Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Úvodem...

Úvodem...

b6901c73d1f34138ea7fe2820b54bbe1
Vítáme všech­ny návštěv­ní­ky, kte­ří záměr­ně či omy­lem zaví­ta­li na ten­to blog!! Pokud vás zají­ma­jí necen­zu­ro­va­né recen­ze na fil­my, seri­á­ly, hry či hudeb­ní poči­ny jste na správ­né adre­se, v opač­ném pří­pa­dě chraň­te své zdra­ví a oka­mži­tě tuto strán­ku opusť­te. Mé jmé­no je Ondřej Novotný, jsem rodá­kem z Roudnice nad Labem, prv­ním rokem stu­du­ji Univerzitu Karlovu v Praze a sle­do­vá­ní fil­mů a násled­né­mu psa­ní o nich se věnu­ji již na webech csfd.cz a imdb.com. Mým kole­gou je můj spo­u­žák Marek Danko, rodák ze Sázavy, jenž rov­něž stu­du­je Karlovu uni­ver­zi­tu a je na výše zmí­ně­ných webech též aktiv­ní, ovšem v mno­hem men­ší míře. Předpokládáme, že se na tom­to blo­gu bude­me věno­vat nově vychá­ze­jí­cím titu­lům v kul­tur­ní sfé­ře, při­čemž na mne při­pad­nou recen­ze k vět­ši­ně fil­mů, seri­á­lů a video­her, zatím­co Marek dodá pohle­dy na hudeb­ní titu­ly. Ještě jed­nou vás vítá­me a těší­me se na vaši dal­ší návště­vu.

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Nezařazené

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,20457 s | počet dotazů: 227 | paměť: 54734 KB. | 28.07.2021 - 10:28:47