Užijte si Halloween s Griffinovými na Prima Comedy Central

Griffinovi Halloween 03

Pojďte strá­vit posled­ní říj­no­vý den na ame­ric­ký způ­sob - s vydla­ba­ný­mi dýně­mi, kos­týmy, horo­ro­vý­mi his­tor­ka­mi a sit­ko­mo­vou kres­le­nou kla­si­kou. Letos na Halloweena nabíd­ne Prima Comedy Central dvě spe­ci­ál­ní epi­zo­dy seri­á­lu Griffinovi. Vedle humo­ru, kte­rý napa­dá ame­ric­ké ste­re­o­ty­py, se může­te těšit na mnoh­dy šíle­né záplet­ky v halloween­ském duchu.

Slunečné let­ní měsí­ce jsou dáv­no pryč a všech­no se postup­ně zaha­lu­je do pod­zim­ních barev. S kon­cem říj­na se také neza­dr­ži­tel­ně blí­ží Halloween, tra­dič­ní ang­lo­sas­ký svá­tek, kte­rý se v České repub­li­ce kaž­dým rokem těší vět­ší obli­bě. V tom­to obdo­bí při­chá­ze­jí popu­lár­ní ame­ric­ké kres­le­né seri­á­ly se spe­ci­ál­ní­mi „čaro­děj­nic­ký­mi“ díly. I přes­to­že tra­di­cí stra­ši­del­ných epi­zod jsou zná­mi pře­de­vším Simpsonovi, ani u Griffinových není o něja­ký ten děsi­vý díl nou­ze.

 V epi­zo­dě Petergesist obje­ví Peter při kopá­ní zákla­dů pro vlast­ní domá­cí mul­tiplex sta­rou indi­án­skou leb­ku, kte­rá odstar­tu­je sled podiv­ných udá­los­tí. V domě Griffinových se začí­na­jí dít zvlášt­ní věci a vše skon­čí záhad­ným zmi­ze­ním Stewieho v jiné dimen­zi. Lois své­ho nejmlad­ší­ho syn­ka z této dimen­ze sice zachrá­ní, ale celá rodi­na musí spo­leč­ně bojo­vat s nad­při­ro­ze­nem, aby zís­ka­li zpět kon­t­ro­lu nad svým domem. Autoři se při tvor­bě toho­to dílu necha­li inspi­ro­vat slav­ným horo­rem Poltergeist a nejen jím. Chybět nebu­dou ani dal­ší naráž­ky na pop­kul­tur­ní fil­my a seri­á­ly, stej­ně jako kla­sic­ký horo­ro­vý prvek v podo­bě děsi­vé­ho klau­na.

Halloween na Spooner Street osla­vu­jí jed­not­li­ví čle­no­vé rodi­ny po svém. Chris a Meg se vyda­jí na večí­rek v kos­tý­mech, kte­ré je během veče­ra dosta­nou do pořád­ně trap­né situ­a­ce. Mezitím se Stewie v obleč­ku malé­ho káčát­ka sna­ží s Brianovou pomo­cí vypo­řá­dat s par­tou star­ších klu­ků, kte­ří mu ukrad­li vyko­le­do­va­né dob­ro­ty. Peter se roz­hod­ne Halloween pro­žít spo­lu s přá­te­li. Vzájemné kanad­ské žer­tí­ky je pak dove­dou až k letu japon­skou stí­hač­kou z dru­hé svě­to­vé vál­ky, kte­rý málem skon­čí pádem do oce­á­nu.

Na spe­ci­ál­ní, lehce stra­ši­del­né a sto­pro­cent­ně zábav­né epi­zo­dy ze svě­ta Griffinových se mohou divá­ci těšit již v úte­rý 31. říj­na od 22 hodin na Prima Comedy Central.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,07198 s | počet dotazů: 226 | paměť: 46701 KB. | 17.01.2021 - 06:25:48