Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové tipy > V kinech najdete krom dalších tří filmu i českou detektivku z vietnamské komunity

V kinech najdete krom dalších tří filmu i českou detektivku z vietnamské komunity

MsHanoy

Dneska mají pre­mi­é­rů pou­ze čty­ři fil­my. Česká detek­tiv­ka z viet­nam­ské komu­ni­ty,  fran­couz­ský film o ces­to­va­ní indic­ké­ho fakí­ra, horor, od tvůr­ců Strange things a Příchozí, a akč­ní film od reži­sé­ra, kte­rý se pro­sla­vil sérii Lovci pokla­dů s Nicolase Cagem.

Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni

Aja je chudý, ale talen­to­va­ný kou­zel­ník a fakír z malé indic­ké ves­nič­ky. Místo zvlášt­ních schop­nos­tí dis­po­nu­je vybrou­še­ný­mi tri­ky, zruč­nos­tí a talen­tem. Jeho nemoc­ná mat­ka ho vyšle na tajem­nou misi, má v Paříži navští­vit Eiffelovu věž. Neshoda s excen­t­ric­kým taxi­ká­řem Aju zane­chá kou­sek od Paříže, v obcho­dě Ikea. Tam se sezná­mí s nej­krás­něj­ší ženou, jakou kdy viděl, okouz­lu­jí­cí Marii. Ale jeho nadě­je na lás­ku je zma­ře­ná, když v Ikei náho­dou uvíz­ne ve skří­ni, kte­rá je i s ním zaba­le­na a ode­slá­na napříč Evropou. Tím však jeho dob­ro­druž­ství nekon­čí. Naopak tak začí­ná Ajova nedob­ro­vol­ná, ale o to bláz­ni­věj­ší ces­ta čtyř­mi kou­ty Evropy. Dokáže Ajovi jeho chyt­rost a kou­zel­nic­ký kufřík pomo­ci vrá­tit se do Paříže, aby zno­vu našel svou Marii a vyře­šil tajem­ství mat­či­na přá­ní?

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2018/podivuhodna-cesta-fakira-ktery-uvizl-ve-skrini-francouzky-film-o-ceste-indickeho-kouzelnika-na-tajemne-misi-75/

MEG: Monstrum z hlubin

Jason Statham hra­je kapi­tá­na Taylora, kte­rý před pár lety musel opus­tit na dně Mariánského pří­ko­pu svou posád­ku, když na pod­moř­skou sta­ni­ci cosi zaú­to­či­lo. Teď je to cosi zpát­ky a vypa­dá to, že jde o pra­vě­ké­ho žra­lo­ka mega­lo­do­na a Taylor dosta­ne šan­ci se mu posta­vit zno­vu. Má ale vůbec pro­ti nej­vět­ší­mu pre­dá­to­ro­vi šan­ci?

Temné síly

Ruby jako jed­na z mála pře­ži­la záhad­nou epi­de­mii, kte­rá zabi­la téměř všech­ny ame­ric­ké děti. Ale nemoc se neo­be­šla bez násled­ků, začí­na­jí se u ní nekon­t­ro­lo­va­tel­ně pro­je­vo­vat zábles­ky niči­vých super­schop­nos­tí, díky nimž je odve­ze­na do spe­ci­ál­ní­ho tábo­ra. Zde jsou nedob­ro­vol­ně inter­no­vá­ny dal­ší pře­ži­vší děti, u kte­rých se pro­je­vi­ly podob­né super­schop­nos­ti. Tyto nad­při­ro­ze­né síly jsou ozna­če­ny barva­mi: zele­ní jsou výji­meč­ně inte­li­gent­ní, mod­ří ovlá­da­jí teleki­ne­zi, žlu­tí mají kon­t­ro­lu nad elektři­nou, oran­žo­ví umí číst myš­len­ky a ovlá­dat paměť a ti nej­ne­bez­peč­něj­ší, čer­ve­ní, ovlá­da­jí oheň. Ruby by měla být zařa­ze­na mezi oran­žo­vé, ale v tábo­ře se jí poda­ří svou sku­teč­nou sílu uta­jit a vydá­vá se za poměr­ně neškod­nou zele­nou. Poměry v tábo­ře jsou bru­tál­ní, někte­ré děti postup­ně mizí a Ruby, kte­ré je nyní šest­náct, se roz­hod­ne pro útěk. Na ces­tě za svo­bo­dou se při­dá­vá k dal­ší sku­pi­ně pře­ži­vších, v jejímž čele sto­jí cha­risma­tic­ký Liam (Harris Dickinson), kte­rý se sna­ží z uprch­lí­ků vytvo­řit náhrad­ní vel­kou rodi­nu a najít pro ni spo­leč­nou budouc­nost. Ale Ruby se bojí po všech svých zkla­má­ních něko­mu uvě­řit. Tím spí­še, že i v komu­ni­tě uprch­lí­ků se najdou tako­ví, kte­ří se neza­sta­ví před ničím.

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2018/temne-sily-55/

Miss Hanoi

Do Varnsdorfu při­jíž­dí kapi­tán Kříž (David Novotný) vyšet­řit vraž­du a brzy se uka­zu­je, že sto­py smě­řu­jí do míst­ní viet­nam­ské komu­ni­ty. Kdosi se totiž pokou­šel zamas­ko­vat sku­teč­ný motiv. Otevřenými dveř­mi do svě­ta, v němž vlád­nou pra­vi­dla obcho­du, rodin­ných kla­nů a hie­rar­chií a kte­rý pře­hra­zu­je i jazy­ko­vá bari­é­ra, se mu stá­vá mla­dá poli­cist­ka (Ha Thanh Špetlíková). Nesourodá dvo­ji­ce – eman­ci­po­va­ná žena, kte­rá se roz­hod­la žít pod­le vlast­ní­ho roz­hod­nu­tí a stár­nou­cí sar­kas­tic­ký vyšet­řo­va­tel, pro nějž prá­ce zůsta­la jedi­ným opěr­ným bodem v živo­tě – roz­krý­vá nejen tajem­ství zlo­či­nu, kde jed­na vraž­da odka­zu­je k dru­hé, ale také vzá­jem­ně hle­dá ces­tu k pozná­ní a respek­to­vá­ní toho dru­hé­ho. A oba čeká osu­do­vé roz­ho­do­vá­ní, zda se při­klo­nit na stra­nu pev­ných rodin­ných tra­dic nebo spra­ve­dl­nos­ti

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2018/miss-hanoi-recenze-40/

  • Riskni to s Polly7. listopadu 2005 Riskni to s Polly Reuben je úspěšný pojišťovací analytik, který má vše přesně spočítáno a naplánováno. Život je pro něj jedno velké riziko s jasně danou pravděpodobností výskytu různých katastrof. Jedna […] Posted in Filmové recenze
  • Temný rytíř - O Temném rytíři jste prostě slyšet museli, básní o něm kritici...21. října 2018 Temný rytíř - O Temném rytíři jste prostě slyšet museli, básní o něm kritici... ... (a ti jen tak o něčem nepějí chvalozpěvy), básní o něm diváci, básní o něm každý, kdo měl tu čest ho zhlédnout. I ke mně se tato vlna (respektive tsunami) nadšení dostala a tak byla má […] Posted in Retro filmové recenze
  • Shingeki no Kyojin - 2. díl22. června 2017 Shingeki no Kyojin - 2. díl Toho dne: Pád Shiganshiny (2. část) Přeživší ze Shiganshiny se snaží dostat za zeď Rose, kde budou v bezpečí. Sloužit jim k tomu mají lodě a vodní kanál zbudovaný pro dopravu mezi […] Posted in Spoilery
  • AT&T se poohlíží po prodeji WB Interactive, které...13. června 2020 AT&T se poohlíží po prodeji WB Interactive, které... AT&T se poohlíží po prodeji WB Interactive, které zahrnuje studia Rocksteady, Avalanche a NetherRealm. Cena je odhadována na 4 miliardy amerických dolarů (94 472 753 007 Kč) a zájem […] Posted in Krátké aktuality
  • Příroda v noci15. ledna 2019 Příroda v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou. Co já jsem se jich načetla, a co bych dala za to, kdyby nějaké podobné za mého dětství existovaly. Knížka, která by se dala číst […] Posted in Recenze knih
  • Logan | Official Trailer [HD]20. října 2016 Logan | Official Trailer [HD] Trailer na nového Wolverina - Logan. Trailer najdete na TraileryCesky.net. Posted in Trailery
  • #DP179: Batman: Plnou rychlostí19. června 2021 #DP179: Batman: Plnou rychlostí  Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Shea FontanaKresba: Marcelo DiChiara Na ryze dětské komiksy si potrpím, ač musím uznat, že je cíleně nevyhledávám. Každopádně, v případě knihy […] Posted in Recenze komiksů
  • Riskni to s Polly ( ALONG CAME POLLY )1. dubna 2004 Riskni to s Polly ( ALONG CAME POLLY ) Reuben - sklamaný a zničený nevěrou své novomanželky se nečekaně potká na večírku se svou bývalou, pohlednou, spolužačkou Polly. Zjišťuje, že on a Polly se k sobě vůbec nehodí, ale i […] Posted in Filmové premiéry
  • Špunti ve školce - celoroční aktivity pro děti od 2 let26. června 2020 Špunti ve školce - celoroční aktivity pro děti od 2 let Jste učitelka ve školce? Hledáte zajímavé inspirace pro práci s dvouletými dětmi? Novinka Kateřiny Markalousové s názvem Špunti ve školce bude pro vás to pravé. Pojďte se na to se mnou […] Posted in Recenze knih
  • Rozhovor s režisérem Jiřím Sádkem18. února 2016 Rozhovor s režisérem Jiřím Sádkem Film Polednice je moderním hororem odehrávajícím se ve dne. Název sice evokuje variaci známé balady Karla Jaromíra Erbena, ale inspirace touto básní je velmi volná. Co vás tedy na tomto […] Posted in Rozhovory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,02163 s | počet dotazů: 243 | paměť: 53359 KB. | 21.09.2021 - 17:06:12