blí­ži­la živé duši, nutil trá­vit dny kum­pá­nům z kape­ly.“

„Byl muzi­kant.“ Frankie cíti­la v uších, jak kři­čí. „Šel za svo­ji váš­ní. To bys ty, kte­rá tak zdů­raz­ňu­ješ, že by měl být člo­věk upřím­ný sám k sobě a vydat se po vlast­ní ces­tě bez ohle­du na všech­no ostat­ní, měla chá­pat.“

„Byl upřím­ný sám sobě?“ ušklí­b­la se Violeta. „Nikdo z nás nemá ten pře­py­ch, aby násle­do­val svo­ji vášeň, někdo za to vždyc­ky musí zapla­tit.

Několik slov o autor­ce:

Nikola Scott pra­co­va­la dlou­há léta jako redak­tor­ka detek­ti­vek v Anglii i Americe. Jednoho dne se ovšem obrá­ti­la od všech těch krví vyzdo­be­ných obá­lek a těl nale­ze­ných v lese, aby napsa­la svůj prv­ní román-a už pro ni neby­lo ces­ty zpět.

Specializuje se na rodin­né his­to­rie a kon­flik­ty („Jak se asi cítí­te, když rodi­če dají rod­ný dům vaše­mu bra­t­ro­vi?“). Ve svých kni­hách ráda odha­lu­je tajem­ství a emo­ce. Její prv­ní dva romá­ny, My Mothers Shadow a Summer of Secrets, se oba sta­ly mezi­ná­rod­ní­mi best­selle­ry. V ovoc­ném sadu je její tře­tí kni­hou.

V sou­čas­nos­ti žije ve Frankfurtu se svým man­že­lem a dvě­ma syny (pře­de­vším u kuchyň­ské­ho sto­lu). Navštívit ji může­te na jejích strán­kách www.nikolascott.com.

Každý měsíc roze­sí­lá svým fanouškům news­let­ter o psa­ní, čte­ní, novin­kách ze svě­ta knih, ale i koníč­cích a tera­pe­u­tic­ké moci peče­ní.

Autorka: Nikola Scott

Přeložila: Ivana Nuhlíčková

Žánr: belet­rie, his­to­ric­ký román

Vydáno: 2022, Ikar,  Euromedia, Praha

Počet stran: 416

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-4882-9

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rozmarýnová zátoka28. května 2023 Rozmarýnová zátoka Milujete vůni rozmarýnu? Máte rádi romantické příběhy opředené tajemstvím? Tak právě vám je určen román Rozmarýnová zátoka, který si užijete od začátku, až do konce.  Melanie zdění po své […] Posted in Recenze knih
  • Sestry z vinice20. července 2022 Sestry z vinice Sestry z vinice, od nejprodávanější americké spisovatelky dnešní doby JoAnn Rossové, jež vydalo nakladatelství GRADA Publishing a.s., je velmi příjemnou oddechovkou, která nikoho neurazí a […] Posted in Recenze knih
  • Zimní slib-rodinu nic nerozdělí21. ledna 2023 Zimní slib-rodinu nic nerozdělí Chcete prožít emotivní příběh o naději, rodinném poutu, lásce i neskutečné touze jít dál? Tak právě vám je určen román Zimní slib, jehož autorkou je Rosie Goodwin. Pojďte se na to společně […] Posted in Recenze knih
  • Pod maskou stín-každý má svá tajemství21. ledna 2023 Pod maskou stín-každý má svá tajemství Máte rádi emotivní romány? Chcete nalézt cestu sami k sobě? Tak právě vám je určena kniha Pod maskou stín, jejíž autorkou je Veronika Vieweghová, manželka spisovatele Michala […] Posted in Recenze knih
  • TAJEMSTVÍ11. prosince 2022 TAJEMSTVÍ Všichni ve svém životě máme nějaká tajemství, která si neseme ve svém vlastním srdci a ne vždycky chceme, aby jej někdo cizí odhalil. A právě o tajemství je i  se stejnojmenným názvem […] Posted in Recenze knih
  • Dcery dvouhlavého draka. Příběh "ženy pro útěchu"29. listopadu 2022 Dcery dvouhlavého draka. Příběh "ženy pro útěchu" Pokud chcete poodkrýt roušku nejen tajemství "žen pro útěchu", ale i jednoho velkého dědictví, jež přesahuje i ty nejdivočejší představy, tak si určitě nenechte ujít knihu se silným […] Posted in Recenze knih
  • Samotářky - jak nás ovlivňuje minulost24. září 2022 Samotářky - jak nás ovlivňuje minulost Máte rádi romány Barbory Šťastné? Chcete si přečíst zajímavý román z devadesátých let?  Pojďte se na to společně se mnou podívat. Čeká vás opravdu zajímavé čtení.  Ludmila, Amálie, Věra, […] Posted in Recenze knih
  • Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny2. srpna 2022 Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny Toužíte-li si přečíst thriller, který sice napne, ale jinak nepřinese žádné velké napětí a emoce, rozhodně pro zahřátí sáhněte po knize "Zmizelé z Cooley Ridge" od autorky Megan Mirandy, […] Posted in Recenze knih
  • Frida - Moje zbloudilá babička ve víru dějin31. července 2022 Frida - Moje zbloudilá babička ve víru dějin Podle pramenů byla Frida Židovka a prostitutka, pocházela z Lelese, narodila se 3.září 1908, její matka se jmenovala Hani a otec Moric a měla tři sestry a tři bratry. Opakovaně se […] Posted in Recenze knih
  • Panenka20. června 2022 Panenka Velmi jsem si oblíbila knihy královny islandské krimi, a proto jsem si nenechala ujít ani novinku "Panenka", pátou knihu ze série se sympatickým detektivem Huldarem a dětskou psycholožkou […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,42470 s | počet dotazů: 269 | paměť: 60986 KB. | 08.06.2023 - 09:45:13