Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Uzdravte svou duši - Cesta k vnitřní svobodě a zdravým vztahům

Uzdravte svou duši - Cesta k vnitřní svobodě a zdravým vztahům

Uzdravte
Uzdravte

„Sebeúcta je osvo­bo­ze­ní se od stra­chu z hod­no­ce­ní naší osob­nos­ti dru­hý­mi lid­mi.“ (str. 23)

Kniha, kte­rá by měla být vaším prů­vod­cem na ces­tě k vnitř­ní svo­bo­dě a zdra­vým vzta­hům. Během něko­li­ka kapi­tol se dozví­te spous­tu pří­nos­ných infor­ma­cí o dět­ství, cito­vé závis­los­ti a sebe­vě­do­mí. U kaž­dé kapi­to­ly máte také pár cvi­če­ní, kte­ré by vám měli pomoct k tomu, abys­te si sku­teč­ně uvě­do­mi­li, co je to dob­ré.

Tak tohle bylo oprav­du skvě­lé. Myslím si, že je oprav­du těž­ké napsat dobrou kni­hu o osob­ním roz­vo­ji a tahle spl­ni­la to, co sli­bo­va­la. Vůbec nepo­chy­bu­ji o tom, že kni­ha může být pro­spěš­ná něko­mu, kdo se hle­dá, sna­ží se odbou­rat něja­ké psy­chic­ké blo­ky nebo se něčím trá­pí.

„Pokaždé, když se vzdá­te něja­ké­ho zájmu, blíz­ké­ho člo­vě­ka nebo snu v nadě­ji, že se vám poda­ří zís­kat lás­ku muže, vzdá­te se tím sebe samých.“ (str. 84)

Další skvě­lou věcí je styl, kte­rým je kni­ha napsa­ná. U odbor­ných knih mám občas pro­blém s tím, že jsou napsa­né tak, že se těž­ko čtou, ale to nebyl pří­pad téhle. Kniha byla napsá­na neu­vě­ři­tel­ně mile a navíc i čti­vě. I když bys­te celou kni­hu moh­li pře­číst za jeden den, je to kni­ha, kte­rou bys­te měli číst spí­še na kapi­to­ly, abys­te se vždyc­ky pořád­ně zamys­le­li nad tím, co se tam píše.

Ve výsled­ku bych kni­hu urči­tě dopo­ru­či­la, pro­to­že mi při­jde napros­to doko­na­lá a urči­tě doká­že spous­tě lidem pomo­ci. Pokud hle­dá­te kni­hu, kte­rá spl­ní to, co slí­bí, je tohle urči­tě ta správ­ná vol­ba.

„Násilí plo­dí nási­lí a hněv plo­dí jen dal­ší hněv.“ (str. 124)


Žánr:
Zdraví
Vydáno:2018, Alferia
Počet stran:168
Vazba kni­hy:měk­ká / bro­žo­va­ná
ISBN:978-80-271-0321-8

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,21437 s | počet dotazů: 238 | paměť: 56640 KB. | 29.06.2022 - 11:59:24