Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Články > V každém z nás klíčí „Kořeny zla“

V každém z nás klíčí „Kořeny zla“

Korenyzla0

Kořeny zla jsou kla­sic­kou ang­lic­kou detek­tiv­kou ze série, kde domi­nu­je skvě­lá dvo­ji­ce vyšet­řo­va­te­lů v podá­ní Jess Campbellové a Iana Cartera, před kte­rý­mi se musí mít všich­ni zlo­čin­ci pěk­ně na pozo­ru.


Samotný děj kni­hy začí­ná v „Křivém lese“ v západ­ní Anglii v oka­mži­ku, kdy je obje­ve­no mrt­vé tělo Carla Finche. Má pro­stře­le­nou hla­vu a na prv­ní pohled vše nasvěd­ču­je tomu, že se jed­ná o sebe­vraž­du.


Shodou okol­nos­tí byl u prv­ní­ho ohle­dá­ní pří­to­men dok­tor Tom Palmer, jež mrt­vé tělo obje­vil náhod­ně při zdra­vot­ní pro­cház­ce lesem. Jemu jako zku­še­né­mu odbor­ní­ko­vi pra­cu­jí­cí­mu občas pro poli­cii, neu­nik­lo, že s Carlovým tělem po smr­ti někdo hýbal a mani­pu­lo­val tak, aby to jen jako sebe­vraž­da vypa­da­la, a navíc nikde neby­la nale­ze­na žád­ná střel­ná zbraň.


Smrt byla pře­hod­no­ce­na na chlad­no­krev­nou vraž­du. Ale kdo a z jaké­ho důvo­du toho­to muže zastře­lil?

„Kořenem vše­ho toho zla je lás­ka k penězům.“(Epištola sva­té­ho Pavla Timoteovi)

Na zákla­dě nově zjiš­tě­ných sku­teč­nos­tí se do vyšet­řo­vá­ní pouš­tí dob­ře zná­má a sehra­ná dvoj­ka detek­ti­vů Jess a Iana. Je však zřej­mé, že roz­lousk­nout ten­to pří­pad nebu­de až tak jed­no­du­ché. Celý pří­pad je od začát­ku pěk­ně zaš­mod­r­cha­ný a vůbec nedá­vá žád­ný smy­sl. Je jen na detek­ti­vech, aby se sami poku­si­li co nejdří­ve pří­pad vyře­šit.


I když je tu jen hrst­ka poten­ci­o­nál­ních svěd­ků k vyslech­nu­tí, tak i tak to bude vel­mi nároč­ný a zdlou­ha­vý pro­ces dobrat se sku­teč­né prav­dy a najít oprav­do­vé­ho viní­ka. Na mysl vyvstá­va­jí dvě zásad­ní otáz­ky: Kdo mohl chtít zastře­lit Carla? A kdo by z jeho smr­ti nej­ví­ce vytě­žil? 

 

korenyzla1
 

O Carlovi se moc dob­ře vědě­lo, že měl posled­ní dobou dost vel­ké finanč­ní pro­blémy, což neby­lo žád­ným veřej­ným tajem­stvím. Neustále obtě­žo­val svo­jí nevlast­ní sest­ru Harriet, ať už posí­lá­ním sms zpráv, emai­lů ane­bo tele­fo­nic­ky; a doža­do­val se půj­če­ní peněz. Jeho pros­by byly čím dál zou­fa­lej­ší a trou­fa­lej­ší.


Za své pro­blémy si však mohl pou­ze sám. Kromě sáze­ní měl ve zvy­ku inves­to­vat i do stu­pid­ních pro­jek­tů, kte­ré mu měly při­nést rych­lý a zaru­če­ný zisk, ovšem rea­li­ta byla nako­nec úpl­ně jiná. O pení­ze postu­pem času při­šel ať už hra­ním karet nebo obcho­do­vá­ním, a navíc si začal ve vel­kém půj­čo­vat a oci­tl se tak až po uši v dlu­zích, z nichž se potře­bo­val co nej­rych­le­ji vykou­pit....


Pokud se o tobě bude vědět, že máš pení­ze, vždyc­ky se u tebe obje­ví někdo, kdo by ti je rád pomohl utra­tit.


Díky způ­so­bu živo­ta, co vedl, má na něj pif­ku doslo­va kaž­dý, koho poli­cis­té vyslý­cha­jí a je jed­no, jest­li je to někdo z rodi­ny ane­bo něja­ký člen míst­ní komu­ni­ty. Výpovědi jed­not­li­vých svěd­ků jsou však vel­mi zdlou­ha­vé a ve spous­tě bodů se roz­chá­ze­jí­cí. Pozornému čte­ná­ři urči­tě neu­nik­ne, že kaž­dý z nich něco před poli­cií zaml­ču­je a tají...

„Kdykoliv se obje­ví něja­ká rodin­ná tragé­die, jakou je tře­ba ta vaše, během vyšet­řo­vá­ní se čas­to­krát dosta­ne na svět­lo neje­den kost­li­vec. Nějaká tajem­ství si rodi­ny nechá­va­jí vždyc­ky pro sebe, pro­to­že se za ně sty­dí nebo by moh­la způ­so­bit dal­ší potí­že...“

Podaří se detek­ti­vům jed­not­li­vé indi­cie posklá­dat do sebe tak, aby došlo k odha­le­ní sku­teč­né­ho vra­ha? Vyřeší ten­to zamo­ta­ný a dosti sple­ti­tý pří­pad? Proč se někte­ří svěd­ko­vé cho­va­jí tak tro­chu pode­zře­le, hod­ně mlčí, poupra­vu­jí sku­teč­nost, ane­bo nejsou dokon­ce k nale­ze­ní a nechá­va­jí se zapí­rat?

Tím ani nechci říct, že bychom všich­ni měli něja­ká tajem­ství, za kte­rá se sty­dí­me, ale ne vždyc­ky se najdou malič­kos­ti, kte­ré jsou tře­ba mali­cher­né, ale i tak nechce­me, aby se o nich jiní dozvě­dě­li...

Když už se zdá, že vyšet­řo­vá­ní zůsta­ne na mrt­vém bodu, obje­vu­je se na scé­ně záhad­ný svě­dek vraž­dy.„Kruci, pokud měla něja­ké infor­ma­ce, proč hned nepři­šla na poli­cii? Protože se to tak u svěd­ků čas­to stá­vá, odpo­vě­děl si pesi­mis­tic­ky. Bojí se, že jim nikdo nebu­de věřit, nebo hůř, že je pak samot­né začnou vyslý­chat. A lidé mají tady při­ro­ze­nou tou­hu vyhý­bat se čemu­ko­liv nepří­jem­né­mu. Takoví svěd­ko­vé sami sebe veli­ce snad­no pře­svěd­čí, že vlast­ně o ničem důle­ži­tém nevě­dí.“

Svědek, o kte­rém dopo­sud nikdo nevě­děl, včet­ně poli­cie, se oci­tá v ohro­že­ní živo­ta. Tajemný vrah se jej něko­li­krát poku­sí uml­čet. Podaří se mu to? Unikne vrah před spra­ve­dl­nos­tí, ane­bo Jess s Ianem zasáh­nou včas a vra­ha nako­nec odha­lí?

korenyzla3

V kni­ze obje­ví­me hned něko­lik skvě­lých a dosti věro­hod­ných postav, kte­ré jsou tak živě a věro­hod­ně popsá­ny, že není pro­blém si je před­sta­vit a zaška­tul­ko­vat do jed­not­li­vých kate­go­rií tj. detek­ti­vo­vé, pacha­te­lé, ale i nevin­ně při­hlí­že­jí­cí či svěd­ko­vé. Nesmí samo­zřej­mě kro­mě popi­su postav chy­bět i líče­ní jed­not­li­vých pohnu­tek, i to jak jed­na­jí ane­bo jak jsou okol­nost­mi a situ­a­ce­mi donu­ce­ni pod vli­vem stra­chu a emo­cí jed­nat i pro­ti své­mu vlast­ní­mu pře­svěd­če­ní.

Proč vlast­ně lidi jed­na­jí tak jak jed­na­jí? Může se na jejich živo­tech pode­psat i jejich vlast­ní minu­lost? Nebo jsou sami za své jed­ná­ní zod­po­věd­ní? Možná i pro­to autor­ka tak tro­chu naťuká­vá slo­ži­tý sou­ro­ze­nec­ký vztah mezi Carlem a Harriet, kde jeden z nich pří­liš dává a dru­hý pře­hna­ně bere.

Na jed­né stra­ně lás­ka a nikdy nekon­čí­cí sna­ha pomo­ci a vyjít vstříc, na stra­ně dru­hé pro­spě­chář­ství a tou­ha po majet­ku a moci, sna­ha zís­kat lstí a úsko­ky maje­tek své nevlast­ní sest­ry; a svým zhý­ra­lým živo­tem jí je o něj při­pra­vit.

Kořeny zla jsou jed­no­du­chou, odpo­čin­ko­vou kri­mi, kte­rá sto­jí roz­hod­ně za pře­čte­ní. U mno­ho čte­ná­řů se kni­ha tre­fí urči­tě do čer­né­ho a nabíd­ne kro­mě kri­mi­nál­ní záplet­ky a řeše­ní pří­pa­du i neje­den motiv k zamyš­le­ní. Kniha je moc pěk­ně napsa­ná a jejím pře­čte­ní se zce­la urči­tě obo­ha­tí­te o skvě­lý „kniž­ní“ záži­tek.

 

Kořeny zla

Napsala: Ann Granger

Překlad: Tereza Pavlíková

Vydala: Moravská Bastei MOBA, s.r.o., Brno 2019

Vydání prv­ní

Počet stran: 292

ISBN: 978-80-243-8640-9

  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen?5. února 2020 ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen? Kniha „Zločin štábního strážmistra“ je napínavým příběhem o usilovném hledání ztracených vodítek z doby dávné minulosti protektorátu Čech a Moravy, kdy se pouštíme v pátrání po stopách […] Posted in Recenze knih
  • Na okraji17. října 2021 Na okraji Nemůžeme děti ochránit před vším..... To, že děti nemůžeme ochránit před vším, přece neznamená, že bychom je neměli chránit před tím, před čím je ochránit dokážeme... Napínavý severský […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...18. února 2020 CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou... Celý příběh se točí kolem ústředního tématu cigaret, kouření, a hlavně absurdní legislativní formě „protikuřáckého zákona“. Ať už si to uvědomujeme, či nikoliv, jsme každý den proti svému […] Posted in Recenze knih
  • Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny"17. ledna 2020 Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny" Hrob třinácté panny je úžasný detektivní román, který rozhodně stojí za přečtení. Kniha sama o sobě je plná strhujících zvratů, napětí, hororových prvků, nechybí rozplétání hádanek […] Posted in Recenze knih
  • Třináctá oběť3. září 2021 Třináctá oběť Třináctá oběť je dalším dílem z detektivní série s kriminalistou Maxem Wolfem, jejímž autorem není nikdo jiný než Tony Parsons. Příběh začíná v okamžiku, kdy je jednoho brzkého rána v […] Posted in Recenze knih
  • Černá ruka16. srpna 2021 Černá ruka Černá ruka "La Mano Nera" je kniha věnující se italské, či lépe italsko-americké zločinecké organizaci působící na americké půdě na počátku 20. století. Tohoto tématu se bravurně zhostil […] Posted in Recenze knih
  • "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě...14. ledna 2020 "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě... V Knize "Vůně nebe" se autorce Ivaně Ondriové podařilo bravurně skloubit dohromady dva naprosto odlišné žánry a vytvořit z nich velmi napínavé čtení, u kterého doslova budete jak na […] Posted in Články
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,81981 s | počet dotazů: 216 | paměť: 53937 KB. | 19.01.2022 - 14:09:03