Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze knih > Uzdravovací pohádky s obrázky k vybarvení

Uzdravovací pohádky s obrázky k vybarvení

UzdravPoh

Nejedná se o kla­sic­kou kníž­ku, na kte­rou jsme zvyklí. Tuto kníž­ku navrh­ly děti ze 7. tří­dy Základní ško­ly gen­por.. Františka Peřiny v Praze 6 a o ilu­stra­ci se posta­ra­ly děti ze Základní umě­lec­ké ško­ly Vladimíra Ambrose v Prostějově. Jedná se tedy o kníž­ku věno­va­nou dětem od dětí v rám­ci pro­jek­tu Děti dětem, kte­ré se napří­klad nachá­ze­jí v nemoc­ni­ci. Konkrétně kníž­ka vznik­la pro Dětské kar­di­o­cen­t­rum 2. Lékařské fakul­ty Univerzity Karlovy a Fakultní nemoc­ni­ci v Motole.

Kniha obsa­hu­je 113 stran s 18 smyš­le­ný­mi pohád­ka­mi. Příběhy jsou krát­ké a sro­zu­mi­tel­né, na to že je psa­li sami děti, tak klo­bouk dolů. U kaž­dé pohád­ky je také uve­den autor.  Ke kaž­dé pohád­ce je také při­po­jen obrá­zek k vybar­ve­ní, z toho někte­ré obsa­hu­jí těch­to obráz­ků i více. Nejedná se o žád­ná umě­lec­ká díla, a tak obráz­ky vypa­da­jí na prv­ní pohled neu­pra­ve­ně, ale děti v něm urči­tě uvi­dí své kouz­lo. Obrázky lze vybar­vit, a pokud by děti nevě­dě­ly, jakou mají pou­žít zrov­na bar­vu na kon­ci kni­hy lze nalézt obráz­ky již před vybar­ve­né tudíž v ori­gi­ná­le, tak jak byly navr­že­ny včet­ně jmé­na auto­ra. Písmo je v kni­ze vel­ké a tak jej pře­čte poma­lu kaž­dý ško­lá­ček.

Knížka je vel­mi pěk­ně navr­že­na, a tím, že se na ní podí­le­ly děti, není jí co vytknout. Cena je pří­jem­ná a odpo­ví­dá kva­li­tě této vyda­né kni­hy a urči­tě zkrá­tí čas v nemoc­ni­ci nejed­no­mu dít­ku. Vazba je pev­ná a tak se hned neroz­pad­ne. Jako vel­ký bonus chvá­lím oma­lo­ván­ky, věřím, že kníž­ku neda­jí děti jen tak z ruky.


Knihu si může­te kou­pit na Grada.cz za 99 Kč.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,71603 s | počet dotazů: 204 | paměť: 53635 KB. | 24.01.2022 - 03:59:47