Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME

ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME

288445654 10220111185482000 6447692671801536293 n
288445654 10220111185482000 6447692671801536293 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už jste se ale­spoň jed­nou v živo­tě chtě­li cítit spo­ko­je­ní, šťast­ní a úžas­ní? Ano, ale neví­te jak? Stačí se začíst do této pou­ta­vé kníž­ky autor­ky Anety Langrové “Úžasní tako­ví, jací jsme. Kniha o sebe­při­je­tí, sebe­dů­vě­ře a rados­ti ze živo­ta”, kte­ré vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing a.s.

Kniha se vel­mi pou­ta­vou for­mou věnu­je hlav­ním téma­tům jako je sebe­při­je­tí, život­ní spo­ko­je­nost, vnitř­ní rov­no­vá­ha a klid. Svým for­má­tem je to rád­ce ako­rát tak do ruky, kte­rý nau­čí vážit si sami sebe tako­ví, jací jste. Navíc uká­že, že niko­mu. nemu­sí­te nic doka­zo­vat, ani to že jste úžas­ní, pro­to­že už tako­ví dáv­no pros­tě jste. A nave­de vás na ten správ­ný směr, kudy se vydat.

Autorka svým čte­ná­řům důraz­ně kla­de na srd­ce, že člo­věk se nemu­sí měnit, sta­čí pou­ze, pokud v sobě obje­ví jen to dob­ré, a navíc pozná svou osob­nost, své sil­né a sla­bé strán­ky, své výji­meč­né rysy a nedo­ko­na­los­ti, pak tepr­ve může pra­co­vat na svém sebe­při­je­tí, žít spo­ko­je­ně, šťast­ně a tak nějak poklid­ně.

“Naučte se najít na sobě ty krás­né a úžas­né věci. Možná neži­je­te tak, jak bys­te si přá­li. Možná pro sebe hle­dá­te život­ní ces­tu, pro­to­že tu, po kte­ré jde­te, není pří­liš radost­ná.”

Kromě moti­va­ce se autor­ka kni­hy zamě­ři­la i na myš­len­ky, kte­ré nám kom­pli­ku­jí život tj. nej­růz­něj­ší omy­ly, mani­pu­la­ce a psy­chic­ké oba­vy a uka­zu­je jiný úhel pohle­du a to, jak s nimi pra­co­vat.

Budete-li však pil­ný­mi čte­ná­ři, mož­ná koneč­ně pocho­pí­te odpo­vě­di na někte­ré z otá­zek, kte­ré se vám dopo­sud honi­ly hla­vou a nedo­ká­za­li jste si na ně sami odpo­vě­dět. Možná i pocho­pí­te, že někte­ré věci sta­čí nechat jen tak v kli­du ply­nout a ne stá­le done­ko­neč­na hle­dat odpo­vě­di.

Ostatně zkus­te si před pře­čte­ním, a záhy po pře­čte­ní kni­hy odpo­vě­dět na níže uve­de­né otáz­ky, a sami uvi­dí­te svůj vlast­ní regres na své ces­tě za sebe­při­je­tím.

Jste sami se sebou spo­ko­je­ní? 

Umíte se pochvá­lit a oce­nit? 

Znáte své před­nos­ti? 

A vlast­ně, máte se oprav­du rádi?

Proč je někdo šťast­něj­ší a někdo méně šťast­ný? 

Lze pře­na­sta­vit svo­ji mysl, abychom cíti­li radost ze živo­ta? 

Jaké okol­nos­ti a vli­vy se na štěs­tí nej­čas­tě­ji podí­le­jí? 

Co je to sebe­při­je­tí a kde se bere? 

Jak se odrá­ží spo­ko­je­nost na fyzic­kém zdra­ví?

Uvědomíte si sebe sama a a bude­te se ptát:

co se děje teď, co krás­né­ho v živo­tě mám?

Co úžas­né­ho je uvnitř nás?

“Všechny odpo­vě­di si nese­me a máme v sobě. Stejně jako v sobě máme sílu, odva­hu, chuť a moti­va­ci.”

S napsá­ním kni­hy si autor­ka dala vel­mi zále­žet, neboť je to napros­to doko­na­lý pomoc­ník na ces­tě za vlast­ním sebe­po­zná­ním a sebe­při­je­tí toho, jací oprav­du jsme, ne jací bychom chtě­li nebo měli být. 

Tato kni­ha se vám sta­ne sku­teč­ným a las­ka­vým pří­te­lem a spo­leč­ní­kem, jež vám uká­že tu pra­vou ces­tu a pomů­že vám na této ces­tě se posu­nout dál.

Možná /stejně jako já) zde nalez­ne­te odpo­vě­di nejen na běž­né otáz­ky, co a jak se v živo­tě děje, ale pomů­že vám najít i své vnitř­ní já. Pokud se tak sta­ne, bude se díky sebe­lás­ce cítit mno­hem sebe­vě­do­měj­ší, úspěš­něj­ší a nezra­ni­tel­ní. A pro­to nevá­hej­te a nech­te se unést pro­střed­nic­tvím strá­nek na dob­ro­druž­nou výpra­vu do své­ho vlast­ní­ho nit­ra.

„PS: Tato kni­ha je jako mapa. Jakou ces­tou se roz­hod­ne­te jít, bude už na vás... A pama­tuj­te! Vždycky exis­tu­je něja­ká ces­ta, ať už je dob­rá nebo špat­ná!“
ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME
Kniha o sebe­při­je­tí, sebe­dů­vě­ře a rados­ti ze živo­ta
Autor: Aneta Langrová
Vydala: GRADA Publishing, a.s.
První vydá­ní, Praha 2022
Počet stran: 256
USBB? 978-80-271-3401-4

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,29350 s | počet dotazů: 244 | paměť: 58329 KB. | 14.08.2022 - 04:36:30