Kritiky.cz > Speciály > V hlavě - O tvůrcích

V hlavě - O tvůrcích

PETE DOCTER (režie, námět, scé­nář) je osca­ro­vým reži­sé­rem sním­ků Příšerky s.r.o. a Vzhůru do oblak, a tvůr­čím vice­pre­zi­den­tem spo­leč­nos­ti Pixar Animation Studios.

Docter, kte­rý do spo­leč­nos­ti Pixar nastou­pil v roce 1990 jako její tře­tí ani­má­tor, spo­lu­pra­co­val s Johnem Lasseterem a Andrewem Stantonem na pří­bě­hu a posta­vách sním­ku Toy Story: Příběh hra­ček, prv­ním celo­ve­čer­ním ani­mo­va­ném sním­ku spo­leč­nos­ti Pixar, na kte­rém se také podí­lel jako hlav­ní ani­má­tor. Byl výtvar­ní­kem sto­ry­bo­ar­dů fil­mu Život brou­ka a napsal prv­ní ver­ze námě­tu fil­mů Toy Story: Příběh hra­ček 2 a VALL-I. Byl také vedou­cím výro­by sním­ků Rebelka a Univerzita pro pří­šer­ky.

Docter se o ani­ma­ci začal zají­mat v osmi letech, kdy vytvo­řil svou prv­ní ani­ma­ci v rozích lis­tu seši­tu. Vystudoval ani­ma­ci postav na Kalifornském insti­tu­tu umě­ní ve Valencii v Kalifornii, kde také vypro­du­ko­val řadu krát­kých fil­mů – z nichž jeden zís­kal stu­dent­ské­ho Oscara. Tyto fil­my jsou stá­li­ce­mi fes­ti­va­lů ani­mo­va­né­ho fil­mu po celém svě­tě a obje­vu­jí se také v rám­ci dru­hé­ho dílu sbír­ky krát­kých ani­mo­va­ných fil­mů spo­leč­nos­ti Pixar. Po nastou­pe­ní do spo­leč­nos­ti Pixar Docter ani­mo­val a reží­ro­val něko­lik reklam a byl cel­kem šest­krát nomi­no­ván na Oscara, včet­ně nomi­na­cí za prá­ci na sním­ku Vzhůru do oblak, kte­rý zís­kal Oscara coby nej­lep­ší celo­ve­čer­ní ani­mo­va­ný film, a na sním­ku Příšerky s.r.o., a za nej­lep­ší původ­ní scé­nář byl na tuto cenu nomi­no­ván za fil­my Vzhůru do oblak a VALL-I.

RONNIE DEL CARMEN (režie, námět) do spo­leč­nos­ti Pixar Animation Studios nastou­pil v roce 2000 a byl čle­nem týmu, zod­po­věd­né­ho za tvor­bu pří­bě­hu, při prá­ci na celé řadě celo­ve­čer­ních fil­mů této spo­leč­nos­ti, včet­ně osca­ro­vých sním­ků Hledá se Nemo, Ratatouille a Vzhůru do oblak (na kte­rém se podí­lel jako vedou­cí zmí­ně­né­ho týmu).

Kromě podí­lu na tvor­bě celo­ve­čer­ních fil­mů se také coby výtvar­ník podí­lel na krát­kém sním­ku One Man Band, nomi­no­va­ném na Oscara. Jeho režij­ním debu­tem byl krát­ký film Dug’s Special Mission, vyda­ný na DVD a Blu-Ray edi­cích sním­ku Vzhůru do oblak. Podílel se také na ilu­stra­cích k dět­ské kni­ze My Name Is Dug, kte­rou napsa­la Kiki Thorpe.

Del Carmen se do ani­ma­ce zami­lo­val v raném věku, kdy vyrůs­tal na Filipínách a nad­še­ně sle­do­val ani­mo­va­né seri­á­ly – zejmé­na Disneyho Wonderful World of Color. Snímky Fantasia a Dumbo jeho nad­še­ní pro ani­ma­ci posí­li­ly, což mělo za násle­dek to, že se začal věno­vat výtvar­né­mu umě­ní a fil­mo­vé tvor­bě. Ovlivnily ho comicsy Carla Barkse, horo­ro­vé a sci­fi sním­ky, fil­my Alfreda Hitchcocka a Davida Leana, a ilu­strá­to­ři, výtvar­ní­ci a uměl­ci jako Bill Peet, Ollie Johnston a Mary Blair. V pou­hých pat­nác­ti letech dokon­ce zís­kal mís­to malí­ře při natá­če­ní sním­ku Apokalypsa, kte­rý se natá­čel v exte­ri­é­rech na Filipínách.

Del Carmen vystu­do­val na Filipínách Univerzitu sva­té­ho Tomáše, kde zís­kal baka­lář­ský titul z výtvar­né­ho umě­ní v oblas­ti rekla­my. Následně se jako umě­lec­ký vedou­cí podí­lel na tis­ko­vých a tele­viz­ních reklam­ních kam­pa­ních v reklam­ním prů­mys­lu, ale věděl, že tou­ží po tvor­bě fil­mů. V roce 1989 se pře­stě­ho­val do Spojených stá­tů, kde se jako výtvar­ník sto­ry­bo­ar­dů podí­lel na tvor­bě ani­mo­va­né­ho seri­á­lu Batman a ve spo­leč­nos­ti DreamWorks pra­co­val jako vedou­cí tvor­by námě­tů. Příležitostně se věnu­je tvor­bě comic­sů pro spo­leč­nos­ti DC, Marvel a Dark Horse. Svá díla stá­le pub­li­ku­je i nezá­vis­le.

MEG LEFAUVE (scé­nář) se aktu­ál­ně podí­lí na něko­li­ka pro­jek­tech, mezi něž pat­ří chys­ta­né sním­ky spo­leč­nos­ti Pixar, sní­mek spo­leč­nos­ti Marvel Studios Captain Marvel s Nicole Perlman, a chys­tá také původ­ní tele­viz­ní seri­ál pro sta­ni­ci A&E s názvem Girl in a Box.

Jako sce­nárist­ka LeFauve vytvo­ři­la scé­ná­ře pro fil­mo­vé spo­leč­nos­ti i pro nezá­vis­lé fil­ma­ře, a podí­le­la se na sce­náris­tic­ké díl­ně fes­ti­va­lu Sundance, kde spo­leč­ně s Johnem Morganem vytvo­ři­la scé­nář k pro­jek­tu s názvem The Cavanaughs.

Svou fil­mo­vou kari­é­ru Le Fauve zahá­ji­la coby pro­du­cent­ka a pre­zi­dent­ka spo­leč­nos­ti Egg Pictures, fil­mo­vé spo­leč­nos­ti Jodie Foster. V prů­bě­hu své­ho tam­ní­ho půso­be­ní pro­du­ko­va­la fil­my, kte­ré byly nomi­no­vá­ny na ceny Emmy i Zlatý glo­bus, a za sní­mek Jane Anderson Dítě na pro­dej zís­ka­la také Peabodyho cenu.

Pro spo­leč­nost Egg Pictures pro­du­ko­va­la tak­též sní­mek Skandál v kato­lic­ké ško­le. Film s Kieranem Culkinem, Jodie Foster a Vincentem D’Onofriem skli­dil vel­ké úspě­chy u kri­ti­ky a v roce 2003 zís­kal cenu IFP za nej­lep­ší celo­ve­čer­ní debut.

LaFauve je kon­zul­tant­kou orga­ni­za­cí Screen New South Wales, Screen Australia a Film Victoria. Byla také men­tor­kou tvůr­čí pro­du­cent­ské díl­ny na fes­ti­va­lu Sundance a je člen­kou rady a stá­lou při­spě­va­tel­kou akce CineStory Script Sessions. Na Filmové a tele­viz­ní ško­le v rám­ci Kalifornské uni­ver­zi­ty půso­bi­la jako spo­lupřed­sed­ky­ně pro­gra­mu pro­du­cent­ských stu­dií a více než sedm let vyu­čo­va­la v rám­ci magis­ter­ské­ho stu­dia hodi­ny tvor­by a roz­pra­co­vá­ní pří­bě­hu.

Vyrůstala ve Warrenu v Ohiu a vystu­do­va­la Syracuse University. Žije ve Studio City v Kalifornii.

  • V hlavě - Obsah/O filmu21. července 2015 V hlavě - Obsah/O filmu OBSAH Období dospívání může být velice komplikované. A pro jedenáctiletou Riley, která se musí se svou rodinou přestěhovat z amerického Středozápadu do San Francisca, kde její tatínek […] Posted in Speciály
  • V hlavě (Inside Out) – Recenze – 100%21. července 2015 V hlavě (Inside Out) – Recenze – 100% Bývaly doby, kdy prakticky každý nový film animačního studia Pixar byl trefou do černého a dokonale vybroušeným skvostem, který oslovoval diváky všech věkových skupin a bavil i dojímal jak […] Posted in Filmové recenze
  • Angry Birds ve filmu - O TVŮRCÍCH10. května 2016 Angry Birds ve filmu - O TVŮRCÍCH FERGAL REILLY (režie) je režisérem společnosti Rovio Animation a snímek Angry Birds ve filmu je jeho celovečerním debutem. Narodil se v Irsku a studoval výtvarnou komunikaci na Dun […] Posted in Speciály
  • Angry Birds ve filmu - O PŘÍBĚHU10. května 2016 Angry Birds ve filmu - O PŘÍBĚHU Vítejte na Ptačím ostrově, kde vedou nelétaví ptáci víceméně spokojený život. Ať už zrovna toužíte po nákupu čerstvých červů nebo si chcete nechat nabarvit peří v salónu krásy, najdete tu […] Posted in Speciály
  • Angry Birds ve filmu - Obsah/O filmu10. května 2016 Angry Birds ve filmu - Obsah/O filmu OBSAH              Animovaná komedie Angry Birds ve filmu nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, […] Posted in Speciály
  • Angry Birds ve filmu - POSTAVY10. května 2016 Angry Birds ve filmu - POSTAVY             Ruďák je velmi rozzlobený pták. Žije na Ptačím ostrově, který je obydlený těmi nejnaivnějšími a nejšťastnějšími bytostmi na světě – takže není třeba vysvětlovat, že sem Ruďák […] Posted in Speciály
  • Hurá na fotbal - O filmu11. května 2015 Hurá na fotbal - O filmu „Našim záměrem bylo vytvořit jedinečný a originální svět. Podle mého skromného názoru si myslím, že jsme uspěli, protože jsem zatím neviděl žádný podobný film.“ - Juana José […] Posted in Speciály
  • Rebelka (Brave) – Merinda a kouzla - 60 %12. srpna 2012 Rebelka (Brave) – Merinda a kouzla - 60 % Do kin přichází animovaný film s výraznou dívčí hrdinkou. Společnost Pixar vsadila tentokrát na rusovlasou princeznu Merindu, která si užívá báječný život s jízdou na koni a střelbou […] Posted in Filmové recenze
  • Už 22. Prosince bude v kinech animovaná komedie Zpívej, kde si zazpívala také Ewa Farna - 75%10. prosince 2016 Už 22. Prosince bude v kinech animovaná komedie Zpívej, kde si zazpívala také Ewa Farna - 75% Producent Chris Meledandri, v jehož hlavě se zrodili geniální Mimoni, a režisér Garth Jennings se shodují, že tenhle příběh vznikl i díky jejich posedlosti hudbou. Film je napěchovaný […] Posted in Filmové recenze
  • Tučňáci z Madagaskaru20. listopadu 2014 Tučňáci z Madagaskaru Super špionážní týmy se nerodí… ony se líhnou. Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných agentů světa: Skippera, Kowalského, Rica a Vojína. Tito nejlepší z nejlepších […] Posted in Články

Ohodnoťte článek


Části seriálu:  V hlavěTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...