Kritiky.cz > Recenze knih > Uvězněná královna

Uvězněná královna

iskari2

Rou, horňan­ku z Rodu Písní, pojí s její sestrou Essie magic­ké pou­to. Dívky spo­lu doká­žou mlu­vit beze slov a umí sdí­let své myš­len­ky a poci­ty. Když se dív­ky zlo­bí, jejich pou­to doká­že ničit - napří­klad roz­bí­jí zrca­dla či oken­ní tabu­le. Essie se však sta­ne smr­tel­ná neho­da a Roa najed­nou zůsta­ne sama... ale­spoň si to mys­lí. Ukáže se ale, že kvů­li jejich pou­tu nemoh­la sestři­na duše pře­jít na dru­hou stra­nu, a tak se zabyd­le­la v jes­třá­bo­vi a nadá­le sto­jí po boku své sest­ry. I když je jed­na z nich uvěz­ně­ná v pta­čím těle, dív­ky spo­lu mohou nadá­le komu­ni­ko­vat.

Aby Roa pomoh­la své­mu lidu, pro­vdá se za dra­čí­ho krá­le Daxe, jehož říše dlou­hé roky utis­ku­je Roin lid. Krátce po svat­bě jí její býva­lý snou­be­nec ozná­mí, že ví, jak by moh­la Essie vrá­tit nor­mál­ní život. Stačí, aby nožem Nebeské tka­dle­ny zabi­la krá­le, své­ho man­že­la, a vymě­ni­la jeho duši za tu Essiinu. Nejdřív se to Roe zdá snad­né, no když krá­le líp pozná, začí­na o svém odhod­lá­ní pochy­bo­vat.

Román Uvězněná krá­lov­na je dru­hým dílem série Iskari, kte­rou napsa­la kanad­ská spi­so­va­tel­ka Kristen Ciccarelli. Nenavazuje pří­mo na děj prv­ní kni­hy, prá­vě nao­pak, je „jen“ jejím vol­ným pokra­čo­vá­ním. Kromě nových postav zde ale dosta­ne pro­stor i něko­lik hrdi­nů, kte­ré zná­te z před­cho­zí­ho dílu, včet­ně prin­cez­ny Ashy, kte­rá taky sehra­je svou malou roli. Příběh je napsa­ný v er-formě a aby čás­ti ode­hrá­va­jí­cí se v minu­los­ti a ori­gi­nál­ní legen­dy lépe vynik­ly, jsou odli­še­ny šedým poza­dím. To vše dopl­ňu­je nád­her­ná mapa.

Roa je sym­pa­tic­ká hlav­ní hrdin­ka. Nejdřív je tro­chu uza­vře­ná a sou­stre­dí se pou­ze na to, jak pro svůj lid zajis­tit bez­pe­čí. Když zjis­tí o mož­nos­ti zachrá­nit svou sest­ru, začne se aktív­ně zapo­jo­vat do živo­ta kolem sebe a sna­ží se zís­kat co nej­víc infor­ma­cí, kte­ré by moh­la vymě­nit za nůž Nebeské tka­dle­ny. Základní dějo­vá lin­ka je tedy jas­ná - osvo­bo­ze­ní sest­ry. K tomu při­dej­te lás­ku, poli­tic­ké intri­ky a pro­myš­le­ný svět - a i když je roman­tic­ká lin­ka poměr­ně před­vi­da­tel­ná, je Uvěznená krá­lov­na výbor­ně napsa­nou young adult kni­hou s inte­li­gent­ní­mi hrdi­ny a zají­ma­vý­mi dějo­vý­mi zvra­ty, kte­rá potě­ší nejen fanouš­ky žán­ru.

 

Hodnocení: 100%

 

 

Iskari: Uvězněná krá­lov­na

Autorka: Kristen Ciccarelli

Originální název: The Caged Queen

Překlad: Petra Klůfová-Štechová

Vydáno: Alpress, 2019

Počet stran: 296

  • Naplní Iskari svůj osud?17. srpna 2018 Naplní Iskari svůj osud? Kdysi dávno si osamělý Božský Stařec stvořil dva společníky, Prvního vyrobil z oblohy a duše a pojmenoval ho Namsara. Byl to zlatý hoch, který všude přinášel smích a lásku. Druhá byla […] Posted in Recenze knih
  • Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee11. března 2018 Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee Nakladatelství Fragment přináší na trh knihu ze světa fantasy orientovanou na mladé čtenáře od 14 let, což ale neznamená, že do knihy se s potěšením nezačtou i čtenáři starší. Kniha vás […] Posted in Recenze knih
  • Řád zlomených křídel9. června 2017 Řád zlomených křídel Paříž se zotavuje z Velké války Řádů. Její ulice lemují ruiny, z Notre Dame zbyly jen ohořelé zdi, Seina zčernala popelem. Život mezi troskami však pokračuje dál. Zoufalé gangy v ulicích […] Posted in Recenze knih
  • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […] Posted in Recenze knih
  • Černooká nedá spát nejen hlavní hrdince, ale ani vám22. července 2018 Černooká nedá spát nejen hlavní hrdince, ale ani vám Young adult románů je tolik jako mrtvých v katastrofických filmech, zato subžánru psychologických young adult thrillerů je poskrovnu – a u nás je pravděpodobně jediný, čímž je Černooká od […] Posted in Recenze knih
  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […] Posted in Recenze knih
  • Marissa Meyerová - Renegáti24. června 2018 Marissa Meyerová - Renegáti Renegáti jsou syndikát lidí s neobyčjnými schopnostmi. Povstali z trosek zničené společnosti a zavedli znovu řád tam, kde dosud vládl chaos. Jako obhájci práva a spravedlnosti jsou pro […] Posted in Recenze knih
  • Zemřeš v další kapitole27. července 2019 Zemřeš v další kapitole Mělo to být rutinní vyšetřování vraždy. Policistka Eva Dallasová, která je vyšetřováním pověřena, ale obdrží tip z nečekaného zdroje - od autorky thrillerů, která zločin poznává ze stránek […] Posted in Recenze knih
  • Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha1. srpna 2017 Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha Kniha je rozdělena na mnoho pověstí, tak si ukážeme pár z nich, aby čtenáři věděli, na co se můžou těšit. První z příběhů je Benátčané a drahokamy z hory Kudrum. Příběh vypráví o dobách, […] Posted in Recenze knih
  • Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí?23. května 2019 Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí? Zatímco se brigantská princezna Catherine připravuje na politické manželství, snaží se její osobní strážce Ambrose zjistit, proč musela jeho sestra zemřít. V Calidoru touží sluha March po […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...