Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Uzdravte se svépomocí. Přírodní léčení.

Uzdravte se svépomocí. Přírodní léčení.

léčení
léčení

„Příroda nabí­zí hoj­nost rost­lin­ných léčiv, kte­rá nám mohou při­nést úle­vu a pomo­ci při léč­bě nemo­cí a řeše­ní běž­ných zdra­vot­ních pro­blé­mů. Na prá­vě na strán­kách kni­hy z pří­znač­ným názvem Přírodní léče­ní najde­te vše, co potře­bu­je­te znát, abys­te moh­li začít léčit sebe i své blíz­ké. Rozšíříte si zna­los­ti o rost­li­nách, nau­čí­te se sesta­vit vlast­ní pří­rod­ní lékár­nič­ku a zjis­tí­te, že řadu léčiv si může­te vypěs­to­vat či vyro­bit sami.“

Kniha je doko­na­lým prů­vod­cem svě­tem byli­nek, a poma­lu a jis­tě vás v tom­to svě­tě pro­ve­de hez­ky krok za kro­kem, a poskyt­ne vám vel­mi cen­né infor­ma­ce, doko­na­lé tipy a instruk­ce, jak dané bylin­ky pěs­to­vat, sta­rat se o ně, a jak nej­lé­pe je zužit­ko­vat.

Zároveň vás nau­čí, jak s jed­not­li­vý­mi bylin­ka­mi pra­co­vat a hlav­ně jak je dále zpra­co­vat. To však není všech­no. Na svých strán­kách nabí­zí řadu recep­tů na výro­bu nej­růz­něj­ších účin­ných pří­prav­ků spo­lu s uve­de­ním jejich běž­né indi­ka­ce a vyu­ži­tí.

V kni­ze popi­su­je léči­vé pří­prav­ky a tech­ni­ky, jež autor­ka desít­ky let ově­řo­va­la nejen na sobě, ale i svých dětech a nej­bliž­ších. Jedná se o recep­ty, kte­ré by měly posí­lit vaši imu­ni­tu, udr­žo­vat zdra­ví vás i vaší rodi­ny. Zaměřuje se pou­ze na ty nej­zá­klad­něj­ší a nej­běž­něj­ší zdra­vot­ní potí­že jako jsou chřip­ka, nachla­ze­ní, rýma, boles­ti hla­vy, sva­lů, drob­ná pora­ně­ní, popá­le­ni­ny či bola­vá záda.

Autorka samo­zřej­mě neza­po­mí­ná i na oblast vyu­ži­tí byli­nek nejen jako léči­vé­ho pro­střed­ku, ale i v kuchy­ni jako náhraž­ka koře­ní, oblast, o kte­rou se v dneš­ní době zají­má stá­le více a více lidí. Nechy­bí ani krát­ké ale o to víc výstiž­né dopo­ru­če­ní, jak si vytvo­řit vlast­ní domá­cí bylin­ko­vou lékár­nič­ku k pří­pad­né­mu poskyt­nu­tí prv­ní pomo­ci, a také rady, jaké základ­ní pří­prav­ky mít na ces­tě do pří­ro­dy.
Průvodce pří­rod­ním léče­ním je pře­hled­ně roz­dě­len pod­le jed­not­li­vých těles­ných sys­té­mů na jed­not­li­vé kapi­to­ly: 
Mysl a emo­ce
Nervový sys­tém
Trávící sou­sta­va
Vylučovací sou­sta­va
Dýchací sou­sta­va
Kůže
Srdce a zdra­vá krev
Kosti, sva­ly, klou­by
Oči a uši
Ženské zdra­ví
Léčba dětí

Každá kapi­to­la má malin­ko roz­sáh­lej­ší úvod, ve kte­rém je vysvět­le­na a dopo­drob­na roze­psá­na jed­not­li­vá oblast půso­be­ní. U kaž­dé zmi­ňo­va­né nemo­ci výstiž­ně popi­su­je její pří­zna­ky, pro­je­vy a nabí­zí mož­né řeše­ní a léty odzkou­še­né recep­ty, jak tyto pro­je­vy zmír­nit, vylé­čit nebo úpl­ně odstra­nit.

V závě­ru kapi­to­ly autor­ka vždy před­sta­ví někte­rou ze svých oblí­be­ných byli­nek. Těšit se může­te na růži, roz­ma­rýn, pam­pe­liš­ku, ost­ro­pes­t­řec, kopři­vu, levan­du­li, měsí­ček, hloh, kos­ti­val, feny­kl, srdeč­ník, fial­ku a heř­má­nek. U všech byli­nek zjis­tí­te, jak vypa­da­jí, jaké mají léči­vé účin­ky, a jak je vyu­žít a indi­ko­vat.

Kniha je moc pěk­ně zpra­co­va­ná, pře­hled­ná, dopl­ně­ná nejen o základ­ní infor­ma­ce ze svě­ta byli­nek, ale i barev­ný­mi rámeč­ky obsa­hu­jí­cí recep­ty, kte­ré zvlád­ne při­pra­vit kaž­dý ze suro­vin, kte­ré máme běž­ně po ruce.  Navíc je dopl­ně­na o drob­né a bar­vi­té ilu­stra­ce, kte­ré kni­ze doda­jí na les­ku a nestá­vá se pou­ze nud­ným prů­vod­cem

Cílem autor­ky bylo poskyt­nout základ­ní infor­ma­ce potřeb­né k tomu, aby si kaž­dý čte­nář mohl pře­vzít kon­t­ro­lu nad svým zdra­vím a pečo­vat o něj s pomo­cí byli­nek z vlast­ní zahrád­ky. Melissa se sna­ži­la zvo­lit vždy tako­vé bylin­ky, jež jsou běž­né, a kte­ré ros­tou v blíz­kos­ti našich obyd­lí či na zahra­dě.

To se jí samo­zřej­mě poda­ři­lo. A pev­ně věřím, že se tato kni­ha sta­ne věr­ným pomoc­ní­kem po celý rok v boji pro­ti drob­ným nedu­hům pro­střed­nic­tvím „pří­rod­ní“ medi­cí­ny našich babi­ček a pra­ba­bi­ček.

Knihu si může­te pro­lis­to­vat na Youtube kaná­lu: Tři Bosorky

PŘÍRODNÍ LÉČENÍ
Autor: Melissa Corkhill
Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2019 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.
Vydání prv­ní
Počet stran:128
ISBN:978-80-264-2571-7

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

  1. Chtějí lidé oprav­du zdra­ví nebo si jen ze sluš­nos­ti popře­jí potře­se­ním ruky?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,02373 s | počet dotazů: 226 | paměť: 55952 KB. | 21.05.2022 - 20:22:43