Kritiky.cz > Festivaly > Úvodní premiérou Projektu 100 v novém roce bude kultovní filmový esej Koyaanisqatsi

Úvodní premiérou Projektu 100 v novém roce bude kultovní filmový esej Koyaanisqatsi

Prvním fil­mem uvá­dě­ným do čes­kých kin v rám­ci nové­ho roč­ní­ku Projektu 100 bude Koyaanisqatsi, kul­tov­ní fil­mo­vý esej ame­ric­ké­ho reži­sé­ra Godfreye Reggia nabí­ze­jí­cí beze slov, jen pro­střed­nic­tvím fas­ci­nu­jí­cích obra­zů a uhran­či­vé hud­by Phila Glasse apo­ka­lyp­tic­kou vizi stře­tu dvou svě­tů – tech­no­lo­gií ovlá­da­né civi­li­za­ce a pří­ro­dy. Slavnostní pro­jek­ce se koná 30. led­na v praž­ském kině Světozor.

Skupina vyso­kých nehyb­ných postav obrá­ce­ných k posta­vě ješ­tě vyš­ší, nesou­cí na hla­vě koru­nu. Jeskynní mal­by z Horseshoe Canyonu v Utahu jsou prv­ním i posled­ním tónem sklad­by, kte­rá divá­ka pro­ve­de svě­tem tak, jak ho vidí Godfrey Reggio. Majestátní věko­vi­tost skal­ních úte­sů, zdán­li­vá nehyb­nost pouš­tě i věč­ná dyna­mi­ka moř­ských vln suge­ru­jí pra­pů­vod­ní čis­to­tu živo­ta, do níž náh­le, po sta­le­tích pozvol­né­ho, takřka nemě­ři­tel­né­ho vývo­je, vstu­pu­je člo­věk, mění­cí svou ener­gií podo­bu svě­ta i ryt­mus ply­nu­tí času. Přináší tech­nic­ký pokrok, zrych­lu­je, pro­pa­dá se do ano­ny­mi­ty, při­vá­dí na svět úžas­né vyná­le­zy i niči­vé pro­střed­ky nepřed­sta­vi­tel­né síly, zamo­řu­je život­ní pro­stře­dí a vede vál­ky.

Koyaanisqatsi je prv­ním celo­ve­čer­ním fil­mem reži­sé­ra Godfreye Reggia a záro­veň prv­ním z jeho Qatsi tri­lo­gie (Powaqqatsi, 1988, Naqoyqatsi, 2002). Bezmála hodi­nu a půl dlou­hý doku­ment je tvo­řen výluč­ně obra­zy (vět­ši­nou zpo­ma­le­ný­mi či časosběr­ný­mi), bez komen­tá­ře a dia­lo­gů, jen s dopro­vo­dem mini­ma­lis­tic­ké hud­by Phila Glasse. Strhující vizu­ál­ní podo­ba Koyaanisqatsi je dílem kame­ra­ma­na Rona Frickeho, kte­rý je poklá­dán za mis­tra časosběr­né foto­gra­fie a vel­ko­for­má­to­vé kame­ry. „Tyto fil­my neob­sa­hu­jí slo­va ne z nedo­stat­ku lás­ky k jazy­ku. Je to pro­to, že z mého pohle­du je naše řeč ve sta­vu nesmír­né­ho poní­že­ní. Už nepo­pi­su­je svět, v němž žije­me,” říká Reggio. Proto si také pro název toho­to i násle­du­jí­cích sním­ků tri­lo­gie vybral slo­vo tajem­né­ho, neci­vi­li­zo­va­né­ho jazy­ka indi­án­ské­ho kme­ne Hopi, v němž nachá­zí vět­ší moud­rost než v naší vlast­ní řeči. Reggio důsled­ně trvá na tom, že jeho fil­my nene­sou něja­ké jed­no­znač­né posel­ství či význam.  Jeho zámě­rem je nabíd­nout divá­kům zku­še­nost, nabíd­nout jim úva­hu, s tím, že inter­pre­ta­ce je výhrad­ně na nich. Otázky, kte­ré kla­de v Koyaanisqatsi, jsou zřej­mé: Jsou tech­no­lo­gie nástro­jem, kte­rý – dle vlast­ních zámě­rů – pou­ží­vá­me, nebo zne­u­ží­vá­me? Je tech­no­lo­gie neut­rál­ní? Má vlast­ní život? Jde o tech­no­lo­gic­ký efekt na to či ono (napří­klad život­ní pro­stře­dí) ane­bo o to, že vše se ode­hrá­vá uvnitř tech­no­lo­gie? Stala se tech­no­lo­gie závis­los­tí, bez níž nedo­ká­že­me žít? Používáme tech­no­lo­gii, nebo ji žije­me?

Světovou pre­mi­é­ru měl film 28. dub­na 1982 na fes­ti­va­lu v Santa Fe, na MFF São Paulo 1984 a MFF Varšava 1988 zís­kal Cenu divá­ků, Koyaanisqatsi  je sou­čás­tí Národního fil­mo­vé­ho regis­t­ru při ame­ric­ké Kongresové knihov­ně jako „kul­tur­ně, his­to­ric­ky nebo este­tic­ky význam­né dílo“.

Projekt 100 od roku 1995 kaž­do­roč­ně pořá­dá Asociace čes­kých fil­mo­vých klu­bů (AČFK). V roce 2014 při­ne­se do čes­kých kin čty­ři mimo­řád­ně kva­lit­ní, oce­ňo­va­ná díla svě­to­vé a čes­ké kine­ma­to­gra­fie, restau­ro­va­ná a v digi­tál­ní podo­bě. Po Koyaanisqatsi budou násle­do­vat 2001: Vesmírná ody­sea, Pulp Fiction: Historky z pod­svě­tí a Ostře sle­do­va­né vla­ky.

Více infor­ma­cí na: www.projekt100.cz

  • Titulky k American Housewife S03E12 - Disconnected8. dubna 2019 Titulky k American Housewife S03E12 - Disconnected Stmelování a přílišné kamarádění rodiče s dítětem je vždycky vošajstlich. Ve slabé chvilce mohou být vyzrazeny věci, které jedna strana nechce, aby ta druhá věděla. Rodič ani potomek […] Posted in Titulky
  • RECENZE – Hluchavky3. května 2019 RECENZE – Hluchavky Autor: Luboš PandaNakladatelství: vydáno nákladem autoraRok vydání: 2018Počet stran: 300ISBN: 978-80-270-4891-5Anotace:Honza a Eva, každý z jiného prostředí, ale oba se stejným handicapem […] Posted in Recenze knih
  • Miroslav Macek: Saturnin se vrací9. července 2018 Miroslav Macek: Saturnin se vrací Začalo to poměrně solidně, dokonce i humorostické tlačení na pilu, tak typické u tuzemských děl, nebylo tak znatelné. Postupně se ale projevují klíčové nedostatky. Za prvé kopie […] Posted in Recenze knih
  • Farma SK – 8. série – 8. díl22. března 2017 Farma SK – 8. série – 8. díl https://youtu.be/oj567ArOxPE Posted in Reality show
  • Pubertu zvládneme společně!23. září 2019 Pubertu zvládneme společně! První pubertu si Vaše děti prošli v batolecím věku. Každá jejich odpověď zněla ne, záchvaty vzteku byly na denním pořádku a pro vzteklý výstup taktéž nešli příliš daleko. Toto období […] Posted in Pro ženy
  • Sacha Baron Cohen byl čerstvě spatřen v přestrojení jako...21. srpna 2020 Sacha Baron Cohen byl čerstvě spatřen v přestrojení jako... Sacha Baron Cohen byl čerstvě spatřen v přestrojení jako Borat, což velmi pravděpodobně znamená, že si Cohen postavu kazašského reportéra zopakuje buďto v případném pokračování původního […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • V seriálu Falcon a Winter Soldier se objeví postava Batroc the...23. září 2020 V seriálu Falcon a Winter Soldier se objeví postava Batroc the... V seriálu Falcon a Winter Soldier se objeví postava Batroc the Leaper, která byla už představena ve filmu Captain America: První Avenger, kde si jí zahrál herec Georges St-Pierre a ten si […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • Anita Ekbergová12. ledna 2015 Anita Ekbergová Anita Ekbergová (celým nepřechýleným jménem Kerstin Anita Marianne Ekberg, 29. září 1931 Malmö, Švédsko – 11. ledna 2015 Rocca di Papa, Itálie) byla známá švédská herečka a modelka. […] Posted in Profily osob
  • Zombik – 6210. března 2019 Zombik – 62 Posted in Komiks
  • Diana Gabaldon: Cizinka19. prosince 2016 Diana Gabaldon: Cizinka Cizinka. Jen jedno slovo, a kolik toho v sobě obsahuje. Asi si říkáte, co tím myslím, ale po přečtení sedmi set stránkové bichle mi dáte za pravdu, že knihu můžu vychvalovat do nebes a […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...