Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > V oblaku dezinfekce

V oblaku dezinfekce

39954277
39954277
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Osobitý humor, las­ka­vost a nad­hled jsou devi­zy, kte­ré Ivance Deváté roz­hod­ně nechy­bí. Čeho se jí však občas nedo­stá­vá, je zdra­ví, ale i z toho­to nedo­stat­ku doká­za­la udě­lat před­nost a svo­je zážit­ky ze zdra­vot­nic­kých zaří­ze­ní vše­ho dru­hu před­sta­vu­je v kni­ze s pří­znač­ným názvem V obla­ku dez­in­fek­ce.

S autor­kou postup­ně navští­ví­me ordi­na­ce prak­tic­ké­ho léka­ře, řady spe­ci­a­lis­tů, pokra­ču­je­me přes lékár­ny a nako­nec se dosta­ne­me až do vytou­že­ných láz­ní, kte­ré se na prv­ní pohled mohou jevit jako zaří­ze­ní rekre­ač­ní. Při bliž­ším ohle­dá­ní však zjis­tí­me, že jsme se zase ocit­li mezi léka­ři, sestra­mi a fyzi­o­te­ra­pe­u­ty a život navíc doká­ží zne­pří­jem­nit i růz­né typy lázeň­ských hos­tů. Koho by bavi­lo trá­vit vět­ši­nu času v láz­ních útě­kem před pro­še­di­vě­lým sela­do­nem?

Autorka však i tuto zku­še­nost doká­že pře­ta­vit v his­tor­ku, při jejímž čte­ní vykouz­lí úsměv na tvá­ři i paci­en­to­vi s těž­kou dia­gnó­zou. Laskavý humor  spo­lu s ohro­mu­jí­cí slov­ní záso­bou oslo­ví čte­ná­ře napříč gene­ra­ce­mi.  Historky se sypou jed­na za dru­hou a ve finá­le zjis­tí­te, že vám čeká­ní u léka­ře uběh­lo, ani neví­te jak. Kniha je bohu­žel cel­kem útlá, tak­že více než dvě tři hodin­ky času nad ní bohu­žel nestrá­ví­te.  Ale má to i své výho­dy. Pokud nara­zí­te na nerud­né­ho léka­ře nebo sest­ru, může­te je pro zlep­še­ní nála­dy rov­nou obda­ro­vat jed­ním výtis­kem.

Knihu Ivanky Deváté lze dopo­ru­čit nejen paci­en­tům, ale i zdra­vot­nic­ké­mu per­so­ná­lu všech kate­go­rií, pro­to­že nikdy neví­te, jest­li se zít­ra neo­cit­ne­te na opač­né stra­ně bari­ká­dy a nebu­de­te plni ner­vo­zi­ty čekat na ošet­ře­ní u jed­no­ho ze svých kole­gů. Kdo z nás se nikdy neo­ci­tl v roli paci­en­ta? Osobně niko­ho tako­vé­ho neznám…  Proto si kaž­dý čte­nář při čte­ní toho­to sou­bo­ru jis­tě najde i svůj pří­běh a povzdech­ne si, že autor­ka mu mlu­ví pří­mo z duše.

Ukázka z kni­hy:

Nuže, sestřič­ky jsou růz­né. Některé per­fekt­ní, avšak chlad­né, jiné ležér­ní, avšak vře­lé, mla­dé chi­cho­tal­ky a sta­ré nemlu­vy, uštva­né mat­ky rodin i osa­mě­lé ženy odda­né své­mu poslá­ní, všec­ky mizer­ně pla­ce­né. Na pomy­sl­né stup­ni­ci lid­skosti před­sta­vu­jí  kraj­ní body Matka Tereza a Čachtická paní.

Ty i ony mají cosi spo­leč­né­ho. Kdyby pochá­ze­ly ze šlech­tic­ké­ho rodu, měly by jed­not­ný erb. Na poza­dí mod­ré­ho a bílé­ho pole  by se skvě­lo zla­tý­mi pís­me­ny jejich hes­lo: Neklepat! Sestra vychá­zí. Před někte­rou ordi­na­cí se člo­věk časem při­klo­ní k myš­len­ce, že sest­ra je slunéč­ko polikli­ni­ky. Také vychá­zí jed­nou den­ně.

Ivanka Devátá po absol­vo­vá­ní DAMU nastou­pi­la do Realistického diva­dla jako hereč­ka. Spolupracovala s roz­hla­sem, tele­vi­zí a v dabin­gu. Postupem času těžiš­tě svo­jí tvor­by pře­su­nu­la do oblas­ti lite­ra­tu­ry, kde se věnu­je pře­de­vším krat­ším útva­rům jako jsou feje­to­ny a povíd­ky. Řada z nich vychá­zí opa­ko­va­ně. Z její tvor­by lze uvést napří­klad sou­bo­ry: Koukám a co nevi­dím, Všechny mé domo­vy, Lázeňská kúra, Vůně pose­če­né trá­vy,…

Knihu lze se sle­vou objed­nat na Albatros Media.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Je možné najít cestu zpátky?19. června 2019 Je možné najít cestu zpátky? Byli mladí, šťastní a zamilovaní. Finn a Layla tvořili dokonalý pár. Na dovolené ve Francii se ale stalo něco, co jejich štěstí zničilo. Když zastavili u benzínové pumpy, Finn si odskočil, […] Posted in Recenze knih
  • Tři ženy jednoho muže27. března 2019 Tři ženy jednoho muže Zdá se, že Ruby, Imogen a Naomi nic nespájí. Pokud tedy nepočítáme Phillipa Rochestera, který byl nebo je partnerem každé z nich. Když se Phillip rozhodne opustit Imogen kvůli mladší a […] Posted in Recenze knih
  • Koukám a co nevidím4. března 2018 Koukám a co nevidím Ivanku Devátou jako autorku řady povídek a fejetonů netřeba dlouze představovat. Aktuálně vychází v nakladatelství Motto její sbírka každodenních postřehů ze života s názvem Koukám a co […] Posted in Recenze knih
  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […] Posted in Recenze knih
  • Záhada hlavolamu25. května 2019 Záhada hlavolamu Klub Rychlých šípů je zpět! Když se Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka, členové klubu, kteří neustále zažívají nějaká dobrodružství,dozvědí o tajemném […] Posted in Recenze knih
  • Sympatická androidka je zpět24. května 2019 Sympatická androidka je zpět Po porážce měsíční královny Levany se zdálo, že mezi Zemí a Měsícem zavládne mír. Po Zemi se však pořád potulují zmutovaní měsíční vojáci, kteří se nechtějí vzdát, dokud nebudou splněny […] Posted in Recenze knih
  • Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí?23. května 2019 Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí? Zatímco se brigantská princezna Catherine připravuje na politické manželství, snaží se její osobní strážce Ambrose zjistit, proč musela jeho sestra zemřít. V Calidoru touží sluha March po […] Posted in Recenze knih
  • Záhadné zmizení dívky15. května 2019 Záhadné zmizení dívky Summer bylo devatenáct let, když beze stopy zmizela během pikniku na pláži Ženevského jezera. Byla zde se svými třemi nejlepšími kamarádkami a svým o pět let mladším bratrem Benjaminem. […] Posted in Recenze knih
  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […] Posted in Recenze knih
  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,31988 s | počet dotazů: 259 | paměť: 60945 KB. | 03.10.2022 - 14:40:18