Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Festivaly > Už 11. Lisopadu začíná v Praze festival severských filmů a poté se přesouvá do dalších vybraných měst

Už 11. Lisopadu začíná v Praze festival severských filmů a poté se přesouvá do dalších vybraných měst

enmansomheterove

Severský fil­mo­vý klub při­ná­ší tra­dič­ní pře­hlíd­ku sever­ské fil­mo­vé kine­ma­to­gra­fie již po sed­mé. Diváci se mohou těšit na pepr­ný humor seve­řa­nů, mra­zi­vé kri­mi­nál­ní pří­běhy, absurd­ní dra­ma­ta, his­to­ric­ké sním­ky nato­če­né pod­le sku­teč­ných udá­los­tí a ničím nepři­krášle­né lid­ské osu­dy na stří­br­ném plát­ně. Filmové zážit­ky dokres­lí své­rázná hud­ba i krá­sa skan­di­náv­ské pří­ro­dy. Uvedeny budou fil­mo­vé novin­ky, méně zná­me sním­ky star­ší­ho data výro­by a na přá­ní divá­ků i vybra­né úspěš­né titu­ly z minu­lých roč­ní­ků. Severský fil­mo­vý pod­zim 2016 nabíd­ne 32 sním­ků z 6 sever­ských zemí – 12 švéd­ských, 9 nor­ských, 5 dán­ských, 3 fin­ské, 2 island­ské a 1 litev­ský.

Festival slav­nost­ně zahá­jí­me ve spo­lu­prá­ci s Asociací čes­kých fil­mo­vých klu­bů 11. Listopadu v praž­ské Lucerně, čes­kou pre­mi­é­rou sním­ku Muž jmé­nem Ove. Dojemná tragi­ko­me­die o neče­ka­ném přá­tel­ství je nato­če­ná na moti­vy stej­no­jmen­né kni­hy Fredrika Backmana. Ove je umí­ně­ný a svár­li­vý muž, kte­rý věč­ně tero­ri­zu­je své oko­lí, dokud mu do živo­ta nevstou­pí rodi­na imi­gran­tů.

Mezi oče­ká­va­né fil­mo­vé hity z dán­ské díl­ny pat­ří dra­ma Idealista, film o uta­jo­va­né kapi­to­le dán­ských dějin 20. sto­le­tí s pře­sa­hem do nej­vyš­ších poli­tic­kých kru­hů Dánska i USA. Romantický pří­běh Rosita vyprá­ví o živo­tě v malém rybář­ském měs­teč­ku, samo­tě a milost­ném troj­ú­hel­ní­ku. Švédský Hotel se po úspě­chu na Febiofestu zaslou­že­ně vra­cí na fes­ti­va­lo­vou scé­nu a sku­pi­no­vá psy­cho­te­ra­pie dostá­vá nevšed­ní roz­měr. Za zmín­ku sto­jí dva sním­ky talen­to­va­né­ho nor­ské­ho reži­sé­ra Jana Vardøena. Komediální dra­ma Podzim sle­du­je bouř­li­vý vztah inspi­ci­ent­ky Národního diva­dla a popu­lár­ní­ho her­ce. Srdce leh­kos­ti odka­zu­je na diva­del­ní hru Henrika Ibsena Paní z moře, čímž nabí­zí sku­teč­ně nevšed­ní kul­tur­ní záži­tek. Finská tvor­ba při­ná­ší kome­dii Tábor pro dospě­lé o sple­ti­tých cestách k osob­ní­mu růstu, rema­ke úspěš­né­ho dán­ské­ho sním­ku Třídní sraz po fin­sku a vol­né pokra­čo­vá­ní bláz­ni­vé road­mo­vie Laponská ody­sea - dám­ská jíz­da.

Novinkou letoš­ní­ho roč­ní­ku je zařa­ze­ní úspěš­né­ho debu­tu reži­sé­ra Ignase Jonynase Hráč. Jde o vůbec prv­ní litev­ský film, uve­de­ný na sever­ském fil­mo­vém fes­ti­va­lu. Nabídne divá­kům pro­po­je­ní svě­ta záchran­né zdra­vot­ní služ­by a gam­bler­ství.

Zařazení island­ské fil­mo­vé tvor­by se stá­vá fes­ti­va­lo­vou tra­di­cí. Do půvab­né­ho pro­stře­dí Bolungarvíku a na horu Bolafjall v Západních fjor­dech zaví­tá kome­die Albatros. Severský humor zaru­ču­je kome­die o syno­vi rekord­ma­na v cou­vá­ní, kte­rý se s přá­te­li chys­tá pro­jet Island Pozpátku.

Severský fil­mo­vý pod­zim při­ná­ší také 2 oce­ňo­va­né doku­men­ty. Filmový počin Kola ver­sus auta popi­su­je glo­bál­ní kri­zi, měs­ta pře­pl­ně­ná auty a stá­le se zvy­šu­jí­cí doprav­ní cha­os. Nechybí ani pohled akti­vis­tů, kte­ří odmí­ta­jí pře­stat jez­dit na kole i přes zvy­šu­jí­cí se počet smr­tel­ných doprav­ních nehod. Expedice Švédsko vyprá­ví o třech přá­te­lích, kte­ří se chys­ta­jí poko­řit Kungsleden, 450 km dlou­hou stezku Švédských hor.

Příznivci horo­ru oce­ní duchař­ský film z 2. svě­to­vé vál­ky Dům. Na poza­dí chlad­né a nehos­tin­né skan­di­náv­ské zimy nachá­zí tři vojá­ci úto­čiš­tě v domě, kte­rý se změ­ní v něco zce­la jiné­ho.

Festival se dlou­ho­do­bě sna­ží vyjít vstříc i divá­kům se slu­cho­vým posti­že­ním. Všechny fil­my jsou opat­ře­ny barev­ně upra­ve­ný­mi titul­ky. Každá důle­ži­tá posta­va má svou bar­vu titul­ků. Nechybí ani infor­ma­ce o hlu­cích a všech dějích, kte­ré jsou mimo záběr nebo nejsou nesly­ší­cí­mu divá­ko­vi dostup­né a při­tom jsou nezbyt­né pro pocho­pe­ní pří­bě­hu. Podle ohla­sů barev­né titul­ky víta­jí i sly­ší­cí divá­ci, kte­rým usnad­ňu­jí ori­en­ta­ci ve slo­ži­těj­ších dia­lo­zích. Organizátoři neza­po­mí­na­jí ani na cizin­ce – při pro­mí­tá­ní v Praze, Brně a Ostravě budou fil­my navíc opat­ře­ny titul­ky ang­lic­ký­mi.

Festival pořá­dá Severský fil­mo­vý klub za pod­po­ry Ministerstva kul­tu­ry ČR, Magistrátu hlav­ní­ho měs­ta Prahy, Magistrátu měs­ta Brna a amba­sád sever­ských stá­tů.

Severský fil­mo­vý klub při­ná­ší tra­dič­ní pře­hlíd­ku sever­ské fil­mo­vé kine­ma­to­gra­fie již po sed­mé. Diváci se mohou těšit na pepr­ný humor seve­řa­nů, mra­zi­vé kri­mi­nál­ní pří­běhy, absurd­ní dra­ma­ta, his­to­ric­ké sním­ky nato­če­né pod­le sku­teč­ných udá­los­tí a ničím nepři­krášle­né lid­ské osu­dy na stří­br­ném plát­ně. Filmové zážit­ky dokres­lí své­rázná hud­ba i krá­sa skan­di­náv­ské pří­ro­dy. Uvedeny budou fil­mo­vé novin­ky, méně zná­me sním­ky star­ší­ho data výro­by a na přá­ní divá­ků i vybra­né úspěš­né titu­ly z minu­lých roč­ní­ků. Severský fil­mo­vý pod­zim 2016 nabíd­ne 32 sním­ků z 6 sever­ských zemí – 12 švéd­ských, 9 nor­ských, 5 dán­ských, 3 fin­ské, 2 island­ské a 1 litev­ský.

Festival slav­nost­ně zahá­jí­me ve spo­lu­prá­ci s Asociací čes­kých fil­mo­vých klu­bů 11. lis­to­pa­du v praž­ské Lucerně čes­kou pre­mi­é­rou sním­ku Muž jmé­nem Ove. Dojemná tragi­ko­me­die o neče­ka­ném přá­tel­ství je nato­če­ná na moti­vy stej­no­jmen­né kni­hy Fredrika Backmana. Ove je umí­ně­ný a svár­li­vý muž, kte­rý věč­ně tero­ri­zu­je své oko­lí, dokud mu do živo­ta nevstou­pí rodi­na imi­gran­tů.

Mezi oče­ká­va­né fil­mo­vé hity z dán­ské díl­ny pat­ří dra­ma Idealista, film o uta­jo­va­né kapi­to­le dán­ských dějin 20. sto­le­tí s pře­sa­hem do nej­vyš­ších poli­tic­kých kru­hů Dánska i USA. Romantický pří­běh Rosita vyprá­ví o živo­tě v malém rybář­ském měs­teč­ku, samo­tě a milost­ném troj­ú­hel­ní­ku. Švédský Hotel se po úspě­chu na Febiofestu zaslou­že­ně vra­cí na fes­ti­va­lo­vou scé­nu a sku­pi­no­vá psy­cho­te­ra­pie dostá­vá nevšed­ní roz­měr. Za zmín­ku sto­jí dva sním­ky talen­to­va­né­ho nor­ské­ho reži­sé­ra Jana Vardøena. Komediální dra­ma Podzim sle­du­je bouř­li­vý vztah inspi­ci­ent­ky Národního diva­dla a popu­lár­ní­ho her­ce. Srdce leh­kos­ti odka­zu­je na diva­del­ní hru Henrika Ibsena Paní z moře, čímž nabí­zí sku­teč­ně nevšed­ní kul­tur­ní záži­tek. Finská tvor­ba při­ná­ší kome­dii Tábor pro dospě­lé o sple­ti­tých cestách k osob­ní­mu růstu, rema­ke úspěš­né­ho dán­ské­ho sním­ku Třídní sraz po fin­sku a vol­né pokra­čo­vá­ní bláz­ni­vé road­mo­vie Laponská ody­sea - dám­ská jíz­da.

Novinkou letoš­ní­ho roč­ní­ku je zařa­ze­ní úspěš­né­ho debu­tu reži­sé­ra Ignase Jonynase Hráč. Jde o vůbec prv­ní litev­ský film, uve­de­ný na sever­ském fil­mo­vém fes­ti­va­lu. Nabídne divá­kům pro­po­je­ní svě­ta záchran­né zdra­vot­ní služ­by a gam­bler­ství.

Zařazení island­ské fil­mo­vé tvor­by se stá­vá fes­ti­va­lo­vou tra­di­cí. Do půvab­né­ho pro­stře­dí Bolungarvíku a na horu Bolafjall v Západních fjor­dech zaví­tá kome­die Albatros. Severský humor zaru­ču­je kome­die o syno­vi rekord­ma­na v cou­vá­ní, kte­rý se s přá­te­li chys­tá pro­jet Island Pozpátku.

Severský fil­mo­vý pod­zim při­ná­ší také 2 oce­ňo­va­né doku­men­ty. Filmový počin Kola ver­sus auta popi­su­je glo­bál­ní kri­zi, měs­ta pře­pl­ně­ná auty a stá­le se zvy­šu­jí­cí doprav­ní cha­os. Nechybí ani pohled akti­vis­tů, kte­ří odmí­ta­jí pře­stat jez­dit na kole i přes zvy­šu­jí­cí se počet smr­tel­ných doprav­ních nehod. Expedice Švédsko vyprá­ví o třech přá­te­lích, kte­ří se chys­ta­jí poko­řit Kungsleden, 450 km dlou­hou stezku Švédských hor.

Příznivci horo­ru oce­ní duchař­ský film z 2. svě­to­vé vál­ky Dům. Na poza­dí chlad­né a nehos­tin­né skan­di­náv­ské zimy nachá­zí tři vojá­ci úto­čiš­tě v domě, kte­rý se změ­ní v něco zce­la jiné­ho.

Festival se dlou­ho­do­bě sna­ží vyjít vstříc i divá­kům se slu­cho­vým posti­že­ním. Všechny fil­my jsou opat­ře­ny barev­ně upra­ve­ný­mi titul­ky. Každá důle­ži­tá posta­va má svou bar­vu titul­ků. Nechybí ani infor­ma­ce o hlu­cích a všech dějích, kte­ré jsou mimo záběr nebo nejsou nesly­ší­cí­mu divá­ko­vi dostup­né a při­tom jsou nezbyt­né pro pocho­pe­ní pří­bě­hu. Podle ohla­sů barev­né titul­ky víta­jí i sly­ší­cí divá­ci, kte­rým usnad­ňu­jí ori­en­ta­ci ve slo­ži­těj­ších dia­lo­zích. Organizátoři neza­po­mí­na­jí ani na cizin­ce – při pro­mí­tá­ní v Praze, Brně a Ostravě budou fil­my navíc opat­ře­ny titul­ky ang­lic­ký­mi.

Festival pořá­dá Severský fil­mo­vý klub za pod­po­ry Ministerstva kul­tu­ry ČR, Magistrátu hlav­ní­ho měs­ta Prahy, Magistrátu měs­ta Brna a amba­sád sever­ských stá­tů.

PRAHA, KINO LUCERNA, 11. – 16. 11. 2016 BRNO, KINO ART, 28. 11. – 2. 12. 2016 JABLONEC NAD NISOU, KINO JUNIOR, 14. 11. – 8. – 12. 2016 JESENÍK, ENNEA CAFFÉ 10. 11. – 28. 11. 2016, JIČÍN, BIOGRAF ČESKÝ RÁJ, 15. 11. – 6. 12. 2016 HODONÍN, KINO SVĚT, 22. 11. – 30. 11. 2016 KUTNÁ HORA, GASK, 16. – 31. 11. 2016 OSTRAVA, MINIKINO, 15. – 20. 11. 2016, STARÁ ARÉNA, 6. 12. 2016 VESELÍ NAD MORAVOU, KINO MORAVA, 24. 11. – 27. 11. 2016 TEPLICE, DŮM KULTURY TEPLICE, 6. – 7. 12. 2016 ZLÍN, GOLDEN APPLE CINEMA, 24. 11. – 27. 11. 2016 ŽELEZNÝ ÚJEZD, RANČ BÍLÁ SKÁLA, 18. – 26. 11. 2016

Více infor­ma­cí o fes­ti­va­lu a jed­not­li­vých fil­mech najde­te na strán­kách Severského fil­mo­vé­ho klu­bu: www.sfklub.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 6,27329 s | počet dotazů: 235 | paměť: 59595 KB. | 29.07.2021 - 04:17:52