V každém z nás klíčí „Kořeny zla“

Korenyzla0

Kořeny zla jsou kla­sic­kou ang­lic­kou detek­tiv­kou ze série, kde domi­nu­je skvě­lá dvo­ji­ce vyšet­řo­va­te­lů v podá­ní Jess Campbellové a Iana Cartera, před kte­rý­mi se musí mít všich­ni zlo­čin­ci pěk­ně na pozo­ru.


Samotný děj kni­hy začí­ná v „Křivém lese“ v západ­ní Anglii v oka­mži­ku, kdy je obje­ve­no mrt­vé tělo Carla Finche. Má pro­stře­le­nou hla­vu a na prv­ní pohled vše nasvěd­ču­je tomu, že se jed­ná o sebe­vraž­du.


Shodou okol­nos­tí byl u prv­ní­ho ohle­dá­ní pří­to­men dok­tor Tom Palmer, jež mrt­vé tělo obje­vil náhod­ně při zdra­vot­ní pro­cház­ce lesem. Jemu jako zku­še­né­mu odbor­ní­ko­vi pra­cu­jí­cí­mu občas pro poli­cii, neu­nik­lo, že s Carlovým tělem po smr­ti někdo hýbal a mani­pu­lo­val tak, aby to jen jako sebe­vraž­da vypa­da­la, a navíc nikde neby­la nale­ze­na žád­ná střel­ná zbraň.


Smrt byla pře­hod­no­ce­na na chlad­no­krev­nou vraž­du. Ale kdo a z jaké­ho důvo­du toho­to muže zastře­lil?

Více na Kritiky.cz
Matyáš Valenta, herec Jaké je to být Vojtův mladší brácha? Skvělý. I když já mu ve filmu dost škodím a lezu n...
Ceny české filmové kritiky za rok 2019 Staříci - Vítěz Cen filmové kritiky v kategorii Nejlepší film © Cinemart NEJLEPŠÍ FIL...
Wimbledon - den pátý ...
WTF část 2 | Medojed reaguje na Stejka - Top 10 nejsilnějších postav Marvelu! ...
Tajemství modrých dopisů - Může jediný dopis změnit celý náš život? Luke ztratil svou milovanou manželku, která umřela na rakovinu. Musí se starat o svoje tři dět...

„Kořenem vše­ho toho zla je lás­ka k penězům.“(Epištola sva­té­ho Pavla Timoteovi)

Na zákla­dě nově zjiš­tě­ných sku­teč­nos­tí se do vyšet­řo­vá­ní pouš­tí dob­ře zná­má a sehra­ná dvoj­ka detek­ti­vů Jess a Iana. Je však zřej­mé, že roz­lousk­nout ten­to pří­pad nebu­de až tak jed­no­du­ché. Celý pří­pad je od začát­ku pěk­ně zaš­mod­r­cha­ný a vůbec nedá­vá žád­ný smy­sl. Je jen na detek­ti­vech, aby se sami poku­si­li co nejdří­ve pří­pad vyře­šit.


I když je tu jen hrst­ka poten­ci­o­nál­ních svěd­ků k vyslech­nu­tí, tak i tak to bude vel­mi nároč­ný a zdlou­ha­vý pro­ces dobrat se sku­teč­né prav­dy a najít oprav­do­vé­ho viní­ka. Na mysl vyvstá­va­jí dvě zásad­ní otáz­ky: Kdo mohl chtít zastře­lit Carla? A kdo by z jeho smr­ti nej­ví­ce vytě­žil? 

Více na Kritiky.cz
Sólokapr - recenze Dokonalý muž. Dokonalý příběh. Dokonalá vražda…tak zní slogan nové komedie Woodyho Allen...
#2058: Komiksový výběr Spider-Man 3: Zlo v lidských srdcích Komiksový výběr Spider-Man 3: Zlo v lidských srdcíchVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v...
#2036: Čtyřlístek: 4 záhadné příběhy Čtyřlístku Čtyřlístek: 4 záhadné příběhy ČtyřlístkuVydalo nakladatelství Čtyřlístek v brož...
Ve stínu (2012) David Ondříček patří - snad spravedlivě - mezi přední české filmaře. Jeho "Šeptej" je pr...
Druhý báječný hotel Marigold - Shaadi, neboli svatba “Jediné dvě věci, které můžeme předat našim dětem, jsou kořeny a křídla. Sonnyho a ...

 

korenyzla1
 

O Carlovi se moc dob­ře vědě­lo, že měl posled­ní dobou dost vel­ké finanč­ní pro­blémy, což neby­lo žád­ným veřej­ným tajem­stvím. Neustále obtě­žo­val svo­jí nevlast­ní sest­ru Harriet, ať už posí­lá­ním sms zpráv, emai­lů ane­bo tele­fo­nic­ky; a doža­do­val se půj­če­ní peněz. Jeho pros­by byly čím dál zou­fa­lej­ší a trou­fa­lej­ší.


Za své pro­blémy si však mohl pou­ze sám. Kromě sáze­ní měl ve zvy­ku inves­to­vat i do stu­pid­ních pro­jek­tů, kte­ré mu měly při­nést rych­lý a zaru­če­ný zisk, ovšem rea­li­ta byla nako­nec úpl­ně jiná. O pení­ze postu­pem času při­šel ať už hra­ním karet nebo obcho­do­vá­ním, a navíc si začal ve vel­kém půj­čo­vat a oci­tl se tak až po uši v dlu­zích, z nichž se potře­bo­val co nej­rych­le­ji vykou­pit....

Více na Kritiky.cz
Nejkrásnější zahrada v Litoměřicích Pokud bychom měli zařadit člověka z vědeckého hlediska, zařadili bychom ho mezi savce, obratl...
Mechanický pomeranč Ve vašem životě jste buď tím kdo je ponižovaný, nebo tím kdo ponižuje. Můžete protestovat...
Farma SK – 8. série – 7. díl ...
A hvězdy mi daly tebe „Připomněla jsem si, jak jsme spolu jednou seděli v zaparkovaném autě, jak mě oběma rukama...
#1868: DC komiksový komplet 51: JLA - Další hřebík - 50 % DC komiksový komplet 51: JLA - Další hřebík (Justice League: Another Nail)Vydalo Eaglemoss Coll...


Pokud se o tobě bude vědět, že máš pení­ze, vždyc­ky se u tebe obje­ví někdo, kdo by ti je rád pomohl utra­tit.


Díky způ­so­bu živo­ta, co vedl, má na něj pif­ku doslo­va kaž­dý, koho poli­cis­té vyslý­cha­jí a je jed­no, jest­li je to někdo z rodi­ny ane­bo něja­ký člen míst­ní komu­ni­ty. Výpovědi jed­not­li­vých svěd­ků jsou však vel­mi zdlou­ha­vé a ve spous­tě bodů se roz­chá­ze­jí­cí. Pozornému čte­ná­ři urči­tě neu­nik­ne, že kaž­dý z nich něco před poli­cií zaml­ču­je a tají...

„Kdykoliv se obje­ví něja­ká rodin­ná tragé­die, jakou je tře­ba ta vaše, během vyšet­řo­vá­ní se čas­to­krát dosta­ne na svět­lo neje­den kost­li­vec. Nějaká tajem­ství si rodi­ny nechá­va­jí vždyc­ky pro sebe, pro­to­že se za ně sty­dí nebo by moh­la způ­so­bit dal­ší potí­že...“

Více na Kritiky.cz
Alexander Veliký - recenze Asi s podobnou bolestí v srdci jako já, musí i fanoušci Olivera Stona sledovat jeho stále krkol...
Jiří Suchý – Lehce s životem se prát – Recenze – 80% Dokumentární film Olgy Sommerové (Magický hlas rebelky, Červená), věnovaný osobě a tvorbě ...
Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Medvědobijka Medvědobijka je předovka, stejně jako stříbrná puška. Dvouhlavňovka s perkusními zámky. Pu...
Rychlá týdenní soutěž o Steam klíč! č. 6 Soutěž trvá ode dneška do 13. 8. 2017 na našem facebooku Kritiky.cz....
Farma SK – 9. série – 13. díl (duel) ...

Podaří se detek­ti­vům jed­not­li­vé indi­cie posklá­dat do sebe tak, aby došlo k odha­le­ní sku­teč­né­ho vra­ha? Vyřeší ten­to zamo­ta­ný a dosti sple­ti­tý pří­pad? Proč se někte­ří svěd­ko­vé cho­va­jí tak tro­chu pode­zře­le, hod­ně mlčí, poupra­vu­jí sku­teč­nost, ane­bo nejsou dokon­ce k nale­ze­ní a nechá­va­jí se zapí­rat?

Tím ani nechci říct, že bychom všich­ni měli něja­ká tajem­ství, za kte­rá se sty­dí­me, ale ne vždyc­ky se najdou malič­kos­ti, kte­ré jsou tře­ba mali­cher­né, ale i tak nechce­me, aby se o nich jiní dozvě­dě­li...

Když už se zdá, že vyšet­řo­vá­ní zůsta­ne na mrt­vém bodu, obje­vu­je se na scé­ně záhad­ný svě­dek vraž­dy.„Kruci, pokud měla něja­ké infor­ma­ce, proč hned nepři­šla na poli­cii? Protože se to tak u svěd­ků čas­to stá­vá, odpo­vě­děl si pesi­mis­tic­ky. Bojí se, že jim nikdo nebu­de věřit, nebo hůř, že je pak samot­né začnou vyslý­chat. A lidé mají tady při­ro­ze­nou tou­hu vyhý­bat se čemu­ko­liv nepří­jem­né­mu. Takoví svěd­ko­vé sami sebe veli­ce snad­no pře­svěd­čí, že vlast­ně o ničem důle­ži­tém nevě­dí.“

Více na Kritiky.cz
Zemřela producentka Julie Pain, dlouholetá spolupracovnice Ridleyho Scotta Julie Pain, držitelka prestižní ceny Emmy a producentka, více než patnáct let řídící Lond...
Komiks 123 ...
Vydejte se na kosmickou pouť s Festivalem otrlého diváka Diváci kina Aero se podívají do hlubin vesmíru i svého nitra spolu s 16. ročníkem Festivalu o...
Disney ztrácí Spider-mana? MCU bez Spideyho?! ...
Temný případ – S03E08: Now Am Found Trailer na poslední epizodu 3. sezóny seriálu Temný případ....

Svědek, o kte­rém dopo­sud nikdo nevě­děl, včet­ně poli­cie, se oci­tá v ohro­že­ní živo­ta. Tajemný vrah se jej něko­li­krát poku­sí uml­čet. Podaří se mu to? Unikne vrah před spra­ve­dl­nos­tí, ane­bo Jess s Ianem zasáh­nou včas a vra­ha nako­nec odha­lí?

korenyzla3

V kni­ze obje­ví­me hned něko­lik skvě­lých a dosti věro­hod­ných postav, kte­ré jsou tak živě a věro­hod­ně popsá­ny, že není pro­blém si je před­sta­vit a zaška­tul­ko­vat do jed­not­li­vých kate­go­rií tj. detek­ti­vo­vé, pacha­te­lé, ale i nevin­ně při­hlí­že­jí­cí či svěd­ko­vé. Nesmí samo­zřej­mě kro­mě popi­su postav chy­bět i líče­ní jed­not­li­vých pohnu­tek, i to jak jed­na­jí ane­bo jak jsou okol­nost­mi a situ­a­ce­mi donu­ce­ni pod vli­vem stra­chu a emo­cí jed­nat i pro­ti své­mu vlast­ní­mu pře­svěd­če­ní.

Více na Kritiky.cz
To dáme, dědo – přiměřeně nevýchovné příběhy Přiměřeně nevýchovné vyprávění o tom, co všechno může kluk zažít, když má povedenéh...
Červeny trpaslík - Zlatý dvacátý (Twentica) S11E01 Tak se nám vrátil na internetový svět Červený trpaslík. Je tomu vážně už skoro třicet le...
JULIETTE BINOCHE JULIETTE BINOCHE  je držitelka Oscara, která za své filmové herecké výkony získala mezináro...
Mafia 3 - 50 % Co když se zeptáme všemožných fanoušků, která česká hra je nejslavnější? Je to Mafia. P...
Medojed reaguje na seznam 100 nejlepších anime! Co tam dělá Naruto a SAO? FMA tak nízko? ...

Proč vlast­ně lidi jed­na­jí tak jak jed­na­jí? Může se na jejich živo­tech pode­psat i jejich vlast­ní minu­lost? Nebo jsou sami za své jed­ná­ní zod­po­věd­ní? Možná i pro­to autor­ka tak tro­chu naťuká­vá slo­ži­tý sou­ro­ze­nec­ký vztah mezi Carlem a Harriet, kde jeden z nich pří­liš dává a dru­hý pře­hna­ně bere.

Na jed­né stra­ně lás­ka a nikdy nekon­čí­cí sna­ha pomo­ci a vyjít vstříc, na stra­ně dru­hé pro­spě­chář­ství a tou­ha po majet­ku a moci, sna­ha zís­kat lstí a úsko­ky maje­tek své nevlast­ní sest­ry; a svým zhý­ra­lým živo­tem jí je o něj při­pra­vit.

Kořeny zla jsou jed­no­du­chou, odpo­čin­ko­vou kri­mi, kte­rá sto­jí roz­hod­ně za pře­čte­ní. U mno­ho čte­ná­řů se kni­ha tre­fí urči­tě do čer­né­ho a nabíd­ne kro­mě kri­mi­nál­ní záplet­ky a řeše­ní pří­pa­du i neje­den motiv k zamyš­le­ní. Kniha je moc pěk­ně napsa­ná a jejím pře­čte­ní se zce­la urči­tě obo­ha­tí­te o skvě­lý „kniž­ní“ záži­tek.

Více na Kritiky.cz
Reakce na Spider-man: Far From Home - Sinister six? ...
Dvanáct do tuctu V poslední době je to již podruhé, co jsem si při sledování nějakého filmu vzpomněla na ko...
Komiks 139 ...
Titulky k Blindspot S04E13 - Though This Be Madness, Yet There Is Method In´t Titulky ke 13. dílu pro vás opět připravily **Gabik** a **jeriska03**. Uvěří Madeline, že je...
Filmové premiéry - 13. 08. 2015 Tento čtvrtek půjdou do kin 4 filmy. Něco pro náctileté, pro dospělé z 80. let,  školačky ...

 

Kořeny zla

Napsala: Ann Granger

Překlad: Tereza Pavlíková

Vydala: Moravská Bastei MOBA, s.r.o., Brno 2019

Vydání prv­ní

Počet stran: 292

ISBN: 978-80-243-8640-9


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen?5. února 2020 ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen? Kniha „Zločin štábního strážmistra“ je napínavým příběhem o usilovném hledání ztracených vodítek z doby dávné minulosti protektorátu Čech a Moravy, kdy se pouštíme v pátrání po stopách […]
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […]
  • CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...18. února 2020 CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou... Celý příběh se točí kolem ústředního tématu cigaret, kouření, a hlavně absurdní legislativní formě „protikuřáckého zákona“. Ať už si to uvědomujeme, či nikoliv, jsme každý den proti svému […]
  • Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny"17. ledna 2020 Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny" Hrob třinácté panny je úžasný detektivní román, který rozhodně stojí za přečtení. Kniha sama o sobě je plná strhujících zvratů, napětí, hororových prvků, nechybí rozplétání hádanek […]
  • Smrtící řeka19. srpna 2019 Smrtící řeka S thrillerem "Smrtící řeka" se vydáte na velmi dlouhou cestu za odhalením skutečného pozadí zbytečné smrti hlavního protagonisty Jacka. Chvílemi možná budete tápat, zda jeho smrt spojující […]
  • "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě...14. ledna 2020 "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě... V Knize "Vůně nebe" se autorce Ivaně Ondriové podařilo bravurně skloubit dohromady dva naprosto odlišné žánry a vytvořit z nich velmi napínavé čtení, u kterého doslova budete jak na […]
  • V kleci od Ellison Cooper15. července 2019 V kleci od Ellison Cooper Strhující a dech beroucí thriller, při jehož čtení vás bude doslova mrazit v zádech a s každou další přečtenou stránkou budete spolu s hlavní hrdinkou Sayer Altairovou dychtivě pátrat po […]
  • TEMNOTA, jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times19. července 2019 TEMNOTA, jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times Na knihu Temnota jsem se moc těšila, neboť byla vyhlášená jako jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times. A opravdu nezklamala, naopak příjemně překvapila velmi zajímavým, ač […]
  • Mrazivé plameny25. srpna 2019 Mrazivé plameny Mrazivé plameny jsou volným pokračováním dvou dílů "Oběšení psi" a "Temní muži" ze série OXEN. Velkým plusem knihy je, že nemusíte vůbec znát oba předchozí díly, abyste mohli vůbec knihu […]
  • Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe18. července 2019 Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe Tento úžasný a psychologický thriller precizně prolíná události odehrávající se v dávné minulosti, ale i v současnosti, jež v závěru knihy splynou dohromady a utvoří o událostech ucelený […]