Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Už 15. Dubna začíná na Finále Plzeň přehlídka nejlepších filmu z Čech a Slovenska

Už 15. Dubna začíná na Finále Plzeň přehlídka nejlepších filmu z Čech a Slovenska

156344 1267437789951091 3533484897008168864 n
156344 1267437789951091 3533484897008168864 n

156344_1267437789951091_3533484897008168864_n29. ročník filmového festivalu Finále Plzeň zahájí 15. dubna programem v  Měšťanské besedě a v  DEPO2015. Týdenní přehlídka toho nejlepšího, co se nejen v  Čechách a na Slovensku natočilo za minulý rok, je letos nově doplněna i o bohatý doprovodný program, který zahrnuje nejen koncerty, ale i setkání youtuberů, autorská čtení či talkshow.

„Rádi bychom fanouškům fes­ti­va­lu umož­ni­li roz­ho­do­vat se o pro­gra­mu, kte­rý chtě­jí navští­vit, s  dosta­teč­ným před­sti­hem, a pro­to jsme 10. dub­na spus­ti­li před­pro­dej někte­rých vybra­ných pořa­dů, o kte­rých jsme pře­svěd­če­ni, že jsou nato­lik atrak­tiv­ní, že se na ně vstu­pen­ky vypro­da­jí vel­mi rych­le,“ vysvět­lu­je ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Finále Plzeň Eva Veruňková Košařová.

Cena jed­not­li­vé vstu­pen­ky je na všech­ny pořa­dy uve­de­né do pro­de­je 80 Kč, [email protected], http://www.festivalfinale.cz/

Pátek 15. Dubna
17:00 / Malý sál
Lukáš Pavlásek – Z dení­ku ajťá­ka
Muž mno­ha pro­fe­sí Lukáš Pavlásek, stand-up komik, herec, textař a v nepo­sled­ní řadě oso­bi­tý taneč­ník, se před­sta­ví jako nevšed­ní spi­so­va­tel.

19:00/ Kinosál
Zahajovací film fes­ti­va­lu: Ani ve snu
Předpremiéra celo­ve­čer­ní­ho fil­mu, kte­rý byl popr­vé uve­den na MFF Berlinale. Děj se ode­hrá­vá v adre­na­li­no­vém pro­stře­dí par­kou­ru. Pravým adre­na­li­nem je však také lás­ka...

21:00 / DEPO2015
Please the Trees &Sbor Elpida
Společný kon­cert žánro­vě neu­cho­pi­tel­né kape­ly Please the Trees frontma­na Václava Havelky a dám­ské­ho pěvec­ké­ho sbo­ru Elpida.

Neděle 17. dub­na
17:00 / Malý sál
Dominik Landsman – Deníček moder­ní­ho fot­ra
Úspěchy a neú­spě­chy otce na rodi­čov­ské dovo­le­né. Autorské čte­ní z blo­gu, kte­rý uka­zu­je slas­ti a stras­ti péče o bato­le. V hlav­ní roli není mamin­ka, ale moder­ní fotr.

Podnělí 18. dub­na
21:00 / DEPO2015
Kieslowski
Hudební duo Kieslowski v sobě snou­bí jem­nou i dráž­di­vou hud­bu, sil­né ale křeh­ké tex­ty a jedi­neč­né spo­je­ní muž­ské­ho a žen­ské­ho svě­ta.

Úterý 19. dub­na
17:00 / Malý sál
Marie Doležalová – Kafe a cigár­ko
Autorské čte­ní hereč­ky, kte­rá je tra­dič­ním hos­tem fes­ti­va­lu a vstou­pi­la do šir­ší­ho pově­do­mí úspě­chem v sou­tě­ži StarDance je též ori­gi­nál­ní a jedi­neč­nou blo­gger­kou, kte­rá s nad­hle­dem glo­su­je svět her­ců a here­ček.

21:00 / DEPO2015
Olats Otesoc
Revuální hudeb­ní sesku­pe­ní Marie Doležalové, Jana Ciny Milady Vaňkátové, Antonie Vaňkátové a Kateřiny Soukupové a jejich neo­pa­ko­va­tel­ná show...

Středa 20. dub­na
19:00 / Malý sál
Divadlo Sklep: Böhmen und Mähren
Předpremiéra nové­ho fil­mo­vé­ho pásma Divadla Sklep, slo­že­né­ho z nových, ale i star­ších scé­nek, ske­čů a pís­ní, kte­ré byly sou­čás­tí Besídek a dosud neby­ly nato­če­ny. Projekci uve­dou čle­no­vé Divadla Sklep.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,13433 s | počet dotazů: 237 | paměť: 56527 KB. | 29.06.2022 - 11:09:55