Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Úvodní premiérou Projektu 100 v novém roce bude kultovní filmový esej Koyaanisqatsi

Úvodní premiérou Projektu 100 v novém roce bude kultovní filmový esej Koyaanisqatsi

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Prvním fil­mem uvá­dě­ným do čes­kých kin v rám­ci nové­ho roč­ní­ku Projektu 100 bude Koyaanisqatsi, kul­tov­ní fil­mo­vý esej ame­ric­ké­ho reži­sé­ra Godfreye Reggia nabí­ze­jí­cí beze slov, jen pro­střed­nic­tvím fas­ci­nu­jí­cích obra­zů a uhran­či­vé hud­by Phila Glasse apo­ka­lyp­tic­kou vizi stře­tu dvou svě­tů – tech­no­lo­gií ovlá­da­né civi­li­za­ce a pří­ro­dy. Slavnostní pro­jek­ce se koná 30. led­na v praž­ském kině Světozor.

Skupina vyso­kých nehyb­ných postav obrá­ce­ných k posta­vě ješ­tě vyš­ší, nesou­cí na hla­vě koru­nu. Jeskynní mal­by z Horseshoe Canyonu v Utahu jsou prv­ním i posled­ním tónem sklad­by, kte­rá divá­ka pro­ve­de svě­tem tak, jak ho vidí Godfrey Reggio. Majestátní věko­vi­tost skal­ních úte­sů, zdán­li­vá nehyb­nost pouš­tě i věč­ná dyna­mi­ka moř­ských vln suge­ru­jí pra­pů­vod­ní čis­to­tu živo­ta, do níž náh­le, po sta­le­tích pozvol­né­ho, takřka nemě­ři­tel­né­ho vývo­je, vstu­pu­je člo­věk, mění­cí svou ener­gií podo­bu svě­ta i ryt­mus ply­nu­tí času. Přináší tech­nic­ký pokrok, zrych­lu­je, pro­pa­dá se do ano­ny­mi­ty, při­vá­dí na svět úžas­né vyná­le­zy i niči­vé pro­střed­ky nepřed­sta­vi­tel­né síly, zamo­řu­je život­ní pro­stře­dí a vede vál­ky.

Koyaanisqatsi je prv­ním celo­ve­čer­ním fil­mem reži­sé­ra Godfreye Reggia a záro­veň prv­ním z jeho Qatsi tri­lo­gie (Powaqqatsi, 1988, Naqoyqatsi, 2002). Bezmála hodi­nu a půl dlou­hý doku­ment je tvo­řen výluč­ně obra­zy (vět­ši­nou zpo­ma­le­ný­mi či časosběr­ný­mi), bez komen­tá­ře a dia­lo­gů, jen s dopro­vo­dem mini­ma­lis­tic­ké hud­by Phila Glasse. Strhující vizu­ál­ní podo­ba Koyaanisqatsi je dílem kame­ra­ma­na Rona Frickeho, kte­rý je poklá­dán za mis­tra časosběr­né foto­gra­fie a vel­ko­for­má­to­vé kame­ry. „Tyto fil­my neob­sa­hu­jí slo­va ne z nedo­stat­ku lás­ky k jazy­ku. Je to pro­to, že z mého pohle­du je naše řeč ve sta­vu nesmír­né­ho poní­že­ní. Už nepo­pi­su­je svět, v němž žije­me,” říká Reggio. Proto si také pro název toho­to i násle­du­jí­cích sním­ků tri­lo­gie vybral slo­vo tajem­né­ho, neci­vi­li­zo­va­né­ho jazy­ka indi­án­ské­ho kme­ne Hopi, v němž nachá­zí vět­ší moud­rost než v naší vlast­ní řeči. Reggio důsled­ně trvá na tom, že jeho fil­my nene­sou něja­ké jed­no­znač­né posel­ství či význam.  Jeho zámě­rem je nabíd­nout divá­kům zku­še­nost, nabíd­nout jim úva­hu, s tím, že inter­pre­ta­ce je výhrad­ně na nich. Otázky, kte­ré kla­de v Koyaanisqatsi, jsou zřej­mé: Jsou tech­no­lo­gie nástro­jem, kte­rý – dle vlast­ních zámě­rů – pou­ží­vá­me, nebo zne­u­ží­vá­me? Je tech­no­lo­gie neut­rál­ní? Má vlast­ní život? Jde o tech­no­lo­gic­ký efekt na to či ono (napří­klad život­ní pro­stře­dí) ane­bo o to, že vše se ode­hrá­vá uvnitř tech­no­lo­gie? Stala se tech­no­lo­gie závis­los­tí, bez níž nedo­ká­že­me žít? Používáme tech­no­lo­gii, nebo ji žije­me?

Světovou pre­mi­é­ru měl film 28. dub­na 1982 na fes­ti­va­lu v Santa Fe, na MFF São Paulo 1984 a MFF Varšava 1988 zís­kal Cenu divá­ků, Koyaanisqatsi  je sou­čás­tí Národního fil­mo­vé­ho regis­t­ru při ame­ric­ké Kongresové knihov­ně jako „kul­tur­ně, his­to­ric­ky nebo este­tic­ky význam­né dílo“.

Projekt 100 od roku 1995 kaž­do­roč­ně pořá­dá Asociace čes­kých fil­mo­vých klu­bů (AČFK). V roce 2014 při­ne­se do čes­kých kin čty­ři mimo­řád­ně kva­lit­ní, oce­ňo­va­ná díla svě­to­vé a čes­ké kine­ma­to­gra­fie, restau­ro­va­ná a v digi­tál­ní podo­bě. Po Koyaanisqatsi budou násle­do­vat 2001: Vesmírná ody­sea, Pulp Fiction: Historky z pod­svě­tí a Ostře sle­do­va­né vla­ky.

Více infor­ma­cí na: www.projekt100.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,60235 s | počet dotazů: 249 | paměť: 58074 KB. | 10.08.2022 - 13:31:54