Kritiky.cz > Články > Uzdravte se svépomocí. Přírodní léčení.

Uzdravte se svépomocí. Přírodní léčení.

léčení

„Příroda nabí­zí hoj­nost rost­lin­ných léčiv, kte­rá nám mohou při­nést úle­vu a pomo­ci při léč­bě nemo­cí a řeše­ní běž­ných zdra­vot­ních pro­blé­mů. Na prá­vě na strán­kách kni­hy z pří­znač­ným názvem Přírodní léče­ní najde­te vše, co potře­bu­je­te znát, abys­te moh­li začít léčit sebe i své blíz­ké. Rozšíříte si zna­los­ti o rost­li­nách, nau­čí­te se sesta­vit vlast­ní pří­rod­ní lékár­nič­ku a zjis­tí­te, že řadu léčiv si může­te vypěs­to­vat či vyro­bit sami.“

Kniha je doko­na­lým prů­vod­cem svě­tem byli­nek, a poma­lu a jis­tě vás v tom­to svě­tě pro­ve­de hez­ky krok za kro­kem, a poskyt­ne vám vel­mi cen­né infor­ma­ce, doko­na­lé tipy a instruk­ce, jak dané bylin­ky pěs­to­vat, sta­rat se o ně, a jak nej­lé­pe je zužit­ko­vat.

Zároveň vás nau­čí, jak s jed­not­li­vý­mi bylin­ka­mi pra­co­vat a hlav­ně jak je dále zpra­co­vat. To však není všech­no. Na svých strán­kách nabí­zí řadu recep­tů na výro­bu nej­růz­něj­ších účin­ných pří­prav­ků spo­lu s uve­de­ním jejich běž­né indi­ka­ce a vyu­ži­tí.

V kni­ze popi­su­je léči­vé pří­prav­ky a tech­ni­ky, jež autor­ka desít­ky let ově­řo­va­la nejen na sobě, ale i svých dětech a nej­bliž­ších. Jedná se o recep­ty, kte­ré by měly posí­lit vaši imu­ni­tu, udr­žo­vat zdra­ví vás i vaší rodi­ny. Zaměřuje se pou­ze na ty nej­zá­klad­něj­ší a nej­běž­něj­ší zdra­vot­ní potí­že jako jsou chřip­ka, nachla­ze­ní, rýma, boles­ti hla­vy, sva­lů, drob­ná pora­ně­ní, popá­le­ni­ny či bola­vá záda.

Autorka samo­zřej­mě neza­po­mí­ná i na oblast vyu­ži­tí byli­nek nejen jako léči­vé­ho pro­střed­ku, ale i v kuchy­ni jako náhraž­ka koře­ní, oblast, o kte­rou se v dneš­ní době zají­má stá­le více a více lidí. Nechy­bí ani krát­ké ale o to víc výstiž­né dopo­ru­če­ní, jak si vytvo­řit vlast­ní domá­cí bylin­ko­vou lékár­nič­ku k pří­pad­né­mu poskyt­nu­tí prv­ní pomo­ci, a také rady, jaké základ­ní pří­prav­ky mít na ces­tě do pří­ro­dy.
Průvodce pří­rod­ním léče­ním je pře­hled­ně roz­dě­len pod­le jed­not­li­vých těles­ných sys­té­mů na jed­not­li­vé kapi­to­ly: 
Mysl a emo­ce
Nervový sys­tém
Trávící sou­sta­va
Vylučovací sou­sta­va
Dýchací sou­sta­va
Kůže
Srdce a zdra­vá krev
Kosti, sva­ly, klou­by
Oči a uši
Ženské zdra­ví
Léčba dětí

Každá kapi­to­la má malin­ko roz­sáh­lej­ší úvod, ve kte­rém je vysvět­le­na a dopo­drob­na roze­psá­na jed­not­li­vá oblast půso­be­ní. U kaž­dé zmi­ňo­va­né nemo­ci výstiž­ně popi­su­je její pří­zna­ky, pro­je­vy a nabí­zí mož­né řeše­ní a léty odzkou­še­né recep­ty, jak tyto pro­je­vy zmír­nit, vylé­čit nebo úpl­ně odstra­nit.

V závě­ru kapi­to­ly autor­ka vždy před­sta­ví někte­rou ze svých oblí­be­ných byli­nek. Těšit se může­te na růži, roz­ma­rýn, pam­pe­liš­ku, ost­ro­pes­t­řec, kopři­vu, levan­du­li, měsí­ček, hloh, kos­ti­val, feny­kl, srdeč­ník, fial­ku a heř­má­nek. U všech byli­nek zjis­tí­te, jak vypa­da­jí, jaké mají léči­vé účin­ky, a jak je vyu­žít a indi­ko­vat.

Kniha je moc pěk­ně zpra­co­va­ná, pře­hled­ná, dopl­ně­ná nejen o základ­ní infor­ma­ce ze svě­ta byli­nek, ale i barev­ný­mi rámeč­ky obsa­hu­jí­cí recep­ty, kte­ré zvlád­ne při­pra­vit kaž­dý ze suro­vin, kte­ré máme běž­ně po ruce.  Navíc je dopl­ně­na o drob­né a bar­vi­té ilu­stra­ce, kte­ré kni­ze doda­jí na les­ku a nestá­vá se pou­ze nud­ným prů­vod­cem

Cílem autor­ky bylo poskyt­nout základ­ní infor­ma­ce potřeb­né k tomu, aby si kaž­dý čte­nář mohl pře­vzít kon­t­ro­lu nad svým zdra­vím a pečo­vat o něj s pomo­cí byli­nek z vlast­ní zahrád­ky. Melissa se sna­ži­la zvo­lit vždy tako­vé bylin­ky, jež jsou běž­né, a kte­ré ros­tou v blíz­kos­ti našich obyd­lí či na zahra­dě.

To se jí samo­zřej­mě poda­ři­lo. A pev­ně věřím, že se tato kni­ha sta­ne věr­ným pomoc­ní­kem po celý rok v boji pro­ti drob­ným nedu­hům pro­střed­nic­tvím „pří­rod­ní“ medi­cí­ny našich babi­ček a pra­ba­bi­ček.

Knihu si může­te pro­lis­to­vat na Youtube kaná­lu: Tři Bosorky

PŘÍRODNÍ LÉČENÍ
Autor: Melissa Corkhill
Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2019 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.
Vydání prv­ní
Počet stran:128
ISBN:978-80-264-2571-7


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. Chtějí lidé oprav­du zdra­ví nebo si jen ze sluš­nos­ti popře­jí potře­se­ním ruky?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli10. února 2019 SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli Kniha Starověkým Sparťanům pro moderní Sparťany, jež velmi poutavým zpracováním nabízí velmi jednoduchý přístup či návod, jak ve velmi krátkém čase dosáhnout fyzického a mentálního zdraví, […]
 • Umění starých herbářů. Od renesance po 19. století s předmluvou od Chiary Nepiové21. ledna 2020 Umění starých herbářů. Od renesance po 19. století s předmluvou od Chiary Nepiové Chcete-li se nechat okouzlit velmi křehkou, něžnou krásou a i léty prověřenou moudrostí starých herbářů, určitě si nenechte mezi prsty proklouznout nádhernou publikaci "Umění starých […]
 • BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové30. července 2017 BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové Nadšenci bylinek si zcela určitě nesmí nechat ujít knižní novinku „Jak pěstovat a zpracovat BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY“ tj. příručka pro pěstitele, […]
 • ZELENÁ KOSMETIKA od Michaely Suché11. června 2018 ZELENÁ KOSMETIKA od Michaely Suché Pro velké fanoušky a milovníky domácí přírodní kosmetiky je publikace "Zelená kosmetika" od finalistky soutěže bloggerka roku 2016 Michaely Suché, jež vydalo nakladatelství CPress, tou […]
 • Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den10. února 2019 Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den "Z tisíce okvětních lístků získáme jednu kapku vzácného oleje. Éterické oleje zachycují něco jedinečného, co zasahuje naše smysly na mnoha úrovních. Harmonizují emoce, posilují intuici a […]
 • Bylinkové pohádky23. července 2019 Bylinkové pohádky Knihu "Bylinkové pohádky" uvítají všichni rodiče a děti, jež mají na své zahrádce bylinky a využívají je ve svém každodenním životě, a rádi se o nich něco i dozvědí. Bylinkové pohádky […]
 • Bylinky jako první volba na běžné zdravotní neduhy16. června 2019 Bylinky jako první volba na běžné zdravotní neduhy Dnešní svět na nás nakládá vysoké nároky. Musíme být výkonní, neúnavní, rychlí a zvládnout tolik věcí, jak v práci, tak v běžném životě, že občas už toho máme dost a chytneme nějaký bacil […]
 • Receptář z barokní apatyky: Zamilujte se do života!8. května 2019 Receptář z barokní apatyky: Zamilujte se do života! Návodný receptář plný vůně z barokní apatyky? Tak přesně to je takhle kniha. S velkou láskou a péčí sepsala takový soubor nejzákladnějších recepisů Vladislava Mlada Jirásková a je mi snad […]
 • Léčivé dotyky a (nejen) čtyři léčivé terapie od Josefa Schröttera20. ledna 2018 Léčivé dotyky a (nejen) čtyři léčivé terapie od Josefa Schröttera Josef Schrötter je jako autor známý tím, že jeho knihy jsou jasné, stručné a s encyklopedickou přesností ukáží, jak funguje lidské tělo na fyzické i energetické úrovni. Snadno a rychle […]
 • V každém z nás klíčí "Kořeny zla"13. ledna 2020 V každém z nás klíčí "Kořeny zla" Kořeny zla jsou klasickou anglickou detektivkou ze série, kde dominuje skvělá dvojice vyšetřovatelů v podání Jess Campbellové a Iana Cartera, před kterými se musí mít všichni zločinci […]