Uzly a pomeranče - Spisovatelka Iva Procházková připravila pro svého manžela (Ivan Pokorný) scénář

Uzly1

V půvab­ném pod­hůří Lužických hor žije Darek (Tomáš Dalecký) se svým otcem a mlad­ší sestrou. Po smr­ti mat­ky se stá­vá pro své nej­bliž­ší vel­kou opo­rou a musí upřed­nost­nit povin­nos­ti před vlast­ní­mi sny a tou­ha­mi. Dospívá rych­le­ji než vět­ši­na jeho vrs­tev­ní­ků a lidé si to také uvě­do­mu­jí. Mladší sest­ra se na něj ve všem spo­lé­há, o rok star­ší kama­rád­ka Hanka (Emilie Neumeister) sto­jí o jeho pří­zeň a otec ho zasvě­tí do pod­ni­ká­ní s koň­mi. Jenže pod­ni­ká­ní má své „mou­chy“ a bez kom­pli­ka­cí není ani vztah s Hankou. Jestli vypa­dá kra­ji­na roman­tic­ky, pak život už má k roman­ti­ce dale­ko a Darek musí řešit reál­né stras­ti i rados­ti.

Uzly2

Scénář fil­mu napsa­la Iva Procházková, kte­rá vyu­ži­la jako před­lo­hu svo­ji vlast­ní kni­hu se stej­ným názvem. Kniha vyšla v roce 2011 a byla oce­ně­na něko­li­ka cena­mi a vyšla nejen v Česku, ale také v Německu, Francii, Bulharsku a Polsku. Cílovou čte­nář­skou sku­pi­nou jsou dospí­va­jí­cí, ale zají­ma­vým čte­ním je kni­ha i pro dospě­lé. Stejně tak tomu je i to s fil­mo­vou ver­zí, kte­rou reží­ro­val Ivan Pokorný. Ten má zku­še­nos­ti herec­ké i reži­sér­ské a cit pro vytvo­ře­ní napě­tí, změ­nu tem­pa nabral mimo jiné i při natá­če­ní tele­viz­ních detek­tiv­ních seri­á­lů (Expozitura, Vraždy v kru­hu, Kriminálka Anděl).  Příběh Dareka spo­ju­je dob­ro­druž­né prv­ky s prv­ní­mi něž­ný­mi názna­ky ero­tic­ké­ho vzta­hu. Konflikty řeší hlav­ní hrdi­na s vel­kým nasa­ze­ním, ať už se jed­ná o vyři­zo­vá­ní účtu se spo­lu­žá­kem nebo s vlast­ním otcem.  Nejedná se však o bez­hla­vé vybí­je­ní adre­na­li­nu, ale moti­va­cí je smy­sl pro spra­ve­dl­nost a ochra­nu sla­bých jedin­ců.

Výhodou kniž­ní ver­ze je, že si čte­nář může před­sta­vit hrdi­ny kni­hy pod­le své fan­ta­zie. Filmová ver­ze už nedá­vá pří­liš pro­sto­ru pro domýš­le­ní, ale ten­to­krát se poda­ři­lo tvůr­cům nato­čit pří­jem­ně napí­na­vý film a pro jed­not­li­vé posta­vy nalézt zají­ma­vé herec­ké obsa­ze­ní. Tomáš Dalecký v hlav­ní roli půso­bí při­ro­ze­ně, i když ve scé­nách s herec­ky zku­še­něj­ší Emilií Neumeister půso­bí až pří­liš váha­vě.  Stanislav Majer v roli otce má cha­risma i urči­tou tajem­nost, což dodá­vá scé­nám napě­tí. V roli své­ráz­né sou­sed­ky Marty se pře­kva­pi­vě dob­ře herec­ky před­sta­vi­la zpě­vač­ka Eva Farna. I ona hra­je při­ro­ze­ně, nechy­bí ji však ener­gie ani cit pro herec­kou sou­hru.

Uzly3

Svižnému tem­pu fil­mu při­spěl nejen zku­še­ný němec­ký kame­ra­man Jürgen Rehberg, ale také střih Andrease Baltschuna. Hudba Jiřího Hájka při­po­mí­ná sice dob­ro­druž­né wes­ter­ny, ale je cit­li­vě pou­ži­ta tak, aby pří­běh vyzněl civil­ně a bez nad­sáz­ky.

Film se natá­čel ve dru­hé polo­vi­ně minu­lé­ho roku v obcích v Čechách, v kruš­no­hor­ském měs­teč­ku Johanngeorgenstadt, v němec­ké Žitavě, Zhořelci a Grossschönau v Sasku.

Film byl nato­čen v česko-slovensko-německé kopro­duk­ci a má tedy i čes­kou, slo­ven­skou a němec­kou ver­zi.  Po dlou­hé době je to film smě­řo­va­ný na dět­ské divá­ky, kte­rý nezvý­raz­ňu­je ve scé­nách nási­lí ani aso­ci­ál­ní cho­vá­ní.  Přestože zachy­cu­je běž­né život­ní situ­a­ce, nechy­bí fil­mu napě­tí.

Hodnotím: 65 %

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Uzly a pome­ran­če
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray


Uzly a pomeranče - Spisovatelka Iva Procházková připravila pro svého manžela (Ivan Pokorný) scénář
Hodnocení: 4.7 - ‎3 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Uzly a pomeranče11. července 2019 Uzly a pomeranče Třídílný záznam z novinářské konference, která proběhla ve středu 26. června 2019 od 14:00. https://youtu.be/GMQ3OfNnPhM https://youtu.be/VimkNqRBFZQ https://youtu.be/e5gNrO82-cA
  • Uzly a pomeranče11. července 2019 Uzly a pomeranče Třídílný záznam z novinářské konference, která proběhla ve středu 26. června 2019 od 14:00. https://youtu.be/GMQ3OfNnPhM https://youtu.be/VimkNqRBFZQ https://youtu.be/e5gNrO82-cA
  • Wilsonov - 55 %16. září 2015 Wilsonov - 55 % Fiktivní příběh z města na Dunaji, kde snaživý starosta Dangl připravuje připojení města ke Spojeným státům americkým, začíná strašnou vraždou mladé dívky. Další vraždy následují a vypadá […]
  • Policejní čekatel Eisner a agent Food lákají do kin na film Wilsonov15. září 2015 Policejní čekatel Eisner a agent Food lákají do kin na film Wilsonov Dnes se nový film Wilsonov režiséra Tomáše Mašína představil před novinářským publikem  a od 1.října 2015 se už bude ucházet o zájem filmových diváků. Vtipná detektivní komedie má skvělé […]
  • 3 sezony v pekle - Příběh hlavního hrdiny Ivana Heinze se začíná rozehrávat v roce 1947.13. června 2019 3 sezony v pekle - Příběh hlavního hrdiny Ivana Heinze se začíná rozehrávat v roce 1947. Devatenáctiletý Ivan chce  zapadnout mezi  skupinu mladých lidí, kde se každý snaží zaujmou osobitostí a bohémským stylem života. Ivan si vybral dráhu básníka a píše, co mu slina na jazyk […]
  • 7 dní hříchů - další scénář od autora Habermannova mlýna27. srpna 2019 7 dní hříchů - další scénář od autora Habermannova mlýna Film byl inspirován skutečnými událostmi, které se udály v sedmi poválečných dnech na Šumpersku roku 1945. Agnes, žena lesníka Jana Olšana, uteče z domu a nezanechá po sobě žádný dopis. […]
  • Fotograf19. června 2019 Fotograf V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny […]
  • Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70%30. března 2012 Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70% Po toužení fanoušků jednoho z nejlepšího seriálů poslední doby na TV Nova Okresního přeboru se rozhodl režisér natočit i celovečerní film. Napadl ho dobrý nápad v tom, že nejdůležitějším […]
  • Představuje se nový detektivní seriál Vraždy v kruhu10. prosince 2014 Představuje se nový detektivní seriál Vraždy v kruhu V úterý 9.prosince 2014  představili tvůrci dvanáctidílný seriál, jehož první díl uvede televize ČT 1  v pondělí 5.ledna 2015 od 20:00 hodin. Scénáristka Iva Procházková při své tvorbě […]
  • Líbánky - 60 % 20. srpna 2013 Líbánky - 60 % Je krásný slunečný den a po silnici mezi rybníky projíždí skupina svátečně vyzdobených aut. Poklidně míří ke kostelu, kde se má odehrát svatba Terezy a Radima. V kostele pak za přítomností […]