Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Uzení pro labužníky - Bellersen Quirini Cosima - 99%

Uzení pro labužníky - Bellersen Quirini Cosima - 99%

105335

Ste vege­ta­ri­á­ni, ale­bo si ani nedo­ká­že­te pred­sta­viť jed­lo bez mäsa? Údenie je sta­ro­no­vým tren­dom v prí­pa­de jedál. Milovníci mäsa sa pri pre­čí­ta­ní názvu kni­hy Uzení pro labuž­ní­ky pote­šia. Avšak aj všet­ci ostat­ní zbystri­te pozor­nosť - táto kni­ha je „pra­vé ore­cho­vé“ i pre vás. Jej autor­ka Cosima Bellersen Quirini poňa­la totiž úde­nie nao­zaj zoši­ro­ka.

Zalistovala som kni­hou – a zava­nu­la na mňa vôňa det­stva. Úžasné úde­né domá­ce klo­bá­sy, úde­ná domá­ca šun­ka, či voňa­vá sla­nin­ka. Tie vône a chu­te nám nikdy nevy­miznú z pamä­te. A vďaka tej­to kni­he si ich môže­me zažiť zno­vu. Popisuje detail­ne spô­sob úde­nia v udi­ar­ni, aj v BBQ gri­le – vhod­né postu­py, spô­so­by rie­še­nia ťaž­kos­tí pri úde­ní, aby ste doká­za­li údiť nao­zaj ako pro­fe­si­o­ná­li. Dôsledne uvá­d­za postu­py pri mari­no­va­ní, nakla­da­ní do nále­vov, či suché a mok­ré nakla­da­nie. Poskytuje popi­sy rôz­nych rybích špe­ci­a­lít, aj poch­ú­ťok z úde­né­ho rybie­ho mäsa, rôz­nych dru­hov mäsa a mäso­vých výrob­kov. Z tých recep­tov mari­nád – neve­de­la som, ktorú z nich vysk­ú­šať skôr, tak hneď prvý večer s našou kni­hou sme gri­lo­va­li s tro­mi mari­ná­da­mi. A po výsled­ku prehla­su­jem, že tie ostat­né vysk­ú­ša­me urči­te tiež, všet­ky. Rovnako pes­t­rý je aj výber prí­lo­ho­vých omá­čok a kré­mov, z nich sme zati­aľ vysk­ú­ša­li len jedinú, argentín­sku špe­ci­a­li­tu chi­mi­churri. Je to poch­úť­ka.

Ibaže táto kni­ha pon­úka oveľa viac – konečne sa dosta­nú ku slo­vu aj vege­ta­ri­á­ni – uka­zu­je, že údiť môže­me nie­len mäso a ryby, ale tiež zele­ni­nu, ovo­cie, syry, a dokon­ca aj vajíč­ka. Stihli sme med­zi­ča­som už vysk­ú­šať nao­zaj lahod­né úde­né zele­ni­no­vé špí­zy s tofu, úde­nú paprikovo-paradajkovú zmes, vyni­kaj­úci kov­boj­ský polen­to­vý nákyp, aj čoko­lá­do­vý banán. Tešíme sa na ochut­na­nie rôz­nych úde­ných dru­hov syra, úde­né­ho chle­ba a rôz­nych pla­ciek – veď leto je ešte pred nami.

Kniha uka­zu­je, že údiť môže­me tiež rôz­ne dru­hy ore­chov a bobu­ľo­vé­ho ovo­cia, kto­ré sa pou­ží­va ako lie­či­vo. Poskytuje návod a prí­le­ži­tosť ochut­ná­vať nao­zaj skve­lé, nečaka­né chu­te a prekva­pi­vé, ori­gi­nál­ne jed­lá. Ak ich milu­je­te podob­ne ako ja, tak nevá­haj­te – pro­stred­níc­tvom tej­to kni­hy vám život posky­tu­je jas­nú a zábav­nú výzvu.

A nie, nemu­sí­te si budo­vať dra­hú udi­a­reň – táto kni­ha vám uká­že návod aj na jed­no­du­ché pro­vi­zór­ne úde­nie, tre­bárs v nádo­be od suši­e­nok. To ma dosta­lo, povi­em vám, výbor­ný nápad na výlet do prí­ro­dy, aj na bal­kón. Po pre­čí­ta­ní tej­to kni­hy bude­te vedieť údiť jed­lá od výmys­lu sve­ta nao­zaj ako pro­fe­si­o­ná­li...

Hodnotenie kni­hy - 99%

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,10294 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53244 KB. | 02.12.2021 - 16:25:47