Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Uvnitř v sobě - Najděte svoji cestu

Uvnitř v sobě - Najděte svoji cestu

IMG 20180607 115214

Cítíme se vyčer­pa­ní? Máme pocit, že nic nezvlá­dá­me a čím více se sna­ží­me, tím více se vzda­lu­je­me své­mu cíli? Tato pub­li­ka­ce nám může pomo­ci.

Michael Neill 25 let půso­bí jako porad­ce a men­tor ředi­te­lů kor­po­ra­cí, čle­nů krá­lov­ských rodin a všech, kte­ří tou­ží zís­kat více ze živo­ta. Založil Supercoach Academy, na níž vyu­ču­je pro­ží­vá­ní zevnitř a jeho kni­hy byly pře­lo­že­ny do šest­nác­ti jazy­ků.

Jak podo­tý­ká, když ztra­tí­me kon­takt se zdro­jem, postup­ně při­chá­zí­me o ener­gii a vše nás sto­jí vět­ší úsi­lí. Jakmile zno­vu obje­ví­me svou sku­teč­nou pod­sta­tu, najde­me klíč ke vše­mu.

Tato kni­ha je impul­zem pro pro­cit­nu­tí něče­ho, co v nás dří­má. Každý má uvnitř v sobě pro­stor, ve kte­rém je doko­na­lý, celý a šťast­ný. Je to pro­stor čiré­ho Vědomí – mís­to, z něhož vychá­ze­jí všech­ny naše myš­len­ky a zase se do něj vra­ce­jí. Jeho tep­lo je lékem pro tělo i mysl. Když bude­me vychá­zet z kre­a­tiv­ní­ho poten­ci­á­lu toho­to pro­sto­ru, bude­me dosa­ho­vat vyso­ké výkon­nos­ti a kre­a­ti­vi­ty.

Pokud je náš pohled na svět ome­ze­ný, uvě­do­mu­je­me si jen své vlast­ní myš­le­ní, jež se nám jeví jako objek­tiv­ní sku­teč­nost. Když dosáh­ne­me dal­ší úrov­ně uvě­do­mě­ní, pocho­pí­me sub­jek­tiv­ní pova­hu svých myš­le­nek, kte­ré se liší od myš­le­nek jiných lidí. Hlubším zjiš­tě­ním je to, že žije­me ve svě­tě Myšlenek. To nás při­vá­dí k infor­ma­ci, že nic není tako­vé, jak se nám zdá, bez ohle­du na to, jak reál­né to při­pa­dá našim smys­lům. Vysoce výkon­ní lidé se nau­či­li vypnout osob­ní myš­le­ní nato­lik, aby tím ote­vře­li pro­stor pro vní­má­ní sil, jež jim posky­tu­jí sil­něj­ší vede­ní živo­tem.

Publikace je psá­na sro­zu­mi­tel­ně a čti­vě. Spád zís­ká­vá zejmé­na dru­há polo­vi­na bro­žu­ry, oži­ve­ná množ­stvím pří­kla­dů a pří­bě­hů.

Jedná se o kni­hu na více pře­čte­ní, k níž se bude­me rádi vra­cet.


  • Vydavatel: BizBooks
  • Počet stran: 168
  • Vazba: bro­žo­va­ná
  • Rozměry: 207 x 149 x 12
  • EAN: 9788026507604
  • ISBN: 978-80-265-0760-4
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Vydání: 1.
  • Jazyk: čes­ký
  • Hodnocení: 98 %

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 254 Kč.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,07206 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53234 KB. | 04.12.2021 - 05:00:52