Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Úžasný thriller „Klíč 17“ od Marca Raabe

Úžasný thriller „Klíč 17“ od Marca Raabe

klíč4
klíč4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tento úžas­ný a psy­cho­lo­gic­ký thriller pre­ciz­ně pro­lí­ná udá­los­ti ode­hrá­va­jí­cí se v dáv­né minu­los­ti, ale i v sou­čas­nos­ti, jež v závě­ru kni­hy sply­nou dohro­ma­dy a utvo­ří o udá­los­tech uce­le­ný obraz. Chcete-li si pře­číst skvě­lý thriller, ve kte­rém je neči­tel­ný vrah, důsled­né vyšet­řo­vá­ní a neče­ka­né rozuz­le­ní děje, je „KLÍČ 17“ tou pra­vou kni­hou pro vás.

V Berlínské kopu­li, asi ve výš­ce dese­ti met­rů se vzná­ší lid­ská posta­va, žena v čer­ném rou­chu, s roz­ta­že­ný­mi peru­tě­mi, podob­ná stou­pa­jí­cí­mu andě­lo­vi. Hlava ji visí dopře­du, oči a ústa má zavá­za­né čer­ný­mi pru­hy lát­ky, nos jí dopře­du trčí jako malý ble­dý bod.

Od výcho­du dopa­da­jí do dómu prv­ní slu­neč­ní paprsky a způ­so­bí, že se zalesk­ne něco, co visí na šňůře kolem krku čer­né­ho andě­la. A před­mět, kte­rý spat­ří je klíč. Ne, není to něja­ký klíč....  Na šňůr­ce se hou­pal stří­br­ný klíč s šedou kryt­kou. Do plas­ti­ku bylo vyry­to čís­lo 17...

Tom Babylon z LKA, ten pol­da, co hle­dá to děv­če, chce ten­to pří­pad zís­kat za kaž­dou cenu, neboť je tak tro­chu spo­jen s jeho minu­los­tí. 

Toho léta náho­dou na dně kaná­lu Teltow spo­lu se svý­mi kama­rá­dy Karin, Joshuou, Benem a Nadjou, ješ­tě jako nevy­zrá­lí tee­nage­ři, našli mrt­vé tělo a ved­le něj klíč s čís­lem 17.

Bylo to špat­né, ale zavá­ně­lo to dob­ro­druž­stvím. Takovým dru­hem dob­ro­druž­ství, o jakých se píše v kni­hách, jaké se ode­hrá­va­jí ve fil­mech. S tím klí­čem bylo spo­je­no něja­ké tajem­ství, a tajem­ství by člo­věk jen tak s pokr­če­ním ramen neměl ode­vzdat ani ho nechat být.

V noci z desá­té­ho na jede­nác­té­ho čer­ven­ce zmi­ze­la moje sest­ra. Viola prá­vě s tím­to klí­čem. O pár týd­nů poz­dě­ji byla nale­ze­ná mrt­vá v kaná­lu Teltow. Klíč u sebe nemě­la. Bylo řeče­no, že se uto­pi­la. Bylo jí ten­krát…. Deset.

Tom Babylon zůsta­ne pro všech­ny „oním pol­dou, co hle­dá to děv­če.“, Člověk je tím, co dělá, a pod­le toho také zís­ká své jmé­no. A Tom? Jak sta­bil­ní ve sku­teč­nos­ti je? To, že občas mlu­ví s Violou, Sita tuši­la a Tom ji to nako­nec i odsou­hla­sil. Otázkou však je, jak reál­ná je Viola v jeho mys­li?

Jakýsi stín, taj­ná prů­vod­ky­ně, jako ozvě­na jeho malé sest­ry? Nebo se jeho poci­ty viny spo­ji­ly se vzpo­mín­ka­mi na Violu a vytvo­ři­ly živou­cí osob­nost, kte­rá má vlast­ní hlas, kte­rá ho dokon­ce dopl­ňu­je, odpo­ru­je mu a dává špat­né rady, jako jakési dru­hé nad-já, kon­t­ro­lu­jí­cí jeho cho­vá­ní, kte­ré tak může spus­tit nebez­peč­ně ira­ci­o­nál­ní cho­vá­ní ....

klíč2

Při vyšet­řo­vá­ní má na něj tak tro­chu dohléd­nou psy­cho­lož­ka Sita Johannová. Spolupráce není jed­no­du­chá, neboť Tom je dosti nevy­po­či­ta­tel­ný, zapá­le­ný, ambi­ci­óz­ní a neú­stup­ný v hle­dá­ní domně­lé prav­dy, někdy i jed­na­jí­cí na vlast­ní pěst. Sita si pro­to začí­ná klást otáz­ku, co všech­no před ní ješ­tě Tom skrý­vá.

Tom spo­lu se Sitou se vydá­va­jí po sto­pách vra­ha, a mrtvých – i z řad přá­tel, při­bý­vá, a vždy v sou­vis­los­ti se záhad­ným klí­čem 17. Proč vrah prv­ní obě­ti ten­to klíč zavě­sil kolem krku? Je to snad něja­ké posel­ství? Chce tím vrah něco říct či nazna­čit?

Co zna­me­ná sedm­náct­ka na tom klí­či? Je to čís­lo domu, poko­je... mož­ná něja­ká schrán­ka? To, že to čís­lo není vyra­že­né, nýbrž vyry­té, mlu­ví tak jako tak pro něja­ký význam. Daleko děsi­věj­ší je, pokud se oba vyšet­řo­va­te­lé podí­va­jí na samot­ný význam čís­la 17. Při čte­ní jeho význa­mu vás začne mra­zit v zádech, a bude­te se sami sebe ptát, jaké děsi­vé posel­ství ten­to klíč v sobě ukrý­vá.

Sedmnáct je totiž ital­ský sym­bol nešťast­né­ho čís­la. Z čís­lic, nebo lépe řeče­no pís­men řím­ských čísel sedm­náct­ky, tedy X,V,I,I může­te vytvo­řit anagram VIXI. Vixi je prv­ní oso­ba per­fek­ta, od Vivere a doslo­va pře­lo­že­no zna­me­ná „žil jsem“ nebo vyjá­d­ře­no jinak… „….jsem mrtev“. 

klíč3

Během vyšet­řo­vá­ní náho­dou nara­zí na kli­ni­ce Höbecke na vel­mi záhad­nou paci­ent­ku Kláru Winterovou. Vypadá to, že pří­jme­ní ženy je vymyš­le­né a údaj­ně ji prý v roce 98 při­vez­la poli­cie. Byla zma­te­ná, nemoh­la si na nic vzpo­me­nout. Profesor a šéf kli­ni­ky Wittenberg ji chrá­ní a mlží o její minu­los­ti.

Kým je Klára ve sku­teč­nos­ti. A proč se ve jejím poko­ji nachá­zí tajem­ně popsa­ná zeď se záhad­ný­mi blo­ky čísel?

Ony blo­ky čísel jsou evi­dent­ně něja­ký kalen­dář. Každý blok jeden měsíc. Dvanáct blo­ků jeden rok. Nekonečné řád­ky a sloup­ce s čís­li­ce­mi. Kolik let to může být. Přímo před ní je dro­boun­kým pís­mem napsá­no nad jed­ním z měsí­ců slo­vo pro­si­nec. Poslední čís­lo v tom­to blo­ku ji zaujme, v prv­ní chví­li se jí zdá, že se zmý­li­la. Je to však tak: posled­ní čís­lo v pro­sin­ci je dva­cet tři.

Tato žena, Klára Winterová, čeká na opě­tov­ný pří­chod Ježíše a obá­vá se, že by se nao­pak mohl vrá­tit Ďábel a opět ji ublí­žit, potrestat ji. Je zma­te­ná, vyši­nu­tá, ane­bo je za tím vším něja­ká dopo­sud nepo­cho­pe­ná logi­ka, kte­rá Tomovi a Sitě uni­ká?

Na povrch se také dere vel­mi zají­ma­vá otáz­ka, a to, zda Klára nemů­že být ztra­ce­ná a zmi­ze­lá Viola. Co všech­ny ty blo­ky čísel zna­me­na­jí, a jakou mají sou­vis­lost s vraž­da­mi a klí­či čís­lem 17. Kolik klí­čů bude ješ­tě roz­dá­no, a nad kým vším tak bude vyne­sen nezvra­ti­tel­ný ortel smr­ti? 

Dostane i Tom svůj vlast­ní klíč? Kdo všech­no musí ješ­tě zemřít? A jaké skry­té poslá­ní má všech­no to zabí­je­ní? Má vůbec něja­ké? Anebo je to něčí „hoř­ká“ pomsta? A co když je v sáz­ce mno­hem víc? … 

klič1

Kniha „Klíč 17“ je úžas­ný thriller, kte­rý čte­ná­ře vtáh­ne do str­hu­jí­cí děje hned s jeho prv­ní strán­kou, a díky nikdy nekon­čí­cí­mu napě­tí a skry­té­mu, nezná­mé­mu posel­ství si udr­ží jeho pozor­nost až do posled­ní strán­ky. Věřte, že kni­hu jen tak neod­lo­ží­te. Při jejím čte­ní vás bude doslo­va mra­zit v zádech a stá­le se bude­te sami sebe ptát: jaký význam a posel­ství mají „klí­če s ozna­če­ním 17“.

Pro mě je tato kni­ha jed­na z nej­lep­ších, kte­rou jsem za posled­ní měsí­ce čet­la a prv­ní pří­pad Toma Babylona mě doslo­va dostal. Osobně se budu těšit na pří­pad­né dal­ší pří­pa­dy toho­to nikdy nevzdá­va­jí­cí­ho se vyšet­řo­va­te­le.

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský. Vydáno v edi­ci VENDETA

Klíč 17

Napsal: Marc Raabe

Přeložila Anna Marie Halasová

Vydal Dobrovský s.r.o. v edi­ci Vendeta v roce 2019

Počet stran: 446

ISBN 978-80-7585-630-2


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • Na okraji17. října 2021 Na okraji Nemůžeme děti ochránit před vším..... To, že děti nemůžeme ochránit před vším, přece neznamená, že bychom je neměli chránit před tím, před čím je ochránit dokážeme... Napínavý severský […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla6. června 2021 Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  možná budete i tak trochu znechuceni, a na druhou stranu rádi rozplétáte […] Posted in Recenze knih
  • Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny2. srpna 2022 Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny Toužíte-li si přečíst thriller, který sice napne, ale jinak nepřinese žádné velké napětí a emoce, rozhodně pro zahřátí sáhněte po knize "Zmizelé z Cooley Ridge" od autorky Megan Mirandy, […] Posted in Recenze knih
  • Panenka20. června 2022 Panenka Velmi jsem si oblíbila knihy královny islandské krimi, a proto jsem si nenechala ujít ani novinku "Panenka", pátou knihu ze série se sympatickým detektivem Huldarem a dětskou psycholožkou […] Posted in Recenze knih
  • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Smrtící řeka19. srpna 2019 Smrtící řeka S thrillerem "Smrtící řeka" se vydáte na velmi dlouhou cestu za odhalením skutečného pozadí zbytečné smrti hlavního protagonisty Jacka. Chvílemi možná budete tápat, zda jeho smrt spojující […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83744 s | počet dotazů: 266 | paměť: 61811 KB. | 08.12.2022 - 11:40:24