V neděli 15.11. padla poslední klapka legendárních Básníků pod názvem Jak básníci čekají na zázrak

O víken­du padla posled­ní klap­ka legen­dár­ních Básníků pod názvem Jak bás­ní­ci čeka­jí na zázrak. Natáčelo se cel­kem 28 dní v loka­cích Prahy, Kladna, Litoměřic a Mělníka a po letech si ho uží­va­li i jeho hlav­ní před­sta­vi­te­lé Pavel Kříž a David Matásek. „Dávám do role Štěpána co nej­víc ze sebe a pocho­pi­tel­ně s rolí stár­nu. Jsem s ní od svých 19 do 50 let a to je svým způ­so­bem uni­kát­ní. Dokonce i Dušan Klein říkal, že to ve svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii nemá obdo­by. Každý díl vzni­kal tak, že je posled­ní. Zájem lidí a nápa­dy to tepr­ve posu­nu­ly k tomu, že byl dal­ší a dal­ší díl“, řekl Pavel Kříž. Málokterý film pro­vá­zí tak blíz­ké kama­rád­ské vzta­hy jako Básníky. Někteří se potka­li již pošes­té, někte­ří tře­ba jen potře­tí, ale jsou spo­lu rádi. Celé natá­če­ní tak mělo vstříc­něj­ší, vře­lej­ší atmo­sfé­ru, kte­rou spo­ju­je osob­nost reži­sé­ra Kleina. „Osobně ho pova­žu­ji za sou­čas­né­ho „Martina Friče“ a skvě­lé­ho pro­fe­si­o­ná­la, kte­rý nikdy nena­to­čí špat­ný film. Jsem oprav­du šťast­ný, že jsem mohl být už potře­tí u toho a malin­ko nasát jedi­neč­nou atmo­sfé­ru toho fil­mař­ské­ho sna­že­ní, aby divá­ci moh­li z kina odchá­zet potě­še­ni a pozi­tiv­ně nala­dě­ni“ , řekl pro­du­cent Miloslav Šmídmajer.

Básníci v tom­to díle dospě­jí ke svým cílům, ke kte­rým léta smě­řo­va­li a pomá­ha­jí jim v tom sta­ří zná­mí. „Vendulka utě­ši­tel­ka“ Eva Jeníčková, Štěpánova lás­ka na pra­hu tři­cít­ky Ute – Tereza Brodská, kama­rád Karas – Lukáš Vaculík, čis­tič bot – Mirek Táborský, pro­fe­sor Ječmen Josef Somr, kole­ga Tomáš Töpfer, jeho pra­vá ruka Markéta Hrubešová – co jmé­no, to pojem. Samozřejmě se obje­ví i nové tvá­ře – Linda Rybová, Denisa Nesvačilová nebo Filip Antonio coby Štěpánek juni­or. A náram­ně chyt­rý juni­or! Když vidí, že táto­vi chy­bí part­ner­ka, začne dou­čo­vat svo­je spo­lu­žá­ky s neza­da­ný­mi mamin­ka­mi……

Básníci jsou také srdeč­ní zále­ži­tos­tí pro mno­hé z tvůr­ců fil­mu. Stojí na chyt­rém a las­ka­vém humo­ru Ladislava Pecháčka a poe­ti­ce reži­sé­ra Dušana Kleina. Producent fil­mu Miloslav Šmídmajer vzpo­mí­ná: „Pamatuji si dob­ře na 12. pro­sin­ce 2015, kdy nás – Dušana Kleina, dra­ma­tur­gy­ni Marii Dufkovou a mě pozval Ladislav Pecháček do Pardubic, abychom si poví­da­li o, před pár dny, zasla­ných třech čtvr­ti­nách scé­ná­ře s tím, že nám ješ­tě neřek­ne úpl­ný konec. Ale nako­nec jsme u kávy u něj doma poslou­cha­li již napsa­né dia­lo­gy a sle­do­va­li, jak si uží­vá vtip­ných momen­tů, pro­to­že ví, že má konec skvě­le vymyš­le­ný. „Když nám před­čí­tá někte­ré pasá­že, jeho oči vyja­dřu­jí radost, co chví­li vyprsk­ne smí­chy, ale také jsme chví­le­mi pří­jem­ně doja­ti…“

Režisér Dušan Klein k natá­če­ní dodal: „Filmování je jako nar­kó­za. Když skon­čí, pro­be­re­te se a zjis­tí­te, že vám něco chy­bí. Co bylo před, je za mnou, mí spo­lu­pra­cov­ní­ci budou plnit přá­ní jiných reži­sé­rů a mí milo­va­ní her­ci budou divá­kům vyprá­vět jiné pří­běhy. A já budu jenom dou­fat, že se mi poda­ří rea­li­zo­vat ješ­tě dva scé­ná­ře, kte­ré mám při­pra­ve­né a že mi srdíč­ko dovo­lí ješ­tě pobe­jt na té naší země­kou­li, ze kte­ré jsem již čas­to chtěl vystou­pit. Protože tam kde­si v nebíč­ku, kde už trá­ví zaslou­že­ný odpo­či­nek mí mno­zí býva­lí kole­go­vé, spo­lu­pra­cov­ní­ci a her­ci a v noci v mých snech na mne vola­jí a šep­ta­jí mi, že už na mne čeka­jí a drží mi mís­to. A já je pro­sím, aby nespě­cha­li a ješ­tě mi dali ale­spoň dva roky k dis­po­zi­ci. Abych mohl zase vyslo­vo­vat ta krás­ná slo­va „kame­ra“ a „stop“.“

Bioscop uve­de Básníky do kin 14. dub­na 2016


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - LÁSKYPLNÝ DRAK10. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - LÁSKYPLNÝ DRAK  Čím to je, že se dračí příběh dotkl srdcí tolika lidí? Producentka Bonnie Arnoldová naznačuje, že za tím je univerzální přitažlivost vztahu Škyťáka a Bezzubky. „Je to poprvé, co jsem […]
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?24. dubna 2016 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […]
  • Hrajeme o trůny i o charaktery17. května 2019 Hrajeme o trůny i o charaktery Hře o trůny jsem se mnoho let vyhýbala, ač mi ji studenti doporučovali. Nedostatek času, pocit, že po Tolkienovi a Sapkowském už na další fantasy svět nemám kapacitu. Nakonec se čas našel, […]
  • Jan Kritik VS Virtuální realita24. června 2016 Jan Kritik VS Virtuální realita Virtuální realita..... Když, je to venku tak hrozné, že musíš vstupovat a uzavírat se, do svého světa virtuálního, který si vystavíš časem, jak sám potřebuješ, neboli, k podobě […]
  • Čtvrtečník - 22. ledna22. ledna 2004 Čtvrtečník - 22. ledna Tento týden mají premiéru hned dva české filmy najednou. Ba co filmy, seriály dokonce! Nechme se překvapit, co od pokračování úspěšných předchozích dílů (z kasovního hlediska myšleno) máme […]
  • Co nemám rád na Vánocích..22. prosince 2019 Co nemám rád na Vánocích.. Vánoce jsou půvabné svátky, které máme dnes ve svých myslích již patrně neochvějně spojeny s křesťanskými tradicemi. Přesto se však - zejména v posledních desetiletích - s nimi pojí i […]
  • Jiří Menzel dostříhal svou novou komedii a změnil název na Donšajny22. ledna 2013 Jiří Menzel dostříhal svou novou komedii a změnil název na Donšajny Praha, 22.ledna 2013 – Donšajni – pod tímto názvem uvede Jiří Menzel 30.května do kin svou novou komedii Režisér Jiří Menzel se rozhodl vrátit k pracovnímu názvu svého nového filmu. […]
  • Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem24. srpna 2012 Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem Natáčení nového filmu Jiřího Menzela Sukničkáři se chýlí ke konci. Tvůrci filmu chtějí veřejně poděkovat obyvatelům Tábora za pomoc při natáčení. Nachystali pro ně promítání zdarma. […]
  • Expendables: Postradatelní 3 - O NATÁČENÍ - Hvězdy pohromadě7. srpna 2014 Expendables: Postradatelní 3 - O NATÁČENÍ - Hvězdy pohromadě Film Expendables: Postradatelní a jeho pokračování Expendables: Postradatelní 2 mají dvě velké přednosti: nevídaný akční náboj a úchvatnou přehlídku hvězd. Film Expendables 3 dal […]
Další naše články...